Uj Szó, 1952. május (5. évfolyam, 103-128.szám)

1952-05-01 / 103. szám, csütörtök

A C S E H S Z L O VAK IAIMAGYARD0LG02Ó K LAPJA Bratislava, 1952 május 1, csütörtök 2 Kčs V. évfolyam, 103. szám i i i ÉLJEN MÁJUS t. - : j ;• a békéért harcoló • népek seregszemléje, a proletár­nemzetköziség nagy ünnepe I • * • • • £BBSSS«> Vüág proletárjai egyesüljetek! A SZOCIALIZMUS MÁJUSAI FELÉ Xíik* szebb, mint a május elseje, ahogy mondani szoktuk, munkanap­ja, a munka ünnepe. Hatvan és egy­néhány évvel ezelőtt üranepeltéik ezt a napot először a világ dolgozói, hatvan és egynéhány évvel először emelte fel fenyegető öklét a mun­kásosztály az elnyomók, a kizsák­mányolók ellen, hatvan és egyné­hány évvel ezelőtt ezen a napon, május elsején először hangzott el a nemzetközi szolidaritás formájá­ban a munkásosztály tiltakozó és követelő hangja, mikor szebb és jobb életet követeltek, munkát és kenyeret, békét és szabadságot ezen a napon nemzeti ^re, fajra való tekintet nélkül. Lapunk mai száma ebből az ün­nepi alkalomból két világot tár elénk: a multat, amely nyugaton, az imperialista államokban, a kapi­talista államokban, * gyarmatokon, sajnos még ma ls . Jelen és a boldog mát, amelyben ünnepelhetjük nü felszabadult Köztársaságunkban a május elsejét. Munkáslevelezőink, akik a régi május elseje harcaiban élenjártak, tömegesen küldték leveleiket la­punk számára, visszaemlékezve a súlyok harcokra, visszaemlékezve a rendőrkordonokkal és csendőrszuro­nyokkal üldözött május elsejékre. Jöttek a levelek Komáromból, Kas­sáról, Széliből, Rozsnyóról, Fülekről s a délvidék majdnem minden ré­széről, megemlékezve a Kommunista Párt szerepéről a régi május else­jék előkészítésében, vezetésében. Szeretettel és büszke örömmel emlé­keznek meg miinkáslevelezőink Pár­tunk vezetőiről, leveleikből érezzük a felszabadult öröm hangját, mikor Pártunk vezéréről. Široký elvtársról írnak, éroz.ni a boldogságot, az örö­met a fel . l , hogy Pártunknak ez a hős harcosa, akit annyit üldöztek a múltban nemcsak a május elseje alkalmából, de szinte minden lépé­sénél, ma is itt van közöttünk és minden üldöztetés ellenére, amiben a múltban része volt, friss, fiatalos lendülettel közeledik ötvenedik évé­hez és bátran és bölcsen vezeti Pár­tunkat és dolgozó népünket, mint szeretett Gottwald elvtársunk leg­hűségesebb munkatársa, előre a szocializmus felépítéséért hazánk­ban. Hazánkban, a béke hazájában, a népi demokratikus Csehszlovák Köztársaságban, amelyet a nemzet­közi békeharc fórumán az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1950-es közgyűlésén képviselt és amelyről visszatérve, 1950 karácsony előesté­jén Široký elvtárs így nyilatkozik: „A csehszlovák küldöttség az ENSz V. közgyűlésén azzal a büsz­ke tudattal léphetett fel és dolgoz­hatott, hogy egy olyan népi demo­k-atikus állam ilitikáját képviseli, amelynek célja a béke védelme és a szocializmus felépítése. Abban a büszke tudatban végezhette tevé­kenységét, hogy a csehszlovák nép hatítrmas és lelkes békemozgalmára tamaszkodik, amely egyre ereseb­ben valósítja meg Klement Gott­wald elnökünk bölcs irányvonalát: építsd a hazát — ezzel erősíted a békét." , Igen, 1950-ben ugyanúgy, mint a múltban, a régi májns elsejék ide­jén, ugyanúgy, mint ma, 1952-ben, Široký elvtárs munkásosztályunk és dolgozó népünk élén Gottwald elvtárs oldalán egy célért harcolt és harcol, a szabadságért, a béké­ért. Ebben a harcában, mint ahogy LÖRINCZ GYULA az ENSz közgyűlésén Vislnszkij elvtárs a Szovjetunió oldalán, ha­zánk és dolgozó népünk képviseleté­ben, ugyanúgy ott állt mindenkor és ma is, a nemzetközi békefrout és a nemzetek szabadságharcának első vonalában, akik ma, május el­sején a Szovjetunió népeivel, a népi demokratikus országok népeivel, a felszabadult hatalmas Kína száz­millióival együtt tiltakoznak az im­perialisták barbár baktériumhábo­rúja ellen. Akik tiltakoznak a gyár­mati nemzetek elnyomása, kizsák­mányolása ellen, akik támogatják és segítik Vietnam, Maláj, Burma, Irán, Tunisz, Egyiptom, Marokkó nemzeteinek szent szabadságharcát, az Imperialisták elnyomó nralma ellen Ázsiában, Afrikában, I Lapunk mai száma Ismerteti üzemeink, egységes földműves szö­vetkezeteink dolgozóinak tollából, leveleiből a boldog, a szebb május eredményeit. Az elmúlt, küzdelmes má.fnsokkal szemben megmutatják ezek az eredmények, a szocialista versenyek, a május elseje és a győzelem napjára váUalt kötele­zettségek, hogy a harc más formáit vettük fel, mióta hazánk népe fel­szabadult, mióta a dicső Szovjet Hadsereg segítségévei hazánk népe lerázta magáról a kapitalista jár­mot, mióta boldog jövőnket épít­hetjük hazánkban. Örömmel olvas­suk az opatovai textilgyár dolgozói­nak eredményeit, mert tudjuk, hogy minden méter szövet, minden centi­méter anyag, amit ennek a.z üzem­nek dolgozói elkészítettek, ugyan­úgy fegyver a kezünkben, mint a nemrég begyújtott kuncsleei i ma­gaskemencékből ömlő acél, vagy a búesi egységes földműves szövetke­zetben termett aranysárga búza. A Nemzeti Arcvonal májusi jel­szavai között az egyik jelszó ezt mondja: „Munkások, parasztok, dol­gozó értelmiség! Csehszlovákia né­pe! Harcra fel az építő feladatok teljesítéséért! Gyorsabban és job­ban teljesítsétek a gottwaldi ötéves terv negyedik évét! Jobban és kö­vetkezetesebben sajátítsátok el a szovjetnép tapasztalatait, amelyek nélkül nem tudnánk sikeresen -épí­teni a szocializmust!" Ez a jelszó, a Nemzeti Arcvonal jelszava röviden magában foglalja a Nemzeti Arcvonal utolsó elnöksé­gi ülésén Široký elvtárs által ismer­tetett Szlovákia összesített tervének lényegét. Ebből a jelszóból a cseh­szlovákiai magyar dolgozókra is, munkásokra, parasztokra, valamint a csehszlovákiai magyar értelmiség­re is fokozott kötelességek, feladatok hárulnak. Ami a Nemzeti Arcvonal másik jelszavából is világosan kitű­nik, „Köszöntjük a lengyel, magyar, ukrán és német dolgozókat, akik a cseh és szlovák néppel együtt közös hazánkban a szocializmust építik!" Ez a nyílt és egyenes felhívás vilá­gosan utal arra, hogy Csehszlová­kia minden dolgozója számára egy közös célt tűzött ki Pártunk és kormányunk, a szocializmus mielőb­bi kiépítését. Ipari termelésünket ebben az év­ben annyi vaí- emeljük Szlovákiában, mint amennyi a kapitalista Cseh­szlovák Köztársaságban 1937-ben Szlovákia össztermelése volt. Ez óriási erömegfeszítést követel üze­meink, gyáraink dolgozóitól, az épí­tömunkásoktól. Ipari termelésünk­nek ez az óriási emelkedése termé­szetesen magával hozza munkásosz­tályunk igényelnek növekedését Is, ami megnyilvánul többek között az élelmiszerek fokozottabb fogyasz­tásában, igénylésében is. Szlovákia magyarságának zöme mezőgazda­sággal, állattenyésztéssel foglalko­zik és éppen azon a vonalon mutat­koznak a legnagyobb nehézségek. A mezőgazdasági termelés, vala­mint az állattenyésztés hazánkban nem emelkedett olyan mértékben, mint az ipari termelés, a háború­előtti termelés nívójával, vagy némi felemelésével nem tudja kielégíteni az új, fokozott igényeket. A magyar parasztságra éppen ezért fokozott feladatok várnak az egységes föld­műves szövetkezetekben, az állami birtokokon, valamint az egyéni gaz­dálkodóiénál. Nem lehet, hogy állan­dóan emelkedő ipari termelésünk mellett a mezőgazdasági termelés, az állattenyésztés, a végtelenségig a régi színvonalon maradjon. Hogy ezen a téren is magasabb eredmé­nyeket tudjunk elérni, szükséges, hogy parasztságunk elsajátítsa az új termelési formákat, hogy magá­évá tegye a szovjet kolhozparasztok és szovhozok parasztjainak tapasz­talatait, hogy meghonosítsa a szov­jet állattenyésztés gazdaságosabb módszereit. Parasztságunknak meg kell indítani a harcot földjeink ma­gasabb hetkárhozamáért, a maga- | sabb tejhozamért. Láthatjuk, hogy ahol bevezették a kereszt«oro6 ve­tést, a gabona bővebben öntötte a szemet, magasabb lett a hektárho- • zam, látjuk, hogy a füves vetés­forgó javított földjeinken, ott, ahol a szovjet tapasztalatok után ezt be­vezették, látjuk, hogy egységes föld- ' műves szövetkezeteinkben, az álla- 1 mi birtokokon, ahol a tehenészetek­ben fejőink, vagy fejőnöink kísérle­teket folytattak Malinvinova módsze­rével, több tejet adtak a tehenek dolgozóinknak, gyermekeinknek. Nem lehet, hogy boldog és sza­bad májusainkat közellátási nehéz­ségek zavarják a jövőben ls, nem lehet tűrnünk, hogy mezőgazdasá- , gunk, termelésünk messze kullog­jon Ipari termelésünk után, mert ez gyengítené és zavarná a munkások és parasztok szoros szövetségét-, hi­szen jelszavunk ezen a május else­jén is, hogy: „Éljen és erősödjék a munkások és parasztok megbont­hatatlan szövetsége — Csehszlová­kia dolgozó népe boldog életének biztosítéka!" Éppen ezért ma, május elsején, a munka legszebb ünnepén tegyünk fogadalmat, hogy a májusi verse­nyek kiértékelése után újabb köte­lezettségeket vállalunk május 9-ike, a győzelem napjának alkalmából, vagy drága Široký elvtársunk 50-ik ! születése napja, május 81-ike alkal- | mából, hogy fokozni fogjuk eddig el- 1 ért eredményeinket az ipari terme­lés vonalán újabb szocialista verae­nyek, kötelezettségvállalások, a szovjet módszerek bevezetésével, de különösen ígérjük, fogadjuk meg ez alkalomból, hogy mezőgazdasági maradiságunkból kilépünk a hala­dás, az új formák területére, hogy parasztságunk behozza az elmaradt lépéseket és a közel jövőben egy vo­nalban menetel az ip-ri munkásság­gal Pártunk és szeretett köztársa­sági elnökünk, Gottwald elvtárs Irá­nyítása, vezetése mellett, az ötvene­dik életéve felé haladó Široký elv­társunkkal a boldogabb, a szebb, az f örömtelibb májusok felé a szociaüz- ? mus vörös zászlaja alatt. • ' i P. Szűcs Béla: ' MÁJUSI DAL Dalommal köszöntlek virágos május egy, szerte a világon milliók köszöntnek. nyen szép sohsem volt még a mi tavaszunk, soha-soha nem száUt ily boldogan dalunk. Üdébben nem zöldéit soha a vetésünk, gyümölcsfák erdeje , nem virágzott nekünk. Felszáradt a könnyünk, elfonnyadt panaszunk, előre néz szemünk, mert szabadok vagyunk. Gyönyörű az élet! Szebb májusok jönnek s örömtelibb évek. Dalommal köszöntlek virágos május egy, szerte a világon müliók köszöntnek. Nézd ezt a sereget! Látod ezt az erőt? Látod, hét év alatt ez a nép mennyit nőtt? Nem engedi magát \ becsapni már soha, meggondolta jól, hogy kikkel áll a sorba. Megtanulta százszor, ki lehet barátja, megtanulta százszor, drága volt az ára. Gyárosok becsapták, ispán elkergette, az adóval nyúzták, csendőr fenyegette. Papok butították, éhség tizedelte. S mikor a gyűlölet az öklükbe szaladt, mikor már nem bírták ' nehéz iga alatt, nem láttak a ködben és egymást irtották: magyar a szlovákot, a fiú az apját. Emlékeznek még rá. Még nagyon jól tudják. Egymás kezét fogják a lelkes menetben. Egyik zászlót lenget, másik Sztálin-képet visz a transzparensen. Ahogy egymás mellett utcák hosszat mennek, dolgozó magyarok, szlovákok meg csehek, az járhat eszében mindnek, mindegyiknek: — Milyen szép az élet! Mert ahogy kiérnek a virágos térre, ahol Sztálin szobra mosolyog a népre, ajknkon egyszerre szabadon buggyan ki: Sztálin, Gottwald, Široký . Dalommal köszöntlek virágos május egy, szerte a világon mUliók köszöntnek. I i . i

Next

/
Oldalképek
Tartalom