Új Szó, 1956. július (9. évfolyam, 182-212.szám)

1956-07-20 / 201. szám, péntek

t A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése Gerő Ernő lett a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára Budapest, (ČTK.) — A Magyar Dol­gozók Pártja Központi Vezetősége július 18-án összeült. Az ülés napi­rendjének első pontján szakszerveze­ti kérdések szerepeltek. A napirend előadója Hegedűs András volt. A na­pirend első pontjához a Központi Ve­zetőség az alábbiakat határozta el: RÁKOSI MÁTYÁS FELMENTÉSÉRŐL A Központi Vezetőség megállapít­va Rákosi Mátyás érdemeit a magyar és a nemzetközi munkásmozgalomban a magyar nép jobb jövőjéért, a szo­cialista Magyarországért vívott harc­ban, egyetért a Rákosi elvtárs leve­lében foglaltakkal és sajét kérelme alapján felmenti őt politikai bizott­sági tagsága és a Központi Vezető­ség első titkári tisztsége alól. A KÖZPONTI VEZETŐSÉG ELSŐ TITKÁRA MEGVÁLASZTÁSÁRÓL A Központi Vezetőség a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősé­gének első titkárává egyhangúlag Gerő Ernő elvtársat választotta meg. A KÖZPONTI VEZETŐSÉG KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL A Központi Vezetőség rendes tag­jává kooptálta: Matusek Tivadar és Molnár Ernő elvtársakat, a Központi Vezetőség póttagjait, továbbá Földes László, Hazai Jenő, Horváth Imre, Kádár János, Kállai Gyula, Marosán György és Mező Imre elvtársakat. A Központi Vezetőség póttagjaivá kooptálta: Fock Jenő, Hajdú József, Horváth János, Kukucska János, Né­meth Károly és Rudas Ernő elvtár­sakat. A POLITIKAI BIZOTTSÁG KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL A Központi Vezetőség a politikai bizottság tagjaivá választotta: Kádár János, Kiss Károly, Marosán György és Révai József elvtársakat. Kádár János elvtársat egyúttal a Központi Vezetőség titkárává választotta. A Központi Vezetőség a politikai bizottság póttagjaivá választotta: Gáspár Sándor ^s Rónai Sándor elv­társakat. Az ülés napirendjének második pontjában a Központi Vezetőség meghallgatta a politikai bizottság „Pártegységgel a szocialista demokrá­ciáért" című beszámolót. A beszámo­lót Gerö Ernő. a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára tartotta. Hegedűs András felszólalása a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének július 18-i ülésén Budapest, július 19. (ČTK) — A Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve­zetőségének július 18-i ülésén Hege­dűs András, a Magyar Dolgozók Párt­ja Politikai Bizottságának tagja és a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke Rákosi Mátyás azon kérelmével kapcsolatban, hogy ment­sék fel őt politikai bizottsági tagsága és a Központi Vezetőség első titkári tisztsége alól, beszédet mondott. Felszólalásában tf következőket mon-' dotta: A Politikai Bizottság megvitatta Rá­kosi elvtárs felmentési kérelmét a Központi Vezetőség első titkárának és politikai bizottsági tagságának tiszt­sége alól, egyetért ezzel a kéréssel és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: „A Központi Vezetőség megállapít­va Rákosi Mátyás elvtárs érdemeit a magyar és a nemzetközi munkásmoz­galomban a magyar nép jobb jövőjé­ért, a szocialista Magyarországért ví­vott harcban, egyetért a Rákosi elv­társ levelében foglaltakkal és saját kérelme alapján felmenti öt Politikai Bizottsági tagsága és a Központi Vezetőség első titkári tisztsége aló!. A Politikai Bizottság úgy látja, hogy ennek a határozatnak elfogadá­sa a párt érdekét, az előttünk álló feladatok sikeres megoldását szolgál­ja. Rákosi Mátyás elvtárs elévülhetet­len, történelmi érdemeket szerzett a párt megalapításában, a Horthy-fasiz­mus elleni harcban, a nemzetközi munkásmozgalomban, a munkásosz­tály, a dolgozó nép hatalmának lét­rehozásában, hazánk népi demokrati­kus fejlődésében, dolgozó népünk szebb és jobb jövőjéért vívott harcá­ban. E nagy érdemek mellett azonban nem feledkezhetünk el azokról a hi­bákról, amelyeket a szocialista tör­vényesség megsértése és a szeméiyi kultusz terén elkövetett. Rákosi elvtárs felmentési kérel­mének elfogadása elsősorban nem ezen hibák miatt szükséges, hanem azért, mert mint a Központi Vezető­ség első titkára részben betegsége, részben idős kora miatt is, nem tu­dott élére állni a párt előtt álló fel­adatok végrehajtásáért folyó harcnak. Rákosi elvtárs munkaideje betegsége miatt az elmúlt két évben erősen korlátozva volt, egészségi helyzete az utolsó időkben tovább romlott, fmiatt az orvosok hosszabb gyógykezelést javasoltak számár.a Ez a helyzet erő­sen éreztette hatását mind a Politikai Bizottság, mind a Központi Vezetőség munkájában. Látva ezt a körülményt, maga Rá­kosi elvtárs kérte felmentését azért, hogy igazi kommunista módjára elő­segítse a párt előtt álló feladatok végrehajtását és elhárítsa azt a le­hetőséget, hogy az ellenség rajta ke­resztül a pártot támadja. Fel kell készülnünk azonban arra, hogy most az ellenség, sőt egyes ingadozó elemek is fel akarják majd használni Rákosi elvtárs felmentését a zavarkeltésre. Előfordulhat, hogy ugyanezt megkísérlik a Nagy Imre körül csoportosuló jobboldali elemek is. Résen kell lennünk, és minden % •• l S Z O 1956. július 20. zavarkeltő kísérletet a leghatározot­tabban vissza kell utasítanunk. Min­den erőnkkel erősíteni kell pártunk egységét és fegyelmét. A Politikai Bizottság Rákosi elvtárs felmentési kérelmének elfogadasa esetén Gerö Ernő elvtársat javasolja a Központi Vezetőség első titkárának. Gerő elvtárs több évtizedes munkás­mozgalmi tapasztalattal rendelkezik és nagy jelentőségű munkát végzett pártunk, népi demokratikus rendsze­rünk építésében. A Politikai Bizottság úgy 'véli, hogy Gerő elvtárs megválasztása a Köz­ponti Vezetőség első titkárának, elő­segíti a pártvezetés egységének meg­szilárdítását és mindazon feladatok végrehajtását, amelyek pártunk és országunk előtt állanak. A Politikai Bizottság javasolja a Központi Vezetőségnek, hogy a szer­vezeti szabályzat értelmében a követ­kező elvtársakat kooptálja a Központi Vezetőségbe: Rendes tagoknak: Matusek Tivadar és Molnár Ernő elvtársakat, a Köz­ponti Vezetőség póttagjai, további Földes László, Hazai Jenő, Horváth Imre, Kádár János, Kállai Gyula, Ma­rosán György és Mező Imre elvtár­sakat. Póttagoknak: Fock Jenő, Hajdú Jó­zsef, Horváth János, Németh Károly, Kukucska János, és Rudas Ernő elv­társakat.* A Központi Vezetőség így tapasz­talt elvtársakkal erősödik meg, részint olyanokkal, akik az 1953-as évet megelőzően minden alap nélkül, igaz­ságtalanul kerültek ki a vezetésből, részint olyanokkal, akik a legutóbbi évek harcaiban, a kongresszus óta eltelt két évben a párt és az állami élet különböző területein jó munká­jukkal tűntek ki. A Politikai Bizottság javasolja to­vábbá a Központi Vezetőségnek, hogy négy elvtársat — Kádár János, Kiss Károly, Marosán György és Révai Jó­zsef elvtársakat — a Politikai Bizott­ság tagjává, két elvtársat — Gáspár Sándor és Rónai Sándor elvtársakat pedig a Politikai Bizottság póttagjává válassza meg. Kim Ir Szen a Mongol Népköztársaságban Ulan Bátor, július 18. (ČTK). — Az Üj Kína sajtóiroda közlése szerint a koreai kormányküldöttség Kim Ír Szennek, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa elnöké­nek vezetésével július 17-én délután meglátogatta a Mongol Népköztársaság kormányának és a Mongol Népi For­radalmi Pártnak vezetőit, akikkel hosszabb szívélyes beszélgetést foly­tatott. Mongol részről jelen volt Cedenbal, a Mongol Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnöke, Damba, a Mongol Népi Forradalmi Párt. Központi Bi­zottságának első titkára, és Sambu, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurá!ja Elnökségének*elnöke. MADRIDBAN befejezték az ameri­kai—spanyol—portugál fegyveres erők magas képviselőinek kétnapos tanács­kozását a Pirenei-felsziget közös vé­delméről és a NATO portugál egységei áthaladásának lehetőségéről Spanyol­ország területén át. (ČTK) RADHAN KRISNÁN, az Indiai Köz­társaság alelnöke a Szovjetunióban és egyes európai és afrikai országokban végzett látogatása után visszatért Delhibe. (ČTK) A SZOVJETSZKIJ Szojuz szovjet ké­pes folyóirat 25 000 példányát a jövö héten az USA-ban árusítani kezdik. Ennek ellenében a Szovjetunióban az Amerika nevű képes folyóirat orosz nyelven jelenik meg. (ČTK) MAGYARORSZÁGON egyszerűsítet­ték a beruházások technikai szerve­zését és a jóváhagyási eljárást. (ČTK) Ausztria Kommunista Pártja Központi Bizottságának XII. plenáris ülése Bécs, július 18 (ČTK); - Az Österreichische Volkstimme július 17-i számában teljes egészében közli azt a határozatot, amelyet Ausztria Kommunista Pártjának Központi Bi­zottsága XII. plenáris ülésén elfoga­dott. ' A határozat foglalkozik a Szovjet­unió Kommunista Pártja XX. kong­resszusáról szóló pártvita eredményei­vel és az osztrák parlamenti választá­sokkal. A határozat második része a pártnak az utóbbi évek során foly­tatott politikáját bírálja. A határozat befejező része hang­súlyozza, hogy a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XX. kongresszusa a nemzetközi munkásmozgalom előtt új távlatokat nyitott, elhárította a szo­cialisták és kommunisták között fenn­álló akadályokat és a munkásosztály egységére kedvező feltételeket terem­tett. A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának Vil. plenáris ülése Varsó, július 18. (ČTK) — A Len­gyel Sajtóiroda közlése szerint július 18-án megkezdődött a Lengye! Egye­sült Munkáspárt Központi Bizottságá­nak VII. plenáris ülése. A plenáris ülés a következő tárgya­lási programot hagyta jóvá: 1. Edward Ochab beszámolója a po­litikai és gazdasági „helyzetiül és a párt alapfeladatairól; 2. Josef Cyrankiewicz beszámolója az 1956—1960. évre szóló ötéves terv alaptéziseirői; 3. Szervezeti kérdések. E. Ochab „Politikai és gazdasági helyzetről és a párt alapfeladatairól" szóló beszámolójának vitája megkez­dődött. A plenáris ülés folyik. Nyugat-Németországban tüntetnek a hadkötelezettség bevezetése ellen München, júlitis 19. (CTK) — A Süd­deutsche Zeitung nyugatnémet lap közölte olvasóinak leveleit, amelyek­ben állást foglalnak a hadkötelezett­ségről szóló törvénnyel szemben. Ti­zenégy olvasó közül tíz határozottan visszautasítja ezt a törvényt. Az olva­sók azt a légkört, amelyben Nyugat­Németország felfegyverzése történik, e szavakkal jellemzik: „A posvány, amelyben a német gazdasági csoda burjánzik így fest: a szerencsétlensé­günkért felelős személyeket rehabili­tálták és kárpótolták, áldozataikat ugyanakkor hivatalosan üldözik, sza­badságukban korlátozzák, és hatvan kiadóvállalat zavartalan nácista irodal­mat ad ki. A levél ilyen értelemben folytató­dik: A nyugat-berlini Bild Zeitung szer­kesztősége sok levelet kap olvasóitól, ameiyekben elítélik a hadkötelezettség bevezetését. A Westdeutsche Tageblatt burzsoá lap a közvélemény vizsgálatá­nak eredményeivel foglalkozik, ame­lyet a Bielefeld Emnid Inštitút való­sított meg és megállapítja, hogy ez év első felében a nyugatnémet közvéle­ményt erősen áthatotta a semleges­I ség gondolata. Norvégiában terjed a katonai kiadások korlátozásáért indított mozgalom Oslo, július 18 (ČTK) — Norvégiá­ban a közélet szélesebb körei mindin­kább követelik olyan hatékony intézke­dések bevezetését, melyek a nemzetközi feszültség enyhítésére és a katonai kiadások csökkentésére irányulnak. Meisdalshagen, a norvég szövetkezeti társaság elnöke és a munkáspárt kép­viselője e napokban kijelentette, hogy szükségesnek mutatkozik a katonai kiadások csökkentése és rámutatott arra, hogy ezen intézkedések fogana­tosítását a nemietközi helyzet válto­zásai indokolják. Sztrájkmozgalom Nagy-Britanniában London, július 18. (ČTK) — Iáin Mac leod brit munkaügyi miniszter azon kísérletei, hogy közvetítsen a Brilisch Motor Corporation társaság vezetősé­ge és az alkalmazottak közötti bértár­gyalásokban, csődöt mondottak. A skót kohászati üzemek 1500 se­gédmunkása már három hete folytat bérsztrájkot. Legutóbbi ülésükön el­határozták, hogy a sztrájkot folytat­ják. A „Steel Company of Vales- Port Talbot-i társaság 400 munkása sztrájk­ba lépett azért, mert a cég elbocsá­tott egy munkást. Három államférfi brioni találkozása Brioni, július 19. (ČTK) — Szerdán délután a Brioni-szigetén megkezdőd­tek a politikai tárgyalások Joszip Broz-Tito köztársasági elnök, Gamal Abdel Nasszer egyiptomi köztársasági elnök és Dzsavaharlal Nehru indiai miniszterelnök között. A megbeszélé­seken a három elnökön kívül részt vesznek a három állam további je­lentős tényezői is. Közlemény J. Broz-Tito, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság elnöke és Nasszer egyiptomi elnök közötti tanácskozásról Brioni, július 19. (ČTK) — Július 18­án este Brioni szigetén zárónyilatko­zatot adtak ki Gammal Abdel Nasszer egyiptomi köztársasági elnök Jugosz­lávia látogatásáról, valamint a két ál­lamfő közötti tanácskozásról. Nasszer elnök és Joszip Broz Tito jugoszláv köztár­sasági elnök a nézetek teljes egyöntetűségét ál­lapították m<jfc fon­tos nemzetközi kérdések egész so­rában, Mindkét or­szág a békeszerető aktív együttélés és a tömböktől való távolmaradás el­veit vallja politikájá ban. A két állam­fő egyetértően megállapította a nemzetközi helyzet további pozitív fej­lődését, amely hoz­záiárul a feszültség enyhüléséhez. A Nasszer és Tito el"ök közötti tanácskozások igazolták, hogy meg­vannak a további együttműködés le­hetőségei gazdasági, tudományos­technikai és kulturális téren. Ezért elhatározta, hogy a következő hóna­pokban konkrét tanácskozások jön­nek létre a szakemberek és az ille­tékes intézmények között. Mindkét elnök envet értett abban, hogy a közvetlen eszmecsere és sze­mélyes kapcsolat nagyon has/nos. A hasonló kapcsolatokat a jövőben rend­szeresíteni fogják. Maurice Thorez beszámolója (Folytatá-s a 3. oldalról.) A Francia Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága a párt XIII. és XIV. kongresszusa közötti időszakban arra törekedett, hogy fejlessze a bírálatot és önbírálatot és érvényesítse a kol­lektív vezetés elveit. Sokat kell azon­ban még tennünk a párton belüli de­mokrácia megszilárdításáért, az alkotó bírálat fejlesztéséért a pártban, és azért, hogy a megválasztott szervek valamennyi fokozatban rendszeres be­számolót terjesszenek elő tevékenysé­gükről azoknak, akik őket megválasz­tották, már csak azért is, hogy a rendes tagok ellenőrizhessék ezeketa szerveket. A nemzetközi munkásmozgalom szolidaritásáért Ezután Thorez rátért a nemzetközi kommunista- és munkásmozgalom kérdésére és síkraszállt a nemzetközi szolidaritás megszilárdítása mellett. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának július 2-án nyilvánosságra hozott határozata — jelentette ki Thorez — rámutat a marxizmus-leninizmust valló forradal­mi pártok közötti kapcsolatok szük­ségességére. Ez a szükségesség egyál­talán nem csökkent az új történelmi feltételek között sem, amelyek a Kom­intern tevékenységének beszüntetését eredményezték és később a kommu­nista pártok tájékoztató irodájának felszámolását, és amelyek megkíván­ják, hogy a kommunista pártok ál­landóan éberen figyelemmel kísérjék országaik nemzeti Sajátosságait. Thorez kijelentette, hogy a Francia Kommunista Párt küldöttségének moszkvai útja a közeljövőben és szá­mos probléma megvitatása a teljes szolidaritás szellemében folyt a Szov­jetunió Kommunista Pártjával. Arra törekszünk — mondotta Tho­rez, — hogy kapcsolatainkat a kü­lönböző országok kommunista és munkáspártjaival a béke, demokrá­cia és szocializmus érdekében még jobban megszilárdítsuk. A szónok ezután sajnálatát fejezte ki azon viszony fölött, amely a Fran­cia Kommunista Párt és a Jugoszláviai Kommunisták Szövetsége között ala­kult azon hibák és igazságtalan vádak következtében, amelyeket a jugoszláv kommunistákkal szemben emeltek. Ki­jelentette, a két párt küldötteinek ta­lálkozniuk kell, hogy felújítsák test­véri kapcsolataikat. Munkára fel, a további győzelmekért Maurice Thorez beszédének befejező részében a következőket mondotta: Elvtársak! A francia nép 35 éve figyelemmel kiséri kommunista pártjának tevé­kenységét. Ma teljes meggyőződésünk, hogy az az út, amelyre 1920-ban V. I. Lenin felszólítására léptünk — helyés volt. ' Ezen az úton tovább haladva ar­ra kell törekednünk, hogy még job­ban megszilárdítsuk nagy pártunk erejét és harcképességét, hogy még fokozzuk tevékenységét, mint ahogy ezt megköveteli a jelenlegi törté­nelmi korszak. A munkásosztály és az egész francia nép tekintete kongresszusunk felé irányul. Várakozásukra méltó választ adunk. ' Munkára, elvtársak, hogy a kommu­nista párt még jobban megerősödjön! Munkára fel, hogy megteremtsük a munkásosztály akcióegységét, hogy egyesítsük az összes demokratikus erőket, hogy kikényszerítsük az algé­riai háború megszüntetését, hogy eny­hüljön a nemzetközi feszültség, hogy tiszteletben tartsák a demokratikus szabadságot és hogy teljesítsék a dol­gozók követeléseit. Munkára fel az egységes népfront kiépítéséért! Munkára fel, hogy biztosítsuk Fran­ciaország gazdasági és politikai meg­újhodását, hogy közelebb hozzuk né­pünk boldog jövőjét! Munkára fel, hogy minden erőnkkel a felszabadító szocializmus útjára lép­jünk! Muarice Thorez beszámolóját a je­lenlévők viharos tapssal fogadták. A küldöttek és a vendégek elénekelték az Internacionálét. Ezzel a kongresszus délelőtti ülése véget ért. BOURGES-MANOURY francia nem­zetvédelmi miniszter és Lejeune ál­lamtitkár, akit az algériai ügyek veze­tésével bíztak meg, Algériába érkez­tek, hogy a helyszínen állapítsák meg a békéltető intézkedések eddigi ered­ményeit. (ČTK) A NEWYORKÍ Metropolitan Opera az 1956—1957. idényében nem tart elő­adásokat, mert nem sikerült megol­dani a szakszervezeti szövetséggel hosszú idő óta fennálló ellentéteket. (ČTTO

Next

/
Oldalképek
Tartalom