Új Szó, 1956. június (9. évfolyam, 152-181.szám)

1956-06-23 / 174. szám, szombat

MsmiMm Dús kalászokat ringat a szél a két Duna közén. Gazdag termést várnak a dunaszerdahelyi járás szövetkezetesei is. Imitt-amott már szökül az árpa bajszos kalásza. Közeledik a legnehe­zebb, de egyben a paraszti munka leg­örömteljesebb szakasza, az aratás. Szinger Ferenc, a mihályfai szövetke­zet elnöke már most látja a hatalmas búza, rozs, árpaföldeken dolgozó kom­bájnokat, aratőgépeket, a kövér zsá­kokat, az élettel megrakott raktárakat. — Nagy munkájuk lesz az idén a traktorosoknak meg a .kombájnosok­íiak — mondja halkan; mintha éppen csak saját magával társalogna. Olyan a búza^ akár a nád. Erös a szára, telt a kalásza. Nagy munka vár a trakto­rosbrigádra. Jó felkészültséget követei tőlük. így beszél a vásárúti szövetkezet csoportvezetőnöje Oravecné, így beszél az egyházkarcsai szövetkezet agronó­musa is. Bíznak a traktorállomásban. Tőlük, az ő jó felkészültségüktől vár­ják a termés gyors és veszteség nél­küli bekatarítását. A traktorátíomáson A futó zápor veszettül paskolja a traktorállomás épületeinek palatetejét. Az udvaron apró víztócsák állnak. Az eső rövid ideig tart aztán előbújik a nap. A műhelyek felől kovácsüllő csen­gése, vasfűrész jajongása hallatszik. A villanykalapács is beleszól néha a külö­nös zenébe. Lüktet az élet a gépállo­máson. Az ember, ahogy hallgatja a zajt, önkéntelenül is egy hatalmas or­ganizmusra gondol, mely él, dolgozik. Minden egyes műhely egy-egy részt képez. Végzi a maga munkáját, de a végső cél mégis csak egy: jól kijaví­tani a gépeket, mert ez a mércéje a földművesek előtt a traktorállomás se­gítségének. Ha jól dolgoznak a gépek, dicsérik a traktorállomást, ha rosszul, van mit hallgatniok. A szerdahelyiek persze inkább hallgatják a dicsérő szót, iparkodnak is ezt kiérdemelni. A oéotechni^us 'rodójdban Szamaránszky Károly, a traktorállo­más géptechnikusa komolyan nézi az előtte fekvő papírokat. A gépek szét­helyezésének tervét nézi még egyszer át. Arcán fáradság nyomai észlelhetők. Nem is csoda, rövid volt az éjszakája. Az aratási terv kidolgozásán fáradozott az elmúlt éjszaka. Egy kis pihenés után most újból átnézi a tervet, nem csú­szott-e hiba a sorok, a számok közé Az alacsony termetű, széles vállú géptechnikus, aki mint traktoros kez­dett dolgozni a traktorá'Homáson, ami­kor a sorok végére ér megdörzsölj a szemét és így szól: — A tervnek pontosnak és reálisnak kell lennie. Anélkül úgy járnánk, mint a tengeri hajó iránytű nélkül. Nagy munka vár ránk, igen nagy. Közeledik az aratás. No de csak jöjjön, készen­létben várjuk. A kis ember szavaiból bizakodás csendül. Minden szavának külön súlyt ad. Különösen a „készenlétben va­gyunk"-ot mondja úgy, hogy az ember akarata ellenére is ráfigyel. Beszédéből érezni lehet, büszke arra, hogy az ösz­szies aratógép és kombájn készen vár­ja az aratást. Már az ellenőrzés is meg­történt. Az ellenőrző bizottság sejn ta­lált kifogásolni valót. így akarták ezt a traktoráüomás dolgozói is. Ügyeltek rá, hogy szégyent ne valljanak az el­lenőrzésnél, meg aztán a nagy munká­ban is helyt álljanak becsülettel. — Az idén 10 600 hektáron végezzük el az aratást—folytatja a géptechnikus. Különösen a kombájnokra vár nagy fe­adat. Még azok a szövetkezetek is, amelyek az elmúlt években idegenked­tek a kombájnoktól, az idén már ve­tésterületük nagy részét kombájnnal akarják aratni. A múlt évben a dunaszerdahelyi já­rás szövetkezeteinek kilencven kom­bájn aratott. Az idén már 118 kombájn fog dolgozni a szövetkezeti földeken. Az említett 10 600 hektárból aratógép­pekkel csak 3020 hektárt aratnak. Egy­szóval a kombájn egyre nagyobb teret hódít. Szamaránszky Károly elnöke az üze­mi pártszervezetnek is. Mint kommu­nista, mint üzemi pártelnök a trakto­rállomás kommunistáinak munkájáról így beszél: — A kommunisták példaadó munká­jára eddig is nagy szükség volt. A aratás alatt is nagy szükség lesz a példamutatásra. Ezért az üzemi párt­bizottság úgy döntött, hogy az arató csoportokba három-négy kommunistát osztonak be. Feladatuk, hogy minden­ben példát mutassanak és biztosítsák az aratás gyore és kifogástalan elvég­zését. A kov-csmühe'yben Cseng az üllő, dübörög a villanyka­lapács, izzik a szén a kohókban. Sír, jajong a vas a pörölycsapások alatt. A villanykalapács alá ötven év körüli em­ber tartja az izzó szikraesőt szóró va­sat. Előtte bőrkötény, karján kötélvas­tagságúra dagadnak az izmok. A sú­lyos kalapács nyújtja, formálja az ér­cet mindaddig, amíg ekevas nem lesz belőle. Sárai Fülöp, a barázdás arcú, aki most a „hámoron" dolgozik, a tar­lóhántáshoz készíti az ekevasat. Mel­lette már egész halom készen van. Ép­pen most gyarapította eggyel az eke­vasak számát. Üjabb vasat fog meg szürkére égett fogójával. Helyet csinál neki az izzó szén között, de egy percre sem engedi el. Néha-néha betakargat­ja szénnel, aztán vár, míg a vas nyújt­hatóvá válik. Sárai Fülöp már hetedik éve dolgo­zik a traktorállomáson. Mindenki meg­becsüli szorgalmáért, tudásáért. Az ő kezéből még nem került ki selejtmun­ka. Szépen keres. Elégedett sorsával. Havi keresete 2000—2500 korona kö­zött mozog, de volt már eset; amikor 3000 koronát is vitt haza. Két gyerme­ke van, keresetéből szépen megélnek, sőt... ezeket már ő mondta el, hogy olyan lakást épít; amelyben csak szo­ba nyolc lesz. A vas már fehéren sziporkázik a szén között. Az öreg kovács kirántja, odaül a hámor mellé, aztán folytat­ja tovább ott, ahol abbahagyta. A műhelyajtőnál lévő munkapad mellett fiatal, szürkeszemű kovács dolgozik. Kázmér Sándornak hívják. Az aratógépek tartalékkaszáit javít­gatja. — Tartalékról is kell gondos­kodni — mondja komolyan és to­vább üti a hideg vasszegecseket. A lánctalpasok között A kovácsműhely után szinte bántó a tágas műhelyben uralkodó csend. Négy-öt lánctalpas traktor áll szép sorban, egymástól bizonyos távolság­ban. A traktorok körül olajos, mun­karuhás emberek szorgoskodnak. Az egyik masina mellől magas, szinte óriás termetű ember emelkedik fal. — Szente József, a lánctalpas ja­vítőcsoport vezetője vagyok — mu­tatkozik be. Könyökig olajos kezét ronggyal tö­rölgeti, majd minden kérdezés nél­kül tovább folytatja. — Az aratógépek és kombájnok már indulásra készek, most a soron­levő munka a lánctalpasok javítása. Szükség lesz rájuk a tarlóhántásnál, aratás után már az ősz is gyorsan be­köszönt. Jön az őszi szántás, jó gépek kellenek ahhoz. Szente József elmondja még azt is, hogy 5400 liter üzemanyagfogyasz­tás után minden lánctalpas az ő ke­zei közé kerül, ö és csoportja a lánc­talpasok orvosa. Akár „beteg" a gép, akár nem, ámikor a megszabott üzemanyagot elfogyasztja, a javítómű­helybe kerül. Ezzel megelőzik, hogy a gép a túldolgoztatás következtében és a műszaki vizsgálat hiánya miatt komolyabb sérülést szenvedjen. A műhely másik részében a kere­kes traktorokat javítják. Ott talál­juk Szabó Józsefet is. Arca, derese­dő haja elárulja, hogy már túlhalad­ta ötvenedik életévét. Kezében kala­pácsot szorongat. Homlokán egy csepp olaj csillog. Foghíjas szájából reked­ten jön a szó. — Kollégámmal, Varga Nándorral az idén hét kombájnt javítottunk meg. Bízom abban, hogy az idén nem lesz panasz a kombájnok munkájára. Át­néztük az utolsó csavarig, nem érhet meglepetés. A II. javítóműhelyben A nap újból elbújt egy hatalmas felhő mögé. Üjból zápor verte végig a traktorállomás udvarát. Pár perc múlva apró tócsák csillogtak az ud­varon. akár a mézeskalácsszív köze­pén a tükör. Percekig zuhogott a zá­por, ezért csak az eresz alá lapúlva közelíthettük meg a második számú javítóműhelyt. Utunk a pótkocsik egész sora mellett vezetett el. A pót­kocsik most még igen tarka-barkák voltak. Még frissen fehérlenek a deszkák, melyeket a megrongáltak he­lyére tettek. Nagy szükség lesz a pótkocsikra a gabona szállításánál. No de máris a második számú ja­vítóműhelyben vagyunk. A műhely tágas, világos. Szép sor­jában legkorszerűbb gépek láthatók. Egy fiatal és egy idősebb szerelő lentépő-gép javításán dolgoznak. A gép úgyszólván kész is volna már, csak éppen egy rugónak nem talalják a helyét. Ügy látszik, már régen kere­sik, mert a nagy izgalomban már a verejték is kiverte a homlokukat. A fennmaradó rúgó helyét azonban se­hogysem lelik. Az idősebbik szerelő lemondóan sóhajt: — Itt már csak Szamaránszky se­gíthet. Szamaránszky Károly már ott is van a gép mellett. Nézegeti hol jobb­ról, hol balról. — Csak nyugalom, mindjárt meg­oldjuk a rejtélyt — és indult az iro­da felé. Vele tartok egészen az Iro­dáig. Amikor végleg búcsút vettünk, még így szólt: — Bátran megírhatja, hogy készen­létben vagyunk.. Önkéntelenül is az jut eszembe, hogy majd kiderül az aratás folyamán. Szarka István Te' jesítették a szénabegyűjtés tervét A galántai járás EFSZ-ei június 20-án 102 százalékra, Szlovákiában másodiknak teljesítették a szénabe­adás tervét. Anyagtakarékosság ľ M ár sokat írtunk és beszéltünk az anyagtakarékosság nem­zetgazdasági jelentőségéről. Sokszor elmondtuk azt is, hogy egyes üze­mekben az anyagtakarékosság terén milyen elismerésre méltó eredménye­ket érnek el. Ilyen értelemben írtunk már a pótori szénbányákról is. A munka jó beosztásával és a munka­idő gazdaságos kihasználásával itt is sok száz korona megtakarítást értek el. Az elért eredmények a legtöbb he­lyen további eredmények elérésére ösztökélnek mindenkit. Sajnos a leg­utóbbi ottlétünkkor a pótori üzem­ben nem tapasztaltuk ezt. Annak el­lenére, hogy az anyagmegtakarítás terén az üzemien ma is jelentős eredményeket érnek el, nincs az, hogy az elért eredmények tovább ösztö­kélnék a dolgozókat, s a lehetőség szerint mindenütt kihasználnák az anyagtakarékosság lehetőségeit. A bá­nyákon például rengeteg faanyag fek­szik gazdátlanul, kihasználatlanul. Pe­dig mennyi érték c használhatatlan­nak látszó fahulladék! Méteres desz­ka és talpfadarabok vannak itt. Senki sem szedi őket össze. Ahogy vannak, úgy temetik be az újabb hulladé­kokkal. Nem kár ez? Ha a deszka és talpfadarabok a bányamunkához már nem megfelelők, tüzelőnek még mindig jók. Miért nem szedik ösz­sze, miért nem használják fel? Vagy az illetékesek talán úgy gondolkoz­nak, hogy szénbányákban vagyunk, van <-üzeló elég? (h) Bratislavában felépítik az építészek pane házát A bratislavai Priem6tav nemzeti vál­lalat meg akarja oldani munkásai el­szállásolásának komoly problémáját és ezért elhatározta hogy egy új típusú centralizált panelszállást épít részük­re. Az építészek otthonában mintegy 500 fiatal kap kényelmes és korszerű elszállásolást. A vállalat technikai cso­portja már kidolgozta a szükséges ter­veket és javaslatot tett az építkezés be­rendezésének közvetlenül az építkezés helyén való gyártására Az építészek otthonában összesen 160 négyzetméternyi lakásterület lesz modern felszereléssel, üzemi klubbal, étteremmel játszótérrel és más beren­dezésekkel ellátva. Az .épület alapjai monolitikus panelből lesznek, melyet bevált keramzit betonból készítenek. A szobák, 2, 3, 5 személy részére készül­nek. A panelszállás építését ez év jú­lius második felében Bratislavában kezdik meg a Téglamezőn. , A Zseltzi GTÁ jelenti: ARATÁSRA KESZEN! 1952-ben történt meg először a zselízi járásban, hogv az aratást 11 kombájn végezte. 1953-ban már 16 kombájnnal, tavaly pedig már 48 kom­bájnnal arattak a GTÄ dolgozói és több mint 5 ezer hektárt arattak le. Az idei gazdag termés learatására 100 kombájnt küldenek a földekre. Köz­tük lesznek az új típusú ACD/400-asok is. Simondel László, a javítóműhely vezetője és munkatársai a kombájnokat a brigádközpontokba való kikül­désük előtt részletesen átvizsgálták és kijavították. EGY AUTÓBUSZ és ami mögötte van R ozsnyón jártamban így szólított meg egyik ismerősöm: — Jó hogy itt vagy. Legalább meg­írod, mit csinálnak megint. — Hadd hallom, mi történt? — Történik itt mindig valami... Most azt történt, hogy valakinek az az ötlete támadt, jó lenne az üzemnek egy autóbusz, amelyen kirándulhatná­nak. — Ez csak nem baj? — Nem, ha olyan könnyű lenne autóbuszt szerezni. Az autóbusz azon­ban pénzbe kerül, mégpedig sok pénz­be. Nem kevesebb mint 135 ezer ko­ronába. Ennyi pénze meg nincs akár­kinek. Nem volt a mi üzemünkben sem. De vannak dolgozók, akik pénzt keresnek. Még pedig sok százan. Ha mindegyiktől elveszünk egy pár koro­nát, sok lesz belőle. Jut autóbuszra, meg másra is. így gondolkoztak veze­tőink és úgy döntöttek, hogy az üzem dolgozóitól lefognak egy műszakot, s az összegyűjtött pénzből megveszik az autóbuszt. Hát ez az. amit meg kell írni. Hogyan lehet autóbuszra ingyen műszakot dolgoztatni? A panasz nyomán elindultam meg­tudni az igazságot, fényt deríteni ar­ra; kell-e a gömöri bányászoknak a sa­ját pénzükből vett autóbusz, vagy nem? £ műszak végefelé járt az idő és ** én a bányabejárathoz mentem. Műszakváltásnál itt vannak a legtöb­ben. Az első, akit megszólítok. Nemes Lajos. — Hallom, valamilyen autóbuszt vesztek. — Nem veszünk, már vettünk! Ott áll ni — mutat Nemes Lajos a szere­lőműhely felé, ahol egy vadonatúj au­tóbusz állt. Kíváncsian mentem megnézni az új autóbuszt, amelyről megtudtam, hogy 72 személyes, 135 ezer koronába ke­rült és éppen most hozták a gyárból. — Hogyan vettétek? — Ügy, hogy mindenki felajánlotta egy napi fizetését. — Mindenki? — Hát voltak, akik ellenezték, de a legtöbben nem szóltak semmit. — És neked mi a véleményed? — Nekem az, hogy kell az autóbusz. A sajátunk. Oda megyünk vele, ahová akarunk. Jól lesz kirándulni, meg meccsekre járni vele. Nemes Lajos régi és kiváló bányász. A beszélgetés után tudtam meg, hogy jelenleg szakszervezeti vezetőként dolgozik az üzemben. Másokhoz fordulok. Farkas .Lajos fiatal bányász így válaszolt kérdé­semre : — Mindig kitalálnak itt valamit. Egyszer ilyen műszak, másszor olyan műszak. Egyszer ilyen gyűjtés, más­kor meg olyan gyűjtés! De legjobb hallgatni. Csináljanak, amit akarnak. Egy másik bányász közbeveti: — Hadd csak, jó lesz az autóbusz. Persze hogy kell! így mondja, de hangja bizonytalan. Látom, nem úgy beszél, ahogy érez. Úgy látszik, fél őszinte lenni. Azt hi­szi, idegenek előtt mindent jónak kell tartani. ovább megyek, tovább érdeklő­' döm. A vélemények különbö­zők. Egyesek azt mondják, hogy dol­goztak egy külön műszakot, mások azt, hogy nem. Sokan ellenzik, hogy fizetésükből akár egy fiiért is lefog­janak az autóbuszra. Beszéltem olya­nokkal is, akiknek semmi véleményük nincs. Nem bánják, ha levonnak egy napot, de ha nem vonnak le, úgy is jó. Határozott választ csak két ember­től kaptam. Bakos Jánostól és Feren­csik Jánostól. Mindketten kiváló vá­járok. Ferencsik János húszéves bá­nyász és régi párttag. Mindketten ha­tározottan kijelentették: — Mi nem dolgoztunk külön műsza­kot, és azt sem engedjük, hogy a fi­zetésünkből akár egy fillért is lefog­janak ... Volt már autóbuszunk, de elvitték az igazgatóságra. így lesz ez­zel is. Egy darabig használjuk, aztán viszik azzal a kifogással, hogy most ott van rá szükség. Hát ilyen üzlete­ket szocialista társadalmunkban nem lehet a dolgozók rovására kötni. Ál­lamunk minden lehetőt megad és nincs szükség, hogy az üzem dolgozói a sa­ját pénzükből vegyenek autóbuszt! — És akik dolgoztak, azok önként vállalták a munkát, vagy csak félten ellentmondani? — Az úgy volt, hogy kijöttek a ve­zetők, és kijelentették, hogy a dol­gozók részére autóbuszt vesznek, ha ledolgoznak egy műszakot, vagy fel­ajánlják egynapi keresetüket. Néhá­nyan belementek, néhányan ellenezték, a többiek nem szóltak semmit. Ezzel a kérdés eldöntődött: az autóbuszt megvették. J egyzetfüzetemben az elhango­zott véleményekkel állítottam be az üzemi tanács irodájába, ahol az autóbuszvásárlás ötlete megszületett. Több vezető jelenlétében Szaniszló Pálnak, az üzemi tanács elnökének mondtam el a dolgozóktól hallott vé­leményeket. Tőle kértem konkrét vá­laszt arra is, kié lesz az autóbusz és kitől fognak le egy napi bért? A válasz így hangzott: — Az autóbusz a munkásoké lesz és egy napi bért csak attól fognak le, aki ledolgozott egy külön műszakot vagy beleegyezett a levonásba. így áll tehát a dolog. Az autóbusz­tulajdonjoga önkéntes .'.részvényesek­ből" tevődik össze, s a helyzet az, hogy a vezetők mindegyikének, a dolgozók közül sokaknak kell az autó­busz. Sokan vannak, akik ellenzik, a legtöbben pedig nem mondanak véle­ményt.- Egy napi bérüket azonban ezeknek is levonják: az autóbusz-vá­sárlás ilyen formáit mi sem helyesel­hetjük. Jó, ha van az üzemnek autóbusza, csak az nem jó, hogy azt a munká­sok pénzéből veszik! K^ indenki tudja, hogyan költse el a • ' pénzét. Tudják a gömöri bányá­szok is, s ezért bizonyára mindannyian csak örülnének, ha a jövőben nem zaklatnák őket hasonló célból rende­zett ingyen műszakokkal, sem külön­féle gyűjtésekkel — még akkor sem. ha az összegyűlt pénzből autóbuszt vesznek! (b)

Next

/
Oldalképek
Tartalom