Uj Szó, 1952. augusztus (5. évfolyam, 181-207.szám)

1952-08-01 / 181. szám, péntek

c/l mai szántban: Előre a negyedik tervév teljesítéséért (2. old.) Huszonötéves a kínai néphadsereg (3. old.) Urban Ernő, a Kossúth-díjas magyar író a Tüzke­resztség-röl és terveiről * (4. old.) A losonci Tatra-bútorgyár pártszervezete elérkezett­Bek látta az időt, hogy az üzem necsak meny­nyiségileg, de minőségileg is teljesítse feladatait (5. old.) SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1952 augusztus 1. péntek 2 KČS V, évfolyam, 181. szám. Világ proletárjai egyesüljetek? Gabira Ferenc az alistáli szövetkezetben több, mint 37 mázsa gabonát kap az eddig ledolgozott munkaegységeire Alistál határában hatalmas búza­táblán. búg a három cséplőgép. Csu­pán egy-két nap van még hátra és az alistáli EFSz befejezi a cséplést. A tagok az első gabonával az ál­lam iránti kötelességüknek tettek eleget, amit most csépelnek, az már mind a szövetkezet magtárába megy. Az EFSz irodájában éppen a mun­kaegységeket számolják össze. Most lehet csak igazán látni a szö­vetkezeti tagok félévi szorgalmas munkájának eredményét. Tekintsünk csak bele a könyvekbe. Bíró Ferenc feleségével 727 munkaegységet dol­gozott le július végéig. Ezért 1818 kg búzát, 363 kg rozsot és 727 kg árpát kap. Bíró elvtárs a dolgozók állama iránti szeretetét azzal feje­zi ki, hogy 700 kg búzát és 363 kg rozsot bead a földműves raktárszö­vetkezetbe. — Minek tartogatnám — az egész évi kenyerem már úgyis biztosítva van. hadd kerüljön a fe­lesleg a városi munkások asztalá­ra. Gabira Ferenc jön be az irodába. A gondjaira bízott sertések részére jött takarmányt rendelni. Megnéz­tük hát az ő munikaeredményét is. A Gabira családnak már 947 mun­kaegysége van. Kap 23.55 mázsa búzát, 420 kg rozsot és 944 kg ár­pát. — Nekünk sok kell — mond­ja — mert 7 tagú család ellátása nem kis dolog, de 420 kg rozsot azért én is adok a dolgozók asz­talára. Ezután Üzeka István eredményeit nézzük meg. ő négytagú családjá­val él és 467 munkaegységet dol­gozott le. Természetbeni járandósá­ga 1667 kg búza, 333 kg rozs, és 467 kg árpa. A kenyérnekvaló nem­csak hogy elég, hanem még az ál­lamnak is tud adni belőle. Bartalos Miklós 474 munkaegy­sége után 1186 kg búzát 246 kg ro­zsot és 474 kg árpát kap. 14 éves fia is jelentkezett a szövetkezetbe tagnaJt. Ő is ledolgozott már 50 munkaegységet. Nem is akar más lenni, csak szövetkezeti dolgozó, annnyira megszerette a közös mun­kát, Morváth József 446, felesége 261 munkaegység után kapja ga­bonajárandóságát. Horváth József­né megmutatta, hogy 4 apró gyer­meke mellett is kiveszi részét a szocialista építömunkából és ezzel példát mutat a többi asszonytársá­nak. Kossá László, Nagymegyer. Szövetkezeti községek létesülnek a nagykaposi járásban A nagykaposi járásban jó felvi­lágosító munkával harcolnak pár­tunknak és kormányunknak az EFSz-ek megszilárdításáról és to­vább fejlesztéséről szóló határoza­tának teljesítéséért. A meggyőző munkát a párt irányítja. Az egész területen előadásokat rendez. Nagy­kaposon ós a pálovcei EFSz-ben az élenjáró gazdák számára tartottak szakelőadást a közös gazdálkodás, ról. A jelenlévők az előadás után szétnéztek a szövetkezetben, be­mehettek az istállóba, megnézhették a gabonákat és bármelyik szövet­kezeti tagga|l elbeszélgethettek a szövetkezet problémáiról. A szakelö­adások résztvevői tehát értékes ta­pasztalatokkal tértek haza falvaik­ba. A meggyőző tevékenységben nagy szerepet játszottak a néppel való beszélgetések is, amelyeken az egyes falvak magángazdálkodói bát­ran megmondhatták véleményüket és minden kérdésükre választ kap­tak. De vájjon kell-e meggyőző tevé­kenység ott, ahol a példák olyan világosan beszélnek. Az idei béke­aratásban minden egyénileg gaz­dálkodó meggyőződhetett arról, hogy amit • nagyapáink idejében legalább 4 hétig kellett volna nehéz mun­kával learatni, azt ma a szövetke­zetben önkötözögépek és kombájnok segítségével 6 nap alatt learatják. Nézzük osak a Mokcsa—Keréz-i EFSzt. Itt végezték el elsőnek az aratást. A szövetkezeti tagok mun­kája minden magángazdálkodó szá­mára a legigazibb bizonyíték volt arra, mennyire szívükön viselik a tagok a szövetkezet ügyét. Vagy ho­gyan volt Nagykaiposon? A reakció már előre elhíresztelte, hogy az EFSzbe-n a kalászosok aratása leg­alább augusztus 10 ig eltart. A re. akció állítása azonban megdőlt, mert megjelentek az önkötözögépek és megjelent a kombájn, úgyhogy naponta 10—12 hektárt is learattak es elcsépeltek. A kombájn munká­ját minden gazda megcsodálta. Olyqn jól dolgozott és annyi gabo­nát kicsépelt, hogy alig volt elég az elhcrdásra egy traktor. A reakció dühöngött, mikor megtudta, hogy 10 nappal a tervezett idő előtt fe­jezték be az aratást. A szövetkeze­ti tagok a legodaadóbb munkát vé­gezték, egymásközt versenyeztek. Különösen nagy méreteket öltött a verseny Magyar Bertalan csoport­jában, amely csoport győztesem ke­rült ki a versenyből. A csoport tag­jaira naponta átlag két hektár ju­tott és ezért mindegyikük két és fél munkaegységet kapott. De hő­sies munkát végzett Varga József és idősebb Eszterhai Bertalan cso­portja is. A nagykaposi magángaz­dálkodók elgondolkodhattak a látót takon. Az eredmény az lett, hogy a község földműveseinek 90 száza­léka ma már szövetkezeti tag. A jó példák láttára tűrt meg a jég Iske községben is. Itt a gazdák 99 százaléka aláirta a szövetkezeti belépési nyilatkozatot. Sőt a szom­szédos Bés község is a közös gaz dálkodás útjára lépett. De a köze­li Csicser község dolgozó parasztjai is a közös gazdálkodásban látiák már életszínvonaluk emelésének le­hetőségét. Egyhangúlag elfogadták a III. típusú munkamódszert. Kapío®—Kelecaényen kissé más a helyzet. A kis- és középföldmüvesek itt is meggyőződtek már fc közös gazdálkodás előnyeiről, csakhogy vannak a faluban kerékkötők, a mult rendszer híveinek maradványai, akik mindent megtesznek annak meggátlására, hogy a közös gazdál­kodás győzedelmeskedni tudjon. A szövetkezetet ennek ellenére megala­kították és reméljük, hogy rövid időn belül jó eredményeket fognak elérni. Nyárad és Mocsár dolgozó földművesei is egyhangúlag elfogad­ták a Hl. típusú munkamódszert. A régebbi szövetkezetek is bát­rabban néznek már a jövő felé. De­regnyőn, Nagyráskán, Kaposvajkó­con és Moksán az ősszel minden barázdát felszántanak. Lemaradás azokban a községek­ben észlelhető, ahol a reakció ma­radványai iparkodnak kihasználni a kis- és középföldmüvesek ingado­zását. így van ez Mátyócon, Rusz. kán, Nagyszelmecen és még több helyen. Ezekben a községekben fo­kozni kell a meggyőző tevékenysé­get és ártalmatlanná kell tenni az utolsó harcát folytató reakciót. Szabó József, Nagykapos. Az ipolysági járás szövetkezetei élen járnak a beadás teljesítésében Az ipolysági járásban az ara­tást már mindenütt befejezték, sőt a szövetkezet többsége már a csép­lést is elvégezte. A cséplőgéptől az első gabonát mindenütt a földműves raktárszövetkezetbe viszik. A be­gyűjtés így az egész járás terü­letén teljes ütemmel folyik. A szö­vetkezetek most is jó példával jár­nak elől. Az ipolyviski IV. típusú EFSz már -százszázalékra teljesí­tette beadási kötelezettségét az ösz­szes gabonafélékből. A százdi EFSz tagjai százszázalékra eleget tettek rozs- és árpabeadási kötelezettsé­güknek. A kistúri szövetkezet a bű­zabeadást 75, a rozsbadást 100 szá­zalékra teljesítette. Százszázalékos teljesítményt értek el továbbá az alsószemerédi EFSz búzából, az ipolynyéki rozsból, az ipoly­nagyfalusi búzából és árpából, a szécsénkei EFSz árpából. Jól fo­lyik a beadás Ipolynyéken, Közép­túron, Magyaradon, Foil'sőszemerté­den, és Egyházmaróton is. A szövetkezetek mellett a kis- és középparasztok is megmutatták, hogy hazafias kötelességüknek te­kintik a beadási kötelesség teljesí­tését. Kelenye község dolgozó pa­rasztjai különösképpen, jó példával járnak elől. Jánosovics Lajos kis­paraszt rozsbeadását 137, árpabe­adását pedig sízázszázalékra telje­sítette. Csáki József kisparaszt rozs. ból 110. búzából pedig százszázalé­kos teljesítményt ért el. Ipolynyé­ken. Mid S. 3 hektáros dolgozó pa­raszt jár elől jó példával, Pivarcs János meg Lison mutat példát töb­bi társának, mert búzabeadását 180, árpabeadását pídig százszázalékra teljesítette. Tóth Tibor, Ipolyság. A csenkei szövetkezet mindenből eleget tett az állam iránti kötelezettségeinek A csenkei EFSz július 22.én ele­get tett beadási kötelezettségének. Az állam iránti kötelezettség tel. jesítése után eltették a jövő évi ve tömagot, majd megkezdték a ta­goknak a ledolgozott munkaegysé­gek után járó gabonát szétosztani. Mikóczi Sándor fiával együtt dolgo­zik a szövetkezetben. Az első félévre 21.90 mázsa gabonát kapott. Szalai Ferenc másodmagával. 17 mázsa ga­bonát kapott. Németh Mihály já­randósága 15 mázsa. Most, a termeszetbenlek szétosz­tásánál látszik meg igazár., hogy ki hogyan dolgozott. Akik az első félévben kerülték a munkát, most vakarhatják a fejüket és fájó szív­vel nézhetik társaik megrakott^ sze­kereit. A szövetkezet elsőnek teljesítette a tojásbeadást is. Még májusban ele­get tett tojásbeadási kötelezettsé­gének. Az egész évi tejbeadási kö­telességét is teljesítette június vé­géig. Azóta a tejet feláron adja és ezzel mintegy félmillió koronás hasznot biztosít. A sertés és marhahús beadásának is mindig idejében eleget tesz, így a jegyekkel sincs semmi fennaka­dás. A tagok szorgalmasan dolgoz­nak. Cíferi Lajos például .170—200 darab növendéket és hízót gondoz. A gyönyörűre hizlalt sertések mint­ha „futószalagon" jönnének ki ke­zéből. A tehéngondozók közül Füsi Lajosnak és Sáha Lajosnak köszön­hető az, hogy a szövetkezet már jú­liusban eleget tett égése évi tejbe­adási kötelezettségének. Az állrt­tenyésztés eredmenyei nem kis mér­tékben Mikóczi József zcrotechni­kusnak köszönhetők, kinek szemét a legkisebb hiba sem kerüli el. Vass Ferenc, Csenke. A szövetkezet példája nyomán a balázsfai dolgozó parasztok példásan teljesítik beadásukat A balázsfai IV. típusú EFSz-ben még zúgnak a cséplőgépek. Eddig 16.50 vagon búza, 5.74 vagon rozs, 11.5 vagon árpa és 2.25 vagon zab, tehát alig három hét alatt több mint 187 mázsa gabona került zsá­kokba. A szövetkezeti tagok az el­ső gabonából beadási kötelezettsé­güknek tettek eleget. Az elmúlt napokban megkezdték a cséplést a magángazdálkodóknál is. Bende Géza 1.20 hektár földön gazdálkodik, 882 kg búzája termett. A szövetkezet példájából tanulva ő is legelőször beadási kötelezettsé­gének tett eleget. 702 kg búzát így is hazaszállított és azt a kijelentést tette, hogy ebből még ad az állam­nak. Póda Kálmán 2.75 hektár földön gazdálkodik. Termett 13.5 mázsa búzája és 11 mázsa árpája. Az el­ső zsák gabonát ö is a földműves raktárszövetkezetbe vitte. Hasonló­képpen járt el Bokros Gyula is, aki csupán 0.32 ár földön gazdálkodik. Termése 446 kg búza és az előirt 48 kg-ot örömmiel adta le annak tu­datában, hogy legalább ennyivel hoz. zájárul a dolgozóik közeliátásához. Vannak a magángazdálkodók közt olyanok, akiknek kis földecskéjiikön nem termett annyi, hogy a fejadag is megmaradjon meg a beadási kö­telezettségüknek is eleget tegyenek. Ezek gabona helyett tojást, tejet, vagy babot adnak be, csakhogy az állam iránti kötelességüket teljesít liessék. Ilyenek Busánszki György, Horváth Géza, Bartalos Kálmán és még jó néhányan. Pakos Pál, Dunaszerdahely. A libádi földművesek a cséplőgéptől teljesítik beadásukat A libádi kis. és középföldmüve­sek egyenesen a cséplőgéptől teljesí­tik beadási kötelezettségeiket. El­sőnek Kardos 'András kisgazda tel. jesítette az állam iránti kötelessé­gét, mégpedig 104 százalékra. Pél­dáját követték Radics Pál, Juhász Ferenc, idősebb Fazekas Mária és még egynéhány hazafias kisparaszt, akik beadási kötelezettségüket száz­százalékosan teljesítették. Radványszki András, Libád. A nagykéri szövetkezet is becsülettel eleget tett hazafias kötelességének Nagykéren már az aratás előtti napokban azt híresztelték a szövet­kezet ellenségei, hogy az EFSz.nek nem terem annyi gabonája, hogy tel­jesíteni tudja beadási kötelezettsé­gét és szét tudja osztani a tagság természetbeni jutalmát. A kulákok és spekulánsok azonban elnémul­tak. A szövetkezet ugyanis búzából és rozsból százszázalékra, árpából pedig százszázalékon felül teljesí­tette beadási kötelezettségét. Ezen­kívül hat vagon búza, meg három vagon árpa és rozs van a szövet­kezet magtárában, hogy a ledolgo­zott munkaegységek után szétosszák j a tagok között. Bojcsán Elek, Nagykér. Az ekecsi szövetkezet túlteljesítette rozs beadási kötelezettségét Az ekecsi EFSz tagjai július 28­án teljesítették beadási kötelezett­ségüket. Búza beadásukat 100 szá­zalékra, rozsbeadási kötelezettségü­ket 120 százalékra teljesítették, ár­pából százszázalékos teljesítményt értek el. A földmunkák mellett rendesen folynak az állatenyésztési munkák is. Udvari elvtárs, a szövetkezet zoo. technikusa 285 darab sertést gon­doz zootechnikusi teendői mellett. Ezt a munkát az egyik megbete­gedett szövetkezeti tag helyett vég. zi. Németh elvtárs 86 darab növen­dékanyát gondoz és azonkívül 82 növendéket. Jó munkát végez Csicsó bácsi is, aki 65 éves kovára való tekintetnélkül rendesen ellát 3S anyadisznót, 72 darab elválasztott malacot, és 81 szopósmalacot. A sertésgondozóknak nagy nehézsé­gekkel kell megküzdeniük, mert a sertések nem közös istállóban van­nak elhelyezve, hanem szerte a fa­luban. A tehéngondozók közül Köles lm­re tűnik ki szolgalmas munkával, dle dicséretet érdemelnek Csernán. szki János és Csápai János is, akik ketten 102 darab növendéket gon­doznak. Lelkiismeretes munkájuk megnyilatkozik abban is, hogy az istállóban mindig a legnagyobb tisz­taság van. Paksi László, Füss. Július 27-én eleget telt beadási kötelezettségének a nagymagyari szövetkezet A nagymagyari egységes földmű, ves szövetkezet július 27-én telje­sítette gabonabeadási kötelezettsé. gét. A szövetkezeti tagok, de ugyan­altkor a falu lakosai is odaadó mun­kájukkal odahatottak, hogy a ga­bonabeadást 7 nappal előbb meg tudtuk valósítani,' mint ahogyan az tervezve volt. A cséplésnél például az egyik vasárnap annyian jelent­keztek a falu lakosságából, hogy egy-egy cséplőgéphez 40 ember is jutott. A jelentkezők között voltak olyanok, akik igazán minden téren és mindig kiveszik a munkából a részüket. így például Méry Gyur­ka, Szabó Rózsi, Bagyura Irén és az 58 éves Zsigó Mihály. Amikor a szövetkezet az utolsó traktor gabonát vitte a földműves raktárszövetkezetbe, kis ünnepséget rendeztek, melynek keretében kü­lönböző műsorszámok mellett is­mertették a nagymagyari szövet­kezet győzelmét a kenyércsatában,. Vass Ferenc, Nagymagyar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom