Új Szó, 1957. szeptember (10. évfolyam, 243-272.szám)

1957-09-01 / 243. szám, vasárnap

Világ proletárjai, egyesüljetek ! UJSZ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1957. szeptember 1. vasárnap 30 fillér X. évfolyam 243. szám, FRISS ERŐVEL, AKARÁSSAL Üj iskolaévünk megkezdésének napján csináljunk mérleget. Az is­koláink által megtett utat mérle­geljük. Vessünk csak egy pillantást arra, hány magyar nyelvű iskolánk volt nemrég és mennyi van ma. Elég egy pár évre visszamenni a múltba és láthatjuk a szembeötlő óriási különbséget. Míg a burzsoá köztársaságban az elemi iskolákon kívül, csak ti­zenhét polgári iskola és tizenhét érettségit nyújtó középiskola állt a magyar diákok rendelkezésére, addig Szlovákia területén ma száz­húsz magyar nyelvű nemzeti iskola mellett 'négyszáznegyven nyolc­osztályos középiskola, tizenöt érettségit adó, általános műveltsé­get nyújtó középiskola, tizenhat érettségivel végződő szakiskola — összesen tehát harmincegy érett­ségivel végződő iskola van, és a Szlovák Pedagógiai Főiskola mel­lett működő magyar tagozat, mint tanárképző működik. Az említett iskolákon kívül még tizenhét mezőgazdasági iskola, nyújt művelődési lehetőséget a csehszlovákiai magyar fiataloknak. A jövőben a nemzeti és közép­iskolák mellett különösen az álta­lános műveltséqet nyújtó tizen­egyéves iskolák száma fog gyara­podni, ami újra csak örvendetes jelenség. A magyar nyelvű iskolák száma természetesen nem öncélúan, nem az okoktól függetlenül, nem vala­mi „statisztikaszépítés" céljából gyarapodott. Iskoláink számbeli növekedése szükségszerű, amely szükségszerűség akadálytalanul érvényesül helyes nemzetiségi po­litikánkban. Iskoláink számszerűleg nem gyarapodhattak a tanítók számá­nak növekedése nélkül. Nemré­gen, annak ellenére, hogy lénye­gesen kevesebb volt a magyar­nyelvű iskolák száma, hiány volt tanítókban. Pártunk és kormá­nyunk gondoskodása azonban megoldotta ezt a problémát is. Különféle tanfolyamok és esti iskolák útján a pedagógiai pályá­ra készülő, tanulni akaró fiatalok százainak tették lehetővé a tanú­nak a könnyebb formája az övék, még sem viszonozzák e kedvez­ményt kellően. A második évfo­lyamba beiratkozó távtanulók kö­zül tavaly pl. csak ketten tették le meghatározott időre az összes vizsgákat. Sokan csak késve vizs­gáznak, sőt egyesek megszakítot­ták továbbképzésüket. Nem igaz­ságtalan tehát, ha most már a minőséget nézzük, szigorúak va­gyunk és sokkal többet követelünk, mint eddig. Iskoláink oktatási és nevelési színvonalának emelése érdekében tanerőinkkel szemben tanúsított igényességből ered, hogy 1960­tól a nemzeti iskolákban már csak képesített tanerők dolgozhatnak. Ezt úgy érjük el, hogy akárcsak idén, a következő években is szá­mos tanító teszi le a pedagógiai érettségit távtanulás keretében. Ezenkívül új képesített tanerők hagyják el a rendes iskolákat, ugyanakkor egyéves tanfolyamok létesülnek a tizenegyéves iskolá­kat végzett növendékek számára, akik így nyernek tanítói oklevelet. A nyolcéves iskolákon működő nem képesített tanítók száma 1960-ig 15 százalékkal csökken. Iskoláink színvonala a képesí­téssel szemben tanúsított szigorú igényesség következtében az elkö­vetkező években tehát lényegesen emelkedik. Mindezt azért mondtuk e! ô tanévnyitás alkalmából, mert az új iskolaév küszöbén tanítóra, diákra egyaránt felelősségteljes munka vár. Iskoláinknak újtípusú szocialis­ta nemzedéket kell nevelniök. Or­szágunk rohamos fejlődése meg­követeli, hogy iskoláink kapuit szakképzett, politikailag fejlett, művelt és öntudatos, a proletár nemzetköziség szellemében nevelt fiatalok hagyják el. A megnöve­kedett feladatok csak úgy telje­síthetők, ha mindenütt a lehető legmagasabb szintre emeljük az oktatást és a nevelést. Az iskolai munka oktatási és nevelési szín­vonala emelésének egyik módja, ha minden pedagógus a lehető lást és a tanítói pályára való lé- ; legtöbbet sajátít el' az ismeretek pést. Tanerőkben ma már nincs j pazda g tárházából és arra törek­hiány A mennyiség elérése mel- j szik h képességeit a lehető lett ezért most mar a minosegre : . ,, . " , fordítjuk a fő súlyt. Iskoláink ok- j Í!?; 1 0^, ^ ényesitse a 9yakci tatási és nevelési színvonalának a lehető legmagasabb szintre való emelésére ugyanis nem elég, hogy számbelileg nincs taneröhiány. Pedagógiánknak nagy és haladó hagyományai vannak. Ha ezeket , felhasználjuk B a legújabb szovjet Fontos, döntően fontos tanerőink m§ s haladó pedagógiával gaz­minősége is. Sajnos a minőséggel d agí t1uk > oktatói és nevelői mun­Mnn Kn íAlr tTOnMOl/ pillanatnyilag még bajok vannak. Annak ellenére, hogy minden tanulni akarónak a nyilvános is­kánk csak eredményes lehet. Nem lehet jó állampolgár, or­szágának teljesértékű építője, aki kolákhoz viszonyítva lényegesen j adottságaihoz mérten nem igyek megkönnyítve lehetősége van to- j szik minél többet bírni a ťudo­vábbképzésre, sok tanító nem mányokból. Pártunk mindig azt használja ki a lehetőségeket és megelégszik a gyakran hiányos is­meretekkel. Különösen a főisko­lákra beiratkozó távtanulókkal van baj, akik pedig sok kedvezményt kaptak. Hiszen míg a nyilvános tanulóknak naponta^ kell előadá­sokra járniok, a távtanulók mun­kaviszonyban vannak és havonta csak egyszer hallgatnak előadást. Egyenértékű oklevélért a tanulás­Huwtôbka III. tseksdcvák féfdftati kiUÜtás kafiui tanította és tanítja: dolgozó né­pünknek legnagyobb fegyvere a tudás. A tudás hatalom, ezért is kell ebből lehetőségeinkhez mér­ten minél többet elsajátítani. A halhatatlan lenini jelszó: „Ta­nulni, tanulni, tanulni" — ma ér­vényesebb, mint bármikor. Ma a tettek beszélnek. Tanitőink és tanulóink tetteiről az új isko­laévben is a példás tanítás és ta­nulás beszéljen. oooo Szombaton: 14 órakor Brnóban ün­nepélyes keretek között megnyitották a csehszlovák gépipar III. kiállítását. Délélött a vendégek, a kormány tag­jai, a diplomáciai testületek képviselői és a külföldiek tekintették meg a ki­állítást. Ma S óra 30-tól kezdve a széleskörű nyilvánosság előtt is meg­nyíltak a kiállítás kapui. Az ünnepélyes megnyitás a központi kiállítási pavilonban zajlott le. J. Pisa­ŕik, a kiállítás igazgatója üdvözölte az egybegyűlteket, majd K. Poláček miniszterelnökhelyettes mondott be­szédet. Beszédében hangsúlyozta a III. A nemzetgyűlés küldöttsége a Kínai Népköztársaságba látogat (ČTK) — A Csehszlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének küldöttsége szeptember végén a Népi Képviselők összkínai Gyűlése állandó bizott­sága elnökségének meghívására a Kínai Népköztársaságba látogat. A küldöttség Zdenék Fierlingernek, a nemzetgyűlés elnökének vezeté­sével néhány hétig fog Kínában tartózkodni. Egyúttal ellátogat a Mon­gol Népköztársaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba is. Több mint három vagon gabonát osztottak szét Kétkeresztűron már talán el is fe­lejtették az idei aratást és cséplést. Teljesítették gabonabeadásukat, a ter­mészetbeni fizetéseket a GTÁ-nak. A tagság is megkapta a maga gabo­náját. A szövetkezet 29 tagja több mint 3 vagon gabonát vitt haza. Svoreň Pál szövetkezetes egymaga 21 mázsa gabonát kapott. De Korim János, Deraj Lajos s a többiek sem panaszkodtak. A kétkeresztűriak most az arató­ünnepélyre készülnek. Igazi kettős ünnepe lesz a falunak. Sólyom László, Losonc Holnap kerül forgalomba az új fém 1 korona csehszlovák gépipari kiállítás jelentő­ségét, amely nagyságát, a kiállított anyagot tekintve nagyobb, mint az eddigi sikeres gépipari kiállítások. Po­láček elvtárs továbbá hangsúlyozta, hogy az idei kiállítás a tavalyitól elté­rően, amely főleg a gépipar számára készült kiállítási tárgyakat mutatta be, olyan gépi eszközöket mutat be, amelyek egész iparunkat, közlekedé­sünket, mezőgazdaságunkat és nem utolsósorban a lakosság más szükség­leteit szolgálják. Nem akarjuk azonban, hogy a kiál­lítás csupán az elért sikerek szemléje legyen. Célunk az, hogy a kiállítás is­kolát jelentsen minden műszaki dolgo­zó, szervező, tervező és munkás szá­mára, feltárja azokat a nagy lehető­ségeket, amelyek kiaknázása útján nö­velhetjük a munka termelékenységét. A megnyitó beszéd után a vendégek megtekintették a kiállítást. A kiállítás fö jelszava: „A gépesítés és automati­zálás segítségével növeljük a munka termelékenységét és a nép élet­színvonalát". A hatalmas gépeket mun­ka közben mutatták be az érdeklődők­nek. A különféle legkorszerűbb gyárt­mányok mutatják azt az utat, amelyet követve növelhetjük a munka terme­lékenységét. A látogatók azonban nem­csak a gépeket nézik, hiszen a gép és annak munkája nem tár fel mindent valamennyi látogatónak. Ezért a kiál­lítási csarnokok falain ott láthatjuk az ízlésesen és igen áttekinthetően ki­dolgozott különféle diagramokat, amit az előző gépipari kiállításokon hiányol­tunk. Ezek a diagramok a laikus előtt is világos szóval megmagyarázzák, meny­nyivel nőtt a munka termelékenysége az új gépek bevezetésével, mennyivel csökkent az önköltség, milyen munka­módszerekkel lehet sikeresen tovább­fejleszteni a termelést. A szöveg rövid, de megfelelő rajzzal kiegészítve sokat mond. Ettől eltekintve a látogató meg­ismerkedik itt az új technika alkotóival is. Nagy fényképeken mutatják be az egyes dolgozókat, akik a legtöbbet tettek a technika fellendítése érdeké­ben. Nemcsak a gépipari pavilon, hanem a többi kiállítási csarnok is munká­saink, mérnökeink és műszaki dolgo­zóink mesteri munkájáról tanúskodik. A jelenlevők nagy érdeklődéssel te­kintették meg az elektrotechnikai, a gépkocsiipari, a fogyasztóipari kiállítási részlegeket. Sok itt a személy- és te­herkocsi, a különféle autóbusz. Repii­lőgépiparunk az új motortípusok mel­lett hat kiváló repülőgépet mutat be. Láthatjuk itt a külföldön is sokat di­csért Tréner, Morava, Super Aero re­pülőgépeket. Nagy . érdeklődésnek' ör­vend a mezőgazdasági kiállítás is. Itt láthatjuk traktorainkat, amelyek elkerülnek a világnak majd minden tájára. A közlekedési technikánkat, a bányagépesítést és az építészetet szol­gáló gépeket is az érdeklődök gyűrűje vette körül. A III. csehszlovák gépipari kiállítás első napja is már arról ta­núskodott, hogy a hazai és a külföldi látogatók az idén még nagyobb szám­ban keresik fel. Szombaton Brno városa a kiállítás lázában égett. Az utcákat feldíszítet­ték, sok helyütt ízléses reklámokkal, a kiállítást ismertető képsorozatokkal találkozhatunk és virágok százezrei díszítik az egész várost. A legforgal­masabb helyeken „Informace" (tájé­koztatás) felírású kis fabódék láthatók. Ezeken a helyeken &—22 óráig a kiál­lítás megtekintőinek tájékoztatást nyújtanak a városról és a kiállításról. Számos külföldi látogató érkezik Brnóba. A Grand Hotel fő bejárata fe­lett 32 állam zászlaja lobog. Ezen ál­lamok képviselői e napokban Brnóba érkeznek. Tegnap számos ország dip­lomáciai képviselői keresték fel a vá­rost és itt volt egy száztagú turista­csoport a Szovjetunióból is. Mára és holnapra sok további külföldi ven­déget várnak számos államból. Érdekességek a kiállításon CSOMAGOLJAK A FÉM EGYKORONÄSOKAT • Az utolsó simítások után a kilá­tótorony alatti térség a brigádosok ér­deméből a kiállítás egyik legszebb ré­szévé változott. Innen vezet jobb ol­dalról a bejárat az új, hatalmas ét­terembe, ahol 120 ülőhely van; az étterem konyhája naponta tízezer ebé­det tud elkészíteni. A háziasszonyok főleg a kilátótoronytól balra eső köz­szükségleti cikkek pavilonját fogják látogatni, ahol a rendezők gyönyörű kiállítási részt varázsoltak. Minden olyan árucikk megtalálható ebben a pavilonban, melyeket fémiparunk gyárt; a kávéskanáltól kezdve a mo­sógépig, hűtőszekrények, rádió- és televíziós készülékek stb. • Az idei kiállítás jellegzetes vo­nása, hogy minden kiállítási részle­get a kiállítási tárgyak előnyeit is­mertető gazdasági elemzéssel látják el. • Az idén alapvetően jobban szervez­ték meg a látogatóknak nyújtandó szolgálatokat. Az éttermek és vendég­lők jól felkészültek a nagyszámú ven­dégek fogadására. Az éttermek több­ségében bevezették az önkiszolgálást. A külföldi látogatók részére rend­behozták a kiállítás déli részénél fek­vő kis kastélyt. A helyiségeket további fogadőhelyiségekkel és néhány klub­helyiséggel bővítették, amelyekben a vendégek kellemes környezetben pi­henhetnek. A kiállítás étterme és ká­véháza egyszerre háromezer látogatót képes befogadni. További 34 sátor és a kiállítási pavilonok nyolc árusító helyei fognak frissítőkkel szolgálni. O A gyengeáramú technika pavilon­jában beszerelték a brnói Drukov­üzemben készített diszpécser-asztalt. Ez egyike a legkorszerűbb híradási szolgálatot meggyorsító berendezések­nek. • Tekintettel arra, hogy az idei ki­állítás négyszerte nagyobb területű, mint az első és kétszerte nagyobb, mint a második kiállítás volt, nagyobb befektetést is igényelt. Ezért a belépő­díjakat 10 koronában állapították meg; katonák, diákok és gyermekek ala­csonyabb belépődíjakat fognak fizetni. A gyakoribb látogatók számára 40 ko­ronás előfizetési jegyeket adnak ki. A kiállított tárgyak jegyzéke 22 ko­ronába kerül. A 17 óra után érkező látogatók csupán 2 korona belépődíjat fizetnek. -A repülőnap főpróbáján Repülőink tegnap tartották meg a mai nagyszabású repülőnap főpróbá­ját. Egész köztársaságunkból érkez­tek a pilóták és az ejtőernyősök, hogy ma a dvorníki repülőtéren bemutassák tudásukat. A gazdag műsort zászlóvivő repülő­gépek nyitják meg, utánuk a vitorlázó repülők, majd a motoros repülőgépek mutatványai következnek. Végül az ej­tőernyősök mutatják be tudásukat. A repülőnap csúcspontja előrelátható­lag — mint az az eddigi prágai repü­lőnapokon lenni szokott — a katonai repülők bemutatkozása lesz, akik lök­hajtásos vadászgépeken egyéni és csoportos akrobata-mutatványokat vé­geznek. Bemutatják lökhajtásos bom­bázóinkat, harci repülőgépekkel táma­dást intéznek a repülőtér szélén el­helyezett légelhárító üteg ellen, rpajd helikopterek és ejtőernyők segítsé­gével földet ért egységekkel elfoglal­ják a kijelölt célt. A főpróbán beszélgettünk néhány pi­lótával, többek között az „olomouci leány-hármassal". A leányok három tagú csoportjának vezetője, Lockerová fiatal pilóta. Loskotovával és Kren­öovával együtt jól összeszokott cso­portot alkotnak és már nyolcadszor szerepelnek repülőnapon. Ostravában, Sliačon, Olomoucban• és másutt is nagy sikert arattak. Tanítójuk Prikryl pi­lóta, a neves akrobata, aki külföldön is sikerrel képviselte hazánk színeit a Ezen a gépen mutatja be a mai repülőnapon Prikryl pilóta akrobatikus mu­tatványát. A gép a csehszlovák gyártmányú „Akrobat". Drábek V. felvétele sportrepülésben, ma pedig a bratisla­vai közönségnek mutatkozik be. A lá­nyok örülnek a mai repülönapnak és — mint mondották — igyekeznek, hogy a közönségnek elálljon a lélegze­te. Ezt azonban úgy mondják, mint­ha nem is hajmeresztő akrobata-mu­tatványra készülnének, hanem valami sétakocsizásra. Itt van a repülőtéren Kaplan és Jehlička is, akik több mint 12 000 méter magasból ugrottak le ejtőernyőn és ezzel új világrekordot állítottak fel. A világrekorder hármasból hiányzik Koubek, aki beteg, így nem indulhat a mai repülőnapon. Kaplan és Jehlička egyedülálló számot mutatnak be, ame­lyet „légi randevúnak" neveztek el. Az érdekes szám bizonyára nagy elis­merést vált ki. A pilóták és az ejtőernyősök jól_ felkészültek mai seregszemléjükre. Minden bizonnyal nem csalódnak ben­nük a legigényesebb nézők sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom