Új Szó, 1959. március (12. évfolyam, 59-88.szám)

1959-03-28 / 86. szám, szombat

ťmeesrzE Nagy jelentőségű határozat született meg Rómában az 1960-as olimpiai labdarúgó-tornával kapcso­latban: a vetélkedésen egyetlen olyan játékos nem vehet részt, aki az 1958. évi svédországi labdarúgó-világbaj­nokságon szerepelt. Nem Ismerjük a határozat hátterét, nem tudjuk, ml in­Jította erre a lépésre a rendezőket, illetve a FIFÄ-t, inkább csak sejt­jük, hogy az általános fiatalításra va­ló törekvésnek tulajdonítható a halá­rozat, mert nem valószínű, hogy hol­mi amatör-paragrafus bujkálna a do­log mögött, Nevetséges ls volna, mert biszen éppen az olaszok azok, akik már évtizedek óta mit sem törődve a nemzetközi sportszervek előírásai­val, azt teszik, amit akarnak. Anglia után ők voltak az elsők, akik megfi­zették játékosaikat, akik külföldről egyre több labdarúgót szerepeltettek csapataikban. Mindenesetre itt a nagy jelentőségű határozat és ehhez kell most alkalmazkodnia minden egyes labdarúgó-szövetségnek. Tehát a mi­enknek is. Rómában nem léphet majd pályára sem Pavlls, sem Dolejši, szó sem lehet már Novákról, Masopust­ról, Borovičkáról és a többlekről, akik Halmstadtban, vagy Helsingborgban színeink győzelméért kUzdöttek, hanem egészen új válogatott együttessel kell majd felvonulnunk. Ez az a nagy prob­léma, ami ránk vár, ezt kell egy éven belül minden körülmények között megoldanunk. Ezt pedig csak céltu­datos, összpontosított munkával lehet elérni. A teendőket áttekintve máris előtérbe kívánkozik az edzők rendkí­vül fontos szerepe. Tőlük függ, hogy miként fejlődik a reájuk bízott já­tékosanyag, milyen módszerekkel fo­kozzák tudását, erőnlétét, szóval mennyiben járulnak hozzá egy-egy te­hetség kibontakozásához, de a csapat kialakulásához is. Mert végeredmény­ben az együttes fogalmának megvaló­sítása a leglényegesebb. És még vala­mi: az eredményesség. Gólképes le­gyen a csapat, ne tologasson, ne pe­pecseljen, hanem minden helyzetből küldje az ellenfél kapujára a labdát. Edzőink erre fektessék a fö súlyt, a csapatmunkára és a lövőkészségre s akkor megfelelő eredményre is számíthatunk. Labdarúgó-sportunk vezetőinek fel­adata tehát felelősségteljes. Használ­ják ki minél jobban a rendelkezésre álló időt, hogy Rómában jövőre lab­darúgásunk múltjához méltó teljesít­ményt nyújthassunk. (-1) AILOrszágos Spartakiádra való felkészülés je entí testoevelésíink legfontosabb célkitűzését Habár a gálszécsi járásban igen gyen­gén folynak az előkészületek a II. Orszá­gos Spartakiádra, mégis akad a járás­ban egy kis község, amelyben eltökél­ték, igenis mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minél többen részt ve­hessenek a járási spartakiádon, hogy ez­zel bebizonyíthassák, miszerint a hegyek között elterülő, kies fekvésű Borda köz­ségben szeretik és megbecsülik a test­nevelési mozgalmat, tehát nem húzódnak el ettől az Időszerű akciótői sem, hiszen pillanatnyilag a II. Országos Spartakiád­ra valő felkészülés jelenti testnevelé­sünk legfontosabb célkitűzését. 64 ifjú­sági tornásszal foglalkozik Németh és Košan oktató, akik már az „Ifjúság elnevezésű gyakorlat első két tételét el­sajátították s már azon vannak, hogy si­kerrel megtanulják a gyakorlat további részeit. Bordafürdőn szép munkát végez­nek és példaként szolgálhatnak a járás azon községeinek, ahol ez idő szerint még nem csapott fel a lelkesedés láng ja. Kétségtelen, hogy a község fiataljai­nak nagy örömet jelent majd a járási spartakiád napja, amikor tudásukat, szor­galmukat és a tömegsportba vetett bi­zalmukat lesz alkalmuk bebizonyítanak. (tä) r r Az UJ SZO keresztrejtvénye VÍZSZINTES 1. Március 28-án ünnepeljük évenként e napot. 14. MascagnI leghíresebb operája. 11. Zajos. 16. Középkori varázsló, ékezet­felesleg. 19. Tenger — németül. 21. Vissza: Angolul leány. 23. Vissza: Olaszországi fo­lyó. 25. Veretlen! 26. B. S. E. 28. Helyrag 29. Vissza: Szovjet folyó. 30. Egyiptomi folyó — szlovákul. 32. Ilyen Ipar is van 34. Egy — németül. 35. Ezt követeli min­den békés szándékú ember. 36. Szlovák kerekszám. 37. Nem romlik. 38. Idegen női név. 39. Pára! 40. Les, de csak a pere­mei. 42. Gyilkoló. 43. Veres Imre. 45. Latin kötőszó. 46. ... sertés, ékezet pót­lással. 48. Fickó, németül. 50. Észak-ame­rikai állam. 52. Európai főváros. 54. Tanít, ékezet-felesleg. 55. Idegen nőinév. 57. Bőr, németül. 58. A népek tanítója. FÜGGŐLEGES: 1. A legfiatalabb szovjet sakknagymes­ter. 2. Menny asszonyom. 3. A Búg 400 km. hosszú jobboldali mellékfolyója. 4 Nem vagyok Idegen neki. 5. Zárt- ke­verve. 6. Ó. T S. 7. Körülbelül rövidítése 8. Tagadószó. 9. A legkeményebb öntvény, 10. A legnagyobtf magyar költő monogram­ja. 11. Nőinév. felesleges ékezettel. 12 Éppen h'ogy ékezet — felesleg. 13. Tíz angolul. 17. Azonos mássalhangzók. 18. ... ov híres szovjet pedagógus. 20. Tár­sadalmi tagozódás. 22. Ilyen hajó is van. 24. Fiúnév, becézve. 26. Árendás. 27. Ilyen daru is van. 29. Méh, németül. 31. L. 0. O. 32. Eke-keverve, ékezet felesleg. 33. Ü. K. L; 34. A késnek van, ékezet pótlás­sal. 40. Nőinév — tulajdon raggal. 41. Vissza: Emelet fonetikusan, idegen szóval. 43. Mel­lett, szlovákul. 44. Tévedni, de németül. 46. 0.0.0.0.0.0. 47-tól. szlovákul. 48. Ki­csinyítő képző. 49. Nyári fürdő. 50. Azonos mássalhangzók. 51. Mint, németül. 52. Hí­res filmsztnésznő neve. 53. Erdélyi város, ékezet pótlással. 56. Vissza: Kérdőszőcska. TUDNIVALÓK Megfejtésül beküldendő a vízszintes 1, 14, 35, és 58. sorok megfejtése legkésőbb 6 napon belül. A címzésnél tüntessék fel: „Keresztrejtvény." A megfejtéseket lehe­tőleg levelezőlapon szíveskedjenek szer­kesztőségünk címére küldeni: Új Szó, Bra­tislava, Gorkého 10. A helyes megfejtők között minden héten 5 könyvet sorsolunk kl. MEGFEJTÉS A múlt heti számunkban közölt kereszt­rejtvény helyes megfejtése: Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. Sorsolással a következők nyertek könyv­jutalmat: 1. Uhercsik Sándor, Somorja, 2. Lukács Irén, Rozsnyó, 3. Ferenec János, Ipolybalog, 4. Noszár János, Diószeg, 5. Borbás József, Bakov nad Jizerou. A könyveket postán küldjük el. Kosárlabdázóink Törökország ellen készülnek Már csaknem egy hete tartózkodnak férfi-kosárlabdázóink a nymburki edző­táborban, ahol Hermann és Mrázek ed­zők irányításával készülnek a Törökor­szág elleni vetélkedésre. A mérkőzést szerdán, április 1-én tartják a prágai Téli-stadionban. Hermann edző á következő keretet rendelte edzőtáborba: Tolnášek, Tetiva, Škefik, Rojko, Lukášik D„ Pokorný, Šíp, Krivý, Konvička, Ryllich-testvérek és Baumruk. Lukášik B., megbetegedett, K. Horniak tartalék. A lengyel kerékpározók készülnek a Béke-versenyre A XII. Béke-versenyen számba jöhető lengyel kerékpárosok Bulgáriában foly­tatták edzéseiket. Plovdivban tartották utolsó próbaversenyüket, amellyel lezár­ták az előkészületek első szakaszát. A Plovdiv körüli országúti versenyeken 1300 kilométert tettek meg a lengyel ke­rékpározók. Tréningterületüket most a dombosabb vidékre tették át, s jelenleg Szófia környékén edzenek. Dynamo Praha — Dukla Praha 0:0 A spartakiád labdarúgó-tornájának el­ső döntő mérkőzésére került sor két prá­gai csapat, a Dynamo és a Dukla kö­zött. A mérkőzést esőben játszották a vršovicei pályán. A csúszós, nedves pá­lyán gyenge játékot mutattak a csapa­tok, mindkét fél tartalékosan állott ki erre a találkozóra, A Dynamo fedezet­rában Goldšmid és Medvídek játszott, a Dukla kapuját Kouba őrizte, csatár­sorát az első félidőben Mrázek, a máso­dikban pedig Borovička vezette. Egyik fél támadósora sem elégítette ki a né­zőket, főleg a kapura lövésben volt hiba. Urban, a Dynamo játékosa nem értéke­sítette a büntetőrúgást, amelyet a játék­vezető kezelés miatt megítélt. Az egyéni asztalitenisz-liga legújabb eredményei Az egyéni asztalitenisz-liga legújabb ered­ményei. Soják—Mikes 2:1, Eliáš—Patorček 2:1, Tokár—Kovái 2:0, Mikes—Fekete 2:0, Patorőev—Soják 2:1, Eliáš—Bursik 0:2, Bursik nem állott ki. Bosá—Bachratá 2:1, Zámečníková—Hrčková 2:1, Nagyová— Ekeová 2:0. Bratislava város ifjúsági asztalitenisz­bajnokságának végéeredménye: Egyes küzdelem fiúk: 1. Polakovič, 2. Míkvy, 3. Šlosiar, 4. Patorčev. Lányok egyéni küzdelme: 1. Bosá, 2. Hisarovičová, 3. Šlosiarová, 4. Majzlíková. Fiúk páros mérkőzése: 1. Polakovič, 2. Bednár. Leányok páros mérkőzése: 1. Bosá, 2. Mrvová. Vegyespáros küzdelem: 1. Polakovič, 2. Husariková. Egy millió ö gyakorlatozó n k van Prágában a II. Országos Spartakiád­dal kapcsolatban értekezletet tartottak, amelyen O. Beran, a CSTSZ Központi Bi­zottságának titkára ismertette az egybe­gyűltekkel a járási és az országos spar­takiád előkészületeinek mai állását. Június hő folyamán rendezik meg or­szágszerte a járási és körzeti sparta­kiádokat, amelyek nagyszabású és öröm­teli sportrendezvényeknek ígérkeznek. A hibátlan felkészülésből nem csupán a testnevelési szövetség dolgozói veszik ki részüket, hanem a Nemzeti Front vala­mennyi tagozata és a járási nemzeti bi­zottságok is. A gyakorlatozók toborzá­sánál, a járási spartakiádok propagálásá­nál a CSKP járási bizottságai nag~yban tá­mogatják a járási testnevelési bizottsá­gokat és a járási spartakiád titkárságait A múlt év végén 3804 együttesünkben több mint 860 0Ó0 gyakorlatozó tornászott. Március elején számuk 135 000-rel meg­növekedett. A járási spartakiádokra jelen­leg közel egymillió személy készül. Ebből a számból 900 000 diák és ifjúsági tor­nász, 35 000 férfi és csaknem 60 Ö00 nő. Örvendetes eredmény a sportegyüttesek tagjainak élénk részvétele a gyakorlato­zásokban. A sportolók és turisták szóra­koztató programmal tarkítják a járási spartakiádokat, tájékozódási versenyeket, gyalogló túrákat rendeznek. Mit hoz a második forduló az I. labdarúgó-ligában ? (K) — Az I. labdarúgó-liga küzdelmei a tavaszi idényben az elmúlt heti for­dulóval indultak. Ebben a fordulóban az élcsoportba tartozó együttesek valameny­nyien győztesként hagyták el a zöld gye­pet. A találkozók nem hoztak magasszín­vonalú játékot és a csapatok nagyon is idényeleji formát mutattak. Egészen természetes tehát, hogy e sportág szerelmesei a második fordulót még nagyobb érdeklődéssel várják s re­mélik, hogy kedvenceik ezúttal már jobb játékkal örvendeztetik meg őket. A leg­nagyobb érdeklődéssel a bratislavai mér­kőzések elé tekintenek a szurkolók. Igaz, hogy az elmúlt fordulóban a Slovan nem nyújtotta Prešovon azt a teljesítményt, amit tőle elvártak, de ennek nemcsak az volt az oka, hogy Moravčíkot kénytelen volt a csapat nélkülözni. Ma a Spartak Trnava ellen akár Moravčíkkal vagy nélküle játszik sokkal jobb telje­sítményt kell különösen a csatársor­nak nyújtania, ha győzelmet akar elérni, mert a trnavai csapat még idegenben is kemény ellenfél és különösen a Slovan el­len mindig nagy teljesítményekre képes. A másik bratislavai együttes, a ČH mindkét pontot hazahozhatja Ostravából, különösen ha a Baník csak olyan telje­sítményt nyújt, mint a múlt héten a Pardubice ellen, amikor is csak annak kö­szönhette győzelmét, hogy a pardubicei csatársor nagyon gyenge napot fogott ki. A ČH Bratislava csatársora viszont ha a múlt héten nem is nyújtott kiválót, lát­szott, hogy jó formában van. Reméljük, hogy a csapat formája az elmúlt héten még javult, s Igy sikerül majd megsze­reznie a győzelmet és továbbra is meg­tartania a feltörő Dukla Praha előtt az első helyet. A Jednota Košice—Dynamo Praha-ta­lálkozó érdekes küzdelmet Ígér. A kas­saiak annak ellenére, hogy a múlt héten a ČH Bratislavától 4:l-re kikaptak, nem játszottak rosszul, csak gólhelyzeteiket nem tudták jól kihasználni. Ha a vasárnapi mérkőzésen gólratörőbben fog csatárso ruk játszani, és kihasználják a hazai pá­lya előnyét, mind a két pontot megsze­rezhetik, amire a csapatnak nagy szük­sége volna, hogy feljebb juthasson a ta­bellán. A Tatran Prešov Žilinán is megszerez­heti mind a két pontot, ha olyan telje sítményt fog nyújtani, mint az elmúlt fordulóban. Míg az RH Brno annak elle­nére, hogy a múlt héten elég gyenge tel­jesítményt nyújtott, hazai környezetben legyőzheti a Dukla Pardubice rossz for­mában levő együttesét. Érdekeseknek ígérkeznek tehát a máso­dik forduló küzdelmei is, melyeket nem­csak a szurkolók várnak nagy érdeklő­déssel, hanem a szakemberek és a válo­gatók is, tekintve, hogy az április 5-én sorra kerülő Írország elleni mérkőzésen részt vevői válogatottat az a heti fordulóban nyújtott teljesítményeik alap­ján állítják össze. SPORTHÍRADÓ £ Moszkva: Á Szovjetunió jégkorong­bajnokságában a CSK MO Moszkva együt­tese 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) arányú győzel­met aratott a Spartak Moszkva csapata felett. A tabellát a CSK MO vezeti 38 ponttal, második a Dynamo 29 ponttal és a harmadik a Spartak Moszkva együtte­se 28 ponttal. 9 Prága: Á csehszlovák kajakozók és kenuisták télen tornatermi edzésekkel készültek fel a tavaszi idényre. Az idei szezont vasárnap, március 29-én a slalo­místák nyitják meg Krhanicében a Sá­zaván rendezett versenyekkel. 0 Budapest: Kéthetes vendégszereplés­re április 17-én Magyarországra érkezik a Kínai férfi- és női kosárlabda utánpót­lás-válogatott. A távol-keleti fiatalok Bu­dapesten és vidéken lépnek majd pályá­ra magyar klubcsapatok, megyei váloga­tottak valamint A-, B, és utánpótlás­válogatott csapatok ellen. # Brno: Ä brnói kerület ifjúsági úszó­versenyein M. Bitešník (Spartak Brno ZJŠ) 19 p 57.7 mp-es idővel új ifjúsági országos csúcsot ért el az 1500 m-es gyorsúszásban. Megőrzi-e Losonc őszi elsőségét ? Rangadóval kezd a divízió „E"-csoportja i. Vasárnap a divízió szlovákiai csoport­jaiban is megkezdődik a bajnoki pont­harc. A nyugati, vagyis „E"-csoportban Losonc—Apátfalva kezdi a tavaszi Idényt. Megőrzl-e vajon vezető helyét a losonci tizenegy, bajnok lesz-e a csapat? ősszel még nagyon bizakodtak Losoncon, de a tavaszi rajt előtt mintha lejjebb szállt volna az önbizalom. 2. Annyira, hogy a kassai Lokomotívától elszenvedett előző heti vereség után nem vártak győzelmet Losoncon már az Odeva Trenčín ellen sem. De nem Is a vereség (2:4), mint inkább a gyenge játék szo­morította el a nagyszámú szurkolótábort, edzőt és a vezetőséget egyaránt. A csapat sokat vesztett tavalyi lendületé­ből és gőlratörő játékából. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a főpróbán sze­repelt együttes nem voíf komplett. Zsélyi és Hugyacsek még mindig beteg. Igy a védeiemben most a csatársorból hátra­itt Bartha a pillér. A vasárnapi bajnoki rajt előtt is naTfy gondot okoz a vezető­ségnek és az edzőnek a csapat össze­állítása. Minden attól függ, hogy Hugya­csek és Zsélyi rendbejönnek-e vasárnapig, vállalni tudják-e a játékot. Ha igen, ak­kor Bartha előre mehetne a csatársorba. Bartha egyébként ma „másodvirágzását" éli. Ő ma a csapat kétségtelenül legjobb formában levő játékosa. Á Füleken elért 8:l-es és a Michalovcén kivívott 5:3-as győzelemnél kiváló teljesítményt nyújtott — mint csatár. Ha a hátvédek meggyógyulnak és Bartha csatár lehet, ekkor tőle várják a csa­társor játékának feljavulását. De itt az újabb kérdőjel? Bartha vagy Kareš le­gyen-e a középcsatár vasárnap? Kareš gyengébb formája is amellett szól, hogy Bartha jobban megállná a helyét, bár szó lehet egy Senko, Bartha, Kareš, Csentes, Balázs (Bartók) összeállítású csatársor­ról ls. • ősz óta a losonci csapat — Kosztinyi távozása miatt — gyengült, erősítést vi­szont nem kapott. Egyelőre „sántít" a védelem, ahol Szaniszló kapus sincs biz­tató formában, a csatársor pedig nem találja a góllövő cipőjét. Sokat kell tehát a csapatnak javulnia, ha meg akarja vé­deni őszi első helyét. 3. Az egész bajnokságra döntő kihatása lehet már az első két fordulónak. A ve­zető losonciak mindkétszer otthon ját­szanak. Előbb Prievidza, azután Handlová ellen. Az idény első nagy eseménye egyébként már vasárnap lesz, amikor a Handlová—Ban. Bystrlca-rangadóra kerül sor. -sl.­A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: PRAHA: Tajfún Nagaszaki felett (francia­jappan) 10.30, Menekülés az árnyékból (cseh) 13.30, 16.18.15,20.30, METROPOL: Tajfún Nagaszaki felett (francia-japán), 13.45, 16, 18.15, 20.30, POHRANIČNÍK: Kilenc élet (nor­vég) 16.15, 18.30, 20.45, SLOVAN:: Titkos rejtek (szovjet) 16, 18.15, 20.30, TATRA: Tengerjáró Afanaszij Nyikityin (szovjet) 16, 18.15, 20.30, MIER: Álmok a bőrönd­ben (olasz) 15.45,18, 20.15, MLADÝCH: Péter a szöszi (NDK) 16, OBZOR: Kommunista (szovjet) 18, 20.15, MÁJ: A botcsinálta so­főr (szovjet) 16.30, 18.30, 20.30, STALIN­GRAD: Ismerték egymást (NDK) 18, 20.15, NÁDEJ: Karneváli éjszaka (szovjet) 17, 19, ZORA: Tüske (szovjet) 18, 20, POKROK: Till Eulenspiegel kalandjai (NDK) 17.30, 20, ISKRA: Ember született (szovjet) 17. 19, PARTIZÁN: Szeszélyes hölgy (szovjet) 17.15, 19.15, PIONIER: A mi udvarunk (szovjet) 19.30. A BRATISLAVAI SZÍNHÁZAK MOSORA: NEMZETI SZlNHÁZ: Laurencia (19), HVIEZDOSLAV SZlNHÁZ: Sírva vigadunk (19), ÜJ SZÍNPAD: Amikor Rómában va­sárnap van (19). A KASSAI MOZIK MŰSORA: SLOVAN: Főnyeremény (cseh), DUKLA" Tajfún Nagaszaki felett (francia-japán), TATRA: Vigyázat, La Toure! (francia), PAR­TIZÁN: Ódon várban (szovjet) MLADÝCH: Terülj asztalkám (magyar). A KASSAI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA: Ma: Fehér akácok (19), holnap: Gül ba­ba (14.30), A fák állva halnak meg (19). A BRATISLAVAI TELEVÍZIÓ MŰSORA: 17.30: Gyermekműsor. 19.00: TV-híradó. 19.30: Külpolitikai kommentár. 20.00: Szó­rakoztató műsor. 22.30: A nap visszhangja. A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORA: 19.30: TV-hlradő. 19.50: Szombatesti be­szélgetés. 20.20: Szórakozó Budapest. 21.00: A tartalékos vőlegény, TV-játék. IDŐJÁRÁS Reggel ködös Idő. Napközben változó fel­hőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16—18 fok, északon 12—15 fok. Délkeleti szél. Á Csehszlovák Rádió magyar adásának szombati, vasárnapi és hétfői műsora Szombat: 13.00—14.00: Hírek és rádió­híradó, zenei ötperc. 17.30:—18.00: Iroda­mi adás: 1. Otokar Brezina a vérrel és könnyel megszentelt föld költője. Megem­lékezés a cseh líra halhatatlan poétájá­ról a költő halálának 30. évfordulója al­kalmából. 2. űj könyvek a csehszlovákiai magyar könyvpiacon. Vasárnap: 13.30—14.30: Vasárnapi szem­le címmel az elmúlt hét kiemelkedő bel­és külpolitikai eseményeiről hoz beszá­molót a rádió. Ezt követi Kovács Gyulá­nak a 73. éves pártharcosnak, a prešovi tanácsköztársaság volt népbiztosának visz­szaemlékezése 1919-re, majd megszólal­tatja Csizmazia Dezsőt, a Szlovák Tudomá­nyos Akadémia Történelemtudományi In­tézetének dolgozóját, aki „Milyen húsvétot szánt a helyi hatóság a szímői regruták­nak 1935-ben" címmel a dél-sziovákiai proletariátus hősi harcáról beszél. Csóka Ferenc riportjában a régi harcosok, a szímői dolgozók mai .életéről nyilatkoz­nak. A vasárnapi szemle további kiemel­kedő számai: Riport a XXI. századból, megemlékezés a tanítók napjáról, néhány szó a begyűjtés új módszeréről. . Hétfő: 13.30—14.30: B. Dávid Teréz rá­diószatirája: „Az emberiség komédiája" Martin Gregor rendezésében. Szereposz­tás: Ürhang: Gregor Martin, Riporter: Malinovský László, Éva: Monoszlói Éva, Ádám: Nagy Jenő, Színész: Koreň Bra­nislav, Pilóta: Hostok István. Technikai munkatársak: Mészáros Imre és Pálka Gusztáv. OJ SZÖ" kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10. sz., Tel fon: 347-16, 351-17, 232-61, főszerkesztő: 352-10, - főszerkesztő-helyettes: 262-77, titkárság: 326-39, - sportrovat: 325-89. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 337-28 Előfizetési díj havonta Kčs 8,-. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja g. gSS-9 ' Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom