Új Szó, 1958. július (11. évfolyam, 180-210.szám)

1958-07-23 / 202. szám, szerda

A nagymegyeri járásban pár nap múlva befejezik a búza aratását 'Á nagymegyeri járás szövetkezeteinek elnökei, a falusi pártszervezetek és a helyi nemzeti bizottságok elnökei szom­batra virradóra a járási pártbizottság épületében értékelték az aratási mun­kák eddigi menetét és a beadási kötele­zettség teljesítésének mikéntjét. Furcsa dolog az éjjeli gyűlésezés, de most, a nagy munka ideje alatt mégsem feltűnő, mert amíg a falu és a járás vezetői gyű­léseztek, a szövetkezetekben is zúgtak a gabonatisztító-gépek, lányok, legények vidám tréfája, kacagása csendült bele a csillagokkal kirakott júliusi éjszakába. Sok még a tennivaló Á kisebb hibáktól eltekintve a trak­torállomás gépei igen szép és gyors munkát végeznek. Az aratás minden egyes napja igazolja, hogy a traktorállomás be­csüietesen felkészült az aratásra. A jó felkészültség eredménye, hogy előrelát­hatólag hétfőn estig az egész járás te­rületén befejezik a búza aratását, sőt egyes szövetkezetekben már az árpa ara­tását is megkezdik, lár az aratás jól halad — a múlt évekhez viszonyítva — lassan halad a gabonabegyűjtés. Márpe­dig e téren orvosolni kell a bajokat, mert a nagymegyeri járásban szinte már ha­gyományossá vált, hogy országos méret­ben is az elsők között legyenek a ga­bona beadásában. Az idén azonban egy tyúklépéssel lemaradtak a környező já­rások mögött. Az éjszakai gyűlésnek fő célja az volt, hogy megkeressék a le­hetőségeket, hogy a járás az idén is — a múlt évek példájára — méltó helyen végezzen a beadási kötelezettség telje­sítésében. A megbeszélésen meatalálták a lemaradás okait, de megtalálták a meg­oldást is. A szövetkezetek egy része úgy gondolta, hogy elég, ha csak a kötelező beadást teljesítik, az ezen felüli gabonát, amelyre szerződést kötöttek az állam­mal, ráérnek később is teljesíteni. A meg­beszélésen ezt a problémát tisztázták, a részt vevők egyöntetűen elhatározták: mindenekelőtt a kötelező és állami fel­vásárlásra szerződött gabonabeadási kö­telezettségüknek tesznek eleget. Tany, első a járásban Á tanyi kommunisták a HNB és a szö­vetkezet vezetőségével — akár az elmúlt évek során — az idén is célul tűzték ki, hogy addig egy szem gabonát sem szállítanak saját raktárukba, míp nem teljesítik állam iránti kötelezettségüket, beleértve nemcsak a kötelező, hanem az állami felvásárlásra szerződött gabona­mennyiséget is. A tanyiak pontos szál­lítók módjára iparkodtak minél előbb eleget tenni a megrendelővél, vagyis az állammal szembeni kötelezettségüknek. A község, illetve a szövetkezet vezető­ségének jó szervező- és a tagok fárad­hatatlan munkájának az eredménye, hogy a járásban az idén is elsőkként teljesí­tették — búzából — beadási Kötelezett­ségüket. A tanyiak az árpa aratását is elsőknek tették meg a járásban s így megvan rá a lehetőség, hogy pár nanon belül ar­ról adhatunk majd hírt, hogy a tanyiak teljes egészében kiegyenlítették szám­lájukat. Hatszáz mázsa búza egy nap alatt A járás területén nemcsak nappal, de az éjjeli órákban is folyik a gabona tisz­títása. A csicsői szövetkezetben például idősebb „öregekből" álló munkacsoport is dolgozik. Szűcs Miklós, Bartalos Zsig­mond, id. Mészáros Kálmán, Tárnok Sán­dor és még többen azok közül, akik ko­ruknál fogva nem bírják a nehezebb mun­kát, elvállalták a gabona tisztítását. Az ő fülükbe is eljutott a hír, hogy „ve­szélyben" forog a járás elsősége, ezért szorgalmukat megkétszerezték. így tör­tént, hogy a csicsói szövetkezet egy nap alatt több mint 600 mázsa gondosan ki­tisztított búzát küldött a begyűjtőhelyre. Nem volna meglepő, ha — ilyen forgalom mellett — a csicsói szövetkezet lénne a második — járási méretben — a gabona­beadás teljesítésében. Baj van a másodnövények körül Mindenki előtt világos, hogy az állat­tenyésztési termelés növelése elenged­hetetlenül maga után vonja a takarmány­alap bővítését. Ez a tétel a nagymegyeri járás szövetkezeteseíre is vonatkozik. A bőséges takarmányalap megteremtésé­nek egyik lehetősége a tarlótakarmányok vetése is. Sajnos, szövetkezeteink nem használják ki teljes mértékben ezt a ta­karmányszerzési lehetőséget. A nagyme­gyeri járás tervezett 2300 hektárjából még csak 1300 hektárt vetettek be tar­lótakarmányokkal. Ez a lemaradás azt bizonyítja, hogy a szövetkezetek nagy része nem értette meg a tarlótakarmá­nyok vetésének fontosságát. Ezért szük­séges. hogy a falusi pártszervezetek a helyi nemzeti bizottsáook sciítséqével odahassanak, hogy a szövetkezetek veze­tői mindent megtegyenek azért, hogy a tarlótakarmányok vetése terén mutatkozó lemaradást minél előbb behozzák. Úi ŠKODA 1100 OH C jelzésű versenygépkocsi A Mladá Boleslav-i körben nemrég egy új típusú Škoda 1100 OHC jelzésű gépkocsi versenyzett. Az autó fölé­nyes győztese lett a nemzetközi ver­senynek. Az új versenyautó a Mladá Bole­slav-i autótervezők műve. A tizen­négyhengeres motor 1100 köbcentimé­ter űrtartalmú és 90 lóerős, öt se­bességváltó szekrénykéje van, és hogy a motor nagyobb teljesítőképességű legyen, két porlasztó kettős-gyújtás­sal van ellátva. A gépkocsi eléri a 200 km/ó-sebes­séget. Súlya mindössze 550 kg. Vlastimil Harvan, Mladá Boleslav Három hónappal előbb építik fel a stropkovi TESLA-üzemet (ČTK) - A stropkovi Tesla-üzem építkezésén a dolgozók a munka kellő szervezésével és gépesítésével elérték, hogy csaknem egymillió koronával többet építettek, mint amennyit a terv erre az időszakra előirányzott. A kazánház és a szociális célokat szolgáló épület építését egy hónappal előbb kezdték meg. A fő termelési csarnok, melynek építését a jövő év áprilisában kellett volna befejezni, nagyjában már szintén elkészült. Az építkezési dolgozók kötelezettséget vállaltak, hogy e csarnok építését há­rom hónappal előbb fejezik be és ad­ják át rendeltetésének. A Liptovský Hrádok-i és a bratisía­vai Tesla üzemekben ez idén már ok­tatásban részesül az új üzem első 45 tanonca. A stropkovi tanoncok meg­lepő eredményt értek el. Az első év­folyamot jó eredménnyel, sőt öten közülük kitüntetéssel végezték. A Lip­tovský Hrádok-i üzembe ez idén to­vábbi 45 tanoncot küldenek a szak­oktatás első évfolyamába. Megérdemli, hogy tagja legyen pártunknak Királyi. Hogy miről kapta ezt a „fenséges" nevet ez a kis falucska, nem tudom, nem is ér­deklődtem utána. Csak annyit mondhatok róla, hogy Tornai­jához — a szó legszorosabb ér­telmében — egy kőhajításnyira szerénykedik. Közvetlenül a falu túlsó végén új, szinte még mész­és cementszagú istállók adják hí­rű az idegennek, hogy Királyiban is gyökeret vert a közös gazdálko­dás. A szürkésfehér falak mögött szénáz a jószág, amely gazdagon jutalmazza a gondozókat fáradságos munkájukért. De hát igaz volna, amit a járáson mondanak, hogy j járásban a legjobb fejőstehenek a királyi szövetkezetben vannak? Ki­csit furcsán hangzik, hisz pár év­vel ezelőtt nem a 'egnagyobb el­ismeréssel lehetett róluk szólni. A szövetkezeti tagok szorgalma, a közös gazdálkodás iránti határ­talan ragaszkodásuk azonban meg­hozta a várt eredményt. A jó párt. agitáció, az élő példák hatottak a a szövetkezeti tagokra. Belátták, hogyha becsületesen dolgoznak, na­gyobb darab kenyér jut nekik is, s nem kell pirulniok az állam iránti kötelesség hogyan is mikép­pen teljesítéséért sem. A párton­kívüliek elfogadták a párt utasítá­sait, én pedig most leírhatom, hogy a királyiak már a tornaijai járás legjobb szövetkezetesei közé tar­toznak. Így általában ennyi elég is a szö­vetkezetről. Van azonban itt még más is, amit az egész tornaijai já­rásban csak náluk lehet megtalál­ni. Már csak az idén is sok szövet­kezetet összejártam. Nagy részük­ben arról adtak hírt, hogy az öt­éves terv feladatait négy év alatt teljesítik. De a legtöbbjükben még azt is hozzátették: „Leggyengébb pontunk a tejtermelés". Királyiban éppen az ellenkezőjét mondják. Bató János, a szövetke­zet zootechnikusa, szerint a tej­termelés terén járási méretben is vezetnek, sőt mi több, az idén elérték a tehenenkénti 11 literes napi fejési átlagot. Ez annyit je­lent, hogy a királyi szövetkezetesek a termelésnek ezen „kényes" ága­zatában is már az idén elérik az 1960 végére tervezett szintet. A szövetkezetnek ez a nagysze­rű eredménye nagymértékben an­nak köszönhető, hogy jól megvá­lasztották a zootechnikust. Jól meggondolta a tagság, kinek a ke­zére, felügyeletére bízza a jószá­got. S nem csináltak rosszul, ami­kor Bató Jánosra szavaztak. Bató János szorgalma, a közös gazdálkodás iránt való ragaszko­dása szinte a csodával határos eredményeket hozott létre. Ez az egyszerű, de szívvel-lélekkel jó­szágszerető ember — amint a fen­tiekböl is láthatjuk — hírnevessé tette szövetkezetük állattenyész­tését. Szorgalmáért többször ré­szesült már dicséretben úgy a tag­ság, mint a járás részéről, de min­den jutalomnál, minden dicsérő szónál nagyobb ar a megtisztelte­tés, amely most érte. A járási párt­bizottság javaslatára felveszik a párt tagjelöltjeinek sorába. A tornaijai járási pártbizottság­nak nagyon helyes volt ez az el­határozása. Helyes, mert ilyen em­berek kellenek a pártba. Ilyen szö­vetkezeti tagok, mint Bató János, aki szorgalmával, a szövetkezet iránti hűségével bebizonyította, hogy méltó a párttagságra. A XI. pártkongresszus határozatának megfelelően a járási pártbizottság­nak továbbra is harcolnia kell azért, hogy a legjobb szövetkezeti tagok pártba való felvételével erő­sítsék a falusi pártszervezeteket. A nagy feladatok, amelyek a tor­naijai járásra is hárulnak, megkö­vetelik, hogy erősek legyenek a fa­lusi pártszervezetek és olyan em­berek legyenek a tagjai, akik köz­vetlenül részt vesznek a szövet­kezeti munkában, akik önzetlenül küzdenek a termelési f eladatok tel­jesítéséért, azért, hogy a második ötéves terv feladatait határidő előtt teljesíthessék, azért, hogy járási méretben már az idén be­fejezhessék a mezőgazdaság szo­cialista átépítését. Ha a tornaijai járási pártbizott­ság továblra is a Bató Jánoshoz, hasonló emberekkel bővíti a falu­si pártszervezetek sorait, a leg­nagyobb és legbonyolultabb fel­adatokat is sikeresen megoldják. Szarka István T eljesen érthető és indokolt több olvasónknak az a ké­rése, adjunk felvilágosí­tást, magyarázzuk meg, hogyan ál­lunk az osztályharc, nevezetesen a falusi osztályharc kérdéseivel pár­tunk XI. kongresszusa után. Ugyanis pártunk XI. kongresszusa közvetlen feladatként tűzte ki ha­zánkban a szocializmus építésének a befejezését. Ebből a feladatból viszont logikusan következik, hogy akkor fel kell számolnunk a volt kizsákmányoló, tőkés osztályok még létező maradványait — mint a kongresszus határozata is megálla­pítja: ,,Ki kell küszöbölni az an­tagonisztikus osztályok maradvá­nyait, vagyis fokozatosan elérni a kulákságnak, mint osztálynak a fel­számolását, valamint a magánvál­lalkozó elemek maradványainak felszámolását a városokban, a kö­vetkezetes korlátozás és kiszorítás útján." Ez pártunk fő irányvonala az osztályharc kérdéseit illetően és rt\ost adjunk magyarázatot a fel­tett kérdésre, mit jelent ez az irányvonal a gyakorlatban és rész­leteiben. Az osztályharc kérdéseit illetően mit kell elsősorban is szem előtt tartanunk? Nem lehet eléggé hang­súlyozni annak fontosságát, hogy az osztályharc kérdései nem ra­gadhatok ki jés nem különíthetők el hazánk társadalmi és gazdasági helyzetétől, a társadalmi és gazda­sági életben, az emberek szocia­lista öntudatosításában elért ered­ményektől, vagyis tehát az osz­tályharc hogyanját és mikéntjét mindenkor és mindenütt az éppen adott helyzet határozza meg. Éppen ebből a megállapításból kiindulva következik az, hogy a szocializmus építése befejezésének időszakában az osztályharc formáit és módjait mindenütt és minden esetben az határozza meg, hogy milyen sike­reket érünk el a szocializmus meg­valósításában mind társadalmi, mind gazdasági téren. Ez termé­szetes is, mivel a szocializmus épí­tésében elért minden sikerünk és előrehaladásunk a tőkés társadalmi Válasz az olvasónak A falusi osztályharc néhány időszerű kérdéséről rend maradványainak további ki­szorítását, majd végül végleges fel­számolását jelenti társadalmi és gazdasági életünkben. Pártunk XI. kongresszusa, kitűz­ve hazánk szocialista építése befe­jezésének programját, első és fő feladatul a következőt jelölte meg: „A termelési viszonyok terén elérni a szocialista termelési viszonyok döntő győzelmét ott, ahol még mindeddig bizonyos súlya van a gazdálkodás kistermelő módszeré­nek. Arról van tehát szó, hogy ha­zánkban érjük el a szocialista szö­vetkezeti nagyüzemi termelés győ­zelmét a mezőgazdaságban". Majd a továbbiakban a határozat megál­lapítja: „Minden feltételünk meg­van ahhoz, hogy a jövő két évben lényegében befejezzük a mezőgaz­dasági kisüzemi termelés áttérését a szocialista szövetkezeti nagyüze­mi termelésre." Äm a szocialista termelési viszonyok építése és megszilárdítása további változáso­kat idéz elő társadalmunk osztály­összetételében. Kialakul szocialista társadalmunk két alapvető, egy­mással barátságban álló osztálya, a munkásosztály és a szövetkezeti parasztság osztálya, a munkásosz­tály vezető szerepének egész tár­sadalmunkra gyakorolt további el­mélyítése mellett. A mint látjuk, a XI. kongresz­szus nem tűzött ki új po­litikát a falusi osztály­harc kérdésében. Pártunknak a ku­lákokkal szembeni politikája to­vábbra is a korlátozás és kiszorí­tás politikája marad s ezen az úton kívánja elérni a kulákságnak mint osztálynak a felszámolását is. A kulákokkal szembeni korlátozás és kiszorítás politikája a gyakor­latban mindenütt oda kell vezessen, hogy gazdaságuk a szocialista, szö­vetkezeti gazdálkodásba kerülve gátat vessen az egyéni, magántu­lajdonban történő termelésnek; másrészt pedig, hogy a most még fennálló kulákgazdaságok se él­hessenek tőkés módra, idegen munkaerő kizsákmányolásából. Ezt a politikát kell folytatnunk minde­nütt és mindaddig, amíg a szocia­lista, szövetkezeti gazdálkodás tel­jes győzelmével véglegesen fel nem számoljuk a kulákságot, mint az utolsó tőkés, kizsákmányoló osztályt. Ebből is láthatjuk, hogy a kulákságnak, mint osztálynak fo­kozatos felszámolása továbbra is és szervesen összefügg a szövetkezeti mozgalom fejlődésével s nem vá­lasztható és nem különíthető el at­tól, hogy a kis- és középparasztok az egyes községekben mikor és mi­lyen mértékben teszik magukévá a szocialista, nagyüzemi gazdálkodás gondolatát. Persze, a kulákoknak, mint osz­tálynak a felszámolásával kapcso­latban szükségszerűen vetődik fel a kérdés: mi legyen, mi történjék a kulákokkal? Szükséges és fontos a kérdés ily szókimondó felvetése, mivel a kulákoknak, mint osztály­nak a felszámolásával kapcsolatban — még a múltból kifolyólag — az emberek között mind ez ideig szá­mos téves nézet és elképzelés ural­kodik. Hogy mást ne említsünk, akadnak emberek, akik a kulákok felszámolása alatt holmi fizikai megsemmisítést értenek. Szinte hangsúlyozni is felesleges, hogy ez egyáltalán nincs így és igen naivul, pártunk politikáját nem ismerve gondolkodik az, akinek ilyen és eh­hez hasonló elképzelései vannak. Mert mint az előbbiekben már rá­mutattunk, a kulákoknak mint osz­tálynak a felszámolása azt jelenti, hogy a szövetkezeti mozgalom fej­lődésével párhuzamosan megtör­jük gazdasági és politikai hatalmu­kat, befolyásukat s megfosszuk őket annak lehetőségétől, hogy tő­kés módon, idegen munkaerő fog­lalkoztatásából éljenek. Hogy aztán mi történjék az egyes kulákokkal, a XI. kongresz­szuson elhangzott beszámolóban és a határozatban erről is szó esett. Ezzel kapcsolatban — mint már többször foglalkoztunk vele — újólag arra a kérdésre kell első­sorban is választ adni, felvehető-e a kulák a szövetkezetbe vagy nem. Pártunknak az SZKP XX. kong­resszusa utáni időben elfoglalt ál­láspontja ebben a kérdésben sem változott meg. Hogy felvehető-e a kulák a szövetkezetbe vagy sem, azt egyedül és kizárólag a helyi viszonyok, az adott körülmények határozzák meg. A legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk, az, hogy a kulákokat, mint osztályt nem engedjük be a szövetkezetek­be. Ámde ez nem zárja ki azt, hogy minden egyes volt osztályidegen elemnek meg ne adjuk a lehetősé­get a szocialista társadalmunkba való beilleszkedésre, arra, hogy a saját, becsületes, kétkeze munkájá­ból élő emberré váljék. Ez viszont most már azt jelenti-e, hogy bár­mely kulák felvehető a szövetke­zetbe? Nem, semmiképpen sem je­lenti ezt. Egyáltalán nem fontos, sőt, meg sem engedhető, hogy a kulákok éppen az EFSZ-ekbe ke­rülve illeszkedjenek bele szocialis­ta társadalmunkba. Mehetnek más­hová is dolgozni, az iparba, vagy építkezésekre, hiszen ha becsületes a szándékuk, akkor bárhol, bármely munkahelyen tanújelét adhatják a népi demokratikus rendszerünk iránti hűségüknek. A nnak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy az osztály­harc formáit és módját, valamint azt, hogy ez vagy az a kulák — ha az EFSZ tagsága arra érdemesnek tartja — felvehető-e a szövetkezetbe vagy sem, a helyi körülmények, az adott helyzet szabja meg s éppen ezért arra vo­natkozólag receptet adni nem le­het, mégis úgy véljük, vannak olyan általános érvényű elvek és szempontok, amelyeknek szem előtt tartása mindenütt ajánlatos és szükséges. Mik ezek a szempon­tok? Elsősorban is az, hogy alapos mérlegelés, ténykedésük, eddigi életük és magatartásuk után ítél­ve — az éberséget egy pillanatra sem felejtve el — ha a szövetkezet tagsága a pártszervezettel egyetér­tésben úgy látja, felvehet tagjai sorába kulákot is. Felvehet egyes kulákokat, ellenben feltétlenül ügyelni kell arra, nehogy a falu kulákjainak jelentős része a szö­vetkezetbe férkőzzék, úgy sem, ha egyénenként elbírálva tagságuk el­len semmi komolyabb kifogás nem esik. Ugyanis egy ilyen szövetke­zeten belüli „kulák-csoport" egy­könnyen végzetessé válhat a szö­vetkezet számára. A másik, ugyancsak döntő fon­tosságú és általános érvényű szem­pont, hogy csak a politikailag és gazdaságilag szilárd szövetkezetek gondolhatnak arra, hogy volt ki­zsákmányolót soraikba fogadjanak, az olyan szövetkezetek, amelyek­nek, ha az egész falu nem is, de legalább a falunak a többsége már a tagja s a szövetkezeti gondolat, a szövetkezet érdekei iránti hűség mély gyökeret vert az emberek­ben. Ebből következik a harmadik szempont, és pedig az, hogy gyen­ge, vagy kezdő szövetkezetekben semmi helye a volt kizsákmányoló osztály tagjának. Ám de mindezek ellenére csak újra meg úji/a hangsúlyozzuk a legáltalánosabb érvényű elvet: az osztályharc módjai és formái, to­<JJ SZÓ 5 * 1958. július 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom