Új Szó, 1956. szeptember (9. évfolyam, 244-273.szám)

1956-09-23 / 266. szám, vasárnap

Prágába érkezett dr. Ahmad Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke Antonín Zápotocký köztársasági elnök beszéde (Folytatás az L oldalról.) kozóan, hogy az Ön látogatása nagy hozzájárulást jelent kapcsolataink to­vábbi elmélyítésében és megszilár­dításában. Őszintén üdvözöljük Önöket, drága indonéz vendégeink és barátaink. El­nök úr, számunkra különös megtisz­teltetést és örömet jelent az ön sze­mélyes látogatása. Még egyszer a legszivélyesebben üdvözöljük Önöket országunkban. A. Szukarno köztársasági elnök beszéde Ö Excellenciéja, Elnök úr, Elvtársak, Barátaim! Excellenciádnak, az Elvtársaknak és drága Barátaimnak köszönetet mondok azért a .fogadtatásért, amelyben itt a repülőtéren részesítettek. Nagyon boldog vagyok, hogy most itt lehetek a csehszlovák nép köré­ben. Olyan országból jöttem, amely Csehszlovákiától több tízezer kilomé­ter távolságban van, de országainkat közös gondolat köti össze. És éppen ezek a közös gondolatok eredményezik azt, hogy itt valóban úgy érzem ma­gamat, mint barátok, mint elvtársak között. Mi, indonéz nemzet nagy harcot folytatunk és nagy feladat előtt ál­lunk. Politikai harcunk még nem ért véget, mivel országunk egy része Nyugat-Irian a gyarmatosítók elnyo­mása alatt van és a mi kötelességünk, hogy NyugatJíriant megszabadítsuk az imperializmustól. A szociális politika harca még nem végződött be, folyta­tódik. Egész Indonézia lakossága szá­mira igazságos társadalmat kell te­remteni. Tudjuk, hogy ezt a harcot addig nem lehet győzelemre vinni, amíg a világban létezik a gyarmati uralom és amíg a világban nincsen béke. Ezért mi, 'ndonéz nemzet szün­telenül harcolunk és folytatni fogjuk harcunkat a gyarmatosítás ellen or­szágunkon kívül is az egész világon. Minden erőnkből a tartós világbékére fogunk törekedni. Ebben a harcban a csehszlovák né­pet szövetségesünknek tartjuk. És ezért boldogok vagyunk, hogy most Csehszlovákiában lehetünk. Mégegyszer szívélyes köszönetet mondok a fogadtatásért. Biztosítani kell a munkaerőket a szénbányák részére A jugoszláv psr arnenti küldöttség Olomoucban A Jugoszláv Szövetségi Népköztár­saság nemzetgyűlésének küldöttsége Miha Marinko elvtárs vezetésével és Marko Nikezics rendkívüli és megha­talmazott nagykövet kíséretében pén­tek délelőtt Olomoucba érkezett. A pedagógiai főiskolán mindkét olomouci főiskola diákjainak és tanárainak ne­vében Josef Stépánek, a kerületi nem­zeti bizottság elnöke, dr. Jaromir Bé­lié professzor, a pedagógiai főiskola rektora és dr. Jaromir Hrbek profesz­szor, a Palacky-egyetem rektora üd­vözölte a küldöttséget. A vendégek előtt ismertették a népi demokratikus Csehszlovákiában a főiskolák fejlődé­sét és általános felvirágzását. A ven­dégek élénken érdeklődtek a tudomá­nyos és pedagógiai munka módszerei­ről és főiskoláink tevékenységéről. Délben a jugoszláv vendégek meg­nézték Olomouc műemlékeit és a Bez­ruč-parkban levő mauzóleumnál ko­szorút helyeztek el, ahol 1300 jugo­szláv katona, az 1914—1918-as első világháború áldozatai alusszák örök ál­mukat. A közös ebédnél, melyen Stanislav Chalánek, a képviselők kerületi testü­letének elnöke üdvözölte a küldöttsé­get, Dušan Petrovič képviselő mon­dott köszönetet a meleg, testvéri fo­gadtatásért. Ünnepi akadémia Kassán a sajtónap alkalmából Pénteken, szeptember 21-én, a cseh­szlovák sajtónapon a kassai Slovan nagytermében ünnepi akadémiát ren­dezett Szlovákia Kommunista Pártjá­nak kerületi, járási és városi bizott­sága. A pártsajtó jelentőségéről Dénes Ferenc, a Szlovák Nemzeti Tanács al­elnöke, az Oj Szó főszerkesztője mon­dott ünnepi beszédet. Az akadémián értékelték a pártsajtó előfizetőinek megnyeréséért indított verseny eredményeit is. A verseny győztese a kassai vasutak üzemi párt­bizottsága lett, amely 144 új előfize­tőt szerzett a pártsajtónak. Kassán a pártsajtó legbuzgóbb propagálója Farkas Regina, népi egészségügyi dol­gozó, aki két hónap alatt 155 új elő­fizetőt szerzett, a verseny folyamán pedig összesen 1655 előfizetőt a Pravda, Uj Szó és a „Priekopník" ke­rületi hetilap számára. Az ünnepi aka­démiát az Internacionaléval fejezték be. Az est kultúrrészében a kassai Álla­mi Színház tagjai, valamint dal- és táncegyüttesek szerepeltek. A. Szukarno a Csehszlovák Köztársaság elnökénél Dr. Ahmad Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke szombaton, szep­tember 22-én délelőtt meglátogatta Antonín Zápotockýt, a Csehszlovák Köztársaság elnökét. Dr. A. Szukarno elnököt Ruszlán Abdulgani, az Indonéz Köztársaság külügyminisztere, Zainul Arifin, az in­donéz parlament első alelnöke, dr. Tamzil Szutan Narayau, az Indonéz Köztársaság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete és Marzuki, az Indonéz Köztársaság prágai ügyvivője kísérték. A látogatáson jelen voltak Viliam Široký miniszterelnök, Karel Poláčék miniszterelnökhelyettes, Vác­lav Dávid külügyminiszter, Ladislav Novák, a köztársasági elnöki iroda ve­zetője és Ján Zítek indonéziai cseh­szlovák követ. Antonín Zápotocký köztársasági el­nök barátságosan elbeszélgetett ven­dégével. Az Indonéz Köztársaság elnöke az ismeretlen Katona sírjánál Dr. Ahmad Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke szombaton, szep­tember 22-én délután kíséretével együtt kegyelettel adózott az Ismeret­len Katona emlékének. A Vitkov-hegyen lévő Ismeretlen Katona sírjához Karol Polaček minisz­terelnökhelyettes, dr. Dobromil Ječný, diplomáciai protokollfőnök, Ladislav Novák, a köztársasági elnöki iroda vezetője, Bohumír Chlaň vezérőrnagy, a köztársasági elnöki iroda katonai osztálya vezetője és Ján Zltek, indo­néziai csehszlovák követ kísérték a vendégeket. A nemzeti emlékmű előtti térségen, ahol az árbocokon csehszlovák és in­donéz államzászlók lengtek és görög­tüzek égtek, felsorakozott a díszőr­ség zászlóval és zenekarral. Dr. Ahmad Szukarnót, az Indonéz Köztársaság elnökét Viliam Široký miniszterelnök, Rudolf Barák belügy­miniszter, Václav Dávid külügyminisz­ter, Bohumír Lomský vezérezredes, nemzetvédelmi miniszter és Adolf Svoboda, Prága főpolgármestere vár­ták. Dr. Ahmad Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke gyász-zene hang­jai mellett helyezte le koszorúját az Ismeretlen Katona sírjára. A kegyeletes aktust az indonéz és csehszlovák államhimnuszokkal fe­jezték be. Több levelező — nagyobb segítség galántai járási sajtókonferencián élénk vitának voltunk tanúi. A felszólalók legtöbbje pártsajtónk ha­talmas erejéről beszélt, mely minden sorával a nép ügyét, a béke ügyét, az igazság ügyét szolgálja. De még haté­konyabban szolgálná, ha népszerűbben, elevenebben, színvonalasabban, a tö­megek számára érthetőbb módon íród­nának a mondanivalók. — Nem bármilyen népszerűségre, elevenségre van azonban szükség. El­sősorban a város, a falu, a termelés, a dolgozók életének legfontosabb kérdé­seit kell a külpolitikai események is­mertetései mellett érdekesebben fel­vetni — mondotta Gál István, a gép­és traktorállomás dolgozója. Kétségtelen, a tömegek szívét csak­is az olyan írás nyerheti meg, amely­bői érződik a dolgozók öröme, küz­delme, a jobb jövő ügye iránti végte­len odaadása. Az olvasók kérése jogos. De a sajtókonferencián, sajnos, alig esett szó éppen arről, ami az igényes újsáilrói munkának segítségére lehet­ne, vagyis az állandó levelezők tábo­rának bővítéséről. licséretet érdemelnek Putz Jó­zsef, Júlia Tibenská, Horváth Ferenc és a többi lapterjesztők, hogy a járásban az olvasók száma egyre nö­vekszik. Azonban helytelen, ha a já­rás kommunistái megfeledkeznek a legfontosabbról, a sajtóval való kap­csolat elmélyítéséről. Hiszen van mi­ről irniok. A járásban a mezőgazda­ság kollektivizálásával jelentős ered­ményeket értek el a szövetkezeti pa­rasztok. Bizonyára vannak még hibák is, amelyeket a sajtó hasábjain az ed­diginél élesebben kell bírálni, hogy U .J S 7.0 iň» szenti mber 23. minél előbb megszűnjön minden aka­dály, ami az előmenetelt fékezné. A levelezők feladata lenne, hogy gyorsan jelezzék, ha valahol hiba, hanyagság mutatkozik, ha eltérnek a párthatáro­zattól, megsértik a munkafegyelmet, elnyomják a bírálat és önbírálat ki­bontakozását. Csakis a levelezők háló­zatának kiépítésével valósíthatjuk meg az olvasók óhaját, hogy „többet írni a járás dolgozóinak a munkában elért eredményeiről és nehézségeiről, ame­lyeket sikeresen oldanak meg." (e) I MWMH mi Ht Wt Wmtmm MI M Ht MUHM Az 1956 első féléve szénfejtési ter­vének sikeres teljesítése után a nyári hónapokban főleg a kőszénkörzetek­ben, elsősorban az Ostrava-Karvina-i körzetben csökkent az átlagos napi fejtési eredmény. Ez a csökkenés, amely szeptember­ben még fokozódott, komolyan veszé­lyezteti az idei kőszénfejtési terv tel­jesítésén kívül a tüzelőanyag-készle­tek biztosítását is a téli időszakra és az 1957. év sikeres megkezdését. Több bányában a szénfejtésl terv nem ki­elégítő teljesítése okainak egyike a munkaerőhiány, mely szeptemberben fokozódott. Ilyen körülmények között a munka­erők szükséges számának biztosítása fontos előfeltétel a szénfejtési terv egyenletes teljesítése biztosításának. A köztársaság kormánya a szénfej­tésben mutatkozó jelenlegi állapot megtárgyalása után elhatározta, hogy a szénbányák részére a munkaerők szervezett toborzásának feladatait növeli és elrendelte az illetékes mi­nisztereknek, valamint a kerületi nemzeti bizottságok tanácsainak, hogy azonnali intézkedést tegyenek e feladat teljesítésére. A kormány elvárja, hogy a vállala­tok, üzemek és nemzeti bizottságok, a Forradalmi Szakszervezeti Mozga­lom szerveinek, a CSISZ-nek és a Nemzeti Front többi tényezőinek ha­tékony segítségével megtesznek min­dent, hogy új dolgozókat nyerjenek meg a szénbányák részére, akikre a szénfejtési terv teljesítése érdekében sürgős szükség van. Erősítsük a párt ideológiai munkáját A CSKP jihlavai kerületi bizottsága pénteken kerületi pártaktívát rende­zett, amelyen megtárgyalta a párt ideológiai munkájának alapvető fel­adatait. Jirí Hendrych elvtárs, a CSKP KB titkára hangsúlyozta az eszmei és nevelőmunka megerősíté­sének szükségességét a párt egysé­gének megszilárdítása érdekében és az aktíva figyelmét elsősorban až ökonómiai propaganda kérdéseire, a nemzetközi kapcsolatokra, az osz­tályharcra, valamint a szocialista de­mokratizmus elmélyítésének helyes magyarázatára összpontosította. Az aktíván több mint 350 pártfunk­cionárius és gazdasági dolgozó vett részt a jihlavai kerületűül. A hradeci „Pochoden'M a Munkaérdemrenddel tüntették ki A Krkonoš alján lévő Horicében 50 évvel ezelőtt alakították meg a „Po­chodeň" című újságot, amely ma a CSKP Hradec Králove-i kerületi bi­zottságának sajtószerve. A „Pocho­deň" teljes 50 éven át védelmezte a dolgozók érdekeit, harcolt a munkás­osztály győzelméért és 1945-ben, a felszabadítás után sikerrel segített a szocializmus építésében. Antonín Zápotocký köztársasági el­nök a kormány javaslatára a „Pocho­deň" című lapot a fentemlített érde­meiért a Munkaérdemrenddel tüntette ki. A magas kitüntetést a sajtó nap­ján, pénteken, szeptember 21-én An­tonín Novotný, a CSKP KB első tit­kára adta át. Kit perellek ? Nyugdíjas, rokkant bányász vagyok, 35 évig a föld alatt dolgoztam. 1931­ben családi házikót vettem. Sajnos, 1933 tavaszán lakóházam egy része beszakadt. Hogy miért? Mert alatta bánya terül el. Azonnal jelentettem a beszakadást az illetékes helyen. A rozsnyói járási hivataltól erre bizott­ság jött, amelyi kivizsgálta az ügyet, de további intézkedés nem történt. Akkor Írtam a Megbízotti Hivatalnak, ahonnan azt a választ kaptam, hogy ! ügyemet a Rozs .-ói Járási Nemzeti • Bizottságnak , dták át. A járási nem­zeti bizottság erre értes'tett, hogy pereljek. A Gömöri Vasbányák az Erdőigazgatósághoz utaltak, ezek vi- j szont azt közölték velem, hogy a bá­nyajogokat átadták a Gömöri Vasbá­nyáknak. Uv-n bürokratikus ide-oda­utalások közben azonban könnyen le­hetséges, hog egész házam összedől Kérdem tehát, kihez forduljak és kit pereljek? Idb. Gyurán László, Drnava 108. i A Csehszlovák Nőbizottság plenáris ülése Pénteken tartották meg Prágában az újonnan megválasztott Csehszlovák Nőbizottság első plenáris ülését. Az ülést A. Hodinová-Spurná, a Cseh­szlovák Nőbizottság elnöknője, a nem­zetgyűlés alelnöke nyitotta meg. T. Tűmová, a Csehszlovák Nőbizottság titkárnője tartotta a fő beszámolót. „A legközelebbi időben — mondotta T. Tűmová — a járási és kerületi nemzeti bizottságok mellett megszer­vezik a nőbizottságokat, amelyekben egyrészt a nemzeti bizottságok nő­tagjai, másrészt a kerületi és járási pártbizottságok tagjai, a nőbizottsá­gok tagjai és a társadalmi szerveze­tek női funkcionáriusai működnek majd." A vitában 25 női küldött vett részt. M. Štrbíková. a Csehszlovák Nőbizott­ság elnökségének tagja közölte, hogy a legközelebbi időben összehívják a nők szlovákiai értekezletét, amely megválasztja majd új szlovákiai bi­zottságát. Az elfogadott határozatban súlyt helyeznek a kerületi és járási nem­zeti bizottságok mellett működö nő­bizottságok megszervezésére. A Szlovák Nemzeti Tanács mezőgazdasági bizottságának ülése AZ ŐSZI MUNKA FELADATAI Pénteken, szeptember 21-én tartotta a Szlovák Nemzeti Tanács mezőgazda­sági bizottsága hetedik ülését. A bi­zottság, melynek új alelnökévé Ján Lichner képviselőt választották meg, megtárgyalta az idei nyári munkák eredményeit, az őszi munkák előké­szítését és menetét, valamint a szlo­vákiai EFSZ-ek eddigi fejlődésének kérdéseit, annak a beszámolónak alap­ján, melyet Michal Chudík mező- és erdőgazdasági megbízott nyújtott be. A nyári munkák menetéről szóló be­számoló szerint az aránylag jó szer­vezési és anyagi előkészítés általában az aratás és cséplés akadálytalan me­netében mutatkozott meg. Főleg a gép­és traktorállomások érdeme ez, ame­lyek ez idén lényegesen csökkentették a gépek üzemzavarát és szeptember l-ig 4500 hektárral többet arattak le, mint a múlt év ugyanezen időszakában. A kombájnok utáni szalmagyűjtést és kazlakba rakását jól végezték és a múlt évhez viszonyítva a tarlóhántás­ban is javulás mutatkozott. Nem volt kielégítő az eredmény a kombájnok kihasználásában és a közös aratás megszervezésében azokban a községekben, ahol még nincsen szö­vetkezet, valamint a tarlókeverékek vetésében. Az őszi munkák fokozott feladatai­nak idejében és jó minőségben való elvégzése előkészületeiben megvalósí­tották azokat az intézkedéseket, ame­lyek a fogyatékosságok kiküszöbölésé­re és a múlt évi jó tapasztalatok kö­vetkezetes érvényesítésére irányulnak. Ez idén az őszi munkákba még több gépet kapcsolnak be, mint a múlt év­ben. Csupán a gép- és traktorállomá­soknak például kb. 600 répagyújtőgép­jük lesz, ugyanennyi burgonyaáső gé­pük, 190 KU-2-es kukoricakombájnjuk, 168 silókombájnjuk, stb. Ez idén jelen­tős intézkedéseket tesznek az őszi trá­gyázás, a földek meszezése, valamint a rétek és legelők felszántásának biz­tosítására. Az egységes földművesszövetkezetek fejlődése azt mutatja, hogy 1956. szep­tember 4-ig összesen 1613 ÉFSZ volt 94 723 mezőgazdasági üzemmel, ame­lyek 779 327 hektárnyi területen gaz­dálkodtak. Az első félévben 113 Ili. és IV. típusú EFSZ-t alakítottak, július 1-től szept. 4-ig pedig újabb 18 EFSZ alakult. A Nemzeti Front feladata, hogy az őszi munkák idején is szüntelenül propagálja a kis- és középparasztok között a közös gazdálkodás előnyeit, megnyerje őket a szövetkezetbe való belépésre és új szövetkezetek alakítá­sára. Michal Chudík megbízott beszá­molóját vita követte, amelyben ti­zenhármán szólaltak fel. A bi­zottság tagjai, az állami mezőgazda­sági igazgatás vezető dolgozói, az EFSZ-ek, valamint a gép- és traktorál­lomások dolgozói bírálóan elemezték a nyári munkák eredményeit, az őszi munkák biztosításának előkészületeit és az EFSZ-ek továbbfejlesztésének kérdését. Minden kérdéssel kapcsolat­ban értékes javaslatok és megjegyzé­sek hangzottak el. A Szlovák Nemzeti Tanács mezőgaz­dasági bizottsága az ülés befejező ré­szében határozatot fogadott el, amely tartalmazza a Szlovák Nemzeti Tanács mezőgazdasági bizottságának a már meglevő EFSZ-ek tagalapja kibővítésé­vel és új szövetkezetek alakításával, valamint az őszi munkák sikeres me­netének biztosításával kapcsolatos éw­revételeit tartalmazza. Ünnepi est a Szlovák írók Szövetségében A Szlovák írók. Szövetségének ma­gyar csoportja pénteken este ünnepi összejövetelen emlékezett meg Szabó Béla születésének 50. évfordulójáról. Tóth Tibor megnyitó beszéde után dr. Sas Andor egyetemi tanár ismertette Szabó Béla írói munkásságát. Mély és megható beszédében elemezte az író egyes müveit, rámutatott írói pályájá­nak bonyolult fejlődésére és azokra a körülményekre, melyek között az író elérte mai művészi színvonalát. Külön hangsúlyozta az Író törhetetlen erejét, fiatalos lendületét, akaraterejét, me­lyek jellemzői egész munkásságának. Dr. Sas Andor ismertetése után Ct. Štítnický, a Szlovák írók Szövetsége vezetőségének nevében köszöntötte az írót. Felolvasta a köszöntő levelet, majd átadta Szabó Bélának a Szlovák írók Szövetségének ajándékát. Az ün­nepi est további részében Csapó Ildikó, Király Dezső, Konrád József és Mo­noszlayné az író műveiből olvastak fel. A jelenlevők tapssal fejezték ki tisz­teletüket az ünnepelt író élete és pár­évtizedes, eredményes munkássága iránt. Az ünnepi est baráti beszélgetéssel ért véget. (._k er—) A SZLOVÁK ÍRÓK SZÖVETSÉGE VEZETŐSÉGÉNEK LEVELE SZABÖ BÉLA ELVTÁRSHOZ Kedves Szabó Elvtárs! Ötvenedik születésnapod, amelyet írói tehetséged és alkotóerőd teljé­ben értél meg, alkalmat nyújt a Szlo­vák Írók Szövetsége vezetőcégének arra, hogy értékelje irodalmi mun­kásságodat és állampolgári állásfog­lalásodat a népi demokratikus Cseh­szlovákia harcos éveiben és békés építése idején. Jól tudjuk, hogy (már a kapitaliz­mus idején aktív részt vettél né­pünk forradalmi harcaiban és költe­ményeiddel, valamint prózáddal hoz­zájárultál győzelméhez. Műveid közül különösen nagyrabecsüljük „Éhes va­gyok" című költeményeid kötetét, to­vábbá az „Első ajándék" című novel­laggyűjteményedet, valamint „Marci, a csodakapus" című regényedet. A csehszlovákiai magyar irodalom mű­vészi törekvéseinek kifejező erejű képviselőjévé válsz, amely új, ter­mékeny időszakának kezdetén áll. Kedves Szabó Elvtárs! Fogadd szívé­lyes jókívánságainkat 50. születés­napod alkalmából és egyúttal azt kí­vánjuk, hogy még sok jó irodalmi művet alkoss népünk életéről, tör­ténelmi törekvéseiről. Elvtársi üdvözlettel: Ctibor Štítnický, a Szlovák írók Szövetségének első titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom