Új Szó, 1958. március (11. évfolyam, 60-90.szám)

1958-03-20 / 79. szám, csütörtök

"KT I " -- Sy T"~ tengerparti üdülővaros ­kában, Gelendzsikbén álldogálok a fő­téren, amelynek egy szembetűnő ré­szén hatalmas tábla ad hírt a járás öt kolhozának szocialista munkaver­senyéről. Odébb pedig egy hasonló tábla a közeli szovhoz munkaered­ményeiről. ló alkalom arra, hogy megismerkedjem a kolhozok életével, —\gondoltam magamban — és ceru­zával, jegyzetfüzettel közelebb léptem a táblához. — Neve és születési éve? — adom fel kíváncsian a kérdést. A tábla szó nélkül válaszol, fekete mezőn írt fe­hér betűkkel. — Vorosilov kolhoz, 1931-ben ala­kították. — Foglalkozása? — Szőlő- és gyümölcstermelés. Mennyi egy munkaegység (trudo­gyer.y) értéke? (Ezzel kellett volna tulajdonképpen kezdenem, mint otthon szokás!) A tábla nem számíthatott kérdésemre mindjárt a beszélgetésünk elején. Ezért sokáig hallgat. De végül is (a tábla legalján) válaszol: — 21.70 ribel, két kilogramm szőlő, ugyanannyi alma, 1 kg gabona, és 2 kg széna. — De azt mégis eltit­kolja, hogy mintlen tagnak van még ezenkívül fél hektár háztáji gyümöl­csöse, vagy szőlője. Azonban folytas­suk tovább. — Évi bevétele? — 9 millió 500 ezer rubel. — Mennyi az átlagtermés hektá­ronként? (Ügy látszik nem ínyére váló kérdés, csak később tudom meg, hogy miért. — 62 métermázsa szőlő. De nem minden fajtából, mert a saslából több terem, mint rizlingből és aligotéböl még ennél is több. Mennyi a tiszta bevétel egy hek­tárról? — 30—35 000 rubel. — Milyen szákképzettség szükséges az ilyen eredmény eléréséhez? — Hároméves szőlészeti szakiskola. Hm, hm — gondolom magiamban, — ily énről nálunk nem igen beszé­lünk. A szomszédos kolhoz, amely eddig szótlanul figyelte beszélgeté­sünket, most közbeszól: — Mi már nagyobb terméshozamot is elértünk. Tavaly például 68 mé­termázsa termett átlagosan, — mond­ja a Lenin-kolhoz. — Ciákhogy a ti bevételetek csu­pán hét és félmillió rubel volt* míg a miénk négymülióval több — szól közbe a harmadik. — Mi pedig 26 rubelt fizettünk egy munkaegységre, és ehhez 3 és fél kg szőlőt — így a negyedik. S talán t. ár össze is szólalkoz­tak volna, ha közbe nem szól a szom­szédos táblán a Gelendzsik kolhoz. — Mit hencegtek, mit ugráltok? Gyertek hozzánk tanulni szőlőterme­lést. Nekünk egy hektáron a duplája termett annak, ami nektek. Pedig Sas Andor: Helyi vonatkozású jegyzet a Bajza-centennáriumhoz )SSSSSSSrSSSSSSSSfSSSSf/SSSSSSSSSSSSSf*SSSSSSSSSSŠ. egyforma a talaj, az éghajlat, a sző­lő. Erre az öt kolhoz szerényen el­hallgat, mert ugyebár a Gelendzsik kolhoznak igaza van. Jóval többet termel egy hektáron, mint ők. rövid hallgatás után újra kezdő­dik a beszélgetés. — Mennyi egy kolhoztag évi bevé­tele? A Vorosilov kolhoz válaszol első­nek: Lidia Jakovlevna Karbatová cso­portvezető négytagú családja tavaly nyolcvanezer százhatvan rubelt ke­resett a természetbeniéken kívül. — Miért éppen csoportvezetőt em­lítesz? — Na jó. Van itt más is, — mond­ja a tábla. — Például Sziromjatnyik Ivan Timofejevics egyszerű kolhoztag munkásként dolgozik a szőlőben és évi keresete 41 ezer 258 rubelre rú­gott. — Na lám, ha csak kolhoztag, ak­kor mindjárt kevesebb. — A család két tagja dolgozik — egészíti ki válaszát a tábla. Két tag, vagyis egyre 20 626 rubel esik évente, számolgatom magamban. A Vorosilov kolhoz már többet nem tud mondani. Interjúmban minden kérdést kimerítettem. De most újra közbeszólnak a többiek, hogy nálunk így, nálunk úgy. Elteszem a ceruzá­mat, a jegyzetemet, hogy lássák, úgy sem jegyzem már. Búcsút intek és rövid gondolkozás után elindulok a városka utcáin. Mi mindent is lehet ezért az átlag 18—20 ezer évi kere­setért vásárolni, számítgatom az úton. A városka nagyáruházának kirakata előtt megállok, majd határozottan belépek az üzletbe. Előbb az elektro­mos cikkek áruosztályát keresem. Nézegetem a rádiókat, porszívókat, gramofonokat, lámpákat. Az egyik el­árusítónő hozzám fordul, kérdi: — Tessék, óhajt valamit? — Mennyibe kerül az a grarnorá­dió? — Az Ural 1100 rubel. — És a televízor? — Melyik, a Rubin vagy a Rekord? — A Rubin. -, — 2600: rubel, de sajnos, ez már el van adva kérem. Nem baj, — gon­dolom, úgy sem volt szándékomban megvenni. (Majd a kiszolgálónőhöz): — És a Rekord? — 2100 rubel. Sorba írom magamnak az ára­kat. Az elárusítónő azt hiszi, hogy pénzemet számolgatom, vagy hogy új­donsült férj vagyok és nagy bevásár­lásra készülök. — Mennyibe kerül ez a porszívó? És ez az ultrahanggal működő mosó­gép? — A porszívók 400—600 rubelig. Az ultrahangos mosógép pedig 200 rubel. — Motorbiciklit - és autókat is árulnák? Most azonban már egy kicsit fur­csán néz rám a csinos, 20 — 22 év kö­rüli elárusítónő. — Mondja, kérem, nem moziba akar engem maga hívni, hogy ennyit kérdezősködik? Vegye meg legalább ezt a szájharmonikát, ez mindössze 25 rubel. Nem tudok ellentállni a kínálatnak és pénzt érezve zsebemben, bólintok, hogy csomagolja be. Utána szó nél­kül odébb állok egy másik osztály­hoz. Itt újra kezdődik az egész. Meny­nyibe kerül a császár szelet kilója? — 28 rubel. A disznóhús 18—20 rubel. Egy kilf kolbász 25—30 rubel. De különben rá van írva minden áru­ra, olvassa el. De óhajt talán vala­mit? — Igen. Öt deka cukorkát abból az olcsóbbikból. A ruha és rövidáru osztályon talá­lok olyan árut is, amely drágább mint nálunk. Így például egy gyapjú­szövetből készült férfi ruha 1500­1600 ruuel. Egy pár bőrcipő 250—300 rubel. Egy ing 100 rubel. Adatokkal teli sétálók ki az üzlet­ből és indulok a Vorosilov kolhoz sző­lői felé. Míg odaérek, kiszámítom, hogy egy kolhoztag évi keresetéből mi mindent lehetne vásárolni ebben az üzletben. Hány televízort, rádiót, por­szívót, hány kilogramm cukrot, csá­szárszetstet stb. Később azt is meg­tudom, hogy a legújabb Moszkvics személyautó (olyan mint a mi Spar­takunk) 21 000 rubelbe kerül, egy 700 köbcentiméteres motorbicikli 7500 ru­belba. és 3500 rubelba a 125 köb­centiméteres, egy robogó pedig 4000­be kerül. A kolhoz irodájában, ahová köz­ben bejutok, már többet kell vála­szolni, mint kérdezni. Az itteni szak­emberek sokat hallottak Csehszlová­kia bortermeléséről és érdekli őket, mennyi nálunk az átlag termésho­zam, milyen fajta szőlő terem, mi­lyenek a szövetkezetek, mennyi az évi bevételük. Majd amikor jegyzeteimből felolvasom nekik a kolhozukban elért eredményeiket, elképednek. Honnan tudja mindezt? — Ja kérem, ahol egy tagnak át­lag évi 20 000 rubel keresete van, ahol 9 és félmillió rubel az évi bevétel, arról a kolhozról sokan tudnák a já­rásban és még a főtéri versenytábla is erről beszél. i^em is kerülte m egyhamar in­nen haza. Az interjúnak itt kellemes befejezése volt, mert közelebbről megismerkedtem a vendégszerető kolhoztagokkal, a többszörösen kitün­tetett munkásokkal, terveikkel, me­lyet semilyen versenytábla nem tud oly élethűen leírni, mint ahogy ma­gam hallottam és láttam a szovjet ember vendégszerető otthonában. Horváth Sándor. Egész sor cikk jelent meg a költő és kritikus Bajza József ha­lálának századik évfordulója (1958. III. 3.) alkalmából s amire az ál­talános és összefoglaló méltatások során nem volt alkalom: érdemes lesz kiegészítésként szólni arról a kapcsolatról, mely a magyar refoim kor e vezéregyéniségének pályáját Szlovákia fővárosának múltjához füzl. Három teljes évet töltött itt Bajza József éspedig 1823 őszétől 1824 au­gusztusának második feléig mint a helybeli királyi akadémia jogi kará­nak másodéves hallgatója, 1825 szep­temberétől 1827 augusztusáig az ak­kor ülésező országgyűlés idején mint Földváry Ferenc hevesmegyei követ mellé beosztott hivatalnok. A jogi tanulmányok ebben az idő­ben mindössze két évig tartottak, az első évet Bajza a pesti egyetem jogi fakultásán végezte, s a második évre azért választotta a pozsonyi akadé­miát, mert ennek kiváló híre volt, itt tanított a nagy jogtudós, Szlemenics Pál (emléktáblával megjelölt lakóhá­zát a Hal-téren egy évtizeddel ez­előtt bontották le) és Virozsil Antal professzor, aki Palacky életrajzában mint ennek ifjúkori barátja szerepel. Bajza a záróvizsgákat 1824 augusz­tusában Szlemenics Pálnál és Tipula Péternél tette le. Szorgalmasan járt az előadásokra, panaszkodik is, hogy jegyzetírással sok a fáradsága, vizs­gaeredménye közepes volt. A jogi ta­nulmányokban mindenesetre jobban haladt, mint a német nyelv • elsajátí­tásában, pedig erre remélt itt alkal­mat. ez volt ''dejövetelének talán leg­fontosabb indítóoka. Lakása a Boltívtől' a Széles lépcső­höz vezető Klarissza utca 149-es szá­mú házában volt. Emeletes házak so­rakoztak ebben egymáshoz, házigaz­dája egy szabómester, akinél a bérelt szoba ára ellátással évszámra 300 fo­rint. A város lakossága a vele összeépült váruradalmi résszel egyíltt valamivel több volt 30 000-nél, Pest ekkor már majdnem 20 000 lélekkel túlszárnyalja Pozsony né­pességet, ami összefüggött a napoleoni há­borúk alatt és a kontinentális zár követ­keztében fokozódó átviteli kereskedelem­mel. Pozsony növekedésben lemarad Pest mögött s csak átmenetileg mutat előrelen­dülést az összeülő országgyűlések tarta­mára, amikor a népszám 25 százalékkal nő, hogy a követek eloszlása után visszacsök­kenjen a régi színvonalra. A 19 éves Bajza Pestről érkezve úgy találja, hogy új lakóhelyén a belvárosi utcák egyenetlenek és szűkek s a található szén épületeknek kedvezőtlen keretül szol­gálnak. Még leginkább tetszik neki a mai Nemzeti Színház helyén emelkedett régi városi színház környéke. Szlovák vonatkozásban érdekes az a megfigyelése mindjárt az első napokban, hogy a „diákok nagyobb része a szlovák nemzetből való". A több mint tíz év múlva Pozsonyba kerülő Jókai figyelme ls a szlovák tanulótársakra Irányul, s ő nemcsak számbeli súlyukat, hanem Igénytelenségü­ket és szorgalmukat emeli ki egyik re­gényében. Bajza mint könyvújdonságok iránt lázasan érdeklődő fiatalember eljár Schwaiger András könyvesboltjába. Štúr Lajosnak pozsonyi évei alatt nevezetes kapcsolata volt ezzc-l a nem mindennapi műveltségű könyvkeres­kedővel. Bajza magyar nyelvű iroda­lom árusításáról beszélgetett Schwai­gerrel, aki azt mondotta, hogy ma­gyar könyveket nem szívesen vállal, mert csekély a vevőközönségnél az irántuk mutatkozó érdeklődés és ke­ltet. Bajza a jogi abszolutórium meg­szerzése után ügyvédjelölti gyakor­latra, illetőleg amint akkor mondták: patvaristának elmegy egy esztendő­re s 1825 szeptemberében visszatér mint országgyűlési követi írnok. Ekkor a kispolgári szürkeségü hét­köznapok városa után megismeri az országgyűlési napokait látó várost, felduzzadt lakosságával, a pompa ki­fejtésben határt nem ismerő főnemes­séggel, az alsó tábla tárgyalásain fel­tűnő jelentékeny politikusokkal, a Bécsből leérkező udvar hódolatos üd­vözlése mögött lappangó ellenzékiség­gel és elégedetlenséggel. Az 1825-ös országgyűlésnek kiemel­kedő jelentősége volt, mert a Habs­burg abszolutizmus 14 éves szünet után kénytelen volt összehívni a ne­mesi törvényhozást, s ez a maga tradicionalista mivoltában is olyan nyilvános politikai fórumot jelentett, amilyenre seim az örökös tartomá­nyokban, sem Németországban nem volt akikor példa. Bajza azámára ki­tűnő politikai iskolázást jelentett a jelenléte. Mindkét tartózkodása alatt Bajza a nála egy évvel fiatalabb Toldy Ferenc­cel — aki ^sten orvostanhallgató — állandóan levelez. 1823/24-ből huszon­hat, 1825/27-bői harminc terjedelmes levelét ismerjük, amelyeket Toldyhoz intézett. Laurent doktor fsete (Prípad dr. Laurenta) Nehéz feladat Jean Paul de Chanois fran­cia rendező filmjéről ír­ni. A kritikus zavarba jön, mert rendkívül szokatlan témájú film­mel áll szemben. A film ugyanis nem művészi film, viszont társadalom­ié jlôďHs szempontjából is merész haladó gon­dolatokat vet fel az or­vostudomány köréből. Cselekménye egyszerű: Dr. Laurent párizsi or­vos (akit a filmben a rokonszenves és kitűnő játékáról híres Jean Ga­bin személyesít meg) egy hegyvidéki faluban telepedik le és lelkesen propagálja a fájdalom­mentes szülés új mód­Don Juan H. W. Kolm - Wel­tée rendezésében Mo­zart csodálatos szépsé­gű Don Giovanni című operáját látjuk a Bé­csi Operaház előadásá­ban. A legkitűnőbb éne­kesek szereplésén kívül a kiváló rendezés ér­deme, hogy az opera­művészetben járatlan néző is megérti Mozart művének tartalmát és célját, muzsikája pedig két órán keresztül fe­lejthetetlen zenei él­ményt jelent. (L) ifltf v.. riJk'M riJk'M r, rm * §É||||| (> á!« 0 ^ SS® PO Rí MiHiJtmAj szerét. Sok hívet sze­rez, de kollégái irigy­ségből szédelgéssel vá­dolják. Anr'kor azon­ban Francina, egy fiatal lányanya esetében iga­zolja módszere helyes­ségét (a lény az orvosi bizottság előtt fájdalom nélkül szüli meg gyer­mekét), elejtik az elle­ne emelt vádakat. Művészi szempontból Jean Gabin kitűnő sze­repalakítása és a fes­tői tájfelvételek érté­kelhetők érdemlegesen. A film tárgyát, monda­nivalóját illetően a vé­lemények megoszlanak: hagyjuk tehát a döntést asszonytársainkra és a még hivatottabb szak­orvosokra. A kassai Műszaki Múzeum kiállítása A kassai Műszaki Múzeum az Ál­lami Tudományos Könyvtár közremű­ködésével érdekes könyvkiállítást ren­dezett helyiségeiben. Kiállításra ke­rültek a csehszlovák műszaki iroda­lom azon gazdag anyagából választott művek, amelyeket a köztársaság terü­letén 1948 Győzelmes" Februárja óta kiadtak. A kiállítás előkészítése gon­dos és fáradságos munkát követelt, n.ivel az említett 10 év alatt temér­dek kiváló műszaki könyv jelent meg és a múzeum kiállítóhelyisége, ha tízszer akkora lenne, mint amilyen, akkor sem lenne elég még a legki­válóbb műszaki termékek befogadá­sára sem. A könyveket Ízléses vitrinekben helyezték el, ezek fölött pedig a kü­A leendő Ügyvéd és a leendő orvos, a jurátus és a fiatal medikus rendben elvég­zik tanulmányaikat, de van egy nem lep­lezett szerelmük: az Irodalom, ennek mű­velésére elkötelezik magukat s hozzá hűek maradnak egész életükre. Toldy mint ko­rának legtevékenyebb irodalomtudósa, akinek munkálkodását az Irodalomtörténet megteremtése körül olyan építészéhez ha­sonlíthatjuk, aki nemcsak megtervezi el­készítendő müvét, hanem maga hordja össze és rakja egymáshoz a téglákat s az egész épület tető alá hordásához sem szorul senkinek a segítségére. Bajza pedig mint költő hat a fiatal nemzedékre, szer­keszt almanachot, folyóiratot, hírlapot, igazgatja a Nemzeti Színházat, küzd nagy urak illetéktelen beavatkozása ellen az Iro­dalom dolgaiba, éveken át mint színikritikus működik, sőt a történetírás és a publi­cisztika terén ls dolgozik, s végül 1848/49­ben Kossuth oldalán két forradalmi hírlap szerkesztésére is vállalkozik. Irodalmi ve­zéregyéniség a múlt század harmincas es negyvenes éveiben, bár tekintélyét inkább erkölcsi szilárdságának és szervező képes­ségének köszönheti, sem mint az Iróművészi eredetiségnek. Milyen későbbi sajátságai tűnnek fel 21—22 éves korában az 1825/27-es ország­gyűlés idején? A demokratikus ellenzék későbbi tagjára vall ítélete a mágnásokról, akik nagy fény­űzéssel vesznek részt I. Ferenc második feleségének koronázásán, de a hazafias ál­dozatkészségnek még a szikrája sincs meg bennük. Felismeri, hogy az országgyűlésen nagy hangon beszélnek a szegény adózó népről, a mlsera plebs contribuensről és a kontribuelöt tovább emelik. Helyesli, hogy a követek sérelemként hozzák fel a keres­kedelem és az ipar függését az ausztriai tartományok érdekeitől, hogy a nagybirto­kosokat tiltsák el az állandó külföldön tar­tózkodástól, hogy a könyvkiadást szabadít­sák fel a szükségtelen korlátozások alól, s a névtelen árulkodók és feladók ellen hozott törvényeket hajtsák végre. Az országgyűlés Idején hetenként kétszer magyar színtársulat rendez előadást, a műsor és a színészek játéka állandó ér­deklődésének tárgya már ekkor. Állandóan igyekszik előfizetőket szerezni, 1 lönféle folyóiratok, könyvborító-lapok és gyönyörű plakátok függnek modern képkeretekben. A kiállítás természetesen csak íze­lítőt nyújt a gazdag könyv termésből, hiszen 1948 óta évenként átlagban 10 ezer könyv jelenik meg, melyeknek körülbelül 40 százaléka műszaki. Olyan nagy szám ez, amelyre minden kultúrállam igen-igen büszke lehet. Mi pedig szerényen hallgtunk. Köny­veinket, de különösen a műszaki könyveket igen kevéssé propagáljuk, ami kitűnik a látogatók megjegyzései­ből. A könyvkiállítást két hét alatt há­romezer látogató nézte meg. WAGENHUBER ADÉL, Kassa. illetőleg vásárlókat verbuválni Irodalmi mü­vekre. 1827 januáriában az új évre meg­jelent Aurórából 26 példányt küldenek neki Pestről, egy az övé, 10-et adjon át Schwaigernek árusításra, 16-ot pedig maga helyezzen el. Márciusig slkerUl 10-et el­adnia. Gyűjt előfizetőket Vörösmartynak egy kötetére (Salamon) és Toldy Schiller­fordítására (Haramiák). Bajza 1825 novemberében Toldynak beszámol Széchenyi fellépéséről az alsó táblán tudós társaság alapítása ügyében, jelen volt ezen az ülésen és felismeri a kezdeményezés nagy jelentőségét. Óvakodik az olyan, magát írónak nevező, de bértollnokként a reakciós főurakat kiszolgálná kész típusoktól, mint Thewrek József és a hozzá ha­sonlók. Mindennapi életének részleteiről annyit tudunk, hogy a Wödrici kapu­nál a 780. számú házban van szál­láson (a mai Nálepková utcában, a Dómtemplom közelében), étkezmi a Zöldfába jár (a mai Savoy helyén), hetenként kétszer kedden és szomba­ton eljár a postára Toldy leveleiért, s szép időben felkeresi a Pálffy-ker­tet (a Rádió-épület fáján) vagy a Grassalkovich-palota és a Prímás nyári palotája mögötti parkot. Mikor 1827 augusztusában elhagyja a diéták városát, visz magával cse­lekvésre ösztönző magatartást: elé­gedetlenséget az irodalom iránt kö­zömbös nemesi társadalommal, a fő­urak körül sündörgő elvtelen irodal­márokkal, a nagyhangú szőnoklásban megfeneklő politikai tényezőkkel, s végül, amint 1827 május 13-án egyik leveliben Toldynak írja, a kormány­nyal, onelynek „minden törekvése arra megyén ki, hogy emelkedésünk­nek gát vetessék." E felismerések tettekre érlelődnek Bajzának demokratikus elvhűségben példás élete folyamán. UJ SZÖ 7 * 1958. március 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom