Uj Szó, 1952. október (5. évfolyam, 233-259.szám)

1952-10-01 / 233. szám, szerda

Bratislava, 19Ö2 október 1, szerda 2 KČS V. évfolyam, 233. szám­Világ proletárjai egyesüljetek! i STA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA SZLOVÁKIA KOMMÜN cf mai számban; A Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapjának megünneplése Szlovákiában ' (2. old.) A Kínai Népköztársaság megalakulásának harmadik évfordu­lója (3. old.) A koreai és kínai baktériumháborút vizsgáló nemzetközi tudo­mányos bizottság jelentése (4. old.) Fél óra alatt egy szekérrel (5. old.) A marx-leninizmus egyéni tanulása Az SzK(b)P XIX kongresszusa és a Nagy Októberi Szocialista forradalom 35 évfordulóidnak tiszteletére Felajánlásaik teljesítésével köszöntik a kassai Vörös Hadsereg-üzem dolgozói az SzK(b)P kongresszusát Már csak néhány nap választ el bennünket a Szovjetunió Kommu­nista Bolsevik Pártja — a béke és a kommunizmus harcosai élcsapata történelmi jelentőségű XIX. kon­gresszusának megnyitásától. A munkások, parasztok és népi­demokratikus hazánk dolgoz j ér­telmisége a szocialista hazafiság és a proletár-nemzetköziség legneme­sebb érzelmeinek megnyilvánulásá­vá] köszönti a kongresszus összehí­vását. A Szovjetunió iránt csodá­lattal és szeretettel eltelve, amely a világreakció minden ellenállása és igyekezete ellenére gyönyörű hazá­jában a kommunizmust építi, köte­lezettségeket vállalnak a kongresz­szus tiszteletére, melyeknek teljesí tése meggyorsítja országunk szo­cialista építésének ütemét, megerő­síti a béke és a demokrácia táborát. ••A győzedelmes bolsevikok példa képe nyomán felépítjük a szocializ­must hazánkban!" — ez az a jelszó, mely szerint irányítjuk politikai és építő munkánkat. Az orosz bolse­vikoktól tanultak Gottwald, Zápo tocky és Siroky elvtársaink és a többi érdemdús dolgozó küzdeni a kapitalisták ellen és győzedelmes­kedni felettük, a szovjet kommu­nistáktól tanulunk gazdálkodni ha zánkban. A dicső Bolsevik Párt a dolgozók vezérének, szervezőjének és tanítójának példájaként, a le­győzhetetlen párt. a csalhatatlan, hajóját biztonságosan a cél felé ve­zetíí kormányos példájaként áll előttünk. Az SzK(b)P történetének egyik legfontosabb tanulsága az, hogy „Az élcsapat szerepét csak az a párt tudja betölteni, amely a leg­haladóbb elmélet által irányítja munkáját". A marx-leninizmus elmélete az az iránytű, mely a bolsevikokat győ­zelemre vezeti. A bolsevikok pártja mindig szigorúan ügyelt arra, hogy tagjai tanulják ezt az elméletet. Az SzK(b)P Központi Bizottságának a pártpropagandáról szóló határoza­tában, amit az SzK(b)P története „Rövid magyarázatának" kiadásá­val kapcsolatban hoztak, például ez áll: „...ha kádereink nem sajátít­ják el a marx leninizmus elméletét, nem sajátítják el a bolsevizmust. nem küzdik le elméleti elmaradott­ságukat, mindkét lábukra sántikál­ni fognak, mert a szocialista építés összes ágazatainak helyes irányítá­sa megköveteli, hogy a gyakorlat­ban tevékenykedő dolgozók elsajá­títsák a marx leninizmus elméleté­nek alapjait, hogy képesek legye­nek az elmélethez igazodni a gya­korlati kérdések megoldásában". Ez a határozat egyúttal megmu­tatja, melyik a legjobb mód a marx-leninizmus tanításában. „Ki kell irtani azt a káros előítéletet, hogy a marx-leninizmust csak kö rökben lehet tanulmányozni, míg a valóságban a marx-leninizmu^ ta nulásában a fö és alapvető niód az önálló tanulás. Az önálló tanulás a leghatéko­nyabb tsfnutási módszer. Azok az elvtársak, akik elsajátították a könyvvel végzett önálló munka módszerét, közvetlenül a marx leni­nizmus klasszikusaitól tanulhatnak a gyakorlati, politikai és gazdasági problémák megoldásában. Pártunkban még van mit leküz­denünk a marxista-leninj elmélet lebecsülésével kapcsolatban azáltal, hogy a párt, az állami vagy gazda sági apparátus számos funkcioná­riusa nem képezi magát, lebecsüli az elmélet ismeretének jelentőségét munkájára. És mégis a tapasztala­tok arra tanítanak bennünket, hogy azok az elvtársak akik nem tanul nak és nem képezik magukat, sab­lonszerűén doígoznak, minden új iránti érzés nélkül és végül elvesz­tik a távlatokat szemük elől. Né­hány dolgozó emellett maradi okos­kodásokat hoz fel arról, hogy sok munkája miatt nincs ideje a tanu­lásra. Harcolni kell a marx lenini elmélet lebecsülésének minden je­lensége ellen, kritikai légkört kell teremteni az olyan elvtársak ellen, akik a párt megbízásából nagyje­lentőségű helyeket töltenek be és egyáltalában nem tanulnak, nincsen kedvük a tanuláshoz, vagy pedig tanulmányaikban elmaradnak. Sok kárt okozott az önképzésről való nézetek terén a Szlánszky és társai féle kémek és hazaárulók bandája. Szándékosan bagatellizál ták a marx-leninizmus tanulásának jelentőségét, mivel látták, hogy a párttömegek öntudatosítása össze­esküvő terveik komoly akadályát jelenti. Az önálló tanulás alapja, az is­meretek és tanulságok legnagyobb forrása az SzK(b)P történetének tanulmányozása. Az SzK(b)P tör­ténetében vannak összefoglalva az orosz bolsevikok harcai során szer­zett legértékesebb tapasztalatok, azok a tapasztalatok, amelyeket a Bolsevik Párt legjobb fiainak és lányainak nélkülözései és vére hul lása árán szereztek meg. Ezért az egyéni, tanulók nagy­része igyekezetét az SzK(b)P tör-, ténelmének tanulmányozásával, fő i leg Lenin és Sztálin műveinek ta­nulmányozásával ismereteinek' el­mélyítésére irányítja. A marx lenini elmélet önálló ta­nulmányozásának sikere legnagyobb mértékben attól függ, hogyan fog­ják azt irányítani a pártszervese­tek és milyen hatékony segítséget fognak nyújtani az egyéni tanulók­nak. Az egyéni tanulás kerületi párt­bizottságok általi eddigi irányítása é s ellenőrzése nehézkes és nem bi­zonyult eléggé rugalmasnak. Ezért a CsKP KB politikai titkárságának az 1952—53-as pártoktatás évéről szóló határozata alapján az egyéni tanulókat a járási bizottságok fog­ják irányítani és ellenőrizni. Mivel a járási bizottságok elsőízben fog­nak ilyen feladatokhoz és kevés tapasztalattal ' rendelkeznek az egyéni tanulás előkészítésében, je­lentős hiányosságok egész sorozata mutatkozik. A járási bizottságok nem ismer­kedtek meg kellőképpen az egyéni tanítás irányításának alapelveivel. Fel kell számolni azt a hamis néze­tet, hogy az önálló tanulás szerve­zése és irányítása könnyű dolog, hogy elég jóváhagyni a tanulmányi terveket, tanácsadókat kijelölni és a többi minden magától fog menni. A valóságban az egyéni tanulás irányítása és ellenőrzése bonyolult és nehéz dolog, mindennapi gondos­kodást követel meg a párt szervek tői, mivel minden egyéni tanulóval való személyes egyén; foglalkozás­ról van szó és pedig nemcsak az iskola megkezdésekor, hanem az egész tanulmányi idő folyamán. A marxi-lenini elmélet tanulmá­nyozásakor, főleg azoknak az elv­társaknak, akiket elsőízben sorol­tak be az egyéni tanulók közé, nem ki s akadályokat kell leküzdeniök, amelyek elsősorban tapasztalat­hiányból ^erednek. Ezeket az akadályokat azonban leküzdik, ha lelkesedéssel fognak tanulni, ha a régi párttagok pél­dáiból lelkesedést, erőt és kitartást fognak meríteni, ha azoknak példá ját fogják követni, akik a legrosz­szabb körülmények között, az ül­döztetés, nyomor az önképzés utá ni szomi idejében Marx, Engels ' Le­nin és Sztálin műveiből tanultak. A dicső SzK(b)P XIX. kongresz­szusának összehívását nagy öröm­mel fogadták a kassai Vörös Hadse­reg üzem dolgozói is. Minél jobban közeledik a kongresszus megnyitá­sának napja, annál többen jelentik be a történelmi jelentőségű kon­gresszus tiszteletére vállalt kötele­zetségeik teljesítését. A szocialista munkaversenynek a termelési fela­datok teljesítésére és megrövidíté­sére való irányítása elősegíti azt, hogy a szovjet kohászati dolgozók mintaképe nyomán a kassai Vörös Hadsereg üzem is teljesiti a világ­béketábor megszilárdításából rá há­ruló feladatait. A MEGMUNKÁLÓ MŰHELYBEN dolgozó elvtársak tűntek ki legjob­ban példás kötelezettségvállalásaik­kal és azok teljesítésével. Eperjesi Vince, Ben vő Ferenc, Dvonyik Já. nos felajánlották, hogy a magyaror szági megrendelések alkatrészeit két nappal a megszabott határidő előtt befejezik. Zomori Imre és Klestyinszky Im­re elvtársak szerelőcsoportja Kupec József mester vezetésével kötele­zettséget vállalt az elosztó szekré­nyek szerelő munkálatainak szep­tember 30-ig történő elvégzésére. Felajánlása teljesítésében nagy ré­sze volt annak, hogy az esztergá­lyosok pontos időben szállították le a szükséges alkatrészeket. Kitka József elvtárs felajánlotta, hogy a szereléshez szükséges alkat­részeket úgy készíti el, hogy folya­matos anyagszállítással zavartala raul működhessen a szerelő csoport. Lengyel elvtárs munkaközpontjának lakatos-csoportja kötelezettséget vállalt, hogy a 216-os műhelyen a daruíkast egy héttel előbb szereli ösz­sze. A villanyszerelök csoportja szin­tén rövidebb határidő előtt végzi el a darum végzet*- müveleteket, hogy október 5-ig, a XIX. kongresszus megnyitásáig a daru üzemképes le. gyen. A fémmegmunkáló műhely mun­kásai kötelezettséget vállaltak, hogy az építészeti csillekerekek gyártásá­nál fokozzák a munka termelékeny­ségét és a termelési időt 25 nappal megrövidítik és műszakon k hnil fe. jezik be a osőhengereken végzett munkálatokat. A Selmecbányái Kovohuty­üzembeu az év végéig öt negyedévi tervet teljesítenek A Selmecbányái Kovohuty válla­lat újítóüzemének dolgozói szep­tember 29-én összüzemi gyűlést tar­tottak, amelyen kiértékelték az SzK(b)P XIX. kongresszusának és • Nagy Októberi Szocialista For­radalom 35. évfordulójának tiszte­letére indított szocialista munka­versenyt és kötelezettségvállaláso­kat. Öröm és lelkesedés ragyogott a selmeca kohászok arcán, mert üze­mük már szeptember 27-én délelőtt teljesítette a gottwaldd ötéves terv negyedik évét. ,.A szovjet újítók és sztahanovis­ták gazdag tapasztalataiknak al­kalmazásával — mondotta beszédé­ben Preusz Sándor mérnök elvtárs, az üzem igazgatója — a Kovohuty üzem kötelezettségvállalását, amit az ötéves terv negyedik évének idő előtti teljesítésére tett, 22 nappal lépte túl". A gyűlése® újabb felajánlásokat tettek az üzem dolgozói, amelyek szerint az év végéig az ötödik ne­gyedévi tervet is teljesítik. hézségeket és mindazokat a dolgo­kat, amelyek megkönnyítik munkái jukat. Figyelembe vették az adago­lással járó időveszteséget és össze­egyeztették a Martin-kemence önté. si idejével. így sikerült a nehézsé­geket kiküszöbölni. Nemcsak a Martin-kemence dol. gozói tettek kötelezettségvállalást, hanem az üzem igazgatója, Supka elvtára és a műszakiak j/s, hogy a Martin-kemencének biztosítsák za­vartalan munkamenetét és kiküszö­böljenek minden olyasmit, ami aka­dályozná munkájukat.'' A Martin-ke­mencék tervteljesítésétöl függ a fi­nom és durva hengerelő, valamint a csőhengerelö egyenletes tervteljesí­tése, ami magával hozza a többi mű­helyek mindenkori tervteljesítésé­nek biztosítását, mert kellő mennyi, ségü nyersanyagot biztosít számuk­ra. A lemezmííhely dolgozói is a Martin-kemence telje­sítését és vállalását vették figye. lembe, amikor aláírták a XIX. kon­gresszus tiszteletére tett kötelezett, ségvállalásukat. Amikor a megbe­szélések minden munkaszakaszon megtörténtek, a vastaglemez.mü­hely dolgozói kötelezettségvállalást tettek hogy 42 tonnával termelnek többet a negyedik negyedév végéig és 109.000 korona értékű anyagot takarítanak meg. Ezenkívül július 29-i felajánlásukat, amely szerint évi tervüket december 15-re teljesí. tik, 10 nappal lerövidítették, úgy­hogy évi tervüket már december 5­re befejezik. Ezeknek az eredményeknek az el. érésében ncgy szerepe van az üze­mi párt-és a szakszervezet jó mun­kájának. Maguk a párttagok mutat­nak példát munkájukkal és kezde­ményezésükből újabb kötelezettség­vállalások születnek, ami az üzem összmunkássagának teljesítményét előrelendíti. Kelemen Béla. December 7-ig teljesítik évi tervüket a podbrezovai üzem dolgozói A podbrezovai üzem dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 35. évfordulójának, valamint az SzK(b)P XIX.- kongresszusának tiszteletére újabb munkafelajánlá­sokat tettek. A kötelezettségválla­lások figyelemreméltóak azért is, mert a podbrezovai üzem a köztár­saság legjobb üzemei közé tartozik. A dolgozók versenyeznek egymás között. A verseny nagyon élénk és nap-nap után új, nagyszerű eredmé­nyeket szül. A mult héten a verseny­zászlót, melyet a csőhengerelö má­sodik műszakban dolgozó munkásai már hónapok óta tartottak, sikerült az első műszáknál'- megszereznie. Langaver János csoportja nem egyszer mutatta már meg, hogy milyen nagyszerűen állja meg helyét a munkaszakaszon. Ma is a jő összmunka eredményének kö­szönheti, hogy az első helyre került a versenyben. A csőhengerelö dolgo­zói július hónapban, amikor az or­szág legjobb üzemének címét a podbrezovai üzem kapta meg, köte­lezettségvállalást tettek, hogy ter­ven felül öt tonnával több anyagot termelnek ki. A XIX. kongresszus tiszteletére vállalt kötelezettségük, ben a csöhengerlő dolgozói meg­mutatták, hogy mindenkor megáll­ják helyüket. Ezúttal is kitettek magukért, mert júliusi vállalásu­kat felülvizsgálták, a munkahelye­ken ellenőrizték és rájöttek, hogy munkájuk jobb megszervezésével még nagyobb teljesítményt érhetnek el. így történt, amikor a pártszer­vezet és az üzemi bizottság előké­szítette a XIX. kongresszus tiszte­letére a kötelezettségvállalásokat, hogy a csőhengerelö dolgozói már kész tervekkel állottak elő. Meglé. vő kötelezettségvállalásukat a XIX. kongresszus tiszteletére kiegészí­tették azzal, hogy a negyedik ne­gyedévben terven felül hét tonnával termelnek többet. ' A podbrezovai üzem dolgozói az elmúlt napokban összüzemi gyűlés­re jöttek össze, hogy megvitassak a XIX. kongresszus tiszteletére tett vállalásokat. Az üzem dolgozói ma. guk vizsgálták felül a lehetőségeket tervük túlteljesítésére a munkahe­lyükön. A gyűlésen egyhangúlag el­határozták, hogy az évi tervet de­cember 21.e helyett már december 7ig teljesitik. Az öntödében, a Martin-kemen­céknél az adagolók nagyobb mennyi­ségű vas adagolását biztosítják a kemencének és így a Martin-kemen­ce dolgozói vállalhatták, hogy az öntöde december 7-re teljesíti ter­vét. Ezenkívül a négyes és kettes Martin-kemence dolgozói száz ton. nával több acélt termelnek a negye­dik negyedévben és 700.000 korona értékű anyagot takarítanak meg. Javoresik Gusztáv az 1 a) Martin-kemencénél dolgozik. Csoportja a legjobbak közé tarto­zik. Szeptember hónapban állandó­an 100 százalékon felül teljesítették tervüket. Javoresik Gusztávot nem­csak a podbrezovai üzemben isme. rik, neve eljutott más üzemekbe is. Javoresik Gusztáv a gyorsöntés kí. váló mestere. Az országos verseny­ben második dijat nyert. E kitünte­tése mellett rádiót és más értékes ajándékokat kapott. Fizetése havon­ta meghaladja a 10.000 komnát. Javoresik Gusztáv szemén kék szemüveggel vizsgálja a kemence, hőfokát. Amint áll a kemence előtt, izmos karjával félkört ír le a leve­gőben és ezeket mondja: ha a ke­mentibe pontosan adják az adago­lást, akkor előbb tudunk csapolni. Ebben az esetben még van időnk megtölteni újból és így átadni a következő váltásnak, ami újabb lé. pést jelent vállalásunk teljesítésé­hez. A XIX. kongresszus tiszteletére tett kötelezettségvállalást úgy ké­szítették elö a Martin-kemence dol. gozói hogy közösen megbeszélték az adagolást és az ezzel felmerülű ne-

Next

/
Oldalképek
Tartalom