Uj Szó, 1954. április (7. évfolyam, 79-104.szám)

1954-04-23 / 98. szám, péntek

«KI0 1954. április 23. Á kisszebeni agitációs központban Nemrégen ellátogattam a kíssze. berni agitáció s központiba. Meglépett a helyiség és az agitációs központ­ba vezető folyosók ízléses díszítése. Ahogy a helyiségbe léptem, bal­oldalt egy falragasszal találtam magam szembe, az osztrák császár é s magyar király: Ferenc József aláíráséval. Ex egy mozgósítási rendelet, amelyben Ferenc József »népét« udvara védelmére szólítja fel. Utolsó mondata a következő: »Az Isten áldja meg a fegyverein­ket^ Az egyik faliújságnál az 1932.es év eseményeinél állapodtam meg. Kisszeben munkanélküli lakossága kérvényt adott be. Pénzügyi támo­gatást kért és azt, hogy osszák be őket munkára. A kisszebeni városi tanác s határozata, válasza erre a következő volt: »A tisztelt városi tanács elutasítja az alulírott városi lakosok kérvényét, mert ez alap­talan — nincs eléggé megindokol­va!* Hasonlóképpen intézték el azokat is, akik anyagi támogatást kértek. A városi tanács 1932. július 7-én a következő választ adj,a kérési Ik­re: »Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető, mégpedig úgy, hogy az alul­írottak ingyen mehetnek az erdőbe málnát szedni!« A munkanélküliek­nek neim volt pénzük a mindenna­pi kenyérre, sem pedig málnasze­dési engedély megfizetésére. J. Kolarik családja 1933-ban a kisszebenl városi tanácstól a kö­kező támogatást kapta: »A városi tanác s eleget tes^ nevezett kérésé­nek azzal, hogy szükségutalványt oszt ki számára riapi egy liter tej­re!* Ehhez nem kell megjegyzése­ket fűznünk Számos hasonló dokumentációs anyag szemléltet! a kisszebeni vá­lasztók előtt azt a különbséget. »mi a mult népelnyomó rendszerei és jelenünk között van. Az agitációs helyiség másik ol­dalán a mult szomorú emlékeivel szemben szép, értékes okmányok díszelegnek. Ezeknek a tulajdono­sai a kisszebeni szövetkezeti tagok, akik a kerületben a második he­lyen helyezkedtek el munkájukkal, amiért jutalmat és oklevelet is kap­tak. Nagy a különbség a mult és a mai idők között. Megváltozott a város lakólnak élete. A párt és a kormány vezetésével szebb, boldo. gabb életet építenek. A kisszebeni agitációs központ nagy érdeklődésnek örvend, külö­nösen az ifjúság köréből sokan lá­togatják. Eddig közel 3000 látoga­tója volt *7 aigitáelós központnak. Soltész György, Bratislava. A választási kampány sorŕin új tagok léptek he a szövetkezetbe Matej Sindlert, a mokré.Iomi EFSz elnökét a Nemzeti Arcvonal a české budejovicei kerületi nemze­ti bizottságba Jelölte. Jelöltségét legjobban a szövetkezet gazdasági eredményei indokolják, melyekről a választás előtti gyűléseiken be ls számolt. Az állattenyésztésben dol­gozók példáin mutatott rá, hogy miért fizettek a tervezett 18 Kčs helyett 27 Kčs.t és természetbeni juttatást egy munkaegységért. Az agrotechnikai határidők betartása ós a takarmányalap biztosításáról való gondoskodás abban mutatko­zott, hogy a szövetkezet 37 q szá­raztakarmányt ért el átlagbaji hek­táronként és ezen klvtll 700 q takar­mányt silóztak. így az előre felté­telezett 1.800 liter tejhozamot fe­jőstehenenként 2.130 literre emelték és felneveltek 5 tenyészbikát, ame­lyeket'a kiállításon eladtak. A vá­lasztás előtti gyűlésen a mokré.Io­mi szövetkezeti tagok kötelezett­ségeket vállaltak a CsKP X. kon. gresszusa tiszteletére, hogy terven felül 63.000 liter tejet. 10.000 to­jást és 200 q húst adnak be. A ta­vaszi munkák agrotechnikai határ idejének betartására tett kötelezett­ségvállalásukat már teljesítették. A járásban elsőnek vetették el a ta­vasziakat. A szövetkezet és elnöke jó mun­káját a választók nemcsak azzal ér. tékelték, hogy jóváhagyták M. Sindler jelölését a kerületi nemzeti bizottságba, hanem azzal is, hogy a község egyénileg gazdálkodó pa­rasztjai még a választás előtti idő. szakban beléptek a szövetkezetbe. A Központi Szakszerve­zeti Tanács küldöttségei elutaztak a Szovjetunióba és Kínába a május 1-i ünnepségekre Szerdán, április 21-én délelőtt el. utaztak Prágából a Központi Szak­szervezeti Tanács küldöttségei a Szovjetunióba és a Kinai Népköz, társaságba a május 1. ünnepségek­re. A ruzini repülőtéren s küldöttsé­gektől elbúcsúztak a Központi Szakszervezet Tanács titkárai, Jo­zef Teslával, a Központi Szakszer vezeti Tanács első titkárával az élen. A köztársasági elnök fogadta a magyar nagykövetet A nováki 35o. számú szénfal dolgozói élen járnak A nováki 350. számú szénfalon ezen a héten Tóth József élmunkás­csoportja dolgozik a reggel: mű­szakban. Kedden, április 20-án már az első műszakban szép sikert értek el. 210 csil'e szenet fejtettek ki, ami a napi szénfejtési terv kétharmada. A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a fejtést és további 200 csille szenet bányászott ki. Az éjjeli műszakban robbantottak és elvégezték a gépi rakodást. így előkészítették a mun­kahelyet a hónap elejétől a 17. cik- |' liis megkezdésére. A 3501 számú fal­nál április 20 án is kiváló eredmé­nyeket értek el. Hrdy János munka­csoportja a nováki 2. számú bányá­ban újabb szénfalat készít elő fej. tésre, hogy május 1-től áttérhesse­nek az állandó falfejtésre. Üj építkezések és emlékművek javítása Prágában Prág a főváros központi nemzeti bizottságának aikcióprogr&mmja, amellyel a Nemzeti Arcvonal je. löltjei a napokban megismertetik a prágai választókat. — többek között magában foglalja a köztár­saság fővárosának felépítése terén elvégzendő feladatokat. Például Prága főváros építkezési üzeme 1954-ben befejezi 1086 lakásegység építését. 1954 végéig a prágaiak még négy üj sportstadiont kapnak. Ez idén átadják a kijavított Betle­hem-kápolnát és a Klement Gott. wald nagy múzeumot. Megújítják a Waldstein.palota északi szárnyát, belülről kijavítják a Kinsky- palo­tát (Staromestské námestie). A prágai várban befejezik a Bel veder­nyaraló átalakítását, a régi vár és az északi várrész újjáalakítását. Antonín Zápotocký köztársasági elnök, szerdán, április 21-én dél­előtt Václav Dávid külügyminiszter jelenlétében fogadta a prágai vár­ban Horváth Imrét, a Magyar Nép­köztársaság csehszlovákiai rendkí­vüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki a Magyar Népköztársaság eddigi követségének nagykövetség­gé való átalakítása alkalmából át­adta neki megbízóleveleit. A fo­gadáson ielen voltak a köztársasá­gi elnöki Iroda képviselői. A ma. gya~ nagykövetet Jozef Šedivý, a külügyminisztérium protokollfőnöke kísérte. A magyar nagykövet beszédében kiemelte, hogy a Magyar Népköz­társaság és a Csehszlovák Köztár­saság kormányainak az az elhatá­rozása. hogy a követséget nagy­követséggé alakították át, újabb bizonyítéka mindkét ország barát­sága és együttműködése további elmélyítésének. Megemlékezett a kölcsönös segélynyújtási, együttmű ködési, barátsági szerződés aláírása ötödik évfordulójáról, mely néhány nappal ezelőtt volt és kijelentette, hogy a két ország népe közötti ba­rátság ég együttműködés rendsze­res és állandó elmélyítése sohasem szűnik meg. Ennek bizonyítékai a politikai, gazdasági és kulturális életbe az állandóan bővülő kapcso­latok. A két ország népei közötti barátság sziklaszilárd talajon épült — hangsúlyozta a magyar nagykö­vet. Mindkét ország sikeresen halad előre a Szovjetunió önzetlen és nagy támogatása mellett a szocia­lizmus felé vezető közös úton, amely biztosítja, nemzeteik számá­ra a jólét állandó növelését. A köztársasági elnök válaszában úgy értékelte a Aagykövetek kicse­rélését a két ország között, m»t egy további jelentős eseményt azon a közös úton, amelyen a Magyar Népköztársaság és Csehszlovákia népei haladnak. Mindkét ország né­pe ma együtt örül az örömteli eredményeknek, amelyeket a szo. clalizmus építésében elértek Eze­ket az eredményeket egyik ország népe sem érte volna el a kölcsö­nös jószomszédi kapcsolatok nélkül. A köztársasági elnök megemléke­zett a kölcsönös szövetségi szerző­dés ötödik évfordulójáról és ki­emelte a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés állan­dó elmélyülését, és az egyre gazda­gabban fejlődő kultúrkapcsolatokat. Ez a szoros együttmüködé s a ma­gyar és csehszlovák nép előtt to­vábbi fénylő távlatokat nyújt, olyan távlatokat, amilyenek csak olyan országokban lehetségesek, amelyek! a szocializmust építik, olyan orszá. gokban, amelyeknek népe kéz a kézben harcol és dolgozik a jofob életért és az összes nemzetek bé­kés együttéléséért. A beszédek elhangzása után a köztársasági elnök hosszob szívé­lyes beszélgetést folytatott a ma­gyar nagykövettel. Közlemény a szlovákiai választási bizottság gyűléséről A szlovákiai választási bizottság 1954.' április 22-én tartott rendes ülésén a választások előtti előké­születek eddigi menetével foglalko­zott és megállapította, hogy a tör vényes határidőben iktatták be és hirdették ki a kerületi és járási nemzeti bizottságokba javasolt je­lölteket és tették közzé a választók jegyzékét. Az ülésen ismertető je­lentést tettek a választás napja megszervezésének alapelveiről és elhatározták, hogy a szükséges irányelveket a sajtó útján «zlövik, magyar és ukrán nyelven közlik A Nemzeti Arcvonal bizottságai­nak tevékenységéről közölt részle­tes jelentés rámutatott a bizottsá­gok tömegpolitikai munkájának hiá. nyosságaira és pozitív oldalaira is. A választások előtti időszak utolsó részében a Nemzeti Arcvonal bizott­ságainak fő feladata, hogy alapo­san megszervezzék a választók gyű­léseit a választási kerületek jelölt, jeivel, valamint a nagyobb közsé­gekben és Üzemekben a választók nyilvános gyűléseit ls a jelöltekkel. A választási bizottságok tagjai, nak ebben az időszakban nagy gon­dot kell fordítaniok az összes jelöl­teknek a választókkal rendezett beszélgetésekre, gyűlésekre és talál­kozásokra való intenzív előkészíté­sére és állandóan agitálniok kell a Nemzeti Arcvonal jelöltjeinek meg­választásáért. Népi demokratikus államunkban a választásokra az egész nép lel­kesen készülődik, tekintet nélkül a nemzetiségre, abban a tudatban, hogy a választások sikere még job­ban megszilárdítja népi demokrati­kus rendszerünket, a munkás-pa. raszt és a dolgozó értelmiség szö­vetségét. A rövidesen sorrakerülő válasz­tások nemcsak egyének érdeke, mint a múltban volt, hanem az egész dolgozó népé, amely mindennapos munkatörekvéseivel igyekszik cél­ját elérni. A választások előtti időt nem magyarázhatjuk öncélnak, ha­nem mintegy olyan időszaknak, amelyben az ország minden dolgo­zója még fokozottabban építi az or­szágot. mert megértette a mult és jelen közötti különbséget. A vá lasztások előtti Időszak teljes mér. tékben lelkesíti a magyar nemzeti, ségü lakosságot is, amely a Cseh­szlovák Köztársaságban boldog ott honra talált. Ebben az Időben még köze ebb kerül egymáshoz a ma­gyar és szlovák nemzetiségű iakos. ság, mert egy célra törekszik: hogy leszámoljon a burzsoá-nacionalizmus • jelenségeivel, maradványaival, ame­lyek még Szlovákia vegyeslakosú terű etein néha megnyilvánulnak. A nemzeti bizottságoknak hazánk életének építése során váró fel. adatait kell, hogy a magyar ifjú­ság is jól megértse. Erről tanús­kodnak Bacílek elvtársnak, Szlová­kia Kommunista Pártja Központi Bizottsága vezető titkárának de. cember 18—19-én elhangzott — szavai • a magyar ifjúság az 3 952— 195? a? iskolaévben 215 óvodában, 555 nemzeti és 119 középiskolában tanú t. Ebben az iskolai évben a magyar ifjúság számára nyolc ti­Ifjúságunk feladata a választások előtt zenegyéves iskolát és hat szakisko­lát, három pedagógiai iskolát nyi. tottunk meg. Ezenkívül a magyar ifjúság a bratislavai pedagógiai fő­iskolán is tanul, ahoO az egyes tan­tárgyakat magyarul tanítják. Ez a tény világosan bizonyítja, hogy a Csehszlovák Köztársaság ban a nemzetiségi kérdést a sztálini nemzetiségi politika szellemében oldjuk meg. Csehszlovákia népének élharcosai közé tartozik a magyar ifjúság is, amely először választ. Széleskörű feladatok várnak rá. Nem marad hatnak csupán a maguk szűk kö­rében, hanem meg kell sztlárdíta­niok a proletárinternacionalizmus szellemében az ország másnyelvü lakóival ls a jó viszonyt. Ezt a célt a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség aktivizálásával, s a fiatalok nem. zetiségtlkre való tekintet nélküli, egységes megszervezésével érhetjük el. A CsISz a Nemzeti Arcvonal egyik fontos tagja és a Kommunista Párt segítségével segít az új nem­zedéknek a szocializmus szellemé­ben való felnevelésében A Cseh szlovák Ifjúsági Szövetség ezért a választások előtti időben is nagy feladatok előtt áll- az ifjúság so. rában alkalmaznia kell az agitációs és propagációs munka minden mód. szerét, hogy az a párt és a kor­mány körül még szorosabban tömö­rü'jön Népnevelő munkával, sport tal vidám légkört kell terem'tenie a választások és a CsKP X. kon gresszusa e'ötti Időben. Propagál nia kell a szocialista munkaver senyt a munka termelékenységének, a termékek minőségének fokozásá. ra, a termelés gazdaságosabbá téte­lét, új munkamódszerek bevezeté­sével. A választások előtti időben a CsISz. tagoknak és funkcionáriu­soknak ki kell érdemelniük a nép bizalmát, amely választójoggal ru­házta fel őket. Miben áll a CsISz választások előtti munkája, az agi­táció ? Elsősorban abból, hogy meg kell nyerniök az ifjúságot, hogy egységesen támogassa a Nemzeti Arcvonalat, amely a nyilvános gyű­léseken megismerteti a választókat a jelöltekkel. Az ifjúságnak még lelkesebben és odaadóbban kell tel­jesítenie a legutóbbi kormányhatá­rozatok által kitűzött feladatokat, amelyeknek célja dolgozó népünk anyagi és kulturális színvonalának emelése és a világbéke megszilár­dítása. Az ifjúságot meg kcsll is­mertetni a bel és külpolitikai hfely. zettel, kormányunk és pártunk po­litikájával, népi demokratikus rend­szerünk előnyeivel a volt kapita­lista áilam rendszer fölött. A fiatal választókat meg kell Ismertetni a választási törvénnyel és a válasz tási rend fő elveivel A CsISz tag jai az agitáció és a propagáció so. rán használják ki az üzemi klubo. kat, az agitációs központokat, ol vasótermeket, színházakat, kiálli tásokat, folyóiratokat arra, hogy megismertessék a szövetség min­den tagját népünknél; a szocializ­| mus építés® terén elért sikereivel a pártnak éo kormánynak az ifjú ságról való gondoskodásával. Hogy ezeket a feladatokat telje­síthessék, a CsISz-szervezeteket az üzemekben, a falvakon és egyéb munkahelyeken a párt szervezete segíti, biztosltja a dolgozók össze­jövete 1 ei n az Ifjúság jelenlétét, hogy ez is megismerkedjék azúj vá­lasztási törvényekkel és a Nemzeti Arcvonal jelöltjeivel. A CsISz-szer. vezetek viszont a legjobb dolgozó­kat és funkcionáriusokat ajánlják a pártszervezetnek agitátori funk­ciókra A fiatal agitátorok feladata, hogy az Ifjúságot a párt. az üzemi szakszervezetek és a Politikai és Tudományos Ismereteket Terjesztő Társaság előadásaira megszervez­ze. A CsISz másik fontos feladata, hogy a választások előtti időben kulturális, népnevelésügyi és sport­tevékenységével színesebbé tegye a lakosság életét. Az ifjúsági kultúr, együttesek ellátogatnak a falvak ra, az üzemekbe, ahol a dolgozókat szórakoztatják. Mivel a választá. sok előtti idöbei esik május l-e is a CsISz feladata, hogy minden ének-, szavaló., zenés, és tánc­együttest mozgósítson, hogy a má. jus 11 felvonulások színesebbé vál. janak \ választások előtti estén a CsISz szervezetei ifjúsági összejö­veteleket tartsanak amelyeken biz­tosítsák a választások napjának zenével és tánccal való megkezdé. 3ét. A választások előtti időben nem hiányozhat az ifiúság sporttevékenysége sem. Május 8-án az ifjúság győzelmi távfutást ren dez és minden szervezetének töre kednie kell arra, hogy a munkahe lyekről a lehető legtöbb dolgozó részt vegyen ezen. A CsISz agitációs és propagáció3 munkájának, valamint kulturális, népnevelésügyi és sporttevékenysé­gének célja a nemzeti bizottsá­gokba való választások sikere és dolgozó népünk épltöaktlvitásának fokozása. Az élet egyik szakasza sem tükrözi talán annyira a- lakos­ságnak a hazához való viszonyát, mint éppen a munka. Ezért a Cseih. szlovák Köztársaság "magyar nem­zetiségű lakossága hazaszeretetét legjobban úgy bizonyíthatja be a szlovák testvérekkel együtt, hogy becsületes munkával részt vesz az új üzemek, szövetkezetek és egyéb munkahelyek felépítésében. A vá­lasztások előtti Idő egybeesik a CsKP X. kongresszusa előtti idővel és ezért a délvidék magyar lakos­sága kell, hogy értékes felajánlá sokat tegyen ebből az alka'omból. E felajánlások mozgalmának élén mutassanak jó példát a magyar nemzetiségű párttagok és jelöltek, és általában az ifjúság, amely ez Idén először választ, s ame'ynek buzdítania kell a magyar nemzeti, ségü .dolgozókat, hogy még iobb munkával biztosítsák a Csehszlo­vák Köztársaság szocialists Elépí­tését, amelyben nemzetiség: való tekintet nélkül a dolgozó nép ural­kodik. Hazánk a Szovjetunió példája nyomán halad előre s egyre na. gyabb lépéseket tesz a szocializmus felé. A nemzeti bizottságokbe való választások újabb lépést jelentenek a népi demokratikus rendszer és így a köztársasáp leülönbözö nem. zetiségú akosai ^-^-/ti egyetértés megszilárdításában Ján Rie&m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom