Uj Szó, 1952. november (5. évfolyam, 260-286.szám)

1952-11-01 / 260. szám, szombat

/ Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1952 november 1, szombat 2 Kés V. évfolyam, 260. szám CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG DOLGOZÓ EM­BEREI! SZOROSAN TÖMÖRÜLVE CSEHSZLOVÁ­KIA KOMMUNISTA PÁRTJA, A KORMÁNY ÉS SZERETETT ELNÖKÜNK, KLEMENT GOTTWALD KÖRE — A CSEHEK ÉS SZLOVÁKOK SZILÁRD NEMZETI ARCVONALÁNAK ZÁRT SÍKJÁBAN A SZOVJETUNIÓ GYŐZELMES KOMMUNISTÁINAK MINTAKÉPE NYOMÁN ELŐRE TOVÁBBI GYŐ­ZELMEK FELÉ A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN ÉS A NEMZETEK KÖZTI BÉKÉÉRT FOLYÓ HARCBAN! Gyorsítsuk meg az őszi munkákat! Nem sok idő, alig két hét múlva jár le valamennyi őszi gabona veté­sének a kormány határozatában megállapított határideje. A kor­mányhatározat szerint: „Az öszi rozs vetését az alacsonyabb fekvé­sű vidékeken szeptember 30-ig, a magasabb fekvésű vidékeken pedig szeptember 20-ig, a búza vetését legkésőbb november 15-ig be kell fejezni". A rozs vetésének batárideje lejárt. Állami gazdaságainkban és szövetkezeteinkben fokozott munka, lendülettel igyekeztek a kormány határozata értelmében idejében földbe tenni az őszi termények magvát. Ez sikerült a rozg vetésé nél, ellenben hiányok mutatkoznak a búza vetésénél. Állami gazdasá­gaink ugyan élenjárnak, mert eddig már több gazdaság jelentette, hogy határidő előtt elvégezték az ősziek vetését. így a tornai állami gazda­ságom az őszieket teljes egészében október 15-én, tehát 30 nappal a határidő előtt vetették el. A nagy­iéri állami gazdaságon 27 nappal rövidítették meg a vetés határide jét. Példásan teljesítették a vetési tervet a peténypusztai és a lándori gazdaság dolgozói is, akik ugyan­csak a kormányhatározatban meg­szabott határidő előtt elvetettek. Örvendetes dolog, hogy állami gazdaságaink dolgozói az őszi mun­kák nagy csatájából túlnyomó rész. ben győzelmesen kerültek ki. Pél­dás munkájukkal bebizonyították a nagyüzemi gazdálkodás felsőbbren­dűségét az egyéni gazdálkodás fe­lett s megmutatták, hogy jó mun­kaszervezéssel, a tervek pontos be­tartásával, a szocialista muhkaver sennyel még a kedvezőtlen időjárás ellenére is lehet jó munkát végezni. Súlyosan elmaradtak a búzavetés­sel különösen azok az EFSz ék, me­lyeknek taglétszáma és földterülete az őszi munkák megkezdése előtt jelentősen megszaporodott. A lema­radás oka egyrészt azzal magya­rázható, hogy több helyen megkés tek a földek technikai rendezésével, a tagosítással, másrészt a helyi szervezetek nem végeztek kellő fel­világosító munkát, nem tudatosítot­ták a szövetkezet valamennyi tag­jában, hogy segítsenek abban, hogy az újonnan belépők minden vető­magot a földterület nagyságához mérten idejében a közösség rendel, kezésére bocsássanak. Az ilyen szövetkezetekben azután észlelhető a „régi' és az „új"' tagok közötti nyomott hangulat Ahogy Nyékvárkonyban azt a szövetkezet vezetősége is hangoztatja: „Nem késtünk volna el a búzavetéssel, ha az „új" tagok idejében beadják a vetőmagot és jobhan bekapcsolód­nak a közös munkába". És éppen ez a helytelen, hogy még a vezető­ség is válaszfalat húz az „új" és a ,régi" tagok közé. Természetesen ezért a helyi pártszervezetet és a helyi nemzeti bizottságot is felelős­ség terheli, mert mindezt tétlenül nézték és nem tudtak határozni a kellő időben. Nem vették fel a har­cot a reakció és a kulákság — „nincs vetőmag, majd ád a járás, az állam" — hamis propagandája ellen úgy, hogy e fecsegést idejében megcáfolva bebizonyítsák: igenis, van vetőmag — ahogy ,az később bebizonyosodott. E hiányos munká nak azután káros hatása lett az is, hogy a szövetkezet 250 hektárnyi búzájából az elmúlt héten még alig a fele volt elvetve. Okvetlenül szük­séges tehát, hogy a még hátralévő időt teljes érővel a vetési munkák­nak szenteljük. Az idő sürget. Bár­melyik nap bekőszönthet az eső, s nem lehet tudni, milyenek lesznek az ősz szeszélvei. Könnyen lehet, hogy hetes, kéthetes esős idň követ kezik be. Ezért a nap minden ó rá. y ját és percét észszerűen és gazdasá­gosan ki kell használni annál is in­kább, mert a korábban elvetett ve­tések már nem lesznek kitéve a koraőszf száraz fagyok veszélyének. A vetési terv teljesítéséért folyó lázas munkában nagy szerep vár a járási pártszervezetekre és a járási nemzeti bizottságokra is, de külö­nösen a járási mezőgazdasági osz. tályok dolgozóira vár nagy feladat, segíteni a szövetkezet elnökeit ab­ban, hogy a munka szervezetlensé­ge és fegyelmezetlensége ne akadá­lyozza a vetést A dunaszerdahelyi járás mezőgazdasági osztályának dolgozói .azonban a most folyó nagy munkákban ahelyett, hogy sűrűbben látogatnák a falvakat, messze elke. rülik a szövetkezeteket. Ha ki is mennek az ' egyes községekbe, az csak amolyan „látogatás" féle — ahogy a mezőgazdasági osztály dol­gozóit Vásárúton és Nyékvárkony­ban jellemezték. .Kiugranak, kér­deznek egyétmást, s mári s elillan­nak". Nyékvárkonyban is megaka­dályozhatta volna a járás azt, ami a helyi pártszervezet ég ,a helyi nemzeti bizottság gyenge felvilágo­sító munkája folytán történt és bi­zonyosra vesszük, hogy' itt a szövet­kezet „új" tagjai i s nagyobb oda­adással dolgoznának, ha megmagya­rázták volna nekik az őszi munkák fontosságát, s h a a járási nemzeti bizottság mezőgazdasági osztályá­nak dolgozói nem az íróasztal mel­lől „irányítanák" a munkát. Nem elégj ha csak a helyi nemzeti bi­zottságok titkáraitól akarunk tiszta képet nyerni arról, hogyan folyik a járás területén az őszi vetés. Hogy ez az „irányítási" form a mennyire káros, azt bizonyítja az alábbi pél­da: a dióspatonyí helyi nemzeti bi zottság titkára jóval többet jelen­tett a járásnak, mint amilyen terü­let a valóságban be volt vetve. Ter­mészetesen a mezőgazdasági osztály dolgozói abban „ringatták" magu­kat: jól megy minden az íróasztal mellől is. Egyik nap azonban mégis ellátogatott valaki P,atonyb a s ek­kor kisült, hogy még a két nappal azelőtt jelentett terület sincs be­vetve. Most már láthatjuk, hogy a bürokratikus munkamódszer, a mun­kának csupán körlevelekkel, íróasz­tal mellől való irányítása odavezet, hogy a járási funkcionáriusok azt sem tudják, mi történt járásukban. Ahhoz, hogy a dolgozó paraszt­sággal megértessük, hogy akkor lesz jó termés, ha idejében a földbe tesszük a magot, fel kell számol nunk azt a maradi nézetet — hogy „az idő vár, ráérünk még november végéig ís vetni, hdsz nem egyszer sikerült már a november végi búza is". Meg kell javítani a helyi nem­zeti bizottságok munkáját é s ebben hárul a legnagyobb feladat a járási nemzeti' bizottságokra. Drága most minden perc, minden óra. Hisz jövő évi termésünkről v,an SZÓ. Ezért az őszi vetési munkák Sikeres elvégzé­se nemcsak dolgozó parasztságunk, helyi és járási nemzeti bizottsága­ink, hanem az egész ország népé­nek közös ügye. Feltétlenül szükséges, hogy a ve­tésben elmaradt községekben a helyi pártszervezetek, a nemzeti bi­zottságok elsőrendű feladata most ez legyen: megállapítani az elmara­dás okait és harcos helytállással le­leplezni a kulákság és a reakció igazi arcát, hogy ne akadályozhas­sák a kis és középparasztokat a vetés idejében történő elvégzésében. A szövetkezetek vezetőségei pedig hassanak oda. hogy minden erőt be­vetve, jó munkaszervezéssel tegye­nek meg minden intézkedést a ve­tés meggyorsítására, hogy minél rö­videbb időn belül' haladéktalanul teljesítsek az őszi gabonafélék veté si tervét. Méry Ferenc Ünnepi est a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója és a Komszomol megalakításának 34. évfordulója tiszteletére A Csehszlovákiai Ifjúsági Szövet­ség központi bizottsága a Prága kerületi és városi bizottsággal együtt csütörtökön, október 30-án a prágai Smetana Színházban ünne. 1 estet rendezett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordu lója és a Komszomol alapításának 34. évfordulója tiszteletére. Az ün nepi esten résztvettek Viliam Širo ky kormányelnökhelyettese és kül. ügyminiszter, dr. Jozef Kisely kor­mányelnökhelyettes, dr. Jaroslav Havelka, Antonin Pospisil, Jozef Pospisil és dr. Alojz Neuman mi-' niszterek, Jozef Tesla, a CsKP Köz­ponti Bizottságának titkára, a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség ve. zető funkcionáriusai és más kiváló vendégek. Az ünnepi esiten megje­lentek a prágai diplomáciai testület tagjai is, élükön Wiktor Orosszal, a Lengyel Népköztársaság nagykö­vetével. A csehszlovák és a szovjet állam, himnuszok elhangzása után Ernest Sykora tanár, iskola-, tudomány, és müvészetügyi megbízott, a CsISz központi bizottságának alelnöke nyitotta meg ai, ünnepélyt. Utána Viliam Siroky kormányelnökhelyet, tes és külügyminiszter mondott be­szédet. A kormányelnökhelyettes beszé. dét az ünnepi est résztvevői gyak. ran félbeszakították viharos tap­sukkal és a Szovjetunió, J. V. Sztá­lin generalisszimusz, a Komszomol, Csehszlovákia Kommunista Pártja és annak elnöke, Klement Gottwald köztársasági elnök éltetésével. Csehszlovákia és a Szovjetunó népe felbonthatatlan szövetségének örömteli ünneplése az üdvözlő leve­lek manifesztációs jóváhagyásában csúcsosodott ki, amelyeket Klement Gottwald köztársasági elnöknek és a Komszomolnak küldtek az ünnep­ségről. A leveleket Ladislav Lisz, a CsISz Köziponti Bizottságának tit­kára olvasta' fel. Az ünnepi est további részében gazdag kultúrprogramm került be. mutatásra, amelyben felléptek a Nemzeti Színház színjátszó és ope­ratársulatának tagjai, a csehszlo­vák állami ének. és táncegyüttes, valamint a CsISz államdíjnyertes és a nemzetközi diákszövetség béke­zászlajával kitüntetett főiskolai mű­vészi együttese. A Nagy Okfóberi Szocialista Forradalom 35. évfordulójának és a Komszomol megalakítása 34. évfordulójának ünnepségeiről Klement Gottwald köztársasági elnökhöz intézett levél Tisztelt elnök elvtárs! A mai ünnepi estén összegyültünk, hogy megünne­peljük a Nafey Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulóját és az össz-szövetségi lenini kommunista Ifjúsági Szövetség alapításának 34. évfordulóját. Ifjú­ságunk teljes tudatában van annak, hogy a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom nélkül nem létezne népi demokratikus hazánk és szocialista felépítésünk sem. A Szovjetunió Kommunista Pártja dicsőséges XIX. kongresszusa utáni időben gyűltünk össze. Erre az eseményre összpontosul az egész haladó emberiség fi­gyelme. A XIX. kongresszus ifjúságunk számára a lelkesedés és az erő hatalmas forrásává lett. Ennek világos bizonyítékai a szocialista, kötelezettségválla lások ezrei, a 3000 ifjú ember, akik Osztrava felépí­tésére mentek. Tudjuk azt, hogy ezeket a nagyjelentőségű évfor­dulókat a legjobban azzal ünnepelhetjük meg, hogy fokozzuk az ifjúság részvételét a szocialista építés feladatainak teljesítésében mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. Legfontosabb feladatunknak ebben az időben első­sorban a következőket látjuk: az Ön által a kongresz­szuson adott irányvonal betartását, hogy minden CsISz-tag kiváló élmunkássá váljék. Figyelmünket első­sorban arra irányítjuk, hogy az ifjúság vállalt szocia­lista kötelezettségeinek teljesítésével a lehető legna­gyobb segítséget nyújtsa az ötéves terv idő előtti tel­jesítésében, Sztálin elvtárs születésnapjáig és a ter­melés gazdaságossá tételének fokozásában. Arra fo­gunk törekedni, hogy az ifjúság hozzájáruljon a Szov­jetunió, a népi demokratikus országok és a szocializ­mus építkezései számára való megrendelések idejé­ben való teljesítéséhez. Fokozzuk figyelmünket az ifjúság védelmi' nevelé­sének kérdései iránt, hogy hazánk védelmi képességét még jobban megerősítsük. Az ifjúságot a munka- és állami fegyelem meg­szilárdítására vezetjük, amely nélkül nem lehet sike­resen előrehaladni szocialista felépítésünkben. Mindezeket a feladatokat csak akkor teljesíthetjük, ha még behatóbban és még szélesebb mértékben ér­vényesítjük a szovjet tapasztalatokat, ha a komszomol példájához fogunk igazodni. A csehszlovák-szovjet ba­rátság hónapját nemcsak arra használjuk fel, hogy ez a hónap a Szovjetunió iránti szeretetünk manifesztá­ciója legyen, hanem hogy ifjúságunk tanulja az orosz nyelvet és megismerkedjék a szocialista tudomány és technika eredményeivel. Az évzáró taggyűléseket felhasználjuk arra, hogy megteremtsük az összes feladatok teljesítésének elő­feltételeit. A CsISz tanévében oda fogunk hatni, hogy ifjúságunk alaposan áttanulmányozza a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja XIX. kongresszusának határozatait, főleg Malenkov és Mihaijlov elvtársak beszámolóit. Sztálin elvtárs záróbeszédét és „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban" című müvét, valamint az Ön beszédét Gottwald elvtárs, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusán mondott és az Ön XIX. kongresszusáról szóló beszámolóját. ígérjük önnek, drága elnök elvtárs, hogy mindent megteszünk, hogy ezeket a feladatokat teljesítsük. Éljen az össz-szövetségi lenini kommunista Ifjúsági Szövetség! fiijen Csehszlovákia Kommunista Pártja és Kle­ment Gottwald elvtárs! Éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja és a nagy Sztálin!. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulójának és a Komszomol megalakítása 34. évfordulójának megünnepléséről a Szovjetunió lenini kommunista ifjúsági szövetségéhez intézett levél Drága elvtársak! Lángoló testvéri üdvözleteinket küldjük nektek, a Csehszlovákiai Ifjúsági Szövetség központi bizottsá­gának és a prágai szervezet funkcionáriusainak és tag­jainak ünnepi gyűléséről, amelyet a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 35 évfordulójának és a Szovjet unió lenini kommunista ifjúsági szövetsége megala­kítása 34. évfordulójának tiszteletére rendeztünk. Azért gyűltünk itt össze, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepségeinek előestéjén kife­jezzük népünk és ifjúságunk háláját és szeretetét, ha­zánk felszabadításáért és boldog életéért. Drága elnökünk, Klement Gottwald elvtárs arra ta­nít bennünket, hogy az egyedül helyes út, amelyen né­pünknek haladnia kell, a győzelmes Szovjetunió útja. A Szovjetunió Kommunista Pártjának dicsőséges XIX kongresszusa, amely félé "fordul egész népünk szíve és gondolata, ismét megerősített bennünket ab ban a bizonyosságban, hogy népünk mily helyes utat választott, amikor 1945. májusában sorsát összekötöt­te a béke, a haladás és a szocializmus legyőzhetetlen táborával, amelynek élén a hatalmas Szovjetunió áll. Mert ebben a legyőzhetetlen táborban a nagy Sztálin vezetése alatt biztosítva van népeink jövője és népünk boldogsága. Arról a nagy segítségről, melyet a Szovjetunió nyújtott nekünk az elmúlt hónapokban saját tapasztalataink alapján győződhettünk meg mi is, a Csehszlovák Ifjú­sági Szövetség tagjai. A Komszomol küldöttség, amely ellátogatott országunkba, nagyon értékes tapasztalato­kat adott át nekünk. Minél következetesebben érvényesítjük e tapaszta­latokat munkánkban, annál mélyebben vagyunk meg­győződve arról, hogy a mi Csehszlovák Ifjúsági Szö­vetségünknek is, ha a Csehszlovák Kommunista Párt elsőrendű segítőtársa akar lenni a szocializmus építésé­ben, mindenben a lenini kommunista Ifjúsági Szövet­ség példája szerint kell igazodnia. A XIX, kongresszus összehívása és lefolyása ifjfr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom