Uj Szó, 1952. július (5. évfolyam, 154-180.szám)

1952-07-01 / 154. szám, kedd

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1952 július 1, kedd 2 Kčs V. évfolyam, 154. szám c/i mai számban: Élharcosai leszünk a szocialista falu kiépítésének. (2. old.) A Csehszlovák-Szovjet Barátsági Szövetség: Központi Bi­zottságának iilése. (3. old.) Csujkov tábornok fogadta Németország Nemzeti Demokra tikiis Pártjának új elnökségét. (3. old. i Hogyan teljesíti U a királyhelmeci igazgatósághoz tartozó ál lamgazdaságok a Párt és a kormány határozatát. (5. old.) Az Üj Szó földműves levelezői írják. A vasárnap sportja. (5. old.) (6. old.) Jobb munkaszervezéssel a magasab termelékenységért „Minden gyár bonyolult mechaniz­mus, — mondja Gőttwald elvtárs — ahol az egyik láncszem a másikba kapcsolódik és ahol jó szervezéssel nagyon sokat lehet elérni. A munka­helyek rossz megszervezése, vagy a helytelenül szervezett anyag, szer­szám utánpótlása viszont hátráltat­ja vagy teljesen hiábavalóvá teszi az egyes élmunkások versenyző igyeke­zetét." A munka megszervezését nem ele­gendő' egy műhelyben vagy csak egyes munkahelyeken megszervezni. A munkát úgy kell megszervezni, hogy az üzem munkáját az első csa­vartól vagy a munkadarabtól az utol­sóig idejében és pontosan szolgálja, hogy a munkások zavartalanul vé­gezhessék munkájukat. Nagyon szép példát mutattak a fiileki öntöde mun­kásai, akik a munkaszervezés meg­javításával igyekeznek csökkenteni a magas selejtet, amely az öntödében mutatkozott. Ezért a munka jó megszervezése egyre tökéletesebb munkabeosztás megvalósítását jelenti, olyant, amely biztosítja a gépek, szerszámok és termelőbe rendezések teljes kihaszná­lását. ügy kell biztosítani a terme­lési előkészületeket, hogy bizonyos mértékig megelőzzék a műhelyeket és biztosítsák az anyag és a felszere­lés rendszeres utánpótlását. Világo­san és érthetően kell kidolgozni a termelési alapot hogy iniaden munkás a gépén ügy állítsa be f> munkadarabot, hogy kidolgozása biz­tosítsa számár? a terv teljesítését, mert a munka jó megszervezése nem­csak elősegíti, hanem fokozhatja is a munka, termelékenységét. Üzemeink dolgozói bebizonyították, hogy a szovjet sztahanovisták min­tájára szervezik meg a munkát, ami elősegíti őket abban, hogy tökélete­sen kihasználják gépiiket, de egyben abban is, hogy a dolgozók meghono­sítsák és továbbadják munkahelyü­kön munkamódszereiket. Nagyon fontos az, hogy minden dolgozó elsajátítsa a legjobb élmun­kások munkamódszerét, mert ötéves tervünk keretén belül egyre gyor­sabban épülnek az új gyárak, ame­lyek megkívánják, hogy a jó, szak­képzett dolgozók mellett új generá­ció nevelődjön ki, akik a szovjet élenjáró dolgozók segítségével líj munkaformákat visznek be a gyárak falai közé, hogy tovább adhassák a a többi dolgozóknak. Nemcsak az új munkásoknak, hanem a régi, jó szak­munkásoknak is többet kell tanulni­ok, A régi mechanizálásnál megre­kedt. a továbbképzést elhanyogoló dolgozó és műszaki vezető képtelen lépést tartani az új technikával. A dolgozókon múlik, hogyan fejlesztik szaktudásukat és sajátmaguk érzik a gép segítségét, ha azt észszerűen használják és; kezelik. Nem mehetünk el közömbösen egyetlenegy lassúfor­gású esztergapad, tétlenül veszteglő betonkeverő mellett. Harc a gép jobb kihasználásáért, ez legyen a szocia­lista munkaverseny egyik legfonto­snbb jelszava. Nagy felelősség kárul a műszaki vezetőkre napjainkban, mikor újabb és újabb munkaerők kerülnek úgy a mezőgazdaságból, mint az adminiszt­rációból az üzemekbe. Minden, a me­zőgazdaságból és adminisztrációból a termelésbe átment dolgozó, ami­kor az üzembe kerül, idegen terület­re lép. Ha nem irányítják és nem vezetik be a gépek bonyolult szer­kezetébe, folyamatos megismerésé­ig, akkor nagyon sok időbe teli!;, míg jó szakmunkás válik belőle. Nem egy üzemben vezették már be Roszinszkij, a moszkvai Kalibr-gyár Sztálin-díjas mesterének munkamód­szerét, hogy a termelés technológiai folyamatainak megismerését, meg­szervezését a műhelyekben kollektív, | munkával biztosítsák, jelentősen j csökkentsék az önköltséget és a mun­katermelékenység emelését és ezzel együtt a gyártmányok minőségének javulását. Roszinszkij elvtárs munkamódsze­rét az érsekújvári Elektrosvit-üzem­ben Füle .János, a Iakkozómühely mestere veaeite be, ami által bizto­sította műhelyében a 100 százalékon feíüli tervteljesítést. A többi üze­mekben is be kell vezetni az újítók és élenjáró sztahanovisták munka­módszerét és érvényesíteni ke!l azt minden munkaszakaszon. A szovjet tudománynak és technikának, a szovjet sztahanovisták gazdag ta­pasztalatainak felhasználásával még tökéletesebbé és gazdaságosabbá te­hetjük gépeinket, mert egyetlen gép sem olyan tökéletes, hogy ne lehes­sen rajta javítani vagy újítani, hogy időben vagy anyagban megtakarítást érjünk el. Ha csak egy-két percet takarítunk meg óránként, már ez is annyit tesz ki nyolc óra alatt, hogy az anyag beállítását vagy a gép gaz­daságos kihasználását javítani lehet, ami maga után vonja egyúttal a mi­nőség javítását is. Nem egy üzem­ben sikerült a gépen újítást bevezet­ni, aminek következménye az volt, hogy a gépen dolgozó esztergályos áttérhetett több gép kezelésére, ami szintén :< termelékenység emeléséhez vezetett. I Arca ..is J ;i«Ji< ;ljvi kel! hoey a? I élenjáró dolgozók munkamódszerü­ket átadják a többi dolgozóknak, hogy az élenjáró dolgozók tapaszta­latai minél jobban elterjedjenek az üzemben, hogy minél többen sajátít­sák azt el. Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy a szocialista, verseny a szocializmusnak kommunista módszere. A verseny nemcsak a normák túlteljesítésében van segítségünkre a munkahelyeken, hanem a termelésben felmerülő ne­hézségek leküzdésében, a szervezés és a minőség megjavításában is. Az Wpátfalusi textilüzemben, mikor a Vtirös Csillag-brigád megkezdte mun­káját, sok akadályt kellett leküzdeni mind a szervezés, mind a minőségért folytatott munkátlan. Ma a verseny­lendülete és a gazdag tapasztalatok megmutatják az utat, hogy a Vörös Csillag, a Május 1. és a Szokol­brigád minőség , megjavításáért folyó munkák folyamán hogyan le­hetett a munkaverseny közben ta­pasztalatokat nyerni, sőt azokat a többi dolgozóknak is átadni. A ver­seny nemcsak abban áll, hogy egy műhely vagy egy műszak versenyez egymással, hanem abban is, hogy fel­tárjuk a gépek jobb kihasználásának lehetőségét s hogy a nyersanyagot minél gazdaságosabban felhasznál­juk. A versenyek megszervezése mel­lett nagy gondot kell fordítani a na­pi- és hetiterv kiértékelésére. A mun­kások napitervének kiértékelését nem szabad csak a versenyfelelős fi­ókjában elhelyezni, hanem azt ki ke21 írni feltűnő helyen a táblára, hogy mindenki lássa, ki a jó és ki a rossz munkás az üzemben. Nagyon sok üzem van, ahol ezt elmulasztják s na­gyon sok üzemben van úgy, hogy a munkások nem tudják, hány száza­lékra teljesítették napi tervüket. A losonci kefeüzemben Fülöp Erzsébet sem tudta megmondani, hány száza­lékra teljesíti napi tervét, azért, mert a versenyfelelős nem tudatja azt a munkásokkal. így persze nem ösztönzi semmi a munkást, hogy töb­bet termeljen, ha nem tudja, meny­nyire teljesítette előző napi tervét, nem tudja, mennyit keresett azon a napon. Ezért fontos az eredmények rend­szeres kiértékelése és nyilvánosságra hozása, hogy minden munkás tisztá­ban legyen vele, mennyivel járult hozzá a szocializmus építéséhez. fi. B. ĽPU LQ HAZANK VASARN APJA Árvában üzembehelyezték az új kohászati üzemet Vasárnap, június 29-én Isztevnen ünnepélyesen üzembe helyezték a Kovohuty-üzem első részét. Az új árvái üzem azon 39 új ipari vállalat egyike, amelyek a gottwaldi ötéves terv negyedik évében mégkezdik a termelést. Az új üzem ünnepélyes megnyitá­sán résztvett Václav Havelka, a ko­hóípari- és ércbányaügyi miniszter helyettese, aki beszédében az új ko­hászati üzem megindítását hazánk szocialista építéséhez való nagy hoz­zájárulásaként és egyúttal a világ­imperializmus és az új háború csel­szövői elleni további hatalmas bás­tya felállításaként tüntette fel. Ha n o." súlyozta, hogy az üzem a gépesített termelési eljárással, aminek főerő­forrása a villamos áram, a csehszlo­vák kohászati ipar büszkesége lesz. Az ünnepi szónok továbbá rámuta­tott arra. hogy az isztevnei Kovohu­ty-üzem építése első szakaszának befejezése a cseh és szlovák munká­sok, mesterek és műszakiak közös mynkájanak eredménye, akik áldo­zatkész munkájukkal sokat tettek azért, hogy ezen a napon az első elektromos kemencéből folyhasson az iparunk építésére és fejlesztésé­re oly fontos drága nyersanyag első áradata. Az SzKP Központi és/kerületi bi­zottsága, a ROH Központi Bizottsá­ga — fémipari munkások szövetsé­ge kiküldötteinek, valamint a zsol­nai kerület és az alsókubíni járás né­pi igazgatása képviselőinek üdvöz­lő bgszédei után Václav Havelka ko­hóiparügyi- és ércbányaügyi minisz­terhelyettes a Munka dalának ünne­pélyes hangjai és az ünnepély részt­vevőinek lelkes tapsai közepette ün­nepélyesen megnyitotta az Orava A Rosszija hajó próbaűtja a Dunán V A komáromi hajógyár üzemi ki­kötőjéből kiúszott a Rosszija nevü személyluxusgözös, azon két sze­mélyhajók egyike, amelyet nagy munkalelkesedéssel építenek a hajó­gyár dolgozói a testvér Szovjetunió számára. A próbahajózáson a Rosz szija kon.- rkxörjá, ínirri&Keí. mu szakijai és szerelői kiértékelték a hajón végzett szorgalmas, 7 hóna­pos munkájuk eredményeit. 7 érát tartó próbahajózás folyamán pon­tosan lemérték és megvizsgálták a Diesel villanyhajtású gépek, vala­mint a többi csehszlovák gyártmá­nyú berendezések teljesítményét, amelyekkel a hajó gazdagon van felszerelve. A próbahajózáson résztvett ing. Miroszlav Svoboda, az általános gópipariigyi miniszter helyettese. ing. Miroszlav Smok, a nehézipar­ügyi miniszter helyettese, a minisz tériumok meghatalmazottjai, vala lamint a szovjet szakemberek, hajó konstruktőrök és műszakiak, n akik értékes tanácsaikkal és gazdag ta­pasztalataikkal segítettek dolgozó­inknak a hajó építésébe*!. A próba, hajózás résztvevői között voltak a komáromi hajógyár legjobb dolgo­zói, valamint a hajóépítésben részt vett ssereiőüzemek kiküldött dolgo­zói, akik kipróbálták az egyes gé pezeteket. A próbahajózás sima le folyású volt és sikerrel végződött. Már előbb, június 26 án elvégezték a hajó hivatalos egyensúlyvizsgála. tát drótkötélen a Szovjetunió fo­lyami regisztere képviselőinek rész­vételével; a próba szintén jó ered­ménnyel végződött. • A Csehszlovák-Szovjet Barátsági Szövetség kerületi bizottságainak iilése Vasárnap, június 29 én a köztár­saság további kerületeiben összeül­tek a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség kerületi bizottságai, hogy azokkal a jelentős feladatokkal fog. lalkozzanak, amelyek második leg­nagyobb tömegszervezetünk minden rétegére, a Csehszlovák-Szovjet Ba­ráti Szövetség Központi Bizottsága legutóbbi üléséből hárulnak. Minden gyűlésen értékelték az eddigi mun­kaeredményeket és a szövetség funkcionáriusai a viták során to­vábbi feladatokról beszéltek a cseh. szlovák-szovjet barátság terén. A szöyetség prágai kerületi gyű­lésén Ladiszlava Klenyhova Bessero. va képviselő, a bizottság elnöke, értékelte a szövetség múlt félévi munkáját a prágai kerületben. A vita során fölszólalt Jiri Brej­ha, a prágai városi bizottság titká­ra, aki a funkcionáriusok munkájá­ról beszélt, akiknek még sokkal jobban közeledniök kell a tagok tö­megéhez. Koreai gyermekek a kladnői pionírok között A kladnói járás pionírjai vasár- vörös zászlót adott át. A pionír­nap, június 29-én jöttek össze első i együttesek délutáni esztrádája a pionír-szemléjükre, hogy fogadják a közéjük érkezett kedives vendége­ket, a Csehszlovákiában tartózkodó koreai gyermekek küldöttgégének egy részét. Délelőtt a Sztálin-téren manáfesz. tációt tartottak, amelyen Jozef Sí­cha. a kladnói járási nemzeti bi­zottság elnöke, beszédet intézett a kladnói járás pionírjaihoz és a já pionírszervezetnek tiszteletbeli kladnői téli sportpályán a koreai pionírok fellépésével érte el tetőfo­kát, akik hazájuk dalait és táncait adták elő. Igen melegen fogadták az ünnepély résztvevői a Sztálinról, Kim-Ir.szenről és Mao.Ce.Tungrói szóló karénekeket, valamint „Az el­lenség háta mögött" cimü filmből a partizán pionírok dalát, amelyet a tízéves No-Gedza énekelt el. Ünnepélyesen átadták a rajeei járási Nemzeti Bizottság új épületét A rajeci járás székhelyén vasár­nap, június 29.én örömteljes mani­feszticiós békeünnepély keretében átadták a járási Nemzeti Bizottság új adminisztratív épületét. A mani fesztáció, amelyen többek között résztvett Jozef Cietavec, belügyi megbízott is, kifejezte a lakosság köszönetét a népi demokratikus kormánynak, amely lehetővé teszi a rajeci járás lakosainak a hivatalok kai való jobb kapcsolatot. Az épí­tészeti üzemek munkásai hat hó­nappal rövidítették meg az új épü­let építését és a rövidített határidő keretében 5 millió koronát takarí­tottak meg. nevü első villamoskemencét, amelyen az első öntést Sensel Mihály olvasz­tár végezte 8 tagú munkacsoportjá­val. Az alumínium termikusöntés el­végzésének aktusa után, amelyet Jindrich Wild mérnök, fémipari ve­zető munkacsoportja végzett el, Adamec János, az üzemi tanács el­nöke az üzem hat legjobb dolgozójá­nak vándorzászlót és könyvjutalma­kat adott át, a szerelési munkálatok megrövidítésében és az üzem első részének felépítésében végzett áldo­zatkész munkájuk elismeréseképpen. Árva vidéke Szlovákia iparosítá­sának keretében már a negyedik új üzemmel gazdagodott, amelyhez a gottwaldi ötéves terv ötödik évében hozzájárul még az új és örömtelje­sebb élaí további emlékmüve — a duzzasztógát. Az osztrava-karvini szénmeden­ce teljesítette fejtési tervét Szombaton, június 28-án az osz­trava-karvini kőszénkombinát bá­nyászai napi szénfejtési tervüket 100.1 százalékra teljesítették. A 21 bánya közül, amelyek teljesítették napi feladataikat legjobbak a Szta­htuiov, Ján. Mária és Suzsen bányák. Szombaton az osztrava-karvini szén­medence bányászai fejenként és mű­szakonként a legmagasabb teljesít­ményt érték el az év eleje óta. Tel­jesítményük 102 százalékot tett ki. Vasárnap a bányászok, brigádosok és műszakiak az osztrava-karvini szénmedence minden bányájában bé­kemüszakot kezdtek. A reggeli mű­szak 91 százalékos részvétellel any­nyi szenet bányászott ki. mint más munkanapon. Az Orlova kerületi bányákban vasárnap az osztrava­karvini szénmedence többi területe közül elsőnek teljesítették a bányá­szok a júniusi hónap szénfejtési ter­vét. , \ Csehszlovák Tűzoltószövetség pozsonyi járási konferenciája Vasárnap, június 29-én tartották meg Pozsonyban a Csehszlovák Tűz­oltószövetség járási konferenciáját, amelyen kiértékelték Szlovákia fő­városa tűzoltóegységeinek munkáját és kitűzték a szövetség újjászervezé­séből rájukháruló feladatokat. A járási bizottság tevékenységét és a Csehszlovák Tűzoltószövetség prágai országos konferenciája hatá­rozatainak teljesítését Viliam Kadle­csík, a járási bizottság titkára érté­kelte. Ezután élénk vita következett, amelyben a helyi alakulatok tagjai az új feladatokkal foglalkoztak és azok teljesítésére, -»- az idei béke­aratás és cséplés tűzvédelmi biztosí­tására irányuló kötelezettségeket vájlaltak. Elutaztak a csehszlovák kikül­döttek a Világbéketanács berlini ülésére Vasárnap, június 29-én Prágából Berlinbe utazott a Csehszlovák Bé­kevédök küldöttségének egy része a Világbéketanács rendkívüli ülésére, amelyet július 1—5. napjaiban tar­tanak meg. A küldöttség tagjai dr. Ján Mukarovszky egyetemi tanár, a Károly-egyetem rektora, dr. Jozef Hromádka, a prágai Komenszky evangélikus hittudományi fakultás dékánja és Václav Boucsek, a pilse­ni Lenin-üzem élmunkása, a cseh­szlovák békevédelmi bizottság elnök­ségének tagjai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom