Uj Szó, 1954. április (7. évfolyam, 79-104.szám)

1954-04-01 / 79. szám, csütörtök

Világ proletárjai egyesüljetek! A mai számkan: SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1954. április 1, csütörtök 30 fillér VII. évfolyam, 79. szám Dolgozóink életszínvonalának állandó emelkedése (1—2. old.) Megkezdődött Németország Szocialista Egységpártjá nak IV. kongresszusa (3. old.) Levél a Kari Liebknecht-kolhozból (4. old.) Európa sorsa (5. old.) Választási népgyűlések — kultúrbrigádok (6. old.) Dolgozóink életszínvonalának áílandé emelkedése Az árucikkek kiskereskedelmi árainak és a ja/vitások valamint a szolgálatok árainak 1954. április 1-ej érvénybe lépő harmadik leszál­lítása bizonyítéka annak, hogy pár­tunk és kormányunk politikájában a szót tett követi. A kormány már a mult év május végi pénz reform megvalósításakor és a jegyrendszer eltörlésekor kijelentette, hogy szá­mol a jövőben állandó árleszállítás­sal és ezzel a lakosság életszínvo­nalának állandó emelkedésével. Azóta 10 hónap telt el. E rövid idő alatt egész sor intézkedést va. lósítottunk meg, amelyek hozzájá­rultak a aolgozók életszínvonalának emelkedéséhez 1953. október else­jén a közszükségleti cikkek több mint 23.000 fajtájánál év, átlagban négy és félmilliárd koronával csők­kentek az árak. Az egyes élelmi­szerek árának decemberi részibeni leszállítása után a lakosságnak az árleszállításból eredő pénz megta­karítása négymilliárd nyolcszázmil­lió koronára emelkedett. Emellett felemelték a mezőgazdasági termé­kek begyűjtési árait és leszállítot­ták a kötelező beadásokat, úgy­hogy a földművesek többet adhat, nak el magasabb árakon. Azoknak a mezőgazdasági termékeknek be­gyűjtési árait, amelyeket a kötele­ző beadások teljesítése után adtak be, szintén felemelték. A mult év decemberében leszállították a bér­adót, az ipari adót és a jövedelmi adót. Az árleszállítással és az is­mertetett többi intézkedések meg­valósításával a lakosság évente összesen S milliárd 600 millió koro­nát nyert. Mindezek az intézkedések pár­tunk Központi Bizottságának a műit év szeptemberi ülésén hozott hatá­rozatainak irányvonalából indultak ki, amelyek a kormánynyilatkozat konkrét feladataiban jutottak ki­fejezésre. A kormány-nyilatkozat feladatainak teljesítése meghozta a pozitív eredményeket ós megterem­tette az előfeltételeket a kiskeres­kedelmi árak harmadik, eddig leg. nagyobb méretű leszállítására és a javítások, valamint a szolgála­tok áraihak leszállítására is. Ahogyan ma pártunk és kormá­nyunk közzétett határozatából lát­hatjuk, az április elsejével érvény­be lépő árleszállítás több mint 53 ezer árufajtára vonatkozik. A la­kosság ezzel az árucikkek vásár, lásánál évente 5 milliárd 600 millió koronát takarít meg. A javítások és a szolgálatok árainak leszállítása a lakosságnak további 280 millió ko­rona megtakarítás^ jelent. Az eb­ből az árleszállításból eredő meg­takarítások jelentős hozzájárulást jelentenek — mondotta Široký elv. társ — minden polgár életszínvo­nalának emelkedéséhez és minden családban kézzelfogható eredmé­nyeket honnak. A mult év októberében megva­lósított árleszállítás é s az élelmi­szerek árainak részbén való leszál­lítása a mult év decemberében, va­lamint a jelenlegi árleszá'lítás a lakosság részére összesen 10 mil­liárd 700 millió korona megtaka­rítást jelent. Egy négytagú család, Összehasonlítva a mult év október előtti állapottal, most évente 3 300 koror.át takarít meg, ami több mint kéthónapi átlagos bérnek felel meg Ezért a megtakarított pénzösszegért minden egyes család lényegesen többet vásárolhat most. Koronánk vásárlóereje egyre na­gyobb. A pénzreform óta eddig megva'ósítotf öjsszes intézkedések, amelyek közül éppen a mo st ér. vénybe lépő árleszállítás a legna­gyobb méretű, idézték elő azt, hogy a korona vásárlóereje csu­pán 10 hóijap leforgása alatt egy­hatodával emelkedett. A harmadik árleszállítás új ha. tárkő azon az úton, amelyen ha. ladunk, azon az úton, amely az egész társadalom szükségleteinek maximális kielégítéséhez, az ember­ről való állandó gondoskodáshoz ve­zet. ' De ha az egész társadalom ál­landóan növekvő kulturális és anya­gi szükségletei maximális kielégi, tésének és az emberről és jólété­ről való gondoskodásnak biztosítá­sa a célunk, akkor egy pillanatra sem szabad megfelakeznünk arról, hogy dhhez a célhoz csak egyetlen út vezet, a szocialista termelés szüntelen fejlesztése és tökéletesítése a legfejlettebb technika alapján. Tudjuk, hogy a lakosság jövedel­mei állandóan nőnek. Az ipari mun­kások átlagbérei a mult év negye, dik negyedévéhez összehasonlítva az 1952. év ugyanazon időszakával, 12.5 százalókkal emelkedtek. Na­gyobbak a szövetkezeti tagok és földművesek bevételei is. A lakos­ság jövedelmének növekedése kö­vetkeztében egyre nagyobb az áru­kereslef és a vásárlás. A kapitalista államokban a na. gyobb kereslet mindig elkerülhe­tetlenül az árak emelkedéséhez ve­zet Ezzel szemben nálunk a ma­gasabb kereslet és fogyasztá.s mel­lett is hatalmas árleszállítást haj. tunk végre. Ilyen árleszállítás csak akkor következhet be, ha a lakos­ság jövedelmének növekedése, amely az áru iránti nagyobbfokú kereslet és a nagyobbméretü áruvásárlás alapját képezi, a magasabb fokú munkatermelékenységből a termelés térfogatának növekedéséből ered, kisebb költségekkel többet terme­lünk, szóval — h a többet^ jobbat é s olcsóbban termelünk. A munkatermelékenység fokozá­sának elsősorban az új technika, a. jobb munkamódszerek felhaszná­lására és alkalmazására kell tá. maszkodnia, mindarra, ami meg­könnyíti a munkát, kiküszöböli a testi fáradságot, a robotot és ami a termelés növeléséhez vezet. Az önköltség csökkentésének is a ter­melés legszigorúbb gazdaságosságá­ra kell támaszkodnia egész gazda­ságunkban és a pénzügyi fegyelem szigorú betartására. Az ipari árucikkek árának ily nagyméretű leszállítása azért kö. vetkezhetett be, mert lehetővé tet­te ezt a készletek állapota és a tervezett áruleszállítások megfelelő mennyisége, valamint annak lehe­tősége, hogy a termelést tovább fejleszthetjük. Hasonló volt a hely­zet az élelmiszerek egyes fajtái­nál is. Ezzel szemben nem követ, kezhetett be az eredetileg tervbe vett árleszállítás a húsnál. Ez an­nak a következménye, hogy a me­zőgazdasági termelés á'taláfcan vé­ve lemaradt az ipari termelés nö­vekedése mögött. Főleg az állat, tenyésztés terén állandóak a hiá­nyosságok és a tervezett húsbe­gyűjtést i s rosszul teljesitik. Ez az állapot az élelmiszerrel való fo­lyamatos ellátás zavaraihoz vezet, főként a sertéshússal való ellátás terén, és előidéz 1 annak szükséges­ségét, hogy eddig hallatlan mérték, ben növeljük a behozatalt. Ez az új behozataj pedis? csak az ipari termékek fokozott kivitele útján lehetséges. Ezért pártunk és kormányunk határozata teljesítésének megjaví­iFolytatás a 2. oldalon.) Népünk építő munkájának eredménye a harmadik árleszállítás Két koreai fiú öröme Li-Kjong-Szik és Ho-Csen-Szu Bratislavában tanulnak. Tegnap ?ste a városban sétállak, nézték i kirakatokat Az emberek arcát i.s figyelték. Látták, hogy a kira­katokat néző járókelők örülnek iz árleszállításnak. A két koreai fiú mosolygó arcca társalgóit. Anya­nyelvükön beszélgettek, mégit, é •eztük, hogy rólunk van szó Örülnek sikereinknek. Li-Kjong-Szik szlovákul is be­szél, szót váltottunk vele. Meg­tudtuk, bogi/ a harmadik, nagy irányú ár'eszáll tásunkat a béke­tábor építő sikereinek eredménye­ként értelmezi. Li-Kjong-Szik ba­rátjával együtt örül, hogy köz­társaságunk po'gárainak élete napró 1 -napra szebbé és gazdagab­bá válik?." Hasznát látjuk munkánknak Az új árleszállítás visszhangja Prágában i Mikor kedden, az esti órákban az utca; hangszórókból elhangzottak pártunk és kormányunk árleszállí­tásról szóló határozatának első mondatai, a máskor siető prágaiak i s megállottak az utcán és figyel­mesen hallgattak a közvetítést. A Václav-téren levő Darex ke­reskedelmi áruház előtt a polgá­rok nagy érdeklődéssel figyelték az új árucédulák elhelyezését a kira­katokban levő áruknál, beszállít­juk az árakat — fokozzuk a mi­nöséget« hirdeti a kereskedelmi áruház hirdetőtábláján levő jelszó. A kirakatok pedig tele vannak szép, jó és olcsó áruval. »Üj tavasz, újabb árleszállítás^ »Örömteli tavaszi bevásárlás le. szállított ái*akon« — hirdetik a Perla kereskedelmi áruház felira­tai. Tovább megyünk és újabb cso­portokat látunk, férfiakat és nőket, akik élénken vitatkoznak népi de­mokratikus rendszerünk további nagy győzelméről. A nők a gyap­jú -és tarka selyem anyagok új árait nézegették, amelyek sokkal olcsóbbak lettek. Nagy az érdek, lődés a varrógépek, jégszekrények, rádióvevőkészülékek új árai iránt Bratislava népe nagy lelkesedéssel fogadta pártunk és kormányunk újabb határozatát, amely újból bi zonyságot tesz arról, hogy hazánk­ban a legfontosabb cél a dolgozók életszínvonalának állandó emelés. Az esti órákban szinte nyüzsögnek az emberek a ,, Dunaj" áruház előtt. Mindenki liáitni akarja az új árakat. Mindenki tervez, mit is vásárol majd először. A kivilágított kirakat előtt sok ember tolong, kíváncsiak az új árak­ra. M ndenlíi a kirakat közelébe sze­retne jutni, de hát ez egyszerre nehéz. Egy fiatalember nagyon hosszú ideig, szinte feltűnően nézte a ki­rakatüveg mögött lévő árukat és azoknak az árát. Szájában cigaretta, de a nagy nézelődésben, a nagy iz­galomban elfelejtetté meggyújtani. Kezében papír és ceruza volt. Az új árakat pontosan feljegyezte a papír­ra. Negyedórás nézelődés után helyet adott a több: kíváncsi embernek is. Félrevonult és számolni kezdett. Megtudtuk, hogy a magashomlokú, szőkeihajú f ataiember a bratislavai építőüzem egyik dolgozója, Maiéi esik Ferenc. A fiatalember nősülén előtt áll. Azért irta fel az új árakat, hogy kiszámítsa, hogy az árak csök­kemtéséve] mennyivel többet ér a fi­zetése, s mennyivel olcsóbban vásá­rolhatja majd meg a családalapítás­hoz szükséges dolgokat. Az eredmény jó. Majercsik az ár. leszállítással kapcsolatos intézkedés sek következtében több mint ezer koronát takarít meg. Arca ragyog az örömtől, amikor megszólal: — Látom, hogy érdemes becsülete­sen dolgxwsni. Ha fokozzuk teljesít­ményünket, növeljük a munka ter­melékenységét, mi magunk, a dolgo­zók vesszük ennek hasznát. Sz. L A gömöri bányászok táviratot küldtek a CsKP Központi Bizottságának , Široký elvtárs beszédén felbuz­dulva — írják táviratukban a gö­möri bányászok, akik a kormány vörös zászlajának birtokosai — az eddiginél nagyobb mértékben fokoz­zuk a munkatermelékenységet, csök­kentjük az önköltséget és felszámol juk a normán felüli készleteket- A Csehszlovákia Kommunista Pártja X. kongresszusának tiszteletére indí­tott versenyben kötelezettségválla­lásaink teljesítéséért fogunk harcol­ni. A hiányosságok feltárásában na­gyobb igyekezetet fejtünk ki mint eddig, hogy a tervet necsak teljesít­sük, hanem összes mutatóiban túl­teljesítsük. Szilárdan felzárkózunk drága pártunk mögé, mivel vala­mennyien világosan látjuk, hogy pár. tunk és kormányunk biztosítják né­pünk élet. és kulturális színvonalá­nak állandó emelkedését". A gömöri bányászok most még nagyobb hatá­rozottsággal lépnek harcba a maga­sabb ércfejtésért, hogy becsületesen teljesítsék kötelezettségvállalásukat, melynek alapján drága pártunk kon­gresszusa tiszteletére csaknem 15.000 tonna ércet kell fejteniük. Továbbra iis nagy figyelmet fordítanak a nor­mán felüli készletek leépítésére, ame. lyekböl az év elejétől már i.574.000 kcrona értéjtü anyagot számoltak fel, s kö tw e ze 11 s égvál 1 a 1 á suka t ed­dig 131%-ra teljesítik. Katonáink örömmel fogadják az árleszállítást Alig terjedt el a híre a kiske­reskedelmi árak újabb leszállításá­nak, hadseregünk N. alakulatának csoportja élénk vitát indított. Ter­vezgetni kezdtek, hogy mennyivel olcsóbban fognak vásárolni, ha né­hány hónap múlva újra civilt öl. tenek. Ottokár Hmiir katona ja­vaslatára az egész helyőrség köte. lezettséget vállalt, hogy megjavít­ják harci és politikai felkészült­j ségük színvonalát. Hrnőir elvtárs | továbbá kötelezettséget vállalt ar­ra, hogy áttanulmányozza a Szov­jetunió Kommunista Pártja törté­netét és iVörös fény Kladno fe­lett^ valamint az :>Egy igaz em­ber története« című könyveket. Jo­zef Brázda közkatona az árleszál­lítás alkalmából kötelezettséget vál. lalt, hogy a Stavoindustria véd­nökségj üzemben tánccsoportot lé­tesít és elvállalja a zenei kör tag­jainak oktatását. A közeli napok­ban már kultúrműsort rendednek Szenicén S. J. Kötelezettségvállalásuk teljesítésével üdvözlik pártunk és kormányunk határozatát Bratislava Kábel üzen* dolgozói, akik kedden délutánra határidő előtt teljesítették a X. kongresszus iszteleWre tett kötelezet ségvállalásukat, melynek alapján 25 km kábelt kellett gyártaniok bányáink részére — meghallgattak üzemük agitációs központjában közösen Viliam Široký elvtárs beszámolóját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom