Uj Szó, 1952. május (5. évfolyam, 103-128.szám)

1952-05-13 / 112. szám, kedd

Világ proletárjai egyesüljetek! - * ­A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1952 május 13, kedd 2 Kčs V. évfolyam, 112. szám Július Slabej, a podbrezovai Vasgyár pieszoki üzemének újítója Molnár Mihály mérnökkel új• gyorsvágókészülék összeállításán dolgozik. A szovjet kormányküldöttség látogatása Klement Gottwald köztársasági elnöknél Szombaton, május 10-én Klement Gottwald köztársasági elnök felesé­gével, Marta Gottwaldovával ünnepi ebédett adott a szovjet kormány­küldöttség tiszteletére. Az elnök úr vendégül látta Ivan Stepanovics Konyjevet, a Szovjet, unió marsallját, Valerian Alaxand­rovics Zorýit, a Szovjetunió külügy­miniszterhelyettesét, Anatolij Josz­szipovics Lavrentjevet, a Szovjet­unió prágai rendkívüli meghatalma­zott nagykövetét és N. I. Guszev, vezérezredest, a Szovjetunió prágai nagykövetségének katonai attasé­ját. Az ebéden résztvettek: Antonín Zápotocky kormányelnök, Viliam Široký kormányelnökhelyettes, kül­ügyminiszter és dr. Alexej Csepics­fca hadseregtábornok, hadügyminisz­ter. EPULŐ HAZANK ELETEBOL Megkezdték az árvái duzzasztógát vízierőműberendezésének szerelését Fogadás a Szovjet kormányküldöttség tiszteletére Anatolij Joszifovios Lavrentjev, a Szovjetunió prágai nagykövete fele­ségével együtt szombaton, május 10­én a nagykövetség épületében foga­dást rendezett a Csehszlovákia Szov­jet Hadsereg által való felszabadítá­sa 7. évfordulójának ^ünnepségein részt vett szovjet kormányküldött­ség tiszteletére. Az ünnepi esten résztvettek: Ivan Sztepanovics Kony­jev, a Szovjetunió marsallja, Vale­rian Alexandrovics Zorin, a Szovjet­unió külügyminiszterhelyettese, a CsKP Központi Bizottsága politikai titkárságának tagjai, Antonin Zá­potocky kormányelnök, Viliam Širo­ký kormányelnökhelyettes, külügy­miniszter, dr. Jaromir Dolanszky, kormányelnökhelyettes, Karol Ba­cilek nemzetbiztonságügyi miniszter, dr. Alexej Csepicska hadseregtábor­nok, hadügyminiszter és Antonin No­votny képviselő, a CsKP Központi Bizottságának titkára. A vendégek között voltak továbbá a CsKP elnök­ségének tagjai, dr. Oldrich John, a Nemzetgyűlés elnöke, Zdenek Fier­linger kormányelnökhelyettes, Gusz­táv Kiiment nehézipari miniszter, dr. Zdenek Nejedlý egyetemi tanár, is­kolaügyi miniszter, Ján Harus ál­lamellenőrzésügyi miniszter, Václav Dávid, a nemzetgyűlés alelnöke és Jozef Krosznar képviselő, a prágai kerületi pártbizottság elnöke. Az ün­nepi esten résztvettek továbbá a cse­hek és szlovákok Nemzeti Arcvona­lának képviselői is, dr. Ján Sevcsik, kormányelnökihelyettes, dr. h. c. Jo­zef Plojhár egészségügyi miniszter, dr. Emanuel Slechta tanár, építészeti iparügyi miniszter, vaiamirit a kor­mány tagjai, Ing. Jozef Pucsik, mi­niszter, az Állami Tervhivatal elnöke, dr. Antonin Gregor külkereskedelem­iigyi miniszter, dr. Jaroszlav Havelka munkaerőügyi miniszter, Jaroszlav Kabes pénzügyminiszter, František Krajcsír belkereskedelmügyi minisz­ter, Jozef Nepomucky földművelés­ügyi miniszter, Václav Pokorný tü­zelőanyag és energetikai miniszter, Jozef Jónás, általános gépiparügyi miniszter, Antonin Poszpisil közleke­désügyi miniszter, Ing. Otakar Si­munek vegyi ipari miniszter, Alojz Malek, könnyűiparügyi miniszter, dr. Stefan Raiá igazságügyminiszter, Marek Smida, erdő- és faiparügyi mi­niszter, valamint František Pexa, Jo­zef Teszla, Jindrich TJher képviselők, a CsKP Központi Bizottságának tit­kárai. Jelen voltak továbbá a Csehszlová­kia felszabadítása 7. évfordulójának ünnepélyén résztvett külföldi küldött­ségek, a Kínai Népköztársaság kor­mányküldöttsége, Tan Si Lin nagy­követ vezetésével, a Lengyel Köztár­saság küldöttsége, élén Stepan Jed­rychovszkival, a koreai küldöttség, Tian-Si-U, belkereskedelemügyi mi­niszter, a koreai munkapárt Közpon­ti Bizottsága tagjainak vezetésével, a román kormányküldöttség, Chi.vu Stoica kormányelnökhelyettes, fém- | és vegyi ipari miniszter vezetésével,' a Mongol Népköztársaság küldöttsé­ge Nidensdhugij Idamzsab-nak, a j Mongol Népköztársaság moszkvai rendkívüli meghatalmazott nagykö­vetének vezetésével, a bolgár küldött­ség, élén Georgij Trajkov kormány­elnökhelyettessel, a Német Demokra­tikus Köztársaság kormányküldött­sége, dr. Lothar Boltz vezetésével, a magyar kormányküldöttség Nagy Imre felvásárlásügyi miniszter veze­tésével és az albán kormányküldött­ség Abdyll Kelezi pénzügyminiszter vezetésével, A fogadáson továbbá je­len voltak a népi demokratikus or­szágok nagykövetei és követei, dr. ! Nencso Nikolajev, bolgár nagykövet, ! Viktor Grose, lengyel nagykövet, dr. Stepari Cleja, román nagykövet, | Fritz Grosse, az NDK diplomáciai missziójának főnöke, Boldoczki János magyar követ, Kim-Yn-Gi koreai kö­vet, Szulejman Myfti albán katonai attasé, a Csehszlovákiában tartózko­dó szovjet szakszervezeti küldöttség, P. G. Krekotjen, N. J. Tarakanov és V. D. Kariakin, a szovjet nagykövet­ség tanácsosai, N. I. Guszev, vezér­ezredes, szovjet katonai attasé. A vendégek között voltak továbbá még hadseregünk képviselői, a Világbé­ketanács képviselői, a Csehszlovák Békevédelmi Bizottság, az országos tömegszervezetek, valamint a cseh­szlovák politikai, kulturális és gaz­dasági élet más képviselői. Az ünnepi est, amellyel befejezést nyer Köztársaságunk Szovjet Hadse­reg által való felszabadításának ün­nepsége, a legforróbb barátság és a Szovjetunió által vezetett béketábor legyőzhetetlen erőibe vetett, bizalom jegyében folyt le. Az Elektrostav nemzeti vállalat az árvái vízierömütelepen megkezd­te a turbinák beszerelését. Eddig már beszereltek egy kom­plett agregátort, azaz generátorral ellátott turbinát és vele együtt a hozzátartozó segédberendezést. A másik turbinát nagyrészben már felszerelték és most megkezdték a második generátor beszerelését. A gépberendezés szerelését a brünni Egyesült Gépüzemek és a Bohumir Smeral öntöde szakkép­zett szerelői hajtják végre, akiknek munkájában segítséget nyújtanak a Duzzasztógáton dolgozó Elektro­stav alkalmazottaknak munkacso­portjai. A CSKD blanszkói J. Pimitrov­üzeme szerelőinek további csoportja az Elektrostav dolgozóinak segítsé­gével a szabályozó készülékek és a turbinák segédberendezésének be­szerelésén dolgozik. A brünni és a blanszkói dolgozók segítene^ gyorsan felépíteni ezt a hatalmas vizierömüvet, hogy minél előbb a dolgozó nép szolgálatába Kiváló teljesítmények születtek a csernői építkezésen A csernöl építkezésen az élmun­káshónap folyamán gyönyörű ered­mények születtek, amelyekért 45 munkást tüntettek ki kiváló telje­sítményeik jutalmául. Az élmunkás­hónap megszervezése különösein az építkezési határidő megrövidítésé­ben nyújtott nagy segitséget. 12 la­kásegységet, amelyeknek eredeti befejezési határideje június köze­pén lett volna, már április "26-ra elkészítették. A kiváló eredmény az egyes munkacsoportok közötti jő összmunkának köszönhető. Dicsé­retreméltó teljesítményt ért el Ha­lász Gyula ácscsoportja, amely 212 százalékra teljesítette a hónap ele­jén tett kötelezettség-vállalását. Ugyancsak szép eredményt értek el Deák József munkacsoportjának tagjai is, akik normáikat 206%-ra teljesítették. Kiválnak még Leskó Mihály, Bálint Bertalan és Gáspár Viktor építőmunkások egyéni telje­sítményei is. Székely Lajos, Csernö. Gépesítő eljárásokkal jobb eredményeket érnek el az építészeti segédiparban A pozsonyi épitészeti segédipari üzem mellett keramikai műhelyt rendeztek be, amely főleg a selejtet dolgozza fel. Ezzel az intézkedéssel nemcsak jelentős munkatermeié, kenység fokozást értek el, hanem kihasználják a keramikai selejteket is. A keramikai lapok gyártása úgy történik, hogy az alapjukat képező cementlapot elektromos keverőgépen állítják elö, onnan pedig csilléken szállítják el, amelyek az egyes egy­más — mellett párhuzamosan felál­lított asztalokat összekötő síneken fútnak. A maltert vaskeretek közé öntik. A keramikai mintáknál nagy­mértékben érvényesülnek a nép­művészet motívumai .is. A kész lapokat - nagyobb kerami­kai részecskék képezik, amelyeket rögtön le lehet rakni a nyers ala­pokra. Ezzel meggyorsul a munka­eljárás és olcsóbbá válik, mert csak egyszerű szerelésről van szó. Az így berakott keramikai csempe rögtön használható. Ä szepesi vájárok száz csillével több vasércet bányásznak ki A szepesi ércbányákhoz tartozó Hummel-bánya munkásai az „Egy csillével több vasat a békéért" mozgalomban lelkesen dolgoztak a május előtti munkaversenyben. Mo»t újabb kötelezettséget vállaltak, hogy brigádmunkával a . Ru&is-bányában 100 csillével több vasércet bányász­nak ki, hogy ezáltal elősegítsék a fejtéseken dolgozó vájároknak a terv teljesítését. Kötelezettségválla­lásukat túlteljesítették 6 csillével. A munkában legjobban kitűnt Sta­basz Szaniszló vájár, aki normáját 164Í2%-ra teljesítette, valamint Jamnicky Jenő, Póczi Lajos és Mut­tera Károly, akik szintén szép tel­jesítményeket értek el. Hlavka József, Lucia-bánya, állíthassák. Mindkét szerelőcsoport napi teljesítménye 160-tól 200%-ig terjed. Májust köszöntő felajánlá­saik keretében 54.000 koronát taka­rítottak meg. Kollektív kötelezett­ségvállalásukat az árvái duzzasztó­gát gépegységeinek gyors befejezé­sére irányították. A szabályozó ké­szülékek és a szivattyúagregátok szerelésén dolgozó munkacsoport tervezett munkálatait június 30. helyett már május 30-án bejezi, amivel a továbbbi munkálatokat egy hónappal meggyorsítja. Az egész csoport napi tervfeladatait 180%-ra teljesíti. . A tulajdonképpeni villanytelep gépberendezése ez év végéig elké­szül. Az Elektrostav alkalmazottai, akik a brünni és a blanszkói szere­löknek segédkeznek a gépberende­zés beszerelésében, mint állandó al­kalmazottak továbbra is az árvái vízierömütelepen maradnak. Tovább fokozzák teljesítményüket A komáromi hajógyár 4. sz. üzemrészlegének dolgozói a győze­lem napjára tett kötelezettségválla­lásaikat nemcsak teljesítették, ha­nem nagyrészben túl is lépték. Leg­fontosabb vállalásukat, hogy az él­munkáshét alatt elért 157.7%-ot egész évben megtartják, jól meg­szervezett munkabeosztással és a teljesítmények fokozásával 3.6%-kai sikerült emelniök. A kiváló teljesít­mény elérését elsősorban az élmun­kások hatalmas teljesítményének köszönhetik, akiknek lelkesítő pél­dája nyomán a többi munkások is nagyobb igyekezettel, fokozottabb lendülettel dolgoztak. Az élmunká­sok közül legjobban Urvecky Sán­dor munkaérdemrenddel kitüntetett hegesztő tűnik ki, aki átlagosan 350%-os teljesítményt ért el. Ki­emelkedik még Zahar Antal ács 218%-os teljesítménye és Provosz­ky lakatos 190%-os átlagos telje­sítménye. Vállalásuk második részét a se­lejt 2%-os csökkentését szintén tel­jesítették az üzem munkásai. A munkaverseny során a munkából való kimaradás 1%-kai csökkent. Horváth Gábos, Komárom. A brünni acélmüvek öntödéjének versenye A Gottwald-üzemek olvasztárainak kezdeményezésére a královo-polei gépüzem február 2ö-én vállalatközi versenyt indított, amelybe bekapcso­lódtak az Egyesült gépművek, a Bo­humil Smeral öntöde és a (szlatinai vasművek olvasztárai. Mind a három üzem olvasztárai versenybeír állnak egymással az olvasztott acél mennyi­ségében, minőségében és az üzem­költség megtakarításában. A munkaverseny márciusi részé­ben a královo-polei gépgyár 109.3%, ;az Egyesült gépmüvek és a Bohumir Smeral öntödék dolgozói 28 tonnával és a szlatinai vasművek 18.5 tonná­val több acélt olvasztottak terven felül. Az olvasztott acél meghatáro­zott minőségi százalékát a královo­polei gépüzem olvasztárai 92.4%-ia teljesítették és az üzemköltségekben 474.000 korona megtakarítást értek el. A komáromi hajógyári munkások újabb vállalásokat tettek A komáromi hajógyár gyaluzói Viliam Široký kormányelnökhe­lyettes, külügyminiszter 50. szüle­tése napjának tiszteletére számos felajánlást tettek. Ballá Benő pél­dául kötelezte , magát, hogy a gya­lugépet szocialista megőrzésbe ve­szi és legalább ezer őrá t dolgozik rajta főjavítás nélkül. Vravko János is tudja, hogy a gépberendezés kihasználása egyike a tervteljesités alappillérjeinek. Ö is hasonló szocialista kötelezettséget vállalt Viliam Široký elvtárs 50. születése napjának tiszteletére. Fel­ajánlotta, hogy a gyalugépen leg­alább 3000 órát fog dolgozni főja­vítás nélkül. Hasonló kötelezettsé­geket vállalt a komáromi hajógyár többi gyaluzója is. A losonci Tátra-bútorgyár dolgozóinak kötelezettségvállalása Siroky elvtárs születésnapjának tiszteletére A losonci Tátra bútorgyár dolgo­zói kötelezettséget vállaltak, hogy az év végéig terven felül minden hé­ten egy hálószoba berendezéssel töb­bet elkészítenek. Vállalásukat újabb 8 hálószoba berendezéssel toldották meg, amit a keletszlovákiai Kohó­kombinát legjobb építői részére ké­szítettek el és vállalásukat nem az év végéig, hanem április 30-ra már befejezték. ^ Široký elvtárs születésnapjának megünneplésére most újabb vállalá­sokat tettek. A politúrozó műhely munkásai megfogadták, hogy félév alatt annyi ipari szeszt megtakarí­tanak, ami 117 hálószoba berendezés kifényezésére elég lesz. Široký elvtárs születésnapjának tiszteletére ezenkívül az egész üzem munkássága vállalta, hogy terven felül további 40 hálószoba bútort készítenek el. A minőségi versenyben a gépmű­hely munkásai lettek a győztesek. Ebben a versenyben legjobban ki­tűntek Oláh elvtárs, a mühelytanács elnöke, valamint Marci éa Galló mesterek és a gépek példás karban­tartásával Snajder géplakatos. Jacsmenik István, Losonc

Next

/
Oldalképek
Tartalom