Új Szó, 1958. március (11. évfolyam, 60-90.szám)

1958-03-30 / 89. szám, vasárnap

PÓLYÁN KINŐTTE A PÓLYÁT > ... és megtaláltam Már ré­[gebbi épület, benne egy helyiség, ;melynek közepén íróasztal, jobbról 'fiairól szekrények, székek és miegy­más —, ami egy szövetkezeti irodába ' beillik. Az asztal mögött egy vállas, 'barnakabátos ember ül aktacsomó fölé 'hajolva, érkezésem nem okoz neki 'különösebb fáradalmat, minthogy kissé •lomhán felegyenesedik és miután meg­érdeklődi, kihez van szerencséje, mo­solyogva bemutatkozik: — Világi Imre, a szövetkezet köny­'velője. ' — Az elnök .. ? — Elutazott. — Az agronómus? — A határban van. , Ügy látom, a könyvelő víg kedvű, mert mosoly nélkül egy szót sem bök *ki s minek előtte már tisztáztam ma­'gamban, hogy a könyvelő is gazdája a •szövetkezetnek — egy ravaszkodó kér­dés élé állítottam, tudván, hogy a szö­vetkezet már öt évvel ezelőtt alakult. — Kinőtték már a pólyát? — Hát... a kötőt már széttép­•tűk... • Amilyen a kérdés, olyan a ,felelet. S nehogy félreértsem, nyom­ban elmondja, hogyan értelmezzük a *válaszát. Ebből aztán kihámozhatom, ' hogy a bár a szövetkezet a múlt jévben .fejlődött — kötelességüket teljesítették ,— még mindig voltak hibák. Az egyik, hogy a múlt évben nyolcezer munka­' egységgel többet merítettek ki, mint ,terveztek. Az évvégi zárszámadáskor kibújt a szög a zsákból, s rájöttek, mi 'volt ennek az oka és mi a tennivaló. — Pazaroltuk a munkaegységeket — . mondja Világi Imre. — Szervezési hi­, bából történt; a csoportvezetők elné­zőek voltak s ennek a következménye ' az lett, hogy az elvégzett munka ellen­, őrzése már mit sem segített. És ez megbosszúlta magát, mert a tervezett ' húsz korona helyett csak tizenhatot , fizettünk egy-egy munkaegységre. , — Dotálták­e az oszthatatlan ala­^ pot? — Tizenegy százalékkal. — Es hogyan vetnek véget a pazar­lásnak? — Rájöttünk, hogy ha ez tovább így megy, akkor mindenki csak a munka­egységet harácsolja s nem nézi, milyen munkát végzett, milyen hasznot hajt a szövetkezetnek. Ebben az évben már ez a mérvadó — rátértünk a hasznos­ság szerinti jutalmazásra a növényter­melésben és az állattenyésztésben egy­aránt. Ezután, aki milyen munkát vé­gez, olyan jutalmat kap. Gondoljuk, ez is segít majd ahhoz, hogy a mun­kaegység értékét az év végén nem­csak papíron, hanem a valóságban is elérjük... — Mi a helyzet az állattenyésztés terén? — Kérem, nem a legrosszabban ál­lunk, de azért... — nem fejezi be, mintha tudná, mire gondolok: „van még tennivaló". Majd folytatja: Az egy hektárra tervezett sertéshús 34 kiló, ehelyett 69 kilót termelünk ki. Mar­hahúsból 31 kilót ír elő a terv, mi vál­laltuk, hogy 49 kilót érünk el. Ami a súlygyarapodást illeti, nem a legrosz­szdbb: a hízósertés napi súlygyarapodá­sa 68 deka, a hizómarhánál pedig 84 deka. — S hogyan teljesítik a húsbeadást? — Kötelezettségvállalást tettünk, hogy az év végéig sertéshúsból 371 mázsát, marhahúsból pedig 123 má­zsát adunk be terven felül. Ogyszintén 94 ezer liter tejjel adunk be többet. Persze erről többet is lehetne beszél­ni ... — Nos ... — őszintén szólva, tehénállományunk nem a legjobb. A múlt évi átlagtej­hozamunk csak ll9o liter volt. Ez ne­künk „csak"-ot jelent, mert nagyon jól tudjuk az újságokból is, hogy sok szövetkezetben két-háromezer liter, ről beszélnek. Igaz ugyan, hogy a múlt évben nem volt meg a kellő mennyiségű takarmányunk sem, de a fajta ... Szó­val sok tehenet kicserélünk saját ne­velésünkből. így akarjuk emelni a tej­hozamot, no meg ez idő tájt takarmány dolgában is jól állunk. Mialatt így egyről-másról beszél­getünk, eszembe jut, miért is száll­tam ki ebbe a latorca melletti faluba: hát hogy megtudjam, lesz-e haszna a szövetkezetnek abból, hogy gátat emel­nek a Latorca vizének? — Hogy lesz-e? Meghiszem azt. — Milyen? — Háromszáz hektár legelőt törhe­tünk fel, melynek eddig nem nagy, mondhatnám semmi hasznát nem vet­tük. Ebből már nyolcvan hektárt fel is szántottunk s ebben az évben kuko­ricával és takarmányrépával ültetjük be. — És legelőre nincs szükségük? — De van. Lehet, hogy csak a felét törjük fel. Még nem tudom biztosan. De lehet, hogy más helyen hagyunk legelőt. Szót szó követ s a nap be-bekandi­kál az irodába. Itt-ott még hóbuckák tarkítják a dombok árnyékos oldalát, ám itt a laposon már szikkad a föld. S a szó a tavaszi munkákra terelődik. — Már megkezdtük, — bólogat a könyvelő. A napokban az őszi búzára vetettünk, mert erős volt a fagy és hiányosnak mutatkozik. Négy traktor vet s eddig negyven hektáron végez­tünk rávetést. Ezután megkezdjük a tavasziak vetését is. Árpát hatvan hek­táron ... és a többit is. Jóra fordul az időjárás, rá kell kapcsolnunk ... — A tagok szorgoskodnak? — Megjárja. Ügy látjuk, az új ju­talmazási rendszer változást hoz. A kommunisták is jobb munkát végez­nek az utóbbi időben. A pártszervezet zöme • a szövekezetben dolgozik ... persze még javítani kell munkánkat. Reméljük, ebben az évben egy jó lépést teszünk előre. Aztán nagy segítségünk­re van Juhász Lajos agronómus és Matyi János zootechnikus, akik ezelőtt a járáson töltötték be ezt a funkciót... Osszepakkolom a jegyzeteimet s közben arra gondolok: bár a szövetke­zet kinőtte a pólyát, még van tennivalód Hogyan végzik el — mindannyiuktól függ. KEREKES ISTVÄN Tehenenként 3500 liter tej A Dunaszerdahelyi Állami Gazdaság az elmúlt hetekben tartotta meg szakszervezeti konferenciáját. Több mmt másfél száz szakszervezeti tag volt jelen az értekezleten, melyen ismertették az elmúlt év eredmé­nyeit és az 'ŕtfef- é<Te Mtúzrttť feladatokat. A jelenlevők örömmel fogadták a műit év sikereiről szőlő beszámolót s azt, hogy a gazdaság ai elmúlt évet nyerességgel zárta. Bebizonyoso­dott hogv a növénytermelésben az ipari és kultúrnövények biztosították elsősorban a pénzzel való gazdálkodást. Az állattenyésztésben a dunatőkési osztály mutat jó példát, ahol több mint 10 liter a napi fejésátlag és ke­rületi méretben tavaly az első volt a tejtermelésben. A gazdaság eredményeinek ismertetése után a Februári Győzelem 10. évfordulójára és a CSKP XI. kongresszusa tiszteletére értékes vállalásokat tettek a dunatőkési osztály állattenyésztési dolgozói. A fejők vállalták, hogy ez idén minden tehéntől 3500 liter tejet fejnek, a borjúnevelők kö­te'.ezték magukat, hogy a növendékállatoknál elérik a napi 85 deka súly­gyarapodást. Csicsay Ferenc, Bős. Cukorrépa alá kerül a trágyáié Nagyon jól tudjuk, hogy a cukorré­pa a mi legértékesebb terményünk. Ezért mindent megteszünk a cukor­répa hektárhozamának növeléséért. A vetőmagot idejére és jól előkészí­tett talajba vetjük. Mivel gazdag ter­mést akarunk elérni, azért a trágya­levet is kihordjuk a mezőre s első­sorban azokat a táblákat trágyázzuk meg vele, ahol cukorrépát fogunk termelni. Már 20 hektárnál nagyobb földterületet trágyáztunk meg. Levanszký Károly, Tallos Jól felkészültek A királyhelmeci járás szövetke­zeteiben és állami gazdaságaiban jól felkészültek a tavaszi munká­latokra. Szerződést kötöttek a traktorállomásokkal, hogy minél hamarabb elvégezhessék a tavaszi munkákat. Az őrösi szövetkezet­ben a kocsisok kijavították a lo­vas vetőgépeket, boronákat. Ez­zel ls hozzájárulnak a tavaszi mun­kák gyors befejezéséhez. A vetésre szánt magvakat előkészítették, hogy ne keljen késlekedniök Hasonlóan végezték el ezt a munkát a nagykövesdi, polyanl s a bacskai szövetkezetben. Csak a jó időt várják, hogy megkezdhessék a munkát. HOROSZ ÁRPÁD, Örös Várjuk a tavaszt... Már a múlt év második felében, szá­mítva az idei gazdasági évre, meg­kezdtük az előkészületeket az Idei mun­kára. A cukorrépa alá letrágyáztunk 55 hektár földet, a talajt háromszor fel­szántottuk. Minden hektárra 400 má­zsa jó minőségű istállőtrágyát szántot­tunk alá, télen hektáronkint 20 mázsa oltatlan meszet és négy mázsa mész­nitrogént szórtunk széjjel. A kuko­rica és a takarmányrépa alá is trá­gyáztunk a múlt ősszel, elvégeztük a mélyszántást. A tél folyamán műhelyeinkben meg­javítottuk a vontatott gépi eszközöket, a traktorokat és a fogatos kocsikat. A tavaszi munkálatokat megkezdtük, de a rossz idő miatt abba kellett hagyni, mindössze 56 hektárt tudtunk lesl­mitőzni. Mégis elvetettünk 65 hektár tavaszi árpát, á földek további előkészítése a vetés alá szünetelt a rossz idő miatt Földes János, Királynérét A felsőszell szövetkezetesek már az előző években is nagy termés­eredményt értek el a cukorrépá­ból. A mezei munkacsoportok dolgozóit megilleti a „magas ter­méshozamok mesterei" elnevezés. Tavaly 153 hektáron termeltek cukorrépát. Hektáronkint a ter­més 395 mázsa volt. A szövetke­zetesek cukorrépajutalékért több mint egymillió koronát kaptak. — Ez idén még nagyobb gondot fordítunk a cukorrépára — mond­ja Pavel Divičan, a szövetkezet elnöke. A hektárhozamok növelésére irányulnak felajánlásaik is, ame­lyeket pártunk XI. kongresszusá­nak tiszteletére vállaltak. Felaján­lották, hogy hektáronkint 25 má­zsával több cukorrépát termelnek a tervezettnél. Krajcsovics Ferdinánd, Galánta Köszönet a fáradozásért Kétyen már három éve működik a szö­vetkezeti munkaiskola. A három osz­tálynak 45 hallgatója van, az iskola március 24-én tartotta ez évi utolsó értékelő óráját. A növénytermelésről szóló előadások gyérek voltak, nem valami jó menete volt az egésznek. Az állattenyésztési körben a tanulás jól haladt. Bukovlcs István minden órán pontosan megjelent, fontos dolgokról beszélt az állattenyész­téssel kapcsolatban, az ott hallottakat a hallgatók munkájukban felhasználhat­ják. Köszönetet érdemel fáradozásáért Szalma Gyula, az Iskola gondnoka Is. KARÓ LAJOS, Kéty Már csak az időjárástól függ A minap a Leleszi Állami Gazdaságban jártam. Örömmel lát-, tam, hogy a tavaszi munkálatokat már teljesen felkészülve várják. Ahogy jobban széjjelnézek, látom, a melegágyak készíté­sével foglalkoznak. Odamentem a dol­gozókhoz s Demeter Gyula elvtárssal, a csoport vezetőjével beszélgettem. •— Hogy állnak a munkával ? — Az utolsó meleg­ágyat készítjük már — mondta Demeter elv­társ. — összesen 15 melegágyat készítet­tünk, eddig 10-et már be is vetettünk. — Van már olyan melegágy is, amely­ben kikeltek a mag­vak? — Van. Eddig már négy melegágyban keltek ki a magvak. Remélem, ha az Idő nem fordul túl hideg­re, akkor az ültetés idejére megfelelő pa­lánták állnak majd rendelkezésünkre. Pál Ottő, Lelesz rjmmŕSsssArsssssss^^ ~VT asárnap délután volt. Havat * szemetelt a szél, bár a kalen­dárium már a tavasz közeledtét hir­dette. A szövetkezet fiatal elnöke, Sza­niszló Sándor sietős léptekkel bakta­tott a fagyos úton, mely most, úgy tetszett, mintha gondos kéz vékonyan, porcukorral hintette volna be. A hóval pajzánkodó szél pirosra csípte az el­nök arcát, kabátját pedig pajkos nfe­buló módjára cibálta. Léptei üteme­sen kopogtak, amikor valaki rászól. Azért írom, hogy valaki, mert a kér­dező után nem érdeklődtem, mivel ez esetben nem a kérdésen, inkább a fe­leleten van a hangsúly. Az elnök jó hangosan, hogy szava erősebb legyen a furulyázó szél hangjánál így vála­szolt. — Ma hoztuk a hetediket. „Ma hoztuk a hetediket"! Ez a rö­vid, tömör mondat adta kezembe a tollat. Ogy látszik, a kérdező értett a szóból, de az is lehet, hogy a csípős, havas szél fogta kurtára kíváncsi ked­vét, mert több szó nem esett köztük • Mint nagy szürke madár terjesztette szét szárnyát az alkony. A szél is elcsendesedett, mintha megelégelte volna az egésznapi nyargalászást s most napnyugta felé a sötétben me­redező hegyek között keresne éjjeli szállást. Csendes a falu, csendes a táj, csak a szövetkezet irodájának aj­taján szökik ki néha-néha egy hang­foszlány. A hang ismerős A szövetke­zet nyurga elnökéé, akivel már volt szerencsénk a délután során megismer­kedni. Most a szövetkezet újonnan megválasztott zootechnikusát oktatja. hogy, mint csinálja majd a teendőit Még néhány figyelmeztetés, néhány tanács s kettesben maradunk a* iro­dában. Az elnök mintha csak a dél­utáni szavait ismételné, azt rrvndja: — Ma hoztuk a hetediket. FÉNY ÉS ÁRNYÉK Acsécsiszövetkeze taetéboi A rca kipirul, szeme nevet, akár egy gyereké, aki valamilyen szép, régen óhajtott játékszerhez jut. — Rövidesen hozunk még vagy hár­mat. A pénz már be van rá fizetve ... de ki győzne annyi autót gyártani, hogy mindenkinek egyszerre jusson ... Egy pillanatra elakad a szava, aztán szinte hevesen így folytatja: — Ne mondja azt senki, hogy nem élnek jól a mi szövetkezeteseink, a csécsi szövetkezetesek. Bárgyú állítás volna azt mondani, hogy nincs mit aprítani Csécsen a tejbe. Mióta szövetkeztek, bizony nagyot fordult náluk is az élet ke­reke, éppen úgy mint az ország többi falvaiban. Hét szövetkezeti tag­nak van már náluk is személygép­kocsija, s ahogy az elnök említette, rövidesen még hoznak vagy hármat A falu? A szó legszorosabb értelmé­ben új Csécs épül a régi helyén. Tj^elületes szemlélő ezek alapján J- könnyen el is könyvelné ma­gának, hogy Ccsécsen minden a leg­nagyobb rendben van. A szövetkezet helyzetének így csak a verőfényes oldalát látná. Sok még a tennivaló a szövetkezetben, talán több is, mint máshol. A környéken és a járáson is fejüket csóválják az emberek, ha a csécsiek kerülnek szóba. Azt mond­ják róluk „van ám az ő hirtelen gazdaságuknak árnyoldala is. Lássuk hát az igazi Csécset teljes valóságban, úgy, ahogyan azt maga a szövetkezet elnöke is látja. — Évek óta a szemünkre vetik — mondja komolyan, — hogy nem tud­juk kifizetni a munkaegységek ter­vezett értékét. A bírálóknak igazuk I van. Nem tudtunk rendes kerékvá- ] gásba jutni, mivel az egyének és eso- | portok érdeke a közösség érdeke fölé kerekedett. Tulajdonképpen arról van Itt szó, hogy a csécsi szövetkezetben nem folyik pártmunka. A szövetkezeti ta gok gondolkozásában még mindig elő­térben van az „enyém" a „mienkkel szemben. Bár viszonylagosan jó gaz­dasági eredményeket érnek el, a szö­vetkezet megalakulása óta lényegesen növekedtek a hektárhozamok, növe­kedett az állatok hasznossága is, még­sem tudják elérni a munkaegységek tervezett értékét. Azt is tudja min­denki, hogy a borjak elválasztása te­rén országos méretben is az elsők között állnak, mivel 100 tehéntől 90—95 borjút választanak el, a múlt évben a tehenenként! évi fejési átlag is 500 literrel emelkedett, mégsem tudták a múlt évre sem kifizetni a munkaegységek után járó pénzbeli jutalmazást. Az idén a tervezett 16 korona helyett is csak 10 korona 20 fillér jutott egy egy munkaegységre. Most aztán az a kérdés, hol keres­sük a hibát. A baj mindenekelőtt abból ered, hogy a csécsiek az egyéni érdekeket helyezik előtérbe « közösség érde­kével szemben. A múlt év során is indokolatlanul lágyították a munka­normákat s ami a legrosszabb, ma­guk a kommunisták is támogatták ezt a helytelen lépést, A munkanormák lágyítása oda vezetett, hogy a mun­kaegységekre tervezett összeget nem 80 000 munkaegység után osztották szét, hanem 105 000 munkaegység után. Természetes így a munkaegy­ségek értéke törvényszerűen csök­kent, s ami még súlyosbított a hely­zeten az volt. hogy a cukorrépájukat sem kapálták meg tiszteségesen, így nem is érték el a tervezett hektár­hozamokat, természetesen a tervezett bevételt sem ebből a növényfajtából. A harmadik dolog pedig, ami szintén sokat rontott a dolgon az volt, hogy az állami felvásárlásra tervezett 500 mázsa sertéshúst sem tudták beadni. üzek a hibák nagymértékben a -'­J munkaegységek túllépéséből származtak. Hogyan? Ogy, hogy a munkaegységek számának növekedése a pénzbeli jutalmazás látszólagos csökkenése mellett a természetbeni jutalmazás emelkedését vonta maga után. Az, hogy a csécsiek az előre tervezett 80 000 munkaegység helyett 105 000 munkaegységet merítettek ki, azt eredményezte, hogy az egy-egy munkaegység után járó 3 kilogramm természetbeni járandóság mellett 7,5 vagonnal több termést osztottak szét, mint amennyit előre terveztek. Ter­mészetes ez a közös alap, de min­denek előtt a takarmányszükséglet kárára ment, s nem kis mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 500 mázsa sertéshúst nem tudtak beadni. A do­log másik oldala pedig az, hogy a szövetkezeti tagok rendkívül sok természetbeni járandóságot kapnak Csecsen például van olyan család is, amelyik 80—85 mázsa gabonát is ka­pott a ledolgozott munkaegységei után. Ez a nagy mennyiségű termés máris maga után vonja a kö-, zös gazdálkodás mellett a spekulá­ciót. £s, hogy ez nem üres feltevés, hanem valóság, a legjobban az is bi­zonyltja, hogy egyes szövetkezeti tagok egyéni tulajdonában. 5—10 ser­tés is van és a megengedettnél több szarvasmarha. Hogy csak egy számot mondjunk: a szövetkezet 1500 hektár földön 800 disznót tart. A szövetke­zeti tagoknak összesen 60 hektár háztáji földjük van, s ezen 400 ser­tést tartanak. A túlméretezett ház­táji gazdaság pedig végül odavezet, hogy a tagok fő jövedelmi forrásukat nem a közösben látják, hanem a ház­táji gazdálkodásban s ennek követ­kezménye, hogy elhanyagolják a közös munkát. M ost már láthatjuk, hogy á csécsi helyzettel kapcsolat­ban igazuk van a bírálóknak, igazuk van azoknak, akik a csécsi szövet­• kezetért aggódnak, mert az egyéni érdekek egyre jobban a közösség ér­dekei fölé emelkednek. A szövetkezet egyes tagjai, vagy ha úgy tetszik egyes csoportok a közös rovására gazdagodnak. Nincs itt arról szó, hogy valaki talán kifogásolná, hogy roha­mosan gazdagodnak a csécseiek. Tá­vol áll tőlünk ez a gondolat, hisz pártunk legfontosabb célkitűzése a dolgozók jólétének növekedése, csak az a fontos, hogy ez a jólét össz­hangban legyen a közösség érdekei­vel, az anyagi javakhoz — ez eset­ben a szövetkezetesek — tisztességes úton jussanak. Szomorú dolog, hogy a csécsi kom­munisták is részesei annak, hogy a szövetkezetben az , egyéni érdek a közösség érdekei fölé kerekedett. Va­jon gondoltak-e arra, amikor ma­guk is támogatták azt az elméletet, hogy csökkenteni kell a munkanor­mákat, hogy végérvényesen saját szö­vetkezetük alatt vágják a fát. Vajon gondoltak-e arra, hogy a dolgok mö­gött nincs-e az osztályellenség ke­ze? IV agyon is szükséges volna, ha a csécsi kommunisták alapo­sabban foglalkoznának szövetkezetük ügyével, s minél gyorsabban megaka­dályoznák a spekulációkat. Reméljük, hogy az őszinte sző meghallgatásra talál. Szarka István ÜJ SZÖ 5 *1958. március 30,

Next

/
Oldalképek
Tartalom