Uj Szó, 1952. március (5. évfolyam, 52-77.szám)

1952-03-19 / 67. szám, szerda

Világ proletárjai egyesüljetek! A Nemzetgyűlés elfogadta A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1952 március 19, szerda 2 Kčs V. évfolyam, 07. szám A májust köszöntő munkaversenyben az alsósajói bányaüzem behozza elmaradását . A jobb munkaszervezés következtében feljavult a tervteljesítés A gottwaldi ötéves terv harmadik évében a gömöri ércbányák üzemei közül Alsósajón végezték a legered­ményesebb munkát. A vállalat más üzemei küzdöttek a terv teljesítésé­vel, sok helyen el is maradtak. Al­sósajőn ellenben kereken egy hónap­pal előbb teljesítették az évi tervet. A negyedik évi felemelt terv tel­jesítését azonban annak ellenére, hogy december folyamán kellően elő­készíthették volna a munkát, nagy nehézségekkel kezdték. Bár a decem­beri alacsonyabb termelést is az elő­készületi munkák folytatásával okol­ták meg, januárban és februárban is nagyon lemaradtak. A januári 69%-os és a februári 71%-os terv­teljesítésből világosan kitűnik, hogy az üzem vezetősége nem fordított kellő figyelmet az előkészületi mun­kák alapos, hiánytalan elvégzésére, ami pedig előfeltétele lett volna a negyedik évi felemelt terv akadály­talan teljesítésének. A hibák orvoslására személyi változásokat kellett eszközölni az üzem vezetőségében, annál is in­kább, mert az alsósajói bányászok kijelentették, hogy nekik olyan em­berre van szükségük, aki az üzem irányítását, a munka megszervezé­sét alaposan kezébe veszi, a többit hüségejs munkájukkal elvégzik ök. Az új üzemvezető, Genčsi elvtárs, erős kézzel látott munkához. Az üres csillék hiánya, ami egyik leg­nagyobb akadálya volt a termelés fokozásának, a jobb munkamegszer­vezés következtében rövid idő alatt megoldódott. Újjáélesztették a disz­pécser szolgálatot, ami ugyan ez­előtt is be volt vezetve Az üzemben, de nem volt életképes. Nagy buzgalommal kezdték a munkaverseny újjászervezéséhez is. A májust köszöntő munkaverseny­be az üzem alkalmazottainak legna­gyobb része bekapcsolódott, hogy fokozott munkával több csille vas­ércet adjanak hazánknak a dolgo­zók nagy ünnepélyének tiszteleté­re. Valsovszky és Gyurcso vájárok kezdeményezését az „egy csillével többet a békéért" az első napon 35 alsősajói bányász fogadta el, akik konkrét kötelezett ségváll al ásókkal bizonyították be aktív részvételüket a békeharcban. A bánya legjobb élmunkása Simon János Tomko, aki hónapok óta a legjobb eredmé­nyeket éri el ciklusos grafikon sze­rint végzett munkájával. A májust köszöntő munkaversenyben újabb célokat tűzött maga elé. Fokozza munkája termelékenységét, jobban megszervezi a munkát, hogy túl­szárnyalhassa a legutóbbi 161%-os normateljesítését. Macko János, a másik legjobb élmunkás, aki az utolsó hónap folyamán 155%-ot ért el, május l-re szintén fokozza telje­sítményét. Értékes tapasztalataik, munkamódszerük átadásával, mun­katársaik teljesítményének emelését is fokozott mértékben akarják elő­segíteni. Kiváló eredményt ért el Junger János III. is. aki a gurító­hajtásnál alkalmazott új munka­módszerével már a hatodik gurítót készíti el. Munkamódszerének töké­letesítésével. fokozott teljesítmény­nyel akar hozzájárulni a májust köszöntő munkaverseny sikeréhez. A jobb munka nyomán március­ban emelkedni kezdett a bányák tel­jesítménye. Március első heteiben már elérték a 93.6%-ot. Az állandó­an emelkedő tervteljesítési grafikon szerint biztosra vehető a 100%-os márciusi tervteljesítés és bíznak ab­ban, hogy legkésőbb május l-re be tudják hozni az év elejei elmaradást is. Most, hogy az akadálytalan terv­teljesítést biztosították, egyidejűleg befejezik az elkésett előkészületi munkákat is, nehogy később ismét hátramaradást okozzanak. A kopott bányasíneket kicserélik, A sínekhez az összekötő kapcsokat a bánya ko­vácsmühelyében állítják elő. Betö­medékelik azokat az üregeket, ahonnan még a mult évben kiszedték az ércet, de nem végezték el a tö­medékelést. A terv teljesítése végett követték el ezt a könnyelműséget, de ez most megboszulta magát, mert jóval előbb teljesítették ugyan a ter­vet a mult évben, ez év elején azon­ban a tömedékelés elhanyagolása nagy nehézségeket okozott. A pörkölő kapacitásának fokozá­sára a négy új kemence építését meggyorsítják Május első napjaiban az elsőnek el­készülő két kemencében fellobog a tűz, hogy 100%-ra emelje a pörkölö mostani 72%/-os teljesítményét. Áz új vülamosmozdonyok részére ame­-lyek már ősz óta kihasználatlanul várják üzembehelyezésüket az üzem udvarán, megkezdték az egyik szin­ten a vezetékek felszerelését, Bizonyos számú munkaerő még mindig hiányzik a felemelt felada­tok elvégzéséhez, azonban az üzem­vezető kijelentette, hogy amíg ez véglegesen megoldódik, a mostani munkáslétszámmal is teljesítik a ter­vet. G. L. Az oszfravaí tíztonnás mozgalom eredménye: ezer meg ezer tonna szénnel több az épülő hazának Február hónapban az osztrava­karvini kőszénmedence bányáinak nagy többségében elterjedt a tízton­nások mozgalma. A Barbara nagy­bányában a 2957-es frontfejtésen 40 tagú katonai brigád dolgozik, amely februárban közel 600 tonna szenet adott a terv felett. A néphaseregröl elnevezett karvini bánya 500-as frontfejtése 447 százalékra teljesítet­te februári kötelezettségvállalását. Ugyanitt a 404-es frontfejtés 2036 tonnával adott többet, mint terve | előírta. A Sverma- és Zárubek-bá nyában is jó eredményeket érnek el a dolgozók, A 106-os fejtésen aTro­jancsik János vezette csapat 150 tonna szenet vállalt a terv felett, de ezt magasan túllépte és összesen 2458 tonna szénnel adott többet. Ezek az eredmények hathatós segít­séget nyújtanak épülő nehéz ipa­runknak, amely a szovjet tapaszta­latok alapján fejleszti termelőképes­ségét. i $ Molnár István nyitott szemmel jár... j Molnár Istvánt megtanította az élet, hogy mindig nyitott szemmel •járjon így meglátta, hogy munka­társai az asztalosműhelyben apró kis technikai újítással megkönnyít­hetnék munkájukat és többet is ke­reshetnének. A 45 éves kitanult asztalos, a komáromi hajógyár dol­gozója, az üzemben is, meg otthon is sokat gondolkodott, amíg rájött, mi a teendő. Amikor rájött, Éviké­től, a kislányától papírt kért és raj­zolni, számolgatni kezdett. Egy 6—8 centiméteres kerek nyí­lás kivágása 15—26 perces munkát jelent. De a hajón jó néhányszáz ilyen nyílást kell vágni.- Jó lenne lecsökkenteni ezt az időt. Jó lenne '• nyerni néhány ezer percet. — De hogyan? — törte a fejét Molnár elvtárs és felesége hiába hívta vacsorára. A rajzok meg a számok egymás mellé álltak és csak akkor feküdt le, mikor a csa­ládja már régen aludt• Másnap reggel a munka kezdetén odament szaktársához, aki éppen a lyukakat vágta. Elkezdett beszélni arról, amit éjszaka elgondolt. Az öreg kajos csak nézett rá és viharvert arca felderült. — Igazad van Pista minden perc arany, meglátod siker lesz. , - Ezt mondta a mester, a művezető meg a mérnök is, amikor átnézték •Molnár István éjszakai munkájá­nak eredményét. Nem ez volt Mol­nár elvtárs első újítási javaslata. de a régieket a régi gyárvezetőség elsüllyesztette az íróasztal fiókjá­ba. Az új vezetőség azonban tudja, hogy a dolgozók lelkesedése, talá­lékonysága, aktív részvétele nélkül nem lehet boldogulni. Az újító mozgalomnak nagyobb figyelmet kell szentelni, a műszaki­ak, a mesterek ne várjanak a vélet­lenre, menjenek ki a gépekhez. Jár­janak nyitott szemmel, segítsenek a munkásoknak, irányítsák és fej­lesszék ki az újítási mozgalmat. Járt útakon haladunk, a szovjet sztahanovisták útján, akik a munka soha nem látott termelékenységét érik el. — A dolgozó ember életében sok minden megváltozott — mondja Molnár István, aki a 20 percet há­rom másodpercre csökkentette, ve­gyetek ceruzát a kezetekbe elvtár­sak és számítsátok ki, mit jelent ez egy héten, egy hónapban, egy év­ben. , — Sokat segít nekem az üj Szó — emlegeti Molnár elvtárs — nevel és tanít bennünket. Sokat köszön­hetek én is, a mi lapunknak• A baj az, hogy a régi hajógyárban nem kapjuk rendesen a lapot, amely összeköt bennünket a világ béke­táborával, és megtanít bennünket nyitott szemmel járni. FERANEC ANTAL munkáslevelező a komáromi hajógyárban A Jó NÉPNEVELŐ MUNKA EREDMÉNYE. A Csemadok munkájának eredményed már mutatkoznak a fal vakbán. Nemrég jelentettük, hogy a pozsonyi kerületben a Csemadok 147 munkaerőt szerzett a nehéziparnak. Mai képünk a gömördétéri öt Márton-testvért ábrázolja, akik Osztra­vába mentek építeni a szocializmust. A helyi titkárok az új falu élharcosai Kormányunk nagy feladatok meg­valósításával bízott meg bennünket 1951 december 11-i határozatában. Mint tudjuk, a helyi Nemzeti Bi­zottságok munkájában igen sok ki­küszöbölésre váró hiba volt. Az első lépés, amelyet ezirányban tettünk, az volt, hogy eltávolítottuk a helyi Nemzeti Bizottságokból a feudális­kapitalista maradványokat, a jegy­ző urakat, akik régente atyaúristen­ként pöffeszkedtek a községek élén. Ezeket az urakat a sutba téve, népünk új emberekre bízta a falu és a községek életének irányítását. Ezek az új emberek, a helyi titká­rok, akik a dolgozó népből szár­maznak és hivatottak arra, hogy a helyi Nemzeti Bizottságokban hely­rehozzák a mult hibáit és megte­remtsék a falu fejlődésének előfel­tételeit. A helyi titkárok községü­kön belül kötelesek gondoskodni ar­ról, hogy a néptömegek tudomást szerezzenek a Pártunk és kormá­nyunk által elénk tűzött feladatok­ról. Nevelniök kell a népet szocia­lista hazafiságra, kötelességérzetre, állami fegyelemre. Ámde sokhelyütt a Nemzeti Bi­zottságokban nem szívesen látják a titkárt. Sokszor egyes elnökök ka­pálódznak és bizalmatlanok ellene. Nem törődnek azzal, hogy ezzel el­veszik a titkár kedvét és azt hiszik, hogy az majd elmenekül. De az új titkárok nem ebből a fából vannak faragva. Nem riadhatnak vissza a barátságtalan fogadtatástól és még mástól sem, mert kemény harcosok­ká edzette őket a napi munka, a Párt nevelése, a munkásosztály és a dolgozó parasztság, melynek so­rából kikerültek és most új munka­körükben még acélosabban, még több odaadással végzik munkájukat Gottwald elvtárs irányelvei szerint. Ha körülnézünk a községekben, láthatjuk, hogy a reakció most új köntösbe öltözött, új recsegésbe kezdett. Az híresztelik, hogy a kom­munisták újból visszállítják a jegy­zők uralmát. A nép azonban tudja, hogy a helyi titkárok más anyag­ból vannak gyúrva, mint a volt jegyző urak. A helyi titkárok a marxi-lenini elmélet é3 gyakorlat emberei, a népi demokratikus ál­lamhatalom, a nép uralmának kép­viselői a községekben. A megvert reakció szűköl, mint a kutya és igyekszik mindenféle rémhíreket terjeszteni az emberek között. Sajnos, néhányan még fel­ülnek ezeknek a rémhíreknek. A helyi titkárokon sok múlik; — be­csületes munkájukkal hallgattassák el a reakciót és eredményeikkel bi­zonyítsák be, kik és micsodák. Minden kezdet nehéz, de a becsüle­tes munka mindig elnyeri méltó ju­talmát. Miért volt már égető szükség a HNB titkárokra? Azért, niert fel­adataink nagyon megnövekedtek a szocializmus építésében. Most, ami­kor óriási lendülettel bontakoznak ki hazánkban a szocializmus nagy építkezései, gondoskodnunk kell ar­ról, hogy a falvak és községek-szo­rosan felsorakozzanak a munkás­osztály mellé és minden lehető mó­don segítsék a nehézipar, a sza­badság acélalápjának felépítését. Nehéz feladat vár a helyi titkárok, ra és minden napjukat lefoglalja majd a szünetnélküli meggyőző munka. Mezőgazdaságunk mai álla­potában nagyon elmaradt ae ipa? fejlődése mögött. Ezt az elmaradást kell mielőbb behoznunk és a szocialista mező­gazdasági szektort olyah erőssé kell tennünk, hogy dolgozó népünk ellá­tását biztosítani tudja. A helyi tit­károknak ki kell használniok a meglévő lehetőségeket, buzdítaniok és nevelniök kell az egyénileg gaz­dálkodókat is, akik a termelési és beszolgáltatási kötelezettségekben ma még jelentős szerepet játszanak. A kis- és középparasztság meg­nyerése a szövetkezeti mozgalom­nak, ez helyi titkáraink legfonto­sabb feladata. A nehézipar munkás­sága húsra, tejre, tojásra és sok más fontos élelmezési cikkre vár. Kell, hogy a falu kivágja a rezet. Elegendő mennyiségű élelmiszert csak a fejlett szövetkezeti nagy­üzemi gazdálkodás adhat. A múlt­ban egyesek lucerna vagy egyéb magvak beadásával egyenlítették ki a húsbeszolgáltatásban lévő hiányu­kat. Ez egyáltalán nem volt helyes, mert a sok százezer munkásnak nem adhatunk hús helyett lucerna­magot a tányérjába. Ma másként kell megoldanunk a hús ellátását. A helyi titkárok fel­adata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a rájuk bízott községekben meglegyen a megfelelő marha-, ser­tés- és apró baromfiállomány, külön a tenyésztésre és külön a vágásra. Igy küszöbölhetjük ki a fennaka­dást és biztosíthatjuk az ország egyre jobb ellátását. Pártunk és kormányunk világos utat mutatott, ezen kell járni a községekben. Ha a helyi titkár átviszi a gyakorlatba ezeket az irányelveket, akkor a Párt útján halad, sikereket mutat­hat fel az EFSz-ek megszervezésé­ben és előbb vagy utóbb elnyeri a falu dolgozóinak bizalmát is. Az ellenséggel, a kuláksággal szemben a falun az osztályharc a fegyverünk, A kis- és középparaszt­ság felé meggyőző népnevelő mun­kával közeledünk. A helyi titkár mutasson ebben is példát és legyen tudatában annak,—'hogy minden mozdulatát figyeli a kis- és közép­parasztság, de az ellenség is. A he­lyi titkár fedhetetlen életévei, be­csületes munkájával, szocialista igazságszeretetével bizonyítsa be, hogy a népi demokratikus állam­hatalom méltó képviselője. Az okos helyi titkár körültekin­tően vezeti községét, megköveteli a község minden lakosától, de önma­gától is az államfegyeimet és ak­kor minden rendben megy. A helyi titkár pontos, rendszerető, a részre­hajlást nem ismeri. Ha így viselke­dik, akkor becsülni fogja öt a kis­és középparasztság, segítőtársat lát benne és szeretni fogja. A jó titkár rendszeresen tanul. Tanul a napi eseményekből és tanul az SzK(b)P tapasztalataiból, ame­lyek utat mutatnak, hogyan kell le­küzdeni a nehézségeket. Ebből me­rít erőt további jó munkaijához és így válik hazánk szocialista építésé­nek élenjáró munkásává. A párt­szervezetek segítségével teljesiti hi­vatását és a falu életét előbbre vi­szi. A Párt által nevelt és a nép­ből származó helyi titkárok így vál­nak a falu fejlődésének mozgató erőjévé. HOKSZA ISTVÁN, az ipolysági helyi Nemzeti Bizottság titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom