Új Szó, 1956. június (9. évfolyam, 152-181.szám)

1956-06-01 / 152. szám, péntek

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRT JÄNÁK NAPILÄPJA 1956. június 1. péntek 30 fillér IX. évfolyam, 152. szám, Különleges napunk van ma. A naptárban nincs vörös betűvel szedve, munkaszünet sincs, még­is ünnepelünk valamennyien: nők, férfiak, fiatalok, öregek, dolgozók, nyugdíjasok. Gyermekeinket ünne­peljük, ezeket a mindnyájunknak legkedvesebb lényeket, akikért minden áldozatra készek vagyunk, akiknek derűs, gondtalan ifjúságát és békés jövőjét, amennyire erőnk­ből telik, biztosítani akarjuk. A felszabadulás után már he­tedszer ünnepeljük június első napján a nemzetközi gyermekna­pot. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség indítványa volt, hogy ünneppé avassuk az év egy nap­ját, és emlékezzünk meg a világ összes gyermekeiről, fehérbőrűek­ről, négerekről, magyarul, csehül, németül, vagy arabul beszélőkről egyaránt. Boldogan tesszük ezt, hiszen minden anyának, minden . szülőnek, legyen az akármilyen nemzetiségű, legdrágább kincse a gyermeke. Mi már egészen természetesnek tartjuk, hogy gyermekünkről már születése előtt gondoskodnak. A másállapotos anyák rendelkezésé­re álló tanácsadókban, vagy az e célra rendezett tanfolyamokon oktatják ki az asszonyokat, ho­gyan bánjanak újszülötteikkel, hogy ép, egészséges gyermekekké fejlődjenek. A gyermek születése után ingyenes orvosi felügyelet alatt áll, és ha megbetegszik, nincs az a drága gyógyszer, amelyet meg ne kapna egészsége helyre­állítására. A csecsemő- és gyermekottho­nokban hozzáértő egészségügyi nő­vérek, vizsgázott pedagógusok fog­lalkoznak gyermekeink helyes ne­velésével. Az iskolákban egyfor­mán bírálnak el mindenkit. A te­hetségesebbek előtt nyitva áll az út. A főiskolák tárt .kapukkal vár­ják a tudásra szomjas fiatalságot. Évről évre emelkedik a főiskolai hallgatók száma. Az irányelvter­vezet le is szögezi, hogy a máso­dik ötéves tervben egy negyedével kell növelni a főiskolások számát. Annak pedig, aki az általános mű­veltséget nyújtó iskola nyolc osz­tályának elvégzése után nem érez elég tehetséget, vagy' kedvet ah­hoz, hogy tovább folytassa tanul­mányait, számtalan más lehetőség áll rendelkezésére. A tudás, akár elméleti, akár gyakorlati, a legjobb útravaló, a legerősebb fegyver az életben. És ennek megszerzését biztosítjuk minden fiatalnak, aki érdemesnek bizonyul rá. Sokszor halljuk: bezzeg a mi időnkben másképp volt. Nem tá­laltak mindent készen elénk, úgy mint most. Jobban meg is becsül­tük azt a falat kenyeret, hiszen harcolni kellett még egy tanonci helyért is. Helyes az, hogy a mai gyerekeket'a szülők is, az állam is, annyira elkényezteti? Erre a válasz csak egyféle lehet. Az ál­lamnak a szocialista rendszerben elsőrendű és mindenek felett álló feladata, hogy a gyermeknek zsen­ge korától kezdve mind erkölcsi, mind anyagi téren mindent meg­adjon, amire szüksége van. Ez a beruházás nem vész kárba. Sok­szorosan megtérül milliók becsü­letes munkájában, akik az állam­tól kapott tudásukat ismét a kö­zösségnek, az egész társadalomnak adják vissza. A szocialista rend­szer csakis polgárainak odaadó, lelkiismeretes munkájára támasz­kodhat A szülőknél gyakran tapasztalt helytelen nevelési módszer az érem másik oldala. Ne gondoljanak csak arra: az én fiatalságom szo­morú, küzdelmes volt, neked le­gyen meg mindened, ne szenvedj semmiben hiányt. Tartsák azt szem előtt, hogy gyermekük jel­leméért, hivatásához való viszo­nyáért felelősek a társadalomnak is, amely lehetővé tette számuk­ra, hogy gyermeküknek valóban mindene legyen. Neveljék őket gyengéd szeretettel, de oltsák be­léjük már kiskoruktól kezdve a munka tiszteletét, megbecsülését, az újjá formálódó társadalomhoz való forró ragaszkodást. Rendszerünknek nem célja az, hogy a gyermekeket elidegenítse a szülői háztól, hogy „kollektivi­zálja" őket. Ellenkezőleg. Meddő és természetellenes volna meg­bontani az otthon, a szülői ház meleg harmóniáját. Mi azt akar­juk, hogy elsősorban a szülők ne­veljék gyermekeiket, náluk talál­janak problémáikra választ, ben­nük lássák példaképüket. Van an­nál nagyobb jutalma egy szülő­nek, ha gyermeke büszkén mond­ja: olyan szeretnék lenni, mint édesapám, mint édesanyám? Vi­szont, ha a helyes irányítás, a mun­ka megbecsülésére és szereteté­re való nevelés helyeit túlzott ra­' jongás, majomszeretet veszi körül a gyermeket, önző, követelőző em­berré válik, akiből később . sem szüleinek, 'sem a társadalomnak nincs semmi öröme. Mi késztet arra, hogy a nem­zetközi gyermeknap alkalmából leírjuk ezeket a gondolatokat? Azt szeretnénk, hogy gyermekeink egészséges, szilárd jellemű, becsü­letes dolgozói legyenek társadal­munknak, akikre országunk fel­virágoztatásában, jólétének emelé­sében mindenkor támaszkodha­tunk. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha szülők, óvónők, tanítók és tanárok, mesterek és funkcioná­riusok egységes szellemben neve­lik és vezetik mindnyájunk nap­sugarát, életünk derűjét, köztár­saságunk ifjú nemzedékét — gyer mekeinket. Közlemény a kormány üléséről Megjavítják a hentesáruk minőségét • Jóváhagyták az építészeti üzemek bérrendezését • Új, gazdaságilag indokolt bérezést vezetnek be a nyomdaiparban # A kitüntetések adományozásának kiterjesztése az ércipari dolgozók részére • Jobb feltételeket teremtenek a rokkantak termelőszövetkezetei fejlesztésére Szerdán, május 30-án a kormány V. Široký miniszterelnök vezetésével megtartotta rendes ülését. A kormány V. Krutina földműve­lésügyi miniszter javaslatára meg­tárgyalta és jóváhagyta a szemes­és silókukorica 1956—1960. évi foko­zott termelésének biztosítását a népgazdaság fejlesztése második öt­éves tervének irányelvtervezete ér­telmében. A jó kukoricatermés fel­tételeit a jó minőségű vetömagterme­lés megjavításával, a tervezett vetés­területeknek műtrágyákkal való jobb ellátásával, a , vetéshez, növényápo­láshoz és betakarításhoz szükséges gépi eszközök nagyobbarányú szállí­tásával és a meglevő és újonnan épü­lő megfelelő szárítók és silóvermek jobb kihasználására irányuló intézke­désekkel teremthetjük meg. Azok a mezőgazdasági üzemek, melyek sza­porító területeikről a kötelező álla­mi beszolgáltatáson felül elismert vetőmagot adnak be, — előnyökben részesülnek. 0. Siműnek miniszter­nek, az Állami Tervhivatal elnökének javaslatára, melyet előzőleg a kerü­leti nemzeti bizottságok megtárgyal­tak, a kormány jóváhagyta a kerü­letileg tervezett üzemek 1957. évi ve­tésterületeinek és gazdasági állat­állományainak tervét. A jóváhagyott tervet legkésőbb július 31-ig szétír­ják az egyes mezőgazdasági üzemek­re, hogy idejében és jól előkészít­sék a vetésterületeket és biztosít­hassák az 1957. évi termelés felté­teleit. A terv számít az eddig meg­művelt szántóterület belterjes ki­használására és további • kiterjeszd tésére. A fő termékek vetésterüle­tei alapjában véve az 1956. évi szín­vonalon maradnak, csupán az ipari és takarmánynövényekét emeljük va­lamivel. A szarvasmarhaállomány terve országos méretekben csekély emelkedéssel számol, mely főleg a ki­sebb marhaállománnyal bíró járások­ban nyilvánul meg, ahol a szar­vasmarha tenyésztés további kiter­jesztése a mezőgazdasági termelés belterjessége növelésének feltételét jelenti. Az 1957. évre nem tervezték be előre a sertésállományt és a ter­vezett sertéshús kitermeléshez szük­séges malacok számát a kocák ter­vezett állományával biztosítják. Az 1957. évi á'lattenyésztési termelés fokozása mindenekelőtt a hasznosság alapvető növelésére irányul. A kor­mány egyúttal B. Machačová-Dostá­lová begyűjtésügyi miniszter javas­latára jóváhagyta a mezőgazdasági termények beadási normáit és a szerződéses beadások tervét, melyek lényegükben ugyanolyanok maradnak, mint 1956-ban. O. Šimúnek miniszternek, az Ál­lami Tervhivatal elnökének és J. Uher élelmiszeripari miniszternek ja­vaslatára a kormány elhatározta, hogy június elejétől megjavítja 12 különféle hentesárú minőségét több sertéshús és zsír hozzáadásával. Az eddigi összeállítás megjavítására és a minőség fokozására ezeknél a hen­tesáruknál kerül sor: szafaládé, virst­li, debreceni kolbász, spekácski, morva kolbász, kabanosz, konzum szalámi, párizsi szalámi, mortadella, sonkásszalámi, prágai szalámi és há­zi májas, vagyis az összes hentes­áruk 41 százalékánál. Emellett a fent­említett hentesáruk eddigi kiskeres­kedelmi árai változatlanok maradnak. Ez az intézkedés, melyre már a má­sodik ötéves terv elején kerül sor, s" 1955. évi állattenyésztési terme­lés emelkedésével vált lehetővé. Dr. E. Šlechta építészeti miniszter és az Állami Bérmegállapító bizott­ság javaslatára a kormány jóváhagy-" ta az Építészeti Minisztérium épít­kezési szervezeteinek bérrendezését, mely új, alapvetően jobb minőségű és kölcsönösen kiegyenlített telje­sítménynormák alapján bérszabáso­kat állapít meg az óra- és szak­mánybéres munkára, melyekben ki­fejezőbbek a szakképzettség szerinti fokozatok. Ez megteremti a feltéte­leket a szakképzett dolgozók, főleg a kőművesek magasabb jövedelmének elérésére. Az új rendezés lehetővé teszi, hogy elsősorban a legfonto­sabb építkezéseken a szakmánybér­ben dolgozó munkások is prémiumot kapjanak az építkezések részhatár­idejének teljesítéséért és lerövidíté­séért, melyek hozzájárulnak a be­ruházási építkezés meggyorsításához, a dolgozók anyagi érdekeltségének emeléséhez és kellő számuk biztosí­tásához is. Az új rendezés szerint kibővül až építésvezetők jogköre, kiknek a bér­alapból bizonyos összeg áll rendel­kezésükre az előre nem látható ese­tek megoldására, melyek gyors és operatív döntést igényelnek. Az új bérrendszert 1956. június 1-től fokozatosan vezetik be az ÉpH tészeti Minisztérium építkezési szer-* vezeteiben olyan építkezéseknél, ahol a jól szervezett munka és termelési kalkuláció bevezetése biztosítva van. A kormány továbbá jóváhagyta Ľ. Štollnak, a kulturális ügyek minisz­terének az Állami Bérmegállapító Bi­zottság által alátámasztott javasla­tát a nyomdaiparban dolgozó mun­kások új bérszervezésére, mely 1956. június 1-töl lép érvénybe. A nyomda­ipar az első olyan iparagak közé tar­tozik, melyben új, gazdaságilag indo­(Folytatfls a 2 oldalon.) A NEMZETKÖZI GYERMEKNAP |p első képünkön a sanghaji gyermekvasúton je­•»* gyét vált egy vidám kínai lányka. Balra: Lvov egyik utcáján a galambokkal ismerkedik egy orosz kislány. A vidám gyermekkornak örül a harmadik ké­pen látható hintázó két német gyerek az NDK-ból. A VASUTASOK TELJESÍTIK FELAJÁNLÁSAIKAT A bratislavai főállomás mozdony­javítójában lendületes munkaverseny folyik Július Dulovič mozdonyvezető kezdeményezéséből. A verseny fő mu­tatószámai: a szénnel való gazdasá­gos fűtés és a baleset vagy géphiba nélküli utazás. Dulovič mozdonyve­zető példáját követve a mozdonyja­vító dolgozói több kötelezettségválla­lást tettek a CSKP országos konfe­renciája tiszteletére. Dulovič moz­donyvezető a napokban jelentést tett arról, hogy a CSKP országos konfe­renciájáig igért vállalását már telje­sítette, és megtakarította a felaján­lott 50 tonna szenet. Felajánlása tel­jesítésében nagymértékben segítet­ték Alfonz Mrva és Július Kasala fű­tők. A bratislavai főpályaudvar moz­donyjavítójában ebben a hónapban már 600 tonna szenet takarítottak meg és a múlt hónaphoz viszonyítva 120 ezer koronával csökkentették az önköltségeket. A BRNÖI KERÜLETBEN a begyűjtési dolgozók a CSKP orszá­gos konferenciája tiszteletére 500 egyéni kötelezettségvállalást tettek. Ennek alapján egész kerületre vonat­kozó kötelezettségvállalást dolgoztak ki, mely szerint a begyűjtési dolgo­zók az EFSZ-ekkel, valamint a kerület kis- és középparasztjaival együttmű­ködve idejében teljesítik az állatte nyésztési termékek begyűjtésének fél­éves tervét és közellátásunk céljaira terven felül több vagon élelmiszert biztosítanak. A vágósertések begyűj­tését például a második negyedévben 6355 mázsával szárnyalják túl s ez­zel a féléves tervet 111,3 százalékra teljesítik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom