Uj Szó, 1952. december (5. évfolyam, 287-311.szám)

1952-12-21 / 304. szám, vasárnap

12 UISZ0 1952 december 21 Héttô. december 22 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.15: Magyar hírszol­gálat. 6.20: Reggeli zene 7.00: Mü sorismertetés. 7.55: Télapó útja. 9.00: Hazai sajtószemle. 10.10: Ifjú. sági közlemények. 11.00: Asszonyok félórája. 12.15 Bavolyár táncegyüt tese. 12.30: Hírek. 12.55: Operett, zene. 14.00: Közlemények. 16.00: Hírek, szovjet sajtószemle. 16.10: Gyermekmesék. 16.30. Balett-zene. 17.30: Pionír-műsor. 1800: Magyar műsor. 18.15; Népdalok. 19.00: Hí­rek 19.40: Tánczene. 20.00: J. G. Ta. jovszky: Nöi törvény, (színmű): 21.00: Szlovák zene. 22.00: Hírek. Sporteredmények. 22.20: Énekegyüt­tes. KOS S U TH .RÁDIÓ 5.00—8.30-ig: Reggeli zenés műsor a munkába induló dolgozóknak, köz­ben: 5.30: Hírek. Lapszemle. 5.55: Vasárnapi sporteredmények. 6:00: Falurádió. 5.00—5.30: Zenés ébresz­tő. 11.30: Elszámolás. T. Nagí Ist­ván elbeszélése. 12.00: Hírek. Han­gos Újság. 12.30: Horváth Elemér és zenekara játszik. 13.00: Erkel ope­rából. Hanglemezek. 13.30: Népek dalai. Hanglemezek. 14.00: Időjárás és vízállásjelentés. 14.15: Heti ze­nés kalendárium, hanglemezekkel. 15.00: Uttörö-híradó. 15.30: Az ifjú­ság dalai. Hanglemezek. 15.50: A Magyar Rádió kisegyüttese játszik. Halniy Lujza énekel. 16.20: Most légy okos, Domokos! Ifjúsági fej­törő. 16.45: Műsor az úttörők zenei szakköreinek. Versenymű. 17.00: Hí­rek. 17.15: A Szabad Ifjúság va­sárnapi számának ismertetése. 17.30 „Minden jó magvat a béke hint a földre ..." Három évezred költői a békéről. A műsort szerkesztette Var­ga Balázs. 18.00: Jó munkáért szép muzsikát! A Magyar Rádió ajándék­műsora a 23. sz. Építőipari Tröszt dolgozóinak kívánsága szerint. 19.00: Hangos Újság. 20.00: Tíz perc kül­politika. 20.10: Sárgarigó. Füsi Jó­zsef vidám rá'diójrtéka. Rendező: Apáthi Imre. 21.25: Ünnepi hangver­seny. 22.25: Hirek'. Sport. 22.50: Tánczene. A Magyar Rádió táncze­nekara játszik. 24.00: Hírek. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Operarészletek. Hangleme­mezek. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: A hét zeneszerzője. Liszt. Hanglemezek. 7.35: Szórakoztató ze­ne. Hanglemezek. 8.35: Magyar hangszerszólók. Hanglemezek. 9.00: Corelli müveiből. Hanglemezek. 9.20: Orosz nyelvlecke kezdőknek. 9.40: Gyermekzene. 10.00: Hirek. 10.10: Szovjet filmdalok. Hanglemezek. 10.30: Miértke. Óvodások műsora. 10.50: Simonyiné Groh Klára hege­dül. Kostyál János oboázik. 15.00: A béke gondolata a nyugati klasszi­kusok muzsikájában. Sólyom György előadása hanglemezekkel. 16.00: Szi­várványerdö. Szabó Pál Kossuth­dijas író elbeszélése. 16.30: Hang­verseny szovjet filmek zenéjéből. 17.20: A világ térképe előtt. (Elő­adás.) 17.40: A Rádió Népmüvelö­dési Hiradója. 18.00: Sugár Rezső: Dallal-tánecal (Bencze Judit és Baksai Arpád a Rádió szimfónikus zenekara és énekkara, vezényel Le­hel György.) 18.30: Szabaddá lett népek örök szövetsége. Előadás a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége megalakulásának 30. év­fordulóján. 18.45: A Magyar Rádió népi zenekara játszik, Lakatos Sán­dor vezetésével. Burka Sándor tá­rogatőzik. 19.35: Sziv küldi szívnek szívesen. 20.00: Feleki Rezső orosz és szovjet románcokat énekel, zon­gorán kíséri Arató Pál. 20.15— 20.30-ig: Sporteredmények. 22.00: A Studiózenekar játszik, vezényel Pogány László. RÁDIÓMŰSOR Kedd. december 23 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.15: Magyar műsor. 6.00: Külföldi sajtószemle. 7.15: Reggeli zene. 7.55: Télapó útja. 9.00 Hazai sajtószemle. 10.05: Nép szerű hangverseny, ii 00 Asszonyok félórája. 11.30: Déli hangverseny. 12.45: Tánczene. 14.00: Közlemé. nyek. 16.00: Szovjet sajtószemle. 16.30: Pionír-műsor. 17.00: Munkás­műsor 18.00: Magyar műsor. 18.15: Utazás a Szovjetunióban. 19.00: Hí­rek. 19.40: Tánczene. 20.00: Az or­vostudomány mesterei. 20.30 Szlo­vák népköltészet. 21.00: Orosz klasz. szikusok. 22.00: Hírek, sportered­mények. 22.20; A béketábor dalai. KOSSUTH.RÁDIO 5.30—8.30-ig: Reggeli zenés műsor a munkába induló dolgozóknak, köz­ben 5.30: Hírek. Lapsemle. 6.00: Falurádió. Állami Gazdaságok Hír­adója. 6.45: A Szabad Nép vezércik­ke. 11.30: Női szemmel... A Rádió asszonyrovata. 11.50: Glier: Népek barátsága — nyitány. 12.00: Hírek. Hangos Újság. 12.30: Uj életünkről zeng a dal. 13.30: Magyar muzfei­ka. Hanglemezek. 13.30: ifj. Kovács Imre és zenekara játszik. 14.00: Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.15: A Magyar Hangversenyzenekar játszik, vezényel Polgár Tibor. Orosz Júlia, Reményi Sándor és Remsey Győző énekel. 15.30: Gyermekzene. 15.50: Relle Gabriella énekel; Gabos Gá­bor zongorázik. Zongorán kíséri Hajdú István. 16.20: A Magyar Rá­dió ajándékmüsora a tiszalöki álla­mi általános iskola tanulóinak. 16.45: Orosz nyelvlecke a gimnáziumi ta­nulók részére. 17.00: Hirek. 17.15: Egy falu — egy nóta. A Rádió aján­dékmüsora. 17.45: Termelési hír­adó. 18.00: Dalolj velünk! 18.20: A pártoktatás anyagához. 19.00: Han­gos Újság. 20.00: Hírek. 20.10: Ré­gi karácsonyok. Mákszim Gorkij és Móra Ferenc írásai. 20.40: A bará­ti. rádiók tánczenéjéből. 21.20: Egy téma. több szerző. (Hanglemezek.) 22.00: Hírek. 22.20: Magyar művé­szek hangversenye. 23.20: Részletek Lehár: Három grácia c. operettjé­ből. 24.00: Hírek. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Szórakoztató zene a,.Moszk­vai Rádió műsorából. 6.35: Tréfás kórusmüvek. Hanglemezek. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Rajta, sport­társ. Hanglemezek. 7.35: Magyar népdalok. Hanglezemezek. 8.30: Ma­gyar zenekari muzsika. 9.20: Mao­Ce-Tung ifjúsága. A Gyermekrádió műsora. 9.40: Zenélő doboz. A Gyer­mekrádió műsora. 10.00: Hírek. 10.10 Filmzene. Hanglemezek. 10.25: Solt Ilonka zongorázik. 10.40: Zenekari müvek. Hanglemezek. 15.00: Gáncs Edit énekel". 15.25: A Magyar Rá­dió kisegyüttese játszik. 16.10: Dél­utáni muzsika. — Teki Horváth Gyu­la és zenekara játszik. 17.10: Klasszi­kus orosz muzsika. Hanglemezek. 18.10: Ember és világ. Előadás. 18.45: Szív küldi szívnek szívesen. 19.05: Átölellek, emberiség. Lehel György előadása. 19.35: A Magyar Rádió szimfónikus zenekarának és énekkarának hangversenye. 20.15— 20.30: Sportnegyedóra. 22.00: Nép­zene. Szerda, december 24 énekkarának műsora. 14.15: Liebner János gordonkázik, zongorán kísé­ri Kósa György. 14.30: Szimfónikus költemények. Hanglemezek. 15.00: Uttörö híradó. 15.30: Robeson éne­kel. Hanglemezek. 16.20: A Rádió Gyermekszínház műsora. 17.00: Hí­rek. 17.15: Liszt: Részletek a Ka­rácsonyfa c. műből. 17.30: A béke­tábor országaiban. Előadás. 17.45: Szív küldi szívnek szívesen. 18.10: Építjük a nép országát. Az építőipa­ri dolgozók félórája. 19.00: Hangos Újság. 20.00 Tíz perc külpolitika. 20.10: Ünnepi müvészlemezek. 22.00 Hírek. Sport. 22.25: Beethoven: IX. szimfónia. 23.35: Zenekari muzsika. Hanglemezek. 24.00: Hírek. BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.15: Magyar műsor. 6.00: Külföldi sajtószemle. 7.00; Mű­sorismertetés. 9.00: Hazai sajtó­szemle. 9.45; Orosz nyelvoktatás 11.00: Munkásműsor. 12.30: Hirek. 12.45: A legjobb együttesek kará­csonyi műsora. 14.00; Kedvelt meló­diák. 14.30: Gyermekműsor. 15.30: Karácsonyi vásár 16.00: Karácsonyi műsor. 18.00: Magyar műsor. 19.30: Az otthon dalai. 20.00: Antonín Zá­potocky beszéde. 20.25: Irodalmi művészeti zenei műsor. 24.00: Éjféli hangverseny. KOSSUTH.RÁDIÓ 5.00—fe.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak, közben: 5.30: Hírek. Lapszemle. 6.00: Falurádió 6.45: A Szabad Nép vezércikke. 11.30: Levél egy ameri­kai anyához. 11.40: Glier: Részle­tek a Bronzlovas c. balettből. 12.00: Hírek. Hangos Újság. 12.30: A Ma­gyar Rádió népi zenekara játszik. Lakatos Sándor vezetésével. 13.00: Népi demokratikus országok muzsi­kájából. 13.30: A Magyar Néphad­sereg szimfónikus zenekarának és Csütörtök, december 25 BRATISLAVA 6.00: Ünnepi reggeli zene. 7.00: Gyermekek énekelnek. 7.45; Műsor­ismertetés. 8.00: Milyen volt a kará­csony a kaszárnyákban. 10.00: Régi klasszikus zene. 10.05; Antonin Zá­potocky rádióbeszéde. (Ismétlés) 10.15; Népek testvérisége (Hangi.) 12.30: Hogyan ünneplik a kará. csonyt a kapitalista országok dol­gozói. 12.50: Vidám karácsony. 14.00: Magyar műsor. 14.30: Gyer­mek-mesék. 15.00: Karácsonyi mii sor dolgozóinknak. 17.00: A kará­csonyfa és története. 17.20. Minden, bői valamit. 18.00: Magyar műsor. 19.00; Hírek. 19.40: Mozart: Kis éji zene. 20.00; Huszejn Muhtarov: A 1 család becsülete, színmű. 21.40: Hangverseny. 22.00: Hírek, sport eredmények. 22.20: Tánczene. KOSSUTH.RÁDIÓ 6.00—9.00-ig: Zenés reggeli mü. ror. közben: 6.45: A Szabad Nép ve­zércikke. 8.00: Hírek. Lapszemle. Ö'OO: Egy falu — egy nóta. 9.30: A Rádió Gyermekújság műsora. 10.00: Könyv, muzsika, színház. 11.30: Bach müveiből. Hangleme­zek. 12.00: Hírek. 13.00: Jó ebéd­hez szól a nóta. Hgl. 13.30: Han­gos Újság. 14.15: . Müvészlemezek. 15.30: Részletek Trojan Baja ja c. cseh játékfilm zenéjéből. 15.45: Vincze Ottó: Szvit az Artistavizsga c. plasztikus film kísérőzenéjéből. 16.00: Sztálinvárosi emberek. Ri­portkeresztmetszet a város életéről. 17.00: Egy hét a külpolitikában. 17.20: Békét akarunk. 17.40: A Kreml csillaga messze világít. El­mondja egy édesapa... 19.00: A Magyar Rádió tánczenekara ját­szik, Hollós Ilona énekel. 20.00: Hírek. 20.20: Zeng az erdő. Dal­játék. 22.00: Hírek. 22.10: Kis ka­rácsony, nagy karácsony. — Szí­nes népi muzsika. Hgl. 23.10: A Magyar Rádió szimfónikus zene­kara játszik. 24.00: Hirek. Péntek, december 26 dalfeldolgozásaiból énekel. Hgl. 12.00: Hírek. Hangos Újság. 12.30: Nádor Mihály müveiből. 13.00: A Magyar Rádió népi zenekara ját­szik, Lakatos Sándor vezetésével. 13.30: Színes muzsika. 14.15: Mü­vészlemezek. 15.00: Uttörö Hiradő. 15.30: Strauss-keringök és polkák. Hgl. 16.00: Hanglemezek. 16.20: A Magyar Rááió ajándékmüsora a budapesti Kim-Ir-Szen iskola tanu­lóinak. 17.00: Hírek. 17.15: A béke eszméje — a szovjet állam külpo­litikájának alapja. 17.35: A béké­ről dalolunk. 17.55: Nemzetközi kérdések. Előadás. 18.10: Részletek Kacsóh János vitéz c. daljátékából. Hgl. 19.00: Hangos Újság. 20.00: Tíz perc külpolitika. 20.10: Puskin és Muszorgszkij. Dr. Nádor Ta­más előadása. 21.50: Hatalmas a mj erőnk. Versek a kommunizmus építkezéseiről. 22.00: Hírek. Sport. 22.25: A Magyar Rádió tánczene­kara játszik, Melis György énekel. 23.10: Zenekari hangverseny. 24.00: Hírek. Wesolowski lengyel harmonika­együttese játszik. 18.45: Mindenki operája. Verdi: Álarcosbál. 19.35: A Magyar Rádió kisegyüttese ját­szik. Páka Jolán és Klug Ferenc énekel. 20.15—20.30-ig: Sportne­gyedőra. 22.00—23.00-ig: Operett­részletek. Hanglemezek. BRATISLAVA 6.00: Reggeli sene. 7.45: Műsor­ismertetés. 8.00: Gyermekmesék. 8.30: A dolgozók gyermekei és akik teljesítették az ötéves terv negye­dik évét. 9.45; Üj népi alkotások. 10.45: Szlovák karácsony. 11.00; Ünnepi hangverseny Mao Ce Tung 59. születésnapja alkalmából- 12.00: Szovjet énekesek. 12.30: A béke győzelméért. 12.50 Déli hangverseny. 14.00: Magyar műsor. 14.30 Gyer. mek-műsor 15.00: A haladó falu üdvözlése. 17.00- Hviezdoslav drá­mai költeménye. 18.00: Magyar mű­sor. 18.30: Ifjúsági műsor. 19.00: Hírek. 19.30: Népdalok. 21.00 Cé­zár Frank: Szimbolikus variáció. 21.15: Sportműsor. 22.50; Vidáman fejezzük be a karácsonyt. KOSSUTH.RÁDIÓ 5.00—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozóknak. 5.30: Hírek. Lapszemle. 5.45: Nöi szemmel... A Rádió asszonyrova­ta. 11.30: Fogadalom. Fekete Gyu­la elbeszélése. 11.45: Tóth Lajos kamarakórusa Behár György nép­Szombat. december 27 BRATISLAVA 6.00; Zene. 7.45: Hírek. 8.00: Bá­nyászműsor. 9.00: Rádióegyetem. 1 9.30: Kívánsághangverseny. 11.00: Mikulás Mojze s zenei arcképe. 12.05; Hanglemezek, i 12.30: Külpolitikai kommentár. 12.50: Énekeljünk és táncoljunk. 13.30: Mezőgazdasági közlemények. 14.00: Magyar műsor. 14.30: Gyermekműsor. 15.00: A hall­gató hangja. 16.00: Színház a mikro, fon előtt. 18.00; Magyar műsor. 19.00: Hírek. 19.40: Kívánsághang­verseny. 21.00: Hogyan született a kalendárium. 21.15- Zeneszerzők, akik győztek az idő felett. 22.00: Hírek, sporteredmények. 22.20 Szlo­vák filharmonikusok. KOSSUTH.RÁDIÓ 5.00—8.30-ig: Reggeli zenés mű­sor a munkába induló dolgozók­nak. 6.00: Falurádió. 11.30: Böl­csödal. 12.00: Hírek. Hangos Új­ság. 12.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik, Lakatos Sándor vezetésével. Makkai Klára énekel. 13.00: Könyv, muzsika, szinház. 13.20: A hazáért. Hgl. 14.15: Knyipper: Kolhozdalok. Hangi. 14.30: A halál halt meg ott. Pablo Neruda elbeszélő költeménye. 14.55: Keringők fúvószenekarra. Hangi. 15.30: Beszélő atlasz, Tunisz. 15.45: Állami vállalatok hírei. 15.50: Hangszerszólók. Hgl. 16.10: Szovjet napok — szovjet emberek. 16.20: Sándor Judit és Svéd Sán­dor Kossuth-díjas, a Magyar Nép­köztársaság kiváló művésze Si­monffy Kálmán dalaiból énekel, kí­sér a Magyar Rádió népi zenekara, Lakatos Sándor vezetésével. 17.15: Az év sporttörténete. 18.10: Falu­rádió. 19.00: Hangos Újság. 20.00: Hírek. 20.10: Láttuk, hallottuk, ol­vastuk. Vidám szombatesti zenés műsor. 22.00: Hírek. Sport. 22.25: Tánc éjfélig. A Magyar Rádió tánczenekara játszik, Koltay Valé­ria énekel. 24.00: Hírek. PETÖFI.RÁDIÓ 6.00: Reggeli hangverseny. Hgl. 6.45: Jó reggelt, gyerekek. 7.00: Könnyű dallamok. Hgl. 7.35: Két magyar daljáték zenéjéből. Hgl. 8.40: Színes muzsika. Hgl. 9.45: Görög gyermekek műsora. 10.00: Hírek. 10.10: Sopronyi Mária zon­gorázik, Hídi Péter hegedül, Bo­rissza Pál énekel, zongorán kísér Somló Sándor. 10.50: Magyar ope­rákból. Hgl. 15.00: A Közalkalma­zottak énekkara énekel, vezényel Vásárhelyi Zoltán Kossuth-díjas karnagy. 15.25: Október szava. Tardos Tibor elbeszélése. 15.45: Strauss-keringök. Hgl. 16.00: Elő­adás Prokofjev Péter és a farkas c. müvéről. 16.35: Közgazdasági negyedóra. 16.50: Szív küldi szív­nek szívesen. 17.10: Tanuljunk énekszóra oroszul! 17.30: A Ma­gyar Rádió tánczenekara és a Vasárnap, december 28 BRATISLAVA 5.00: Hirek. 5.15: Magyar mű*or. 6.00: Hírek. 7.00: Műsorismertetés. 7.55: Jelenté-s Télapó útjáról- 8.05: Hanglemezek. 9.00: Haza 1 sajtó­szemle. 9.45. Ladiszlav Mnyacsko riportja. 10.05; Hanglemezek. 10.30: A háromnegyedes taktu s mesterei. 11.00: A kassai rádiózenekar műso­ra. 11.30: Hanglemezek. 12.30 Hí­rek. 12.45: Félóra szórakoztató ze­ne. 14.00: Közlemények. 14.10: Szov­jet táncok. 14.50: Ifjúsági színmű. 16.00; Szovjet sajtószemle. 16.10: S?lovák népdalok és táncok. 16.40: Anton Gregus az orvosnál. (Jelenet) 17.00: Tánczene. 18.00: Magyar mű­sor. 19.00; Hírek. 19.45: Tánczene. ' 20.15: Előadás. 20.30: Gogol: Revi­zor. 22.00: Hírek, sporteredmények. KOSSUTH.RÁDIÓ 6.00—9.00-ig: Zenés vasárnap reggel. 9.00: Egy falu — egy nóta. 9.30: Könnyű út a komoly zenéhez. 10.00: Színes hanglemezek. 11.00: Béke és szabadság! A Magyar Rá­dió békemüsora. 11.30: Bartók Bé­la müveiből. 12.00: Hírek. 13.00: Verbunkosok, csárdások, népdalok. Hanglemezek. 13.30: Hangos Új­ság. 14.15: Müvészlemezek. 15.30: Waldteufel és Ziehrer keringők. Hangi. 16.00: Ismerkedjünk holna­punkkal. A Szovjetunió szocialista mezőgazdasága. 16.30: Részletek Kerekes Dalol az ifjúság c. hang­játék zenéjéből. Hgl. 17.00: Népi demokratikus országok dalaiból. Hgl. 17.20: Dalok Polgár Tibor Blaháné c. daljátékából. Hangi. 17.40: Kincses Kalendárium. 19.00: Szovjet tánczene. 20.00: Hírek. 20.20: Legszebb Verdi lemezeink­ből. Hgl. 21.20: Hangképek a va­sárnap sportjáról. Totóhírek. 21.50: Indulók. Hanglemezek. 22.00: Hí­rek. 22.10: A Magyar Rádió tánc­zenekara játszik. 23.05: Berlioz: Fantasztikus szimfónia. 24.00: Hí­rek. PETÖFI.RÁDIÓ 8.00: Dalok. Hanglemezek. 8.30: Falurádió. 9.00: Operarészletek ma­gyar művészek előadásában. 10.15: Református istentisztelet közvetíté­se. 11.00: Miska bácsi lemezesládá­ja. 11.35: Levél Arany Jánoshoz. Petőfi levelei. Hangfelvétel. 12.05: A világifjúság a békéért. Hangle­mezek. 12.50: Életünkről... Nazim Hikmet. Petrovácz István és Er­dős László költeménye. 13.00: A zongora mesterei. I. sorozat. 14.00: Dunajevszkij müveiből. 15.00: Kér­dezz — felelek! Tudományos fej­törő. 15.20: Ágasvári Sándorné és Szaszkó József népművészek mű­sora. 15.45: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap ismertetése. 16.00: A Rádió Gyermekszínházá­nak műsora. 16.40: Szív küldi szív­nek szívesen. 17.00: Szilveszteréj. Vidám szovjet műsor. 17.30: Nép­szerű zenekari müvek. Hangleme­zek. 18.43—20.30-ig: Puccini: Bo­hémélet. Opera négy felvonásban. 22.00: Döme Péter, a Magyar Rá­dió szimfónikus zenekarának szó­listája mélyhegedűn játszik. Ke­résztessy Hédi énekel, zongorán kísér Kósa György. 22.25—23.00­ig: Balettzene. Hanglemezek. )«w w)( HMM» m»M t M(>» HMt mi< nmm OJ SZÔ. Szlovákia Kommunista Pártjá­nak napilapja — Szerkeztősés:: Bratisla­va. Jesenského 8—10. Telefon X47---16 és 352—10. Főszerkesztő 'VSrincz Gvula. — Kiadóhivatal: Pravda. lapkiadóválla­lata. Jesenského 12. Telefón- üzemi elő­fizetés és lapárusítás 274—74 esryéni elő­fizetés 262—77. Az ÜJ SZÔ ,'ieer-nde!het6 a postai kézbesítőknél vagy a postahiva­talokon is - Előfizetési dí.i évre 120 Kčs. Feladó és irányító postahivatal Bratisla­va II. — Nyomja a Pravda n. v. nyomdá­ja. Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom