Uj Szó, 1952. július (5. évfolyam, 154-180.szám)

1952-07-20 / 171. szám, vasárnap

8 UJ $10 1952 július 20 Hétfő, július 21 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.15: Magyar hír­szolgálat. 6.00: Hírek. 6.15: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli ze­ne. 7.50: Csasztucskák. 8.05: Hang­lemezek. 9.00: Hazai sajtószemle. 9.15: Szórakoztató zene Prágából. 9.40: Timrava Hősök, felolvasás. 10.05: Klasszikus hanglemezek. 11.00: Női műsor. 11.30:' Lakodalmi és szerelmi népdalok. 12.30: Hírek. 12.45: Üzemi rádió. 12.55: Fúvós­zene. 14.00: Közlemények. 16.00: Hírek, szovjet sajtószemle. 16.15: Gyermekmese. 16.30: Tarka hang­lemezek. 17.30: Hangjáték. 18.00: Magyar műs<rf-. 18.15: Haladó és if­júsági dalok. 19.00: Rádióújság. 19.30: Hanglemez. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: J. Lukacsovies megbí­zott beszéde a Lengyel Népköztár­saság államünnepének alkalmából. 20.30: Lengyel és hazai dalok. 21.00: Mezőgazdasági negyedóra. 21.15: Hangjáték az új Varsó építé­séről. 22.00: Chopin-müvek hangle­mezről. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Néger spirituálé. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Falurádió. 11.30: A tolvaj. Petelei István elbeszélése. 12.30: Körösi Dudus Zoltán és zenekara játszi!?. 13.15: A magyar rádió szó­rakoztató zenekara játszik. 14.15: Heti zenés kalendárium. Hangi. 15.30: Ambrózi Béla Liszt-müveket játszik. 15.50: Uj sereg, új dal. Hangi. 16.20: Most légy okos Do­mokos! 16.45: Műsor az úttörők ze­nei szakköreinek. 17.15: Ifjúság hangja. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: Jó munkáért szép muzsikát! 19.00: A magyar rádió énekkara énekel. Hangi. 20.40: Begyűjtési verseny hírei. 20.45: Az argentin ügy. A magyar rádiószínház bemu­tatója. 22.20: Halló, itt Helsinki! 2-3.20: Magyar zenekari hangver­seny. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Operarészletek. Hangi. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Ágas­vári Sándorné népi énekes énekel. Hangi. 7.35: A rádió hangjátékai­ból. Hangi. 8.15: Magyar zenekari muzsika. 9.00: Beethoven: Klarinét­trio, op. 11. 9.20: A román rádió gyermekkórusa énekel. 9.45: Be­szélgessünk oroszul! 10.10: Szovjet és magyar könnyű zene. 11.00: Na­pos Palkó. Mesejelenet. 11.20: Goldmark: Téli rege — nyitány. 15.00: Zenekari hangverseny. Hangi. 16.00: Ömlik búzánk aranya. 16.30: Délutáni hangverseny. 17.40: A Rá­dió Népművelési Híradója. 18.00: Couperin: Lantosok felvonulása. 18.10: Beszélő atlasz. Lengyelor­szág. 18.40: Zenés részletek Polgár Tibor Utazás a nagy folyón c. hangjátékából. 19.00: A cséphadaró­tól a kombájnig. 19.15: Sportne­gyedóra., 19.35: Szív kiildi szívnek szívesen. 19.50: Zúg a traktor. Hangi. 20.00: Mozart müveiből. 22.00: A magyar munkásmozga­lom harci dalaiból. Hangi. 22.20: 1848-ban. Ránki György feldolgo­Kedd, július 22 BRATISLAVA 5.00: Hírek! 5.15: Magyar hír­szolgálat. 6.00: Hírek. 6.15: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli ze­ne. 7.50: Népszerű nyitányok. 8.05: Hanglemezek. 9.00: Hazai sajtó­szemle. 9.10: Hanglemezek. 9.50: Előadás. 10.05: Hangverseny. 10.10: Üzemi együttesek műsora. 11.00: Női műsor. 11.30: Tánczene. 12.30: Hírek. 12.45: Hanglemezek. 13.15: Előadás. 14.00: Közlemények. 16.00: Hírek, szovjet sajtószemle. 16.10: Szólistáink. 16.30: Pionír-műsor. 17.00: Előadás. 17.20: Népi demo­kráciák dalai és táncai. 18.00: Ma­gyar mü&r. 19.00: Rádióújság. 19.30: Hanglemezek. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: Katonáink játszanak falvainknak. 21.00: Mezőgazdasági negyedóra. 21.15: Lengyel zenemü­vek. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Hangverseny. KOSSUTH-RÁDIÓ 6.45: A Szabad Nép mai vezér­cikke. 11.30: Női szemmel... A rá­dió asszonyrovata. 11.50: Weprik: Az ujjongás dala. 12.30: A világ népei a békéért. Hangi. 13.00: Bor­sodi dalok és csárdások. 13.30: Er­kel, Mosonyi és Doppler müveiből. Hangi. 14.15: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. 15.30: Szovjet operákból. Hangi. 16.20: A magyar rádió ajándékmüsora a csö­möri úttörőtábornak. 17.15: Zúgva száll dalunk. Hangi. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: Vasárnap a mecs­csen. Vidám sportműsor. 19.00: Egy falu — egy nóta. 20.40: A be­gyűjtési verseny hírei. 20.45: A kacsalábon forgó vár. Zenés irodal­mi műsor. 21.25: ,,A Vörös Grivica" ifjúmunkáskórus énekel. 22.15: Hanglemezek. 22.20: Halló, itt Hel­sinki! 23.20: Részletek Farkas Bű­vös szekrény és Kraszev Zümmö­göcske c. operájából. Hangi. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Boldog aratás. Hangi. 6.30: Színházak és mozik műsora. 6.35: Szép a reggel Csillebércen. 7.00: Az Oszipov-együttes műsorából. 7.35: Színes muzsika. Hangi. 8.30: Opera­részletek. Hangi. 9.20: Olimpiai híradó. 9.40: Dal tanulás. A Gyer­mekrádió műsora. 10.10: Átképzö­sök oktatása a MÁVAG-ban. 10.25: Szentlörinczy Marianne hegedül.' 10.40: Szórakoztató zenekari mü­vek. 11.27: Chopin: f-moll mazúrka. Hangi. 15.00: Indulók fúvószene­karra, Hangi. 15.15: A magyar rá­dió szórakoztató zenekara játszik. 16.00: Hazáról, emberekről... 16.30: Zenekari hangverseny. Bach és Mo­zart müveiből. Hangi. 17.40: Magya­ri Imre és zenekara muzsikál. Hangi. 17.55: Mi a ..népdalfeldolgo­zás"? Ádám Jenő előadása. 18.40: Szív küldi szívnek szívesen. 19.00: Mi újság a tudomány és technika világáb? : ? 19.15: Sportnegyedóra. 19.35: A Belügyminisztérium Köz­ponti Kultúregyüttesének zenekara játszik. 22.00: Magyar művészek hangversenye magyar szerzők mű­veiből. 22.45: Hanglemezek. Szerda, július 23 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.15: Magyar hír­szolgálat. 6.00: Hírek. Külföldi sajtószemle. 6.15: Reggeli nene. 7.00: Hírek. 7.50: Híres olasz éne­kesek hanglemezei. 8.05: Hangle­mezek. 9.00: Hazai sajtószemle. 9.10: Hanglemezek. 9.45: Uj mű­szakunk, reportázs. 10.05: Szóra­koztató dallamok. 11.00: Női mű­sor. 11.30: Hanglemezek. 12.15: Szlovák dalok. 12.30: Hírek. 12.45: Üzemi műsor. 12.55: Népdalok. 13.15: A bratislavai rádiózenekar hangversenye. 14.00: Közlemények. 16.00: Hírek. Szovjet sajtószemle. 16.10: Sakkmüsor. 16.20: Tánczene. 17.00: Női műsor. 17.20: Operazene, Smetana müveiből. 18.00: Magyar műsor. 18.15: Zenés műsor. Az árvái duzzasztógát dolgozóinak. 19.00: Rádióújság. 19.30: Mese. 19.45: Olimpiai hirek. 20.15: Előadás. 20.30: A kassai rádiózenekar mű­sora. 21.00: Mezőgazdasági negyed­óra. 21.15: Hadseregrádió. 21.30: A katonai művészi együtttes mű­sora. 22.00: Beszélgetés a hallga­tókkal. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Orgonazene. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Falurádió. 5.45: Reggeli ze­nés műsor a munkába induló dolgo­zóknak. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 11.30r Mindennapi tör­ténetek. Fehér Klára írása. 11.40: Szovjet filmrészletek. Hangi. 12.30: Szendlay László és zenekara ját­szik. 13.15: A magyar rádió szóra­koztató zenekara játszik. 14.15: Pataki Imre brácsázik. 14.30: Iva­nov és Makszakova énekel. 15.30: Hangszeres népzene. 15.50: Uj élet sarjadt a romok között. A magyar rádió ünnepi műsora. 16.20: Karcsi szerződést köt. Elbeszélés. 16.40: Tanuljunk énekszóra oroflzy'! 17.15: Kínai és koreai dalok 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.15: Szív kül­di szívnek szívesen. 19.00: Építő­ipari félóra. 20.00: Hangos Újság. Tíz perc külpolitika. 20.40: A be­gyűjtési verseny hírei. 20.45: A ko­reai gyermekek között. 21.00: A magyar rádió szimfónikus zenekara játszik. 21.50: Kodály- Vörösmarty: Óda Liszt Ferenchez. Hang. 22.20: Halló, itt Helsinki! 23.20: Sport­filmekből. 23.30: Beethoven hegedű­zongora szonátái. Csütörtök, július 24 BRATISLAVA 5.00: Hírek, hazai sajtószemle. 5.15: Magyar hírszolgálat. 6.00: Hírek. Külföldi sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli zene. 7.50: Dalok. 8.05: Hanglemezek. 9.00: Hazai sajtó­szemle. 9.15: Hanglemezek. 9.45: Előadás. 10.05: A prágai rádió szimfónikus zenekarának hangver­senye. 10.10: Üzemi együttesek. 11.00: Női műsor. 11.30: Operazene. 12.30: Hirek. 12.45: Szovjet szóra­koztató dallamok. 14.00: Közlemé­nyek. 16.00: Hírek. Szovjet sajtó­szemle. 16.10: Norvég táncok. 17.00: Felolvasás. 17.20: Népi tánczene. 18.00: Magyar műsor. 18.10: Szóra­koztató és tánczene. 19.00: Rádió­újság. 19.30: Kolííozdalok. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: A bratislavai rádiózenekar hangversenye. 21.00: Mezőgazdasági negyedóra. 21.15: Békében akarunk élni, rádiójáték. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Hangverseny. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Falurádió. 5.45: Reggeli ze­nés műsor a munkába induló dolgo­zóknak. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 11.30: Tárul az új sza­bad élet. 12.30: Magyar népdalkó­rusok. Hangi. 13.15: Szórakoztató muzsika. Hangi. 14.15: A Rádió Gyermekújság műsora. 14.50: Ma­gyar népzene. Hangi. 15.30: A gör­be nyírfánál. Zenés elbeszélés. 16.00: Részletek Wagner Tannhauser c. operájából. Hangi. 16.30: A magyar nép történetéből. Előadás. 16.45: A Komszomol dicsőségéről. Hangi. 17.00: Külpolitikai kérdésekre vála­szolunk. 17.15: Ifjúság Hangja. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: A Néphadsereg Híradója. 19.00: Egy­falú — egy nóta. 20.00: Hangos Újság. 20.40: A begyűjtési verseny hírei. 20.45: Román tánczene. 21.05: Részletek Verdi Traviata és Truba­dúr c. operájából. Hangi. 22.20: Halló, itt Helsinki! 23.20: Esti szí­nes muzsika. Péntek, július 25 BRATISLAVA 5.00: Hírek. Hazai sajtószemle. 5.15: Magyar hírszolgálat. 6.00: Hírek, külföldi sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli zene. 7.50: Tánczene. 8.05: Hanglemezek. 9.00: Hazai sajtó­szemle. 9.10: Hanglemezek. 9.45: Előadás. 10.05: Hangverseny. 10.25: Szólószámok, hanglemezek. 11.00: Női műsor. 11.30: Hanglemezek. 12.30: Hírek. 12.45: Üzemi műsor. 12.50: Hangverseny. 13.15: Szlovák népdalok és táncok. 14.00: Közle­mények. 16.00: Hírek, szovjet sajtó­szemle. 16.10: Hanglemezek. 16.50: Előadás. 17.00: Hangverseny. 17.30: Ifjúsági együttesek műsora. 18.00: Magyar műsor. 18.30: Hangverseny. 19.00: Rádióújság. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: Hangverseny. 21.00: Mezőgazdaság 1 negyedóra. 21.15: Hanglemezek. 22.00: Előadás. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Hangver­seny. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Falurádió. 5.45: Női szem­mel... A rádió asszonyrovata. 6.05: Reggeli zenés műsor a munkába in­duló dolgozóknak. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 11.30: Mi itt akarunk jobb jövendőt! Irodalmi összeállítás. 12.30: Magyar fúvós­zene. Hangi. 13.15: Népdalok Petőfi­versekre. 14.15: A magyar rádió szórakoztató zenekara játszik. 15.00: Úttörő-híradó. 15.30: Az elő­adóművészét mesterei. Hangi. 15.56: Failoni vezényel. Hangi. 16.20: El­készülni... Vigyázz... Rajt! 16.45: Beszélgessünk oroszul! 17.15: Két részlet Mosonyi Mihály operáiból. Hangi. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: Tánczene. 19.00: Kossuth­díjasok a mikrofon előtt. 19.15: Uj szovjet operett- és filmdalok. Hangi. 20.00: Hangos Újság. 20.40: A begyűjtési verseny hírei. 20.45: A magyar rádió énekkara énekel. Hangi. 21.00: A magyar rádió szim­fonikus zenekara játszik. 22.20: Halló, itt Helsinki! 23.20: Szovjet szerzők müveiből. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: A Falurádió mezőgazdasági híradója. 6.15: Operarészletek. Hangi. 6.45: Jó regeit, gyerekek! 7.00: Polgár Tibor: Részletek a Fátyol titkai c. daljátékból. 7.35: Magyar dalok és hangszerszólók. Hangi. 8.15: Szovjet népek dalai. Hangi. 9.20: A magyar rádió aján­dékmüsora a hajdúnánási úttörő­tábornak. 10.10: Földművesek dalai. Hangi. 10.40: Kürthangverseny. 11.00: Madaras Jóska. Mesejelenet. 11.20: Az Okos Mackó. 15.00: Szí­nes magyar népi muzsika. Hangi. 16.00: A jövevény. Elbeszélés. 16.20: Részletek Kacsóh János vitéz c. daljátékából. Hangi. 17.00: Szív küldi szívnek szívesen. 17.40: Az Ifjúsági Rádió műsora. 18.10: A ma­gyar szociáldemokrácia az 1929— 1933-as világgazdasági válság évei­ben. Előadás. 18.40: Az Ujszegedi Kender- Lenszövőgyár énekkara énekel. 19.00: Egy falu — egy nóta. 19.15: Sportnegyedóra. 19.35: Jó munkáért szép muzsikát! A magyar rádió jutalommüsora. 20.00: Tánc­zene. 22.00: Vidám zenés tarka est. Szombat, július 26 BRATISLAVA 5.00: Hírek, hazai sajtószemle. 5.15: Magyar hírszolgálat. 6.00: Hírek. 6.15: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.50: Hanglemezek. 8.05: Szórakoztató zene. 9.00: Hazai saj­tószemle. 9.10: Hangverseny. 9.45: Felolvasás. 10.05: Fúvószene. 11.00: Női műsor. 12.15: A bratislavai ze­nekar hangversenye. 12.30: Hirek. 12.45: A kassai rádiózenekar hang­versenye. 14.05: Szimfónikus hang­lemez. 14.10: Ifjúsági hangjáték. 15.10: Tánczene. 16.00: Hírek, szov­jet sajtószemle. 16.10: Vidám szom­bat. Hanglemezek. 17.00: Női mű­sor. 17.20: Keringő. 18.00: Magyar műsor. 18.30: Fúvószene. 19.00: Rádióújság. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: Hanglemezek. 21.00: Mező­gazdasági negyedóra. 21.15: Szóra­koztató zene Anna-napra. 21.45: Előadás. 22.00: Hanglemezek. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Szórakoz­tató zene. KOSSUTH-RÁDIÓ 5.00: Falurádió. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 11.30: Téged dalollak én, szabadság édesapja. 12.30: Rácz Béla zenekara játszik. 13.00: Szórakoztató muzsika. A varsói rádió zenekara játszik. 13.30; A Szovjetunió népeinek dalaiból. Hangi. 14.15: Operettkettösök. Hangi. 14.30: Egy a harcunk. Iro­dalmi riport. 15.00: Népzene. Hangi. 15.30: Beszélő atlasz: Helsinki. 15.50: Könyv, muzsika, színház. 16.10: Szovjet napok — szovjet em­berek. Riport. 16.20: Kodály Zoltán müveiből. Hang!. 17.15: Hangleme­zek. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: Falurádió. Szövetkezeti Hír­adó. 18.30: Szív küldi szívnek szí­vesen. 19.00: Egy falu — egy nóta. 20.40: A begyűjtési verseny hírei. 20.45: Szombatesti muzsika. 21.30: Háztüznézö. 22.20: Halló, itt Hel­sinki! 23.20: Tánc éjfélig. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Szórakoztató magyar mu­zsika. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Delibes: A király mulat — szvit. Hangi. 7.35: Amit a moziban hallottunk. 8.00: Lehár operettjei­ből. Hangi. 8.40: Amikor én arat­tam. Népek dalai. Hangi. 9.45: Gö­rög gyermekek műsora. 10.10: Hangszerszólók. Hangi. 10.50: Ver­bunkosok, csárdások, népdalok. Hangi. 15.00: A békéért, szabadsá­gért. Hangi. 15.25: Emberek Pá­rizsban. Regényrészlet. 15.45: Szov­jet filmdalok. Hangi. 16.00: Zenei Újság. 16.35: Közgazdasági negyed­óra. 16.50: Szív küldi szívnek szíve­sen. 17.10: Tanuljunk énekszóra oroszul! 17.40: A magyar rádió né­pi zenekara játszik. ,18.40: Táncze­ne. 19.35: Mindenki operája. Verdi: Traviata. 22.00: Kerekes—Polgár: Részletek a Déryné c. film kísérő­zenéjéből. 22.30: Beethoven kamara­müveiből. Vasárnap, július 27 BRATISLAVA 6.00: Előadás. 6.05: Szovjet kato­nai együttesek műsora hanglemez­ről. 7.00: Vidám zene. 7.45: Hírek. 8.00: Bratislavarádiózenekar mű­sora. 9.00: Felolvasás. 9.10: Nép­szerű szerzemények. 10.00: Hazánk dalai. 10.30: Vasárnapi beszéd. 10.45: Orosz klasszikus zene. 12.30: Külpolitikai kommentár. 12.50: A katonai művészi együttes műsora. 13.30: Mezőgazdasági előadás. 14.00: 3Iagyar hírszolgálat. 14.30: Gyer­mekmesék. 15.00: Vasárnap délután. A kassai rádió műsora. 18.00: Ma­gyar műsor. 19.00: Rádióújság. 19.30: Hanglemez. 19.45: Olimpiai hírek. 20.15: Pionírmüsor. 21.00: Icpdalrr' zenei hang-verseny. 22.30: Hírek, sporthírek. 22.50: Tánczene. KOSSUTH-RÁDIÓ 6.00: Zenés vasárnap reggel. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 9.00: Egy falu — egy nóta. 9.30: Könnyű út a komoly zenéhez. 10.00: Egy kis nóta — egy kis móka. 11.00: Béke és szabadság. A magyar rádió békemüsora. 11.30: Chopin: Két ma­zúrka. Asz-dur és C-dur. 11.35: Csajkovszkij müveiből. IV. 13.00: Madár az ágon. — Magyar népda­lok. Hangi. 13.30: Hangos Újság. 14.15: Az az ifjú legény... Tánc­dalok. 14.45: A Fővárosi Népi Ze­nekar játszik. 15.30: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. 16.00- Ismerkedjünk holnapunkkal! 16.30: Az elmúlt hónap új táncda­lai. 17.00: Egy hét a külpolitikában. 17.20: Dalok a kolhozról. Hangi. 17.30: Halló, itt Helsinki! 18.00: Kincses Kalendárium. 19.00: Szov­jet tánczene. 20.20: Segíteni nem szégyen. A Magyar Rádiószínház bemutatója. 21.35: Hangképek a va­sárnap sportjáról. 22.10: Hangleme­zek. 22.20: Halló, itt Helsinki! 23.20: Bartók: Concerto. A magyar rádió szimfónikus zenekara játszik. PETŐFI-RÁDIÓ 8.00: Magyar dalok. Hangi. 8.30: Falurádió. 9.00: Református vallá­sos félóra a stúdióból. 10.15: Ope­rakettösök. Hangi. 11.00: Miska bá­csi lemezesládája. 11.35: A világiro­dalom nagyjai: Walt Whitmann. 12.05: A III. VIT koreai és német műsoraiból. 12.50: Életünkről... 13 00: Szórakoztató zene. Hangi. 14.00: Budapest hangversenyter­meiből. 15.00: Kérdezz — felelek! 15.20: Csárdások, polkák. Hangi. 15.45: A Tartós békéért népi demo­kráciáért c. lap ismertetése. 16.00: A magyar rádió ajándékmüpora. a vönöcki úttörőtábornak. 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. 17.00: Ár­bocra a zászlót, tengerészek! Zenés irodalmi műsor. 17.40: Tánczene. 18.40: Szirmai és Jacobi operettjei­ből. Hangi. 19.50: Kemény—Képes: Zengj új világ. Hangi. 20.10: A ta­tai népi zenekar játszik Németh Sándor vezetésével. 22.00: Chopin müveiből. Sándor Renée zongorá­zik. 22.25: Részletek Erkei Dózsa György c. operájából. Hangi. (

Next

/
Oldalképek
Tartalom