Új Szó, 1958. március (11. évfolyam, 60-90.szám)

1958-03-01 / 60. szám, szombat

Világ proletárjai, egyesüljetek .' SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1058. március 1. szombat 50 iiilér XI. évfolyam, 60 .szám. Ahogy a vitában, úgy a munkában is Pártunk Központi Bizottsága nem egész félév alatt már másodszor fog­lalkozott az ipar és az építészet új irányítási, tervezési és pénzellátási módszereire vonatkozó kérdésekkel. A Központi Bizottság február 25-i ülésén az országos vita eredményeit összefoglalva véglegesen jóváhagyta azokat az elveket, melyek hozzájárul­nak iparunk irányítása tervezése és pénzellátása színvonalának emelésé­hez. Április 1-ével életbe lép a vállalatok és a szövetségek új szervezési rend­szere. A főosztályok jogköre és funk­ciója április 1-ével megszűnik, a mi­nisztériumok pedig megszabott jog­körrel, valamint kitűnő minőségű ap­parátussal rendelkező kisebb alakula­tokká változnak át. Megállapították azokat az elveket is. amelyekhez 1959. január 1-i hatállyal tervezésünknek igazodnia kell. Hogy elvileg milyen helyzet alakul ki, erre rámutatott a Központi Bi­zottság ülésének tegnapelőtt közölt határozata s e kérdéssel részletesen foglalkozik Široký elvtárs beszámoló­ja, melyet a dolgozók lapunk tegnapi számában olvashattak. Az iparunk irányítása színvonalá­nak emelésére vonatkozó elvek, me­lyekről pártunk Központi Bizottsága határozatot hozott, teljes mértékben dolgozóink országos vitájának ered­ményeiből indulnak ki. Az országos vita maradéktalanul igazolta azon ja­vaslatok helyességét, melyeket a Központi Bizottság megítélés céljából a dolgozók elé terjesztett. A vita alapján pártunk Központi Bizottsága sok esetben megfelelőbb irányát szabhatta meg az eredetileg feltéte­lezett intézkedéseknek. Az egyes járásokból és kerületek­ből érkezett észrevételek nem egy esetben hozzájárultak a minisztériu­mok által előterjesztett javaslatok tökéletesítéséhez és elmélyítéséhez. Az országos vita folyamán kifeje­zően megnyilvánult a nép nagymérvű kezdeményezése és érdeklődése az iránt, hogy népgazdaságunk gyors ütemben fejlődjék és a lehető leg­gyorsabban befejeződjék munkásosz­tályunk történelmi jelentőségű fel­adatának jelenlegi jelentős szakasza — a szocializmus felépítése. A szocializmus építésének betető­zésére felhívó jelszóval szorosan egybefonódnak mindazok a feladatok, melyek ez idén és az eljövendő évek­ben várnak megoldásra. Az új intézkedések segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy az ed­diginél jobban, könnyebben s nagyobb hatékonysággal teljesítsük az ez idei tervben, valamint a jövőbeni tervek­ben előirányzott feladatokat. Nem titkolhatjuk azonban, hogy ez­zel kapcsolatosan igen sok munka vár reánk. Vegyük csak szemügyre pél­dául azt a magától értetődő, minden kétségen felül álló intézkedést, mely április 1-ével lép érvénybe — a vál­lalatok, a szövetségek és a minisz­tériumok új szervezési rendszerét. A bővített jogkörrel gyarapodnak majd a feladatok s az ezzel kapcso­latos gondok is. A vállalatoknak, szö­vetségeknek és minisztériumoknak az új szervezéssel összhangba kell hoz­niok a műszaki-ipari és pénzügyi terveket. Ez megköveteli továbbá a kollektív szerződéseknek más szem­szögből való kidolgozását, a gazdasági vezetőségeknek, a párt- és szakszer­vezeteknek tevékenységükben szintén az új feltételekhez kell alkalmazkod­niok. Sok munkát ad majd az új állami nagykereskedelmi árakra való átszá­mítás is. Vegyük szemügyre továbbá az űj intézkedések nem kevésbé jelentős összességét: a népgazdaságunk új módszerek szerint való tervezését, mely 1959. január 1-én lép életbe. A kellő feltételek megteremtése nél­kül e téren sem érhetnénk el sokat. És mi annak legfontosabb feltétele, hogy kellőképpen érvényre juttathas­suk a tervezés új módszereit? Ez a feltétel, hogy az új vállalatok mara­déktalan tökéletességgel s tárgyila­aosan ismerjék összes problémáikat. Jól kell ismerniök s tudniok mindazt, ami alapját képezi majd a tervek kidolgozásának és alapvetően fontos, bogy természetesen, egyenletesen s következetesen teljesítsék az összes ez idei feladatokat is. Igen fontos, hogy az új vállalatok már kezdettől fogva teljes gőzzel fogjanak a munkához. Helyenként még elégedetlenség nyilvánul meg az elosztást illetőleg. Még nem minde­nütt békéltek meg teljesen azzal a gondolattal, hogy a vállalat üzemmé változik át, avagy a vállalat a Kolín­ban és nem Prágában székelő felettes szervek alá tartozzék. De ma már sem­mi sem változtatható ezen a helyze ten. Mindezt alaposan megfontolták, megvitatták és figyelembe vették az intézkedések mellett és azok ellen szóló megjegyzéseket. A végérvényes szervezési intézkedéseket a járási és a kerületi pártbizottságokkal meg­egyezve, a legfelsőbb érdeket, a nép­gazdaság érdekét szem előtt tartva foganatosítottuk. Az e kérdésekkel kapcsolatos viták folytatása inkább ártana, mintsem javára válna az ügy nek. Fogjunk mindnyájan becsületes szándékkal a munkához, hogy a vál­lalat április l-től helytálljon a fel­adatok teljesítésében. Segítsünk mindnyájan abban, hogy vállalatunk már a közös munka első évében az élenjáró vállalatok sorába kerüljön. Az új vállalatokra háruló feladatok oly nagyok lesznek, hogy csak az összes dolgozók, a vállalatot képező egész kollektíva becsületes összefogá sával teljesíthetők. Ebből a szempontból — a nagy fel­adatok és a nagy felelősség szem­pontjából — kiindulva kell értelmez­nünk az új vállalatot irányító egyének nehéz feladatát is. A bővített jogkör, a nagyobb felelősség és a hatványo­zott feladatok megkövetelik az irá­nyító szervek jobb minőségét is. Ezt az elvet kell szem előtt tartanunk azon jó szakképzettséggel rendelkező műszaki és ügykezelési dolgozók el­helyezésénél is, akik az átszervezés keretében a minisztériumokból, a köz­ponti szervekből kerülnek a vállala­tokba. A vállalatok irányító appará­tusát az eddigi dolgozók létszámának csökkentése árán is ki kell egészí­tenünk a minisztériumokból rendelke­zésre bocsátott rátermett, jó szak­képzettségű és tapasztalt dolgozók­kal. A Központi Bizottság ülésén hozott' határozat és az elhangzott beszámoló is hangsúlyozza, hogy a fokozatosan érvénybe lépő új intézkedések még nem az a csodaszer, melynek segít­ségével gazdaságunkban egycsapásra mindent elintézhetünk, ami eddig rossz volt, jóvá és ami jő, még jobbá tehetünk. Az új intézkedések, melyek a dolgozóknak lehetővé teszik, hogy nagymértékben részt vehessenek a népgazdaság összes fontos kérdései­re vonatkozó döntésekben, semmit sem jelentenének, ha nem mozgósíta­nék a dolgozók egész kollektíváját, melynek ezeket az intézkedéseket meg kell valósítania és munkájában maradéktalanul ki is kell aknáznia. Az ő művük azok az intézkedések, ame­lyeket most kell megvalósítani. Pár­tunk Központi Bizottsága erről a kö­vetkezőt mondja: — Az országos vita teljes mértékben igazolta az új intézkedésekre vonatkozó javaslatok helyességét. A vita során elhangzott és benyújtott észrevételek s javasla­tok alapján sok mindent átdolgoz­tunk, kijavítottunk. A párt ezért tel­jes joggal elvárja, hogy a dolgozók részvétele a népgazdaság fontos kér­déseiben való döntésekben, ami oly kifejezően nyilvánult meg az országos vita folyamán, a jövőben még kife­jezettebb módon jut majd érvényre az összes új intézkedések életbelép­tetése során. Az új intézkedések helyenként — legalábbis eleinte — maguk után vonhatják a helytelen, helyi érdekű, avagy önző érdekek érvényre juttatá­sát, ami csökkenthetné az új intéz­kedések hatékonyságát. Minden ilyen tisztességtelen játék pillanatnyi rész­leges előnyöket nyújthatna bizonyos egyének korlátozott körének, de az egész népgazdaságnak csak ártana, megnehezítené a továbbiakban a mun­kát, mert ezen munka alapját az idei eredmények képezik. A Központi Bizottság elvárja, hogy az új intézkedések megvalósítása fe­(Folytatás a 2. oldalon). A DIMITROV ÜZEM DOLGOZÓINAK ÜNNEPNAPJA Bacílek elvtárs, az SZLKP KB első titkára szerencsekívánatát fejezte ki az üzem dolgozóinak a Köztársasági Rend átvétele alkalmából E hét csütörtökje a Dimitrov Üzem dolgozóinak nagy napja volt. Az üzem dolgozói még mielőtt az óra tizen­kettőt mutatott volna, klubjukba siet­tek, hogy részt vegyenek azon az ün­nepi gyűlésen, melynek keretében az üzemet kitüntetik a Köztársasági Renddel. Amikor Karol Bacílek elvtárs, a CSKP KB politikai irodájának tagja ( az SZLKP KB első titkára átlépte az üzemi klub helyiségének lépcsőjét, hogy a többi vendégekkel- együtt részt vegyen e magas kitüntetés ünnepé­lyes átadásában, hosszantartó taps fogadta. Bacílek elvtárs gratulált a Dimitrov Üzem dolgozóinak a magas kitüntetéshez. A Dimitrov Üzem dolgozóinak sze­rencsekívánataikat fejezték ki Najden Maleev, a Bolgár Népköztársaság fő­konzula, a Vegyiipari Minisztérium és a Szlovák Szakszervezeti Tanács kép­viselői is. Azután František Kalivoda elvtárs, az üzem érdemes régi dolgozója lé­pett a mikrofon elé. Kalivoda elvtárs visszaemlékezett arra, hogy az üzem az évek során hogyan fejlődött. A kitüntetett üzem dolgozói azután jóváhagyták a párt Központi Bizott­ságának és a köztársaság kormányának küldendő üdvözlő levél szövegét, mely­ben megígérik, hogy mindig hívek ma­radnak az üzem forradalmi hagyo­mányaihoz. Bacílek elvtárs beszéde „Tisztelt Elvtársak!" Engedjék meg, hogy a CSKP Köz­ponti Bizottságának nevében szívé­lyesen üdvözöljem önöket üzemük­nek a Köztársasági Renddel való ki­tüntetése alkalmából és kifejezzem szívből jövő szerencsekívámataámat ehhez a magas kitüntetéshez. Érdemeik méltó értékeléseként dolgozóinknak a bel- és külföldi reakció felett aratott februári győ­zelme 10. évfordulója alkalmából adományozták üzemüknek a Köztár­sasági Rendet. Üzemük ezeket az ér­demeket egyrészt azzal szerezte, hogy az emlékezetes februári napok­ban az üzemben szervezett népi mi­lícia példásan teljesítette a rája há­ruló feladatokat, másrészt azzal, hogy a dolgozók példás kezdeménye­zést tanúsítottak s szép eredménye­ket értek el a szocializmus építésé­vel kapcsolatos feladatok teljesítésé­ben. Csehszlovákia Kommunista Párt­jának Központi Bizottsága, pártuink legmagasabb szerve, a kormány és a köztársasági elnök így értékelték becsületes kiállásukat, osztályöntuda­tukat és példás munkájukat. Üzemük harcos hagyományai már igen régiek. Az egykori Dinamit-gyár, a mai Dimitrov üzeijn — mely ma átveszi a Köztársasági Rendet — dolgozói ott álltak már kommunista pártunk bölcsőjénél is. (Folvtatás a 2. oldalon.) \ Négy és fél millióval gazdagodtak egy év alatt! Zárszámadások a lévai járásban Mind gyakrabban hallhatjuk azt a mondást, hogy „a szövetkezeti gaz­dálkodásé a jövő". Akik jól ismerik a falvak parasztságának mai életét, bizonyítani is tudják ezt az állítást. Nem kell egyebet tenniök, mint el kell mondaniok, mennyivel könnyebben és jobban él egyénileg dolgozó társánál az, aki a közösben dolgozik. Igen ám, csakhogy olyanok is akadnak elég szép számban, akik nem akarnak hinni a bizonygatások­nak, akik rosszakaratúan így gyengítgetik a bizonyítékok erejét: „Propa­ganda az csak, egy-egy kivételesen jó sorsú szövetkezetest állítanak szembe a magángazdával!" Nos, ne beszéljünk hát ezek kedvéért most az egyes embereknek, hanem 44 szövetkezet több ezer parasztjának fejlődő sorsáról: I korona 17 fillér mínusszal fejezték be az évet. Mi történt azonban a rá­következő egy év alatt ? Az, hogy 1957-ben egyetlen szövetkezet sem akadt, ahol mínusszal zártak volna. Tolmácson 6 korona, Jelakšován pedig 3 korona részesedéssel végeztek. Fel­sőszécsen például 20 korona 80 fillér helyett 24 koronát, Lökön 10 korona 40 fillér helyett 12 korona 50 fillért, Kmeťovcén 12 korona 81 fillér helyett 14 koronát, Vámosladányban pedig II korona 89 fillér tervezett munka­egység helyett 12 korona 96 fillért értek el. Amíg tehát 1956-ban a lévai járás szövetkezeteiben 3 938 652 koro­nát fizettek ki részesedésképpen a tagoknak, 1957-ben 8 387 290 koronára nőtt ez az összeg, azaz 1957-ben négymillió és 448 638 koronával gaz­dagodtak a szövetkezetek parasztjai. Nem a legjobbak ők! Azzal, hogy a lévai járás szövetke­zeteseinek sorsát említettük példának, inkább nehezítjük, mint könnyítjük bizonyítási feladatunkat. A lévai járás egyik legnagyobb járása ugyanis a nyitrai kerületnek, 44 szövetkezet gaz­dálkodik benne, talajviszonyai sem a legkedvezőbbek, akad hát itt hiba ter­mészetesen éppen elég. Az olyan hely­zet sem könnyíti a szövetkezeti gaz­dálkodás előremenetelét, amilyen pél­dául Jalakšován van, ahol 300 hek­tárnyi szántóföldet körülbelül 10 él­tesebb embernek kell megművelnie, csupán azért, mert nincs fiatal a kö­zösben. Mondom, akad nehézség éppen elég a lévai járásban is, s mégis olyan gazdasági, fejlődési folyamatot lehet itt is kimutatni, hogy — nincs olyan egyénileg gazdálkodó család, amely akárcsak nyomukba is tudna lépríi. Hasonlítsuk csak bizonyítékként össze az 1956-os és 1957-es zárszám­adásukat. Ami mindennél ékesebben beszél 1956-ban járási átlagban 7 korona 38 fillér volt egy-egy munkaegység értéke, 1957-ben 9 korona 63 fillér! A tervezett munkaegységet egyetlen szövetkezet sem érte el 1956-ban; még a legjobbak is, például Felsősze­cse 22 korona helyett 20 koronát, Alsószecse és Léva pedig 20 korona helyett 17 koronát ért csak el. Nem is beszélünk Tolmácsról vagy Jalakšo­váról, ahol 3 korona 17 fillér, illetve Nyomor helyett "ólét Nem akarunk azzal dicsekedni most, hogy mi mindenre telt egyetlen év alatt mennyit fejlődött a lévai szö­vetkezeti paraszt életszínvonala. Egy dolgot azonban bátran megemlíthe­tünk még a szövetkezeti gazdálkodás jövőjének igazolására. Ugyan melyik magángazdálkodó nem emlékszik az 1957-ben éppen az aratás idején dúló szörnyű viharokra, melyik egyénileg gazdálkodó nem siratta kétségbeeset­ten az egész évi gürcölésének szeme láttára pusztuló eredményeit? S me­lyik magángazda nem adta volna akár egyik ujját is oda, ha akárcsak 18 má­zsát betakaríthatott volna egy-egy hektárnyi gabonaföldjéről? S íme, a szövetkezeti gazdálkodás, a „miénk" Rövidesen megindul A Považská Bystrica-i Klement Gottwald Üzemben ebben az évben kezdik meg az egyszemélyes Manet­100 típusú robogóik sorozatgyártását. A robogót a Považská Bystrica-i üzemben szerkesztették. A motor köbtartalma 98 kcm, teljesítménye 5,1 lőerő. Legnagyobb sebessége 80 km/óra. Az e típusú robogókból MANET-R0B0G0K irtása még ebben az évben ötezer darabot készítenek el. A Klement Gottwald Üzem dolgo­zói az új robogón végzett munka mellett tovább fejlesztik a bevált és jól ismert Pioniier motorkerékpárt is. Az új, módosított Pionier, a Ja­wa-Pionier 555-ös most végzi próba­útját. (ČTK) tudata, a közös összefogás mit ered­ményezett mégis ezekben a kétségbe­ejtő időkben? Azt, hogy 20 q 70 kg--os búzaátlagot csépelt ki a lévai járás szövetkezeti parasztsága l-l hektár­nyi földjéről. Akad-e hát akár csak egyetlen magángazdálkodó is, aki úgy alaposan belenézve lelke mélyébe, ne találná ott meg töprengésének fele­letét? Lehet, hogy nem tetszőt, le­het, hogy nem kedvére valót, de mégis csak azt: Igenis, a nagyüzemi gaz­dálkodásé a jövő! (n. j.) Az első negyedévben: 50 ezer korona A prešovi Húsfeldolgozó Vállalat dolgozói a Februári Győzelem és a CSKP XI. kongresszusa tiszteletére felajánlották, hogy az első negyedév­ben 1%-kal növelik a munkaterme­lékenységet és 50 ezer koronával te­szik olcsóbbá a termelést. Az egész­üzemi felajánlást 51 kollektív és 40 egyéni felajánlás támasztja alá. Képünk a csabai kolbászt készítő részleget mutatja be, ahol a jó mi­nőségért folyik a verseny. J. Kočiš, '(ČTK) feh*

Next

/
Oldalképek
Tartalom