Új Szó, 1958. augusztus (11. évfolyam, 211-241.szám)

1958-08-24 / 234. szám, vasárnap

ÜMíhr K í;NT csirái Országszerte ismeretes, hogy a szepsi járás a kassai kerületben az idén elsőként teljesítette a gabonabeadást. Nem volt könnyű megszerezniük ezt az elsőséget, hisz legerősebb versenytársuk, á királyhelmeci járás szorosan a nyomukban haladt, sőt mi több, kezdetben a helmecieké volt az elsőség. A győzelem kivívásához tehát alapos szervező és irányító munkára és a szó legszorosabb értelmében a járás minden egyes dolgozójának szorgalmára volt szükség. Arról van itt szó, hogy a pártszervezetek és szervek út­mqtatásával, a traktorállomás hatékony segítségével oly gyors ütemben végezték el az aratást és oly rövid idő alatt teljesítették gabonabeadási kötelezettségüket, amilyenre a járás történetében eddig még nem volt példa. A szepsi járás eredményes munkájával érdemes egy kicsit bővebben foglalkozni, már csak azért is, hogy a gabonabeadási kötelezettségek teljesítésével lemaradó járások ­mint például a kassal járás - példát vehessenek róla. Petro elvtárs, a járási pártbizott­ság titkára szerint a gabona gyors betakarításáért indított küzdelem és általában a beadási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének problé­mái már jóval az aratás megkezdése előtt foglalkoztatták a járási pártbi­zottságot, illetve a falusi pártszer­vezeteket. Onder Mikulás elvtárs, a járási nemzeti bizottság tanácsának tagja szintén nagy lelkesedéssel beszél az elért eredményekről. Hangsúlyozza, hogy az eredmény mindenekelőtt A JÔ PÁRTMUNKÁNAK A TÜKÖR­KÉPE. És ami mindennél a legfontosabb, maguk a szövetkezeti tagok szabtak határt a gabonabeadás hogyan és mi­kéntjének. A nagy küzdelem a mostani győ­zelemért már tavasszal kezdődött, amikor pártunk az ország népével tanácskozott, az ô hozzászólásaikat, alkotó javaslataikat kérte, hogy mi­nél előbb befejezhessük hazánkban a szocializmus építését. A Bodva és Kanyapta menti nép pártunk levelé­re ezt válaszolta: Nálunk megvan­nak a feltételek arra, hogy a máso­dik ötéves terv végére kitűzött ter­melési feladatokat korábban teljesít­hessük. Az év elejétől a járásban egymás után alakultak az új szövetkezetek s a meglévők új tagokkal bővültek. Ez a szövetkezési hullám oly magasra csapott, hogy pártunk XI. kongresz­szusát azzal a jó érzéssel ünnepelték, miszerint járásukban lényegében BEFEJEZTÉK A FALVAK SZOCIALISTA ÁTÉPÍTÉSÉT. Ugyanis a szepsi járás földterületé­nek 97 százalékán folyik szövetke­zeti, illetve nagyüzemi gazdálkodás. A párt levelével kapcsolatos viták, majd később a XI. kongresszus ha- \ tározatainak tanulmányozásakor szü- : letett meg az a határozat, hogy még ' az idén komoly javulást eszközölnek í a szövetkezeti gazdálkodásban. Külö- ' nősen az állattenyésztési termelésre gondoltak akkor, de a gabonabeadá- [ si kötelezettség határidő előtti tel­jesítésének a gondolata is akkor született. Kezdetben úgy határoztak, hogy az államilag megállapított ha­táridő előtt 10 nappal, vagyis szep­tember 15-e helyett szeptember 5-ig teljesítik a gabonabeadást. Az aratás megkezdése után a szep­si járás vezetői és a szövetkezete­sek is látták, hogy a gondosan meg­javított gépekkel mily gyorsan halad az aratás. A járás vezetői a falusi pártszervezetekkel és a szövetkeze­tek vezetőivel mérlegelték a lehető­ségeket s arra a megállapításra ju­tottak, hogyha egy kicsit iparkod­nak, korábban is teljesíteni tudják a gabonabeadást, mint ahogyan azt elő­zőleg ígérték. A reális lehetőségek figyelembevé­tele után született meg az az elha­tározás, amelynek alapján megfogal­mazták azt a versenyfelhívást, amelyben a kassai kerület összes járásaihoz szóltak és NEMES VETÉLKEDÉSRE HlVTÁK fiKET a gabonabeadási kötelezettségek mennél előbbi teljesítéséért. A felhí­vásba azt is beleírták, hogy ők — már mint a szepsi járás — augusztus 20-ig teljesítik a gabonabeadást. A szepsiek versenyfelhívása futó­tűzként terjedt el a kassai kerület járásaiban. A járási pártbizottságok, a járási nemzeti bizottságok részletei­ben megtárgyalták a felhívást s pár nap múlva már felelet is érkezett a felhívásra. A legerősebb „ellenfél",, a királyhelmeci járás válaszolt, hogy ha a szepsi járás augusztus 20-ig, ők augusztus 15-ig teljesítik a gabo­nabeadást. A versenyfelhívás tehát betöltötte hivatását. Mozgósítólag hatott a já­rásokra, de a királyheimeciek válasza nem kis gondot okozott a szepsiek­nek. A járási pártbizottság újból tanács­kozásra hívta össze a helyi pártszer­vezeteket, a nemzeti bizottságok és a szövetkezetek vezetőit. A helme­ciek válaszát mély csend követte, majd nyílott az ajtó és a bodvaven­dégi szövetkezet küldöttje lépett be. Jókedvűen jelentette, hogy teljesítet­ték gabonabeadási kötelezettségüket. A bodvavendégiek lettek az elsők a járásban s az ő sikerük az egész járás sikerének előmozdítójává vált. Mert már nem a járási vezetőké volt a szó, hanem a falvak, illetve szövet­kezetek képviselőié. Szaniszló Sándor, a csécsi szövetkezet elnöke mindjárt szólásra is emelkedett, s kijelentet­te: — Ha törik, ha szakad tizedikéig ők is eleget tesznek beadási kötele­zettségüknek. Nyomban fel is szólí­totta a járás két legnagyobb szövet­kezetének a képviselőit, hogy ha nem restellik, vegyék fel a csécsiekkel a ( versenyt. j A felhívás Perénynek és Janóknak | szólt, de a járás összes szövetkeze­j teinek képviselői magukévá tették I a felhívást. A határozat megszületett. | Ha leírták volna, talán így hangzana: ' — Bármi történjék is, a mienk lesz ' a győzelem. Nem foglalták írásba el­I határozásukat, DE A BECSÜLET VALAMENNYIÜKET ARRA KÖTELEZTE, hogy minden tőlük telhetőt megte­gyenek, hogy övék legyen a győzelmi pálma. A falusi pártszervezetek elnökein és a szövetkezetek vezetőin keresz­tül a járás népe mondott véleményt, a nép, mely minden jónak a megte­remtője, a nép, mely mindennél ha­talmasabb. A nevezetes gyűlés után úgyszól­ván éjjel-nappal folyt a munka a szövetkezetek földjein. A cséplőgé­pektől a gabonát egyenesen a be­gyűjtőhelyekre szállították. A szor­galomnak az lett az eredménye, hogy a szepsi járás augusztus nyolcadikán reggel 8 órakor teljesítette a gabona­beadást. így a kassai kerületben el­sőkként tettek eleget hazafiúi köte­lezettségüknek, országos méretben pedig a legrövidebb idő alatt, vagyis TÖBB MINT EGY HÖNAPPAL KORÁBBAN teljesítették a gabonabeadást, mint ahogy azt az állami terv megszabta. Lassan már két hete annak, hogy kemény küzdelem árán megszerezték a győzelmi pálmát, de a szövetkeze­tek földjein, szérűin még mindig zúgnak a cséplőgépek. Telnek a zsá­kok, telnek a szövetkezetek kamrái is, mert a beadási kötelezettség tel­jesítése után sor került a természet­beniek szétosztására is. Tisztelet, becsület illeti a Bodva és Kanyapta menti népet ezért a nagv.­szerű munkáért, de a küzdelem ezzel még korántsem ért véget. Emlékez­zünk csak vissza, mit ígértek a szep­si járás szőve tkezetesei pártunk XI. kongresszusának alkalmából? Ez az ígéret kötelez. Szarka István Hétfőn kapják az Üj Szó vasárnapi számát az 5000 fakésu Nagyfödémesen A bratislavai Regena üzemből kaptuk az alábbi levelet: Az SZLKP bratislavai IV. körzeti bi­zottságának irodája, mint legnagyobb ki­tüntetést, vörös zászlót adott át a bra­] tislavai Regena üzemnek a pártsajtó — i tehát az Üj Szó — terjesztése terén el­' ért eredményekért. i . Az Üj Szó és a Pártélet terjesztésében különösen Szabó Gyula, Ján Kalika és Štefan Gálik elvtársak szereztek érdeme­ket. A harmadik negyedévben az eddiginél is jobban akarjuk terjeszteni a pártsaj­tót, mégpedig nemcsak az üzemben, ha­nem munkásaink lakóhelyein is. Ezt konk­rétan a szenei járásban levő Nagyfödémes községben akartuk megvalósítani. Nagyfö­démes lakossága majdnem 5000 főnyi. A lakosság túlnyomó része olvassa és elő­fizeti az Üj Szót és a Pártéletet. A födé­mesieknek azonban meg kell clégedniök azzal, hogy az ÜJ Szó vasárnapi számát csak hétfen kézbesítjük nekik az üzem­ben. A födémesiek vasárnap nem vásárol­hatnak az ottani postán újságot, mert a posta vasárnap zárva van. Üzemünk nagy­födémes) dolgozói e fogyatékosság kikü­szöbölésére irányuló kérelemmel fordul­tak hozzánk, mi pedig kérelmüket közöl­jük az Üj Szó szerkesztőségével. Sajnos, Nagyfödémesen egyelőre nem tudjuk úgy intézni az újság vasárnapi kézbesítését, amint azt üzemünk többi dolgozói eseté­ben megoldottuk, hogy hétközben az üzemben kapják az újságokat, vasárnap pedig lakóhelyükön kézbesítik nekik a la­pokat. Közeledik a sajtó hónapja, melynek so­rán közölni szeretnénk a nagyfödémesiek­kel, hogy az Oj Szó szerkesztősége segít­séget nyújtott a fenti kérdés megoldásá­ban. Ez hozzájárulna ahhoz, hogy a bra­tislavai Regena üzemben gyarapodna a pártsajtó előfizetőinek és olvasóinak tá­bora. A. Ondrejkovič. * * # A Regena üzem dolgozóinak üzenjük, hogy az Üj Szó szerkesztősége a fenti ügyben lépéseket tett az illetékes lap­terjesztő szerveknél. Bízunk abban, hogy lapunk vasárnapi számának pontos meg­érkezése már a legközelebbi időben ked­vező megoldást nyer. Az Üj Szó szerkesztősége. Módosították a bölcsődékben elhelyezett gyermekek uián fizetendő illetékeket Szeptember 1-vel érvénybe lépnek azok az irányelvek, melyek értelmében módo­sítják a bölcsődékben elhelyezett gyere­kek szülei által fizetett illetékeket. A módosítás értelmében a jövőben igazságosabban a család havi jövedelmé­nek, valamint gyermekei számának meg­felelően fogják kiszámítani az illetékeket. A kiszámítás azon az elven alapszik majd, hogy a család jövedelmének aránylagos megterhelése kisebb jövedelemmel ren­delkező családok esetében alacsonyabb le­gyen. A gyermekek után fizetendő ille­ték a jövedelem arányában emelkedő irányzatú lesz. Például ezer korona jö­vedelemmel rendelkező kétgyermekes csa­lád eddig a bölcsődében naponta 1,40 koro­nát fizetett csecsemő és 1,60 koronát a már járni tudó kisgyermek után. A módo­sítás értelmében 1 koronát fog fizetni, tekintet nélkül arra, hogy csecsemőről, avagy járni tudó kisgyermekről van szó. Az az egygyermekes család, melynek jö­vedelme nem haladja meg a kétezer ko­ronát, a módosítás értelmében 3,50 koro­nát, a kétgyermekes család 3 koronát, a háromgyermekes család 2,50 koronát fog fizetni. A havi 3000 korona jövedelemmel rendelkező kétgyermekes család csecse­mőjéért eddig 2,20 koronát és a már járni tudó kisgyermek után 2,40 koronát fize­tett naponta. Az új illeték ezzel szemben 5,50 korona lesz. Megjelent a Pártélet legújabb száma A Pártélet 16. számának vezércik­ke „Mezőgazdaságunk feladatait a nagy távlatok fényében kell lát­nunk" címmel a CSKP XI. kongresz­szusának merész, de teljesen reális határozatai megvalósításának lehető­ségeivel foglalkozik. Miroslav Sulek írása a Szlovák Nemzeti Felkelés je­lentőségét elemzi. Arról ír, hogy Szlovákia egyetlen nagy építkezés és még sokáig az marad. Árvában, aho! a múltban primitív módon éltek az emberek, ma televíziós készülékeket gyártanak. „A bérek tökéletesebb rendszerével növeljük a munkater­melékenységet" című cikk gazdasá­ŕ******** ** *** ********* *****^ **** *** * *** * ****** ****** ** ** A Az 1939 és 1942 közötti évek ha­zánk megszállásának és a nyílt fa­siszta terrornak első fele. Hazánk ipara, egész gazdasága Hitler háborús gépezetének volt alárendelve. De nemcsak a szocia'ista elnyomás foko­zódott nagy mértékben. A hitleri fa­sizmus közvetlen és nyílt veszély volt a csehek és a szlovákok nemzeti létére is. Ez az az időszak, amikor alattomosan megtámadják a Szovjet­uniót és amikor a Szovjet Hadsereg az első nagy csapást mérte a fasisz­ta hordákra Moszkva alatt. Az ille­gális kommunista párt Csehszlovákiá­ban ebben az időszakban szervezi meg és fejti következetes harcát a fasiszta megszállók és nemzetáruló kiszolgálóik ellen. S végül ebben az időben létesül az első csehszlovák­szovjet egyezménv a közösen folyta­tott harcra. A IX. kötet Gottwald elvtárs Szovjetunió-beli újságcikkeit, a moszkvai rádióban elmondott hírma­gyarázatait tartalmazza. Ebben a kö­tetben először jelennek meg olyan írásók is, amelyek idáig teljesen is­meretlenek voltak előttünk, s ame­lyek pártunknak a fasizmus ellen és á felszabadulásért folytatott elszánt és kitartó küzde'méről tanúskodnak. 1938 őszén a müncheni diktátum és az első bécsi döntés Csehszlovákia népe katasztrófájának bevezetői. Az ország területének 30 százalékát el­rabolják. Több mint egymillió cseh. szlovák és ukrán nemzetiségű cseh­szlovák polgár került idegen járom alá. A müncheni egyezmény csak kez­dete volt a nemzeti tragédiának, amely azután 1939 március 14—16­án tetőződött be. E napokban szállta meq Hitler hadserege a megcsonkí­tott Csehszlovákiát és Németország­hoz csatolta a cseh területeket „né­met protektorátus" elnevezés alatt. A szlovák fasiszták kikiáltották az „önálló szlovák államot", amelyet Hitler-Németország vett „védelme" alá, a Horthy-Magyarország pedig bekebelezte Kárpát-Ukrajnát. A Központi Bizottság elhatározta, hogy pártunk vezető embereinek egy Megjelent Gottwald Műveinek IX, kötete magyar nyelven része a • legismertebb elvtársak, Gottwalddal az élükön, menjenek ki a Szovjetunióba és hogy onnét irá­nyítsák és vezessék, Csehszlovákia népének ellenállási mozgalmát. Gott­wald elvtárs a müncheni palktummnl kapcsolatban a párt és az egész dol­gozó nép nevében kijelentette: „A cseh és szlovák nemzet története nem ér véget 1939. március 15-vel és 16-val... A cseh és szlovák nép folytatja földalatti ellenállási har­cát a megszállók és gyarmatosítók rendszere ellen, a fasiszta Németor­szág idegen uralma ellen. E harc szerfölött nehéfc lesz. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy a megszállt Csehszlovákia, nevezetesen pedig a cseh országrészek sohasem lesznek, Hitier számára megbízható hátor­szág." (Gottwald Müvei, IX. kötet, 43. oldal.) Csehszlovákia kommunista pártja szervezetten, politikailag felkészülve fogadta a hivatalos feloszlatás hírét. Már a megszállás első napjaiban megkezdődött a kommunisták töme­ges letartóztatása. Pártunk ekkor már illegális alapokon dolgozott s így tevékenységét nagyobb fennakadás nélkül folytathatta. A párt hazai, illegális vezetősége állandó összeköttetésben volt a moszkvai vezetőséggel, melynek meg­bízásából Gottwald elvtárs titkos le­adó útján irányította a hazai ellen­állási mozgalmat. 1941 elején utasí­tást ad, amelyben kifejti, hogy a párt munkáját az antifasiszta Nem­zeti Front megteremtésére kell össz­pontosítani a betolakodók s ezek ha­zai segítőtársai ellen. Az utasításban a következőket olvashatjuk: „A mi irányvonalunk a cseh nép nemzeti felszabadításáért vívott harcban vál­tozatfan marad. Emellett egyre vilá­gosabban kidomborodik a nemzeti és társadalmi felszabadulás, a nemzeti felszabadulás és a szocializmus ösz­szefüggése. A Csehszlovákia Kommu­nista Pártja vezette munkásosztály előtt most nagy lehetőségek állnak, hogy megszerezze a vezetést a nem­zeti felszabadító mozgalomban." (L". o., 48. old.) Ugyanebben a rádióüze­netben Gottwald elvtárs felhívja a párt figyelmét a megbízható káderek nevelésének fontosságára és kifejt:: „Föltétlenül szükséges a káderek intenzív ideológiai oktatása a marx­izmus-leninizmus kérdéteeiben, hogy a párt mindig helyesen tájékozódják és ártalmatlanná tehesse az ellenség minden megtévesztő kísérletét." (U. o„ 49. old.) A cseh térületek megszállása és az ún. szlovák állam megalakítása Hit­ler részére felvonulási terepként szolgált a Szovjetunió ellen. A „vil­lámháborúban" a német hadigépezet nyomása alatt csaknem valamennyi európai állam összeomlott. A fasiszta hordák először a Szovjtunióban üt­köztek kemény ellenállásba. A szov­jet népnek a fasiszta megszállók el­leni szilárd magatartása példát mu­tatott Európa leigázott népeinek. A fasiszta hadseregek háta mögött partizánharcok lángoltak fel. A Szov­jetunió megtámadása után hazánk cseh részeiben és Szlovákiában is erősen fokozódott az ellenállási moz­galom. Gottwald elvtárs a rádióban elmondott hírmagyarázatában a moszkvai vezetőség nevében 1941. iúius 29-én a változott viszonyokra váló tekintettel konkrét feladatot tűz ki a hazai ellenállási mozgalom számára. Többek között a követke­zőket mondta: „A Csehszlovák Köz­társaság területe Hitler számára igen fontos hátország, hadtápterület. I'r van a mi harcunk legfőbb színtere, itt köteles a cseh nemzet hozzájá­rulni a közös erőfeszítéshez, amely­nek a célja a véres hitlerista ször­nyeteg legyőzése." (U. o„ 64. oldal.) Miután Hitler meggyőződött arról, hogy jóllehet a cseh és a szlovák hazafiákat könyörtelenül üldözik, az ellenállási mozgalom mégsem enyhül, hanem ellenkezőleg, mindinkább fo­kozódik, Prágába küldte legvéresebb kezű hóhérját, Heydrichet, aki mind­járt az első napokban tömeges vér­fürdőt rendezett. Heydrich idejében végezték ki az első illegális Központi Bizottság tagjait; ugyanekkor szen­vedett mártírhalált Eduard Urx, a Rudé Právo letartóztatott szerkesz­tője is. E barbár fasiszta terror el­len Gottwald elvtárs fokozott ellen­állásra hívja fel a cseh népet, „A náci bitangok, gazemberek és szellemi torzszülöttek bandája a cseh nem­zeten elégíti ki vérszomjas ösztö­neit... Vérért vért, halálért halált. Jól emlékezzenek erre a bakók vé­reskezű segítőtársai, akik ma özöné­vel ontják a cseh vért. Eljön a nap, midőn számadásra hívják őket és önnön vérükkel fognak fizetni. Az adósság behajtásában a cseh nép könyörtelen lesz..." (u. o. 132. ol­dal). A német hadsereg kszdeti sikerei a keleti fronton csak ideiglenesek voltak, ami bebizonyult 1941 decenj­ber 6-án, amikor a német hadsereg súlyos vereséget szenvedett Moszk­va alatt. Alapjában megingott a né­met hadsereg legyőzhetetlenségéről szóló legenda, aminek következtében a Hitler-rendszer megrendült a meg­szállt országokban. Ebben a helyzet­ben a nemzeti felszabadító harc még jobban fokozódott. A párt moszkvai vezetősége meg­szabta a harc új formáját, hatható­sabb, célravezetőbb, a megszállók számára érzékenyebb formát. A moszkvai rádió cseh nyelvű felhí­vásai hatásos utasításul szolgáltak a cs^h és a szlovák hazafiak számára a szabotázs és a kártevő cselekede­tek végrehajtására. E felhívások ha­tására lőszerrel megrakott vagonok repültek a levegőbe. A cseh lőszer­gyárakban gyártott gránátok és gunk új szükségleteit, a bértarifa szakminősítése és a munkafeltételek nehézségi foka szerinti meghatáro­zásának előnyeit elemzi. A Soron Ievó feladatok rovata több cikkben a fa­lusi és üzemi pártszervezetek mun­kájának problémáival foglalkozik. A Propagandisták és népnevelők se­gítségére írt cikkek nagy segítséget nyútjhatnak most, á pártoktatási év alapos előkészítése során. Végül a Testvéri kommunista és munkáspártok életéből megjelent írásból megismerkedhetünk a Német­ország Szocialista Egységpártja V. kongresszusának eredményeivel. bombák viszont nem robbantak fel. A t üzemekben sok selejt készült. A falusi lakosság ellenállása a meg­szállókkal szemben abban nyilvánult meg, hogy a beadást minimumra csökkentették. A cseh és a szlovák munkások fegyvert szereztek s a hegyekbe vonultak, hogy harcoljanak a fasiszta megszállók ellen. Gott­wald elvtárs 1942. március 9-én így hívja fel a népet: „...A hadiipari gyárakat üzemképtelenné, termelésre alkalmatlanná kell tennünk, mégpe­dig minden eszközzel, tűzze! és rob­bantásokkal is. ... Milyen értéke van csehek számára annak a gyár­nak, melyet a német megszállók el­loptak? Milyen értéke van a csehek számára a német hadsereg számára gyártott harckocsinak? Nem kézen­fekvő-e, hogy a nemzet érdeke meg­követeli az eféle értékek elpusztítá­sát?" (U. o., 308. old.) Továbbá fel­hívja a cseh munkásokat arra, hogy tömsgesen utasítsák vissza a fegy­vergyártást, hogy tömegesen távoz­zanak a fegyvergyárakból a falvak­ba rokonaikhoz és ismerőseikhez, méq ha nélkülözniök és éhezniök is kell addig, míg Hitlert véglegesen le nem verik. Már az is, amit itt Gottwald Mű­veinek IX. kötetéből kiemeltünk, szemléltetően bizonyítja, hogy Cseh­szlovákia Kommunista Pártja tisztán látta a helyzetet s ezért a népnek helyesen meg is tudta magyarázni, mi a teendő. Hogy erről teljes egé­szében meggyőződhessünk, ahhoz ter­mészetesen nem elég e pár sor. Tanulmányoznunk kell Gottwald mü­vét, hogy okuljunk pártunk s hazánk népe harcaiból. Okulnunk kell a múlt­ból a jövőért. Az idén immár huszadszor emlé­kezünk meg a szomorú müncheni eseményekről s^ arról, mi azután kö­vetkezett. Ez áz évforduló is kész­tessen arra. hogy jobban megismerve pártunk történetét, még jobban fel­sorakozzunk vezetése alatt a szocializ­mus betetőzéséért vívott küzdelem­ben. Róják Dezső f' ' "Ó 4 * 1958. augusztus 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom