Uj Szó, 1953. december (6. évfolyam, 290-315.szám)

1953-12-13 / 301. szám, vasárnap

8 m SZO 1953. december 13. Hétfő, december 14. BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.10: Zenével kezdjük a napot. 5.40: Fúvószene. 6-00: Hírek. 6.15: Magyar hírek. 6.30: Nyelvi ta­nácsadó. 6.35: Tarka zenés műsor. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli hangverseny. 7.50­Reggeli diáktorna. 10.00: Üttörő-mű­sor. 10.30: Beszélgetés oroszul. 10.45. Szórakoztató együttesek játszanak. 11.30: Szórakoztató zene. 12.30: Hí­rek. 12.50: Népi táncok. 13.30: Déli hangverseny. 14.00- Közvetítés magyar dolgozók számára. 14.10: Népdalok együtteseink előadásában. 14-30: Dé­lutáni hangverseny. 1,5.00: Hogyan árulkodott gazdájára a ló, mese'. 15-00: Tarka, zenés műsor. 16.00: Hírek. 16.15: Weber operazenéje. 16.45: Köz­vetítés a dolgozó ifjúság számára. 17.00: Zeneszámok. 17.05: Orosz nyelv­tanfolyam kezdők számára. 17.20: Ma­gyar hírek, rádióhíradó. 18.00: Moszk­va beszél. 18.30: Együtteseink műso­rából. 19.00: Hírek. 19-30: Zeneszá­mok. 20.00: Solovič Ján: A toruni gé­nius?. 21.40: Suchoň: Szerenád. 22.00: Hírek. 22.15: Tarka, zenés műsor-. RÁDIÓMŰSOR KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig-: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 11.30: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak hangversenye. 12.10: Déli hangverseny. 13.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 13.30: Sportfilmek zenéjéből. 14.15: Üttö­rö-híradő. 14.40: Heti zenés kalen­dárium. 15.30: Táncdalok. 16.00: Most légy okos, Domokos. Ifjúsági fejtörő. 16.25: Műsor az úttörők zenei szakköreinek. 16.40: Válaszo­lunk falusi hallgatóink kérdéseire. 17.Í0: Kedves hallgatóink — vála­szolunk a hozzánk érkezett levelek­re. 18.10: Zúgnak a hegyek, zúg­nak ... Dalok a szlovák hegyekből. 19.00: Jó munkáért 6zép muzsikát. 20.15: Tegnaptól — holnapig... Heti krónika. 21.00: A Magyar Rá­dió szimfónikus zenekara játszik. 21.38: Irodalmi műsor a hallgatók kívánsága szerint. 22.10: Tíz perc külpolitika. 22.50: A szerelmes ten­ger. 23.00: Klasszikus operettek. PETÖFI.RÁDIÖ 6.00: Agasvári Sándorné énekel. 6.30: Jó reggelt, gyerekek. 6.50: Szovjet operettzene. 7.40—8.20-ig: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. 9.20: Orosz nyelvlecke/ 9.40: Indián dalok. 10.10: Népi táncok. 10,30: Miértke. 11.00: Hangszerszólók. 14.00: A Magyar Rádió kis együtte­se játszik. 14.40: Könnyű zene nagy­zenekarra. 15.25: Bach müveiből. 16.00: Szlovák költő Magyarorszá­gon. 16.40: Hangverseny új leme­zeinkből. 17.20: Művészek az Ifjú­sági Rádió mikrofonja előtt. 17.40: Szív küldi szívnek szívesen. 18.05: Ember és világ. 18.45: Részletek Beethoven Fidelio c. operájából 19.10: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. 20.00: Esti szórakoztató mu­zsika. 22.00: Magyar és olasz ope­rákból. KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 11.30: Népi muzsika. 12.15: Híres indulók. 13.00: Üj lemezekből. 13.30: Balettzene. 14.15: Hangverseny gyermekeknek. 14.45 Nótacsokor. 15.30: Részletek népszerű vígoperák­ből. 16.00: Anjuta. 16.40: Válaszo­lunk falusi hallgatóink kérdéseire. 17.10: Szív küldi szívnék szívesen. 18.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 18.30: Operettkettösök. 19.00: Hangos Üjság. 20.15: Hogy tetszik? 21.00: Egy falu — egy nóta. 21.30: Tánczene. 22.20: Bee­thoven Müveiből. Hanglemez. 23.00: Mi történt a nagyvilágban. 23.30: Tánczene. PETÖFI-RÁDIÓ jéből. 15.40: A varázsló. 16.00: Dél­utáni hangverseny. 17.00:. Üzemi kó­rusok. 17.25: Dollár álarc nélkül. Török Béla egészségügyi megbízott előadása. 11.30: Esztrádegyüttesek hangversenye. 12.00: A plzeni rá­17.40: Ködös este. 17.55: A Magyar t dióegyüttes játszik. 12.30: Hirek. ünnepi Kodály- 1 2.50: Tarka, zenés műsor. 14.00: 6.00: Népdalkórusok. Hangleme­zek. 6.30: Jó reggelt, gyerekek. 6.40: Torna. 6.50: Svéd népdalok. 8.20: Zenékari nuizsika. 9.20: Erdei iskola. Mesejáték, 9.40: Kis muzsikusok­nak. 10.10: Az Oszipov-együttes játszik. 11.00: Indulók fúvószene­'karra. 14.00: Délutáni hangverseny. 15.00: A Magyar Rádió kisegyütte­se játszik. 15.40: A kuli. Mulk Riazds j Anand regényét ismerteti Lékai Ot­I tó. 16.10: Operettrészletek. 17.15: j Beszélő atlasz. 17.30: Szirtország. 17.55: Dinicu: Román tánc. 18.05: Pártoktatási előadás. 18.45: Táncze­ne. 19.15: Kodály müveiből. 20.00: Közvetítés a Madách Színházból. A körtvélyesi csíny. Vígjáték három felvonásban. Rádió énekkarának j hangversenye. 18.45: Az épülő kaan­| munizmus nagy országában. 19.15: Téli esték a kolhozokban. 19.40: Sport-híradó. 20.00: Jó munkáért szép muzsikát. 21.00: Akikről tud­nunk kell: Bessenyei György.'22.00: Nagy mesterek kedvelt müveiből. Csütörtök, december 17. Szerda, december 16. Kedd, december 15. BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5-10: Zenével kezdjük a napot. 5.30: Szórakoztató zene. 6.00: Hírek. 6-15: Magyar hírek. 7.00: Hí­rek. 7.15: Szórakoztató zene. 10.00: Sportaktualitások. 10.15: A gyerme­kek boldogságáért, közvetítés. 10.30: Szülők műsora. 10.45: Szólistáink ját­szanak és énekelnek. 11.20: A tech­nika és tudomány újdonságai 11.30 Glazunov: Raymonda. 12-00- Esztrád félóra. 12.30: Hírek. 12.50: Operettzene 13-30: Szórakoztató együttesek játsza­nak. 14.00: Közvetítés magyar dolgo­zók számára. 14.10: Fúvószene. 14.30: Szórakoztató szvittek 15-00: Polevoj: Szerény tehetség 15.20: Cseh szerzőink polkái 16.00: Hírek. 16.15: A Szovjetunió szó­listái. 16.30: Lengyel szerzők mű­veiből 17.00: Kraus: Amilyenek nem akarunk lenni. 17.20 Magyar hírek. rádióhíradó. 18.00: Moszkva beszél. 19.00: Hírek. 19.30: Katonadalok. 20.00­Skalka: Nem minden tehén egyforma­BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.10: Zenével kezdjük a napot. 5.40: Reggeli zene. 6.00: Hí­rek. 6.15: Magyar hírek. 7.00: Hírek­7.15: Esztrádzene. • 7-40. Musorgskij: Perzsa tánc. 10.00: Fiatalok tudo­mánya. 10.15: Gyermekműsor. 10.45 Szórakoztató zene. 11.20: Orosz nyelv­tanfolyam haladók számára. 11.30: A bratislavai rádióegyüttes hangverse­nye. 12.00: Népi együttesek dalai és táncai. 12.30: Hírek. 12.50: Déli ze­ne. 14.00: Közvetítés magyar dolgozók számára. 14.10: Építők császtuskái. 14.30: Dolincky: Egyik mint a másik. 1 <t.40: Operazene. 15.00: Üttörőműsor­15.30: A moszkvai állami Nagy-szín­ház műsora. 16.00: Hírek. 16.15: Bach­Passacaglia és C-moll zenetétel. 16.30: Népi konzervatórium 17.00 Kultúr­szemle. 17.20: Magyar hírek, rádió­híradó 18-00: Moszkva beszél. 18.30 Népi tánook. 19.00: Hirek. 19.30: Szólisták játszanak. 20-00: Anna Mi­chajlovna és az ő világa. 20.20: Szov­jet szerzők, Sztálin-díjasok. 21.00: Smetana: Dalibor. opeia. 22-00: Hí­rek. 22.15: Kamarazene. KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig:' Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 11.30: Táncdalok. 12.15: Népszerű melódiák. 13.00: Két magyar daljá. ték. 14.15: Üttörö-híradó. 14.40: Magyar népi muzsika. 15.30: Weber müveiből. 16.00: Az arany pecsét. Ifjúsági rádiójáték. 16.40: Válaszo­lünk falusi hallgatóink kérdéseire. 17.10: Kedves hallgatóink — vála­szolunk a hozzánk érkezett levelek­re. 17.25: Szív küldi szívnek szíve­sen. 18.00: Bukaresti emlékek. 19.00: Hangos Üjság. 20.15: Kodály: Háry János. Daljáték. 22.25: Tíz perc kül­politika. 22.35: Kodály: Háry János c. daljáték folytatása. PETÖFI-RÁDIÓ 7.40—8.20-ig: Azonos a Kossuth­rádió műsorával. 8.20: Zenekari mu­zsika. 9.20: A jégmezők vándorai. 9.40: Daltanulás. Kodály: Békedal. 10.10: Hárfamüvek. Hanglemezek. 10.30: HoVá mégy, te kis nyulacs­ka? 11.00: Román népi muzsika. 14.00: A Magyar Rádió kis együt­tese játszik. 14.30: Vásárhelyi Mag da zongorázik. 14.50: Ismeretterjesz tő előadás. 15.10: Részletek Gadzsi­bekov Kíváncsi vőlegény c. operett. 'BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5-10: Zenével kezdjük a napot. 5.30: Szórakoztató zene. 6.00: Hírek. 6.15: Magyar hírek. 6.30: Nyelvi tanácsadó. 6.35: Reggeli ze­ne. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli zene. 10.00: A zengzetes szlovák nyelv. 10-15: Üttörőműsor. 10.45: Nagy szer­zők művei. 11.20: Mi és kinek szol­gál a faji elmélet. 11.30: Népszerű zene. 12.30: Hírek- 12.50: Népi dalla­mok. 13.30: Magyar és román szerzők műveiből. 14.00: Közvetítés magyar hallgatók számára- 14.10- Kubíca: Este a falun. 14.30: Vita az új köny­vekről. 14.40: Csajkovszkij: Variációk 15.00: Vasek: A példás bányász- 15.20­Fúvószene. 16.00: Hírek 16.15: Bé­kedalok. 16-30. Hogyan készü'ünk a népművészeti alkotás versenyéit 17.00- Zeneszámok 17-05: Orosz nyelvtanfolyam , haladók számára. 17.20: Magyar hírek• rádióhíradó. 18.00: Moszkva beszél. 18.30: Ope­rettdallamok. 19.00: Hírek. 19.30: Vi­dám népdalok. 20.00: Humperdine Mézeskalács kunyhó 22.00: Hírek. 22.15: Mozart műveiből. KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 12.15: Déli hangverseny. 13.00: Ba. ráti országok Rádió-én ekk arának műsorából. 13.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 14.15: A Rá­dió Gyermekújság műsora a kis is­kolásoknak. 15.00 Népek zenéje. 15.30 Ismeretterjesztő előadás 16.00: Szigorú megrovás. 16.30: Dalok. Hanglemezek. 16.40: Válaszolunk fa­lusi hallgatóink kérdéseire. 17.10: Jó munkáért szép muzsikát. 17.45: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 18.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 18.30: Schubert: 12. Landler. 19.00: Hangos Üjság. 20.15 Szivárvány Zenés irodalmi tarka est. 21.00: Egy falu — egy nóta. 21.30 : 800 millió... 22.20: A Ma­gyar Rádió szimfónikus zenekara játszik. 23.40: Tánczene. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Csárdások. 6.30: Jó reggelt, gyerekek. 6.40: Torna. 6.50: Ope­rettzene. 8.20: Balettzene. 9.20: Ten­gerész akarok lenni. 9.40: Iskolai kórusok. 10.25: Dalok és csárdások. 14.00: Zenekari hangverseny. 15.00: A Magyar Rádió kis együttese ját­szik. 15.40: Részletek Verdi fiatal­kori operáiból. 16.30. Fiatalok ze­nei újságja. 17.2-5: Munkaerő fel­használás télen a termelőszövetkeze­tekben. 17.40: Kaosóh Pongrácról emlékezik meg fia, Kacsóh János. 18.10: Az Állami Népi Együttes ze­nekara játszik. 18.45: Szív küldi szívnek szívesen. 19.10: Amirov: Lakodalom — azerbajdzsán szvit. 19.40: Sporthíradó. 20.00: Fiatal művészek hangversenye. 20.28: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 21.10: Feri útja. 21.40: Tánczene. 22.00: Suppé-est. 22.55: Szlovák népdal. Közvetítés magyar dolgozók számá­ra. 14.10: A hét költeménye. 14.30: Petro: Ha valaki hirtelen issza az orvosságot. 14.40: Filmzene. 15.00: Daloljatok velünk. 15.20: Hangver­seny szerzőink müveiből. 16.00: Hí­rek. 16.15: Tánczene. 16.45: A dol­gozó ifjúság műsora. 17.10: A mun­ka mennyiség^ és minősége szerinti jutalmazás. 17.20: Magyar hírek, rá­dióhíradó. 18.00: Moszkva beszél. 18.30: Katonáink dalai. 19.00: Hí­rek. 19.30: Operazene. 20.00: A bí­rósági teremből. 20.30: Esztrádmü­sor. 21.00: Hogyan éltek és alkot­tak. 22.00: Hírek. 22.15: Szlovák szerzők hangversenye. KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 11.30: Igazán itthon. 12.15: Déli hangverseny. 13.00: Részletek Oscar Strauss operettjeiből. 13.30: Külföldi népzene. 14.15: Űttörő-híradó. 14,40: Szórakoztató zene a népi demokrati, kus rádiók műsorából. 15.30: Mo­zart: C-dur. 16.00: Orosz nyelvlec­ke. 16.20: Elkészülni. . . Vigyáz . . . Rajt!. 16.40: Válaszolunk falusi hall­gatóink kérdéseire. 17.10: Hangver­seny üdülőiknek. 17.40: Pártoktatási előadás. 18.00: Az ifjú figyelő. 18.30: Tánczene. 19.00: Csokonai Vitéz Mi­hály élete és müvei VI. 20.15. Teg­naptól holnapig... Esti krónika. 21.00: Szerelmi házasság. 22.26: Tiz perc külpolitika. 22.36: Hazánk ze­nei életéből. 23.30: Tánczene. verseskötetének ismertetése. 16.40: Kedves hallgatóink — válaszolunk a hozzánk érkezett levelekre. 17.10: A Magyar Rádió népi zenekara ját­szik. 17.30: Szövetkezeti híradó. 18.00: Egy falu — egy nóta. 19.00: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. 20.15: Üzemi hangverseny. 21.00: Könyv, muzsika, szinház. 22.20: Tánc éjfélig, hanglemezek. 23.00: Mi történt a nagyvilágban? PETÖFI-RÁDIÓ 6.00: Népek dalai. 6.30: Jó reggelt, gyerekek. 6.50: Operarészletek. 8.20: Zenekatii muzsika. 9.20: Üttörő-hír­adó. 9.45: Görög gyermekek műsora. 10.10: Felejthetetlen 1919. 11.27: Hanglemezek 14.00: A Fővárosi Né­pi Zenekar játszik. 14.45: Liszt: Amit a hegyen hallani — szimfoni­kus költemény. 15.20: Mindenki ope­rája. 16.20: Történelmi előadás. 16.40: Iskolai kórusok Kodály-hang­versenye. 17.10: Külpolitikai előadás. 17.20: Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.40: Tánczene. 18.00: Egy boldog élet. 18.4Í5: Szív küldi szívnek szí­vesen. 19.10: Hangos Üjság. 19.40: Sporthíradó. 20.00: Híres előadómű­vészek hangversenye. 21.00: Szom­bat este. 22.00: Híres operarészle­tek. Vasárnap, december 20. PETÖFI-RÁDIÓ 6.00: 6.30: Torna. Vidám dallamok, fúvósz-ene. Jó reggelt, gyerekek. 6.40: 6.50: Hangszerszólók 8.20­Zenekari hangverseny. 9.10: A trá­ciai. 10.10: Könnyű dalok. 10.30: Murzilika. 10.50: Az Okos Maökó. 11.00: Baráti népek népzenéjéből. 14.00: A Moszkvai Rádió műsorából. 14.40: Kamarazene. 15.15: Részletek Farkas Ferenc és ' Vaszy Viktor filmzenéiből. 16.00: Szív küldi szív­nek szívesen. 16.45: Külpolitikai elő­adás. 17.00: Beethoven: VIII. szim­fóniája. 17.30: A csaló. 17.45: Rész­letek Chirculescu Hegyen völgyön lakodalom c. operettjéből. 18.10: Po­litikai előadás. 18.45: Szovjet film­zene. 19.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. 90.00: Csitt, csak rózsám. 21.00: legkedvesebb ver­seim. 21.20: Tánczene. 22.00: Weber operáinak legszebb részletei. Szombat, december 19. Péntek, december 18. 5.0C: Hírek. 5.10: Zenével kezd­jük a napot. 5.40: Az orosz népi alkotásból. 6.00: Hírek. 6.15: Ma­gyar hírek. 7.00: Hírek. 7.15: Nép­dalok. 7.40: Reggeli hangverseny. 10.00: Mao Ce-Tun fiatalsága. 10.15 Evens: Amerre az iramszarvasok vonulnak. 10.30: Üttörők műsora. 10.45: Népdalok és táncok. 11.20: 5.00: Hírek. 5.10: Zenével kezdjük a napot. 5.30: ReggeK zene. 6.00: Hírek. 6.15: Magyar hírek. 7.00: Hí­rek. 7.15: Reggeli zene. 10.00: A köztársasági elnök elvtársnak. 10.15: Rust: Szvit. 10.30: Népi konzerva­tórium. 11.00: Albreoht: zongora­szerzemények. 11.15: Felolvasás Zguriska legényéből. 11.30: Szovjet dalok. 12.00: Népi együttesek da­lai és táncai. 12.30: Hírek. 12.50: Tarka esztrádmüsor. 14.00: Közve­títés magyar dolgozók számára. 14.10: Skvor: népdalok és táncok a „Dalol a föld" című filmből. 14.30: Gyermekműsor. 16.00: Hírek. 16.15: Szórakoztató dallamok. 16.30: Ma­gyar úttörőmüsor. 17.00: Válaszo­lunk hallgatóink leveleire. 18.00: Moszkva beszél. 18.30: Népdalok. 19.00: Hírek. 19.30: Tánczene. 20.00: Viharos évek. irodalmi előadás. 21.00 A szlovák népművészeti együttes új dalai. 21.30: Tánczene. 22.00: Hírek. 22.15: Népszerű szovjet dallamok. KOSSUTH-RÁDIÓ 4.30—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. Borsodi dalok és hangszeres mu­zsika. 12.15: Déli kórushangverseny 13.00: Magyar szerzők müveiből. 13.30: Indulók és táncok. 14.15: Schumann zongoramuzsikája. 15.30: Kodály-dalok. 15.50: Kónya Lajos j 6.00: Magyar hirek. 7.00: A bará­ti nemzetek dalai. 7.45: Hírek. 8.00: Miohalkov: zenés jelenet. 8.30: Ope­razene. 9.00: Rádió népi egyetem. 9.30: Magyar rádió népi egyetem. 10.00: Szólisták zenéje. 10.20: Ked­velt szlovák énekesek dalolnak. 10.45: Zdenek Nejedlý: Széljegyze­tek. 11.00: Klasszikusok üzenetéből. 12.00: A hét költeménye. 12.05: Szovjet szerzők müveiből. 12.30: Hírek: 12.50: Népünk dalai és tán­cai. 13.30: Szövetkezeti félóra. 14.00: Magyar szövetkezeti félóra. 14.30: Német tánczene. 15.00: A gottwaldi j ötéves terv szerzőink müveiben. I 16.30 Operanyitányok. 17.00: Kost­| ra: Sztálinért. 17.10: Szerzőitik kan­tátái. 17.20: Közvetítés magyar dol­gozók számára. 18.00: Moszkva be­szél. 18.30: Szovjet szerzők müvei. 19.30: Népdalok. 20.00: Szimfonikus hangverseny 21.05: Az Alexandrov­együttes dalol és játszik. 21.30: Szovjet szórakoztató zene. 22.00: Hírek. 22.15: A Szovjetunió nemze­teinek dalai és táncai. KOSSUTH-RÁDIÓ 6.00—8.00-ig: Zenés vasárnap reg­gel. 8.15: Egy falu — egy nóta. 9.00: Zenés fejtörő. 10.00: Vasár­napi levél. 10.10: Kíváncsiak klub­ja. 11.00: Épülő szép hazánk. 12.15: A Magyar Rádió szimfonikus zene- . kara játszik. 13.30: Jő ebédhez — jó muzsika. 14.15: Az Állami Népi Együttes énekkarának műsora. 14.45 Külpolitikai előadás. 15.00: Chopin zongoramüveiből. 15.30: Szív küldi szívnek szívesen. 16.00: Asszonyhü­ség. 16.40: Tánczene. 17.40: Kincses Kalendárium. 19.00: Vasárnap esti tarka muzsika. 20.15: Tarka-bar­ka. 21.30: A vasárnap sportja. 22.20: Részletek Miljutyin Havasi kürt c. operettjéből. 22.58: Budapest hang­versenytermeiből. PETÖFI-RÁDIÓ 8.00: Vidám zene, 8.30: Evangéli­kus vallásos félóra a stúdióból. 9.00 Falurádió. 9.30: Miska bácsi leme­zesládája. 10.10: Szórakoztató zene­kari müvek. 11.00: Népi dallamok. 11.35: A Magyar Rádió népi zene­kara játszik. 12.25: Mendelssohn: Scherzo. 12.30: Az elbeszélés mes­terei. 13.00: Részletek Kacsóh Pon­grác müveiből. 14.00: Művésziem e­zek. 15.00: Kérdezz — felelek. Tu­dományos fejtörő. 16.00: Részletek Verdi Rigoletto c. operájából. 16.40: A csodafutó. Rádiójáték Emil Záto­pekröl. 17.20: Igy látom én... 17.35: Szórakoztató zene a Moszk­vai Rádió műsorából. 18.45: Csaj­kovszkij és Schumann-dalok. 19.10: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. 19.40: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap ismertetése. 20.00: Tánczene. 20.40: Világhírű operakettösök. 22.00: Zenekari hang­verseny. „OJ SZO", macija a Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős Lőrlnez Gyula. főszerkesztő Szerkesztőség: Bratislava. Jesenského u. 8—10. telefon 347—16. 352—10. Kiadóhivatal: Pravda lapterjesztövállalat. Bratislava. Gorkého u 8. telefon 274—74. Előfizetési dfj havonta Kis 6.60 Megrendelhető a postai kézbesítőknél vagy a postahivatalokon Ellenőrző postahivatal Bratislava 2. A postaületékels készpénzzel valű üzetése engedélyezve. Nyomás; Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava. A 53205

Next

/
Oldalképek
Tartalom