Uj Szó, 1952. március (5. évfolyam, 52-77.szám)

1952-03-18 / 66. szám, kedd

uj síi A VASÁRNAP SPORTJA Az orfezágos bajnokság két meglepetése a bajnokcsapat döntetlenje és a Kassai Dynamo veresége Az 19S2.cs 0i-£/.&gos bajnokság II. fordulója néhány meglepetést ho­zott-. Ilyennek számít a Bratislava döntetlenje a ligaújonc Trnava el­len. A kékek saját otthonukban régen nem látott gyenge teljesítményt nyújtottak és még örülhetnek a nehezen megszerzett pontnak. Megle­petés továbbá a mult évi bajnokság harmadik helyezettjének a ka-ssai Dynamónak saját pályáján elszenvedett veresége is. A forduló többi eredménye nagyjában megfelel a papírformának s talán csak az eperje­siek prágai csődje jelent némi kivételt. Beszámolóink az egyes mérkőzésekről. IGY KELLETT VOLNA TIPPELNI Bratislava —Trnava 0:0 X Vítkovice —Plzeň 3:0 1 ATK —Dukla Prešov 6:2 1 Armatúrka Ústí —Žilina 2:2 X Kladno —Sparta 1:3 2 Košice —Teplice 0:1 g Židenice —Ostrava 3:1 1 Žel. Kralupy —Horovice 3:1 1 Tran. Chrudim —Čáslav 2:1. 1 Sázavan Zruč — Jihlava 1:3 2 Tŕbíč —1NZAV Trebíč 3:4 o TOS Holoubkov —Chomútov 5:7 2 Kerületi balnolkságok BRATISLAVAI KERÜLET: Merina Trenčín —Kúpele Piešťany 2:1 (1:0), Senica —Odeva Trenčín 1:2 (0:2), Malacky—Galánta 2:0 (0:0), SZ Szenec —Červená Hviezda 3:1 (1:1), Kablo Bratislava--Modra 2:0 (1:0), Armatúrka Myjava—ĽŽ Holič 0:0. Táblázat: Malacky 1 1 0 0 2:0 2 Kablo 1 1 0 0 2:0 2 Senec 1 1 0 0 3:1 2 Odcva 1 1 0 0 2:1 2 Merina 1 1 0 t) 2:1 2 Holič 1 0 1 0 0:0 i) Myjava 1 0 1 0 0:0 0 Piešťany 1 0 0 1 1:2 0 Senica 1 0 0 1 1:2 0 Červená Hviezda 1 0 0 1 1:3 0 Modra 1 0 0 1 0:2 0 Galanta 1 0 0 1 0:2 0 Nyitrai kerület: Nagysurányi Cukorgyár—Káblo Topoľčany 2:3 (1:1), 2el. Paláriko­vo—S. Partizánské 4:0 (2:0), Zl. Moravce —Elektrosvit Érsekújvár 3:6 (2:3), Stredomlyny Levice —KP Nitra 1:2 (0:1>, Gaigóc—Nováki 4:1 (2:1). ČSAD Érsekújvár— Bá­nik Handlová 4:3. Táblázat: Palárikovo 1 1 0 0 4:0 2 Hlohovec 1 1 0 0 4:1 2 Elektrosvit 1 1 0 0 6:3 2 Nitra I 1 0 0 2:1 2 Topoľčany 1 1 0 0 3:2 2 ČSAD N. Zámky 1 1 0 0 4:3 2 Handlová 1 0 0 1 3:4 1! Šurany 1 0 0 1 2:3 0 Levice 1 0 0 1 1:2 0 Zl. Moravce 1 0 0 1 3:6 0 Nováky 1 0 0 1 1:4 0 Partizánske 1 0 0 1 0:4 1! Zsolnai kerület: Bytča—Turány 1:7 (0:2), Ruzom berok—Makyta Púchov 3:1 (1:0), Lietavp Lúčka -Dubnica 8:0 (4:0), Krasnó—Čadca 2:2 (2:0), Žel. Zá­vodie -Kriváň Martin 4:1 (1:0). A Žel. Vrútky- Manet Pov. Bystrica (a mérkőzést nem tartották meg. mert az otthoniak a pályáról nem takarították el a havat.) Táblázat: Liet. Lúčka 1 1 0 0 8:0 2 Turany 1 1 0 0 7:1 2 Zel. Závodie 1 1 0 0 4:1 2 Ružomberok 1 1 0 0 3:1 2 Krásno 1 0 1 0 2:2 1 Čadca 1 0 1 0 2:2 1 Makyta Púchov 1 0 0 1 1:3 0 Kriváň Martin 1 0 0 1 1:4 n Bytča 1 0 0 1 1:7 0 Dubnica 1 0 0 1 0:8 0 Brno—Praha 54:42 (27:23), Az olimpiai játékok előkészítése keretében folyó városközi kosárlab­da mé-közés. A pontokat Brno ré­széről Mrázek 15, Helán és Grulich 11—11, Prága részéről pedig J. Bau­mru>. 20 és Ezr 8, szerezték. A já­tékor ezer főnyi közönség nézte vé­gig, /ezetöi Spíček és Stejskál vol­tak. ® A magyarországi NB negyedik fordulójában a következő mérkőzé­sek vo.tak: Vasas Budapest—Vasas Csepel 1:1, Bástya—Postás Buda­pest 5:1, 'Dózsa—Lokomotív Pécs 2:1. Honvéd Szeged—Vasas Győr 3:2, Honvéd Budapest Dorog 4:1, Lokomotív Szombathely Vasas Di­ósgyőr 2:0, Salgótarján - Kinizsi 0:1. A' táblázaton Budapest vezet nyolc ponttal. Vasas Budapest és Kinizsi előtt, amelyeknek 6—6 pontjuk van. XV Bratislava —Kovo Trnava 0:0 A bratislavai stadiónban az első bajnoki labdarúgó mérkőzés több, mint 20.000 néző előtt Harouzek jó bíráskodása mellett folyt le. Mind­két csapat gyenge teljesítményt mu­tatott. A hátsó sorok jól végezték feladatukat, a vcsatársorok viszont szétszórva támadtak, csak az utol­só percekben voltak az otthoniak csekély túlsúlyban. Ekkor a vendé­geket védelemre szorították, ezek azonban elhárítottak minden ve­szélyt, főképp Markó középcsatár­nak és Stach kapusnak kiváló játé­ka következtében. Utóbbi néhány igazán veszedelmes lövést védett. Trnava csapata áldozatkészen küz­dött. azonban csatáraik az otthoni­ak jól működő védelme ellen nem tudtak boldogulni. A kapu előtt ha­tározatlanul viselkedtek. A kékek közül legjobb Benedikovics volt, to­vábbá Vičan, Gogh. Balá/.i és Tegel­liof. A trnavaiak közül jól bevált Slanina a védelemben, az egész fe­dezetsor valamint a támadásban Sturdík és Jakubčik. A csapatok összeállítása a követ­kező volt: S. NV Bratislava: Kaj­mán — Venglár, Hloy.ek, — Gögh, Vičan, Kadlec, — Skyva, Baláži, Te­gelhof, Benedikovics, Hlavatý. (Befe­jezés előtt néhány perccel Hlavatý helyébe Salamon lépett.) S. Kovo Trnava: Stacho Kri­zán, Slanina, — Tibensky Marko, Kohucik, - Sturdík. Jakubčik. Pšen ko, Lanéarič, Kaüvoda. S. Dynamó ČSD Košice —S. Ing­stav Tepliee 0:1 (0:0). A Kassán lefolyt bajnoki mérkő­zésen a vendégek győzelme megér­demelt volt. A küzdelmet több mint 8000 főnyi közönség nézte végig. Bíró Brada volt, aki sajnos, tűrte a szükségtelen éles játékot. A küz­delemben szerepe volt a nagy szél­nek is, amelyet azonban egyik csa­pat sem tudott kihasználni. Sőt: támadás helyett a széltől támogatott csapat védekező taktikát választott, és csak elvétve támadásokkal egé­szítette ki. Ez jobban sikerült a Vasárnap fejezték be a Dimitrov­üzemi munkások otthonának torna­termében a Fölszabadítás emlékére kitűzött asztaltenisz serlegmérkö­zéseket. A tornában nyolcvan csa­patnak körülbelül 460 játékosa vett részt. A mérkőzések jó színvonalon álltak és kellemes meglepetéssel szolgáltak a vidéki üzemi Szokol­egyletek játékosai, akik jól felké­szültek és számos mérkőzésben vá­rakozáson felül szerepeltek. Az egyes kategóriák végeredményei a követ­kezők: Utánpótlási páros: Čermák (Brnol Slávik (Besztercebánya) 2:1; fiúutánpótlási négyes: Balážik, Bur­Párizsban vasárnap március 16-án tartották meg a ĽHumanité hagyo­mányos mezei futóversenyét. Ebben rekordszámú versenyző (6200) vett részt, akik közt ott voltak a Szov­jetunió, Magyarország. Románia Bulgária, Lengyelország és Cseh­szlovákia válogatottjai. Ezek a ha lad á párizsiak tízezreivel együtt ha­talmas béketüntetést képviseltek. A kilencezer méteres férfi futóver­senyben a szovjet versenyzők értek el kiválj sikert, mert az els . nyolc helyre jutottak. Ugyancsak jól ké szültek fel a magyarok is. Eredmé­vendégeknek, akik harciasabbak és kita lóbbak voltak és nagyobb lel­kesedéssel is játszottak. Mindezek a tulajdonságok az otthoniaknál hiá­nyoztak és főkép a csatársor, Do­bay kivételével, összefüggéstelenül játszott.. Kivált* a játékosok közül a teplicei Vlk, aki a mérkőzés egyet­len gólját is szerezte. S. Vitkovické Železárne KG— S. ZVIL Plzeň 3:0 (1:1) Vitkovicén a nehéz terepen lefolyt bajnoki mérkőzést 8000' főnyi kö­zönség nézte végig. A mérkőzés az eperjesi Koöiééák bíráskodása mel­let folyt le, színvonala jó volt, mert mindkét csapat technikailag és kom­bináció dolgában érett játékot nyúj­tott. Az otthoniak megérdemelten győztek, Az egész mérkőzés alatt túlsúlyban voltak. A győztesek közül kitűnően ját­szottak a hátsó sorok, főképp Mar­kusek és Crlík. A csatársor jól kom­binált. legjobb játékosai Skokan és Bouzek voltak. A plzeniek közül a védelem határozatlan volt, de a fe­dezetek sem tudták sikeresen elhá­rítani az otthoniak akcióit. A táma­dók közül kivált Samberger és Zd. Sloup. A gólokat Skokan (2) és Bou zek lőtték. Arinatúrka 1 • tí—Slovena Žilina 2::' (2:0). A saját pályáján lefolyt bajnoki mérkőzésben az Usti csapat csak az első félidőben mutatott jó játé­kot. Félidő után a kezdeményezést a vendégek vették át és kevéssel a mérkőzés befejezése előtt kiegyenlí­tettek. Žilina határozottabb és kitartóbb volt. Kitűnt közülük Krásnohorský, aki azonban megsérült. A fedezet­sor jól állt ellen az otthoniak tá­madásainak, a vendégek csatárso­rából pedig kiemelkedett Subrt. Az otthoniak vezető góljait Volk és Ze­man szerezték, Zsolna első gólját Hradnánsky szerezte, a kiegyenlítő gólt pedig Stalmašek. A mérkőzé­sen, amelyet Léhnert vezetett, 15.000 főnyi közönség volt jelen. šik (NVB)— Nősek, purža (Odeva, Trenčin) 2:0, Utánpótlási vegyes­négyes: Rericha, Sadlonová (Bratis­lava.)— Balážik, Pavlovcová (NVB) 2:1. Női páros: Bujnochová (Proste­jov) — ICirehhoffová (Bratislavai pos­tás) 2:0; vegyesnégyes: Viehftanov­sky, Zelenková—Dr. Preissig, Brezi­nová 2:0; férfinégyes: Tokár, Marin­ko— Hrčka, Soják 2:0; férfipáros: Marinko— 1Tokár 3:0 (19, 17, 11); női négyes: Zelenková, Brezinová (Šport Praha)—Kirchoffová (Pos­tás), Mistriková (S. Bedik) 2:0 (14, 16). nyék; 1. Popov 29:16.1 p, 2. Anu­frief 29:25 p, 3. Szaltikov 29:29.42 p, 4.'Pozsidajev 29.44 p. 5. Vanin 29:45 mp. A csehszlovák versenyzők közül Bacigál 30:53 perces idejével a 14. helyre került, Herčik 30:58 p. idejével a 15-ik helyre, Šantruček 31:32 p idővei a 22. helyre, Novák 31:33 p. idővel a 23-ik helyre. Liška a 28-ik helyre Klomlnek pedig a 31-ik helyre került. A 2000 női versenyfu­tásban Szolopová szovjet versenyző­nő győzött 7:21.8 mp-es idővel, míg második Zdajcevová (Szovjetunió) lett 7:31 mp alatt. S. SONP Kladno —S. Sparta ČKD Sokolovo 1:3 (1:3). A Kladnóban lefolyt köztársasági bajnoki mérkőzés heves harcot ho­zott. Az otthoniak szépen kezdtek és a ir: 'sodik félidőben túlsúlyban voltak, amelyet azonban nem tud­tak kifejezni. A vendégek az első félidőben jobban támadtak és hatá­rozottabb lövöképességükkel három gólt szereztek. Kitűnően játszott a védelem, a fedezetből pedig Menclik és Koubka tűntek ki, míg a csatá­rok közül csak Pazdera és részben Pešek voltak kielégítők. A Kladnó­nál Biskup kapus gyöngén szere­pelt, a védők közül dicséretet érdé­mii Štepán, a fedezetben legjobb Lihart és Fábern volt, míg a csa­tárok Kokštein kivételével gyengén szerepeltek. Az első félidőben a Sparta 2:0 arányban vezetett; ezeket a gólo­kat Borovička és Pazdera szerez­ték; erre Kladno Kuchler góljával 2: l-re javított, azonban Prochádzka még egy harmadik gólt lőtt. A má­sodik félidőben az otthoniak voltak túlsúlyban, de nem sikerült gólt lő­niök. IOOO néző előtt Chalupa jól vezette a mérkőzést. ATK—ČSSZ Dukla Prešov 6:2 (2:0) ,A csehszlovák hadsereg strachovi stadionján 14.000 néző előtt bizto­san győzött a katonaesapat. Ki­egyenlített első félidő után az ott­honiak a második félidőben nagyon szép teljesítményre lendültek és megérdemelt győzelmet arattak. Az ATK nemcsak megbízható védelmé­nek, kapusának, Pavlisnak és a ki­tartó fedezeteknek köszönhette a si­kert, hanem szellemes támadó játé­kának és lövőképességének is. A vendégek kezdettől fogva védekezve játszottak, a támadásban csak négy emberük volt, de ez a rendszer nem vált be. 'Dukla legjobb játékosai Karel középfedezet volt, továbbá Si­mansky és a második félidőben Puchr. Dukla egyetlen előnye a gyorsaság volt. A gólokat Copek és Pluskal (2:2), Bíly és Král (1:1) lőtték az ATK részéről és Simansky és Puchr Dukla részéről. A mérkő­zést Stepánek vezette. S. MEZ Židenice— S. OKD Ostrava 3:1 (2:0) A Brnóban lefolyt bajnoki mérkő­zésen az otthoniak győztek, amit az első félidőben mutatott nagyobb ha­tározottságnak köszönhettek. A ven­dégek az első félidőben összhang nélkül játszottak. Ideges támadó so­ruk számos alkalmat elszalasztott a MEZ kapuja előtt. A küzdelem szín­vonala, mely nagyjában átlagos volt, Novák prágai bíró vezetése alatt folyt le. 13.000 főnyi közönség nézte végig. A győztes csapat lelkesen dolgozó játékosai közül kivált Palán kapus. A védelem és a fedezet megbízhatók voltak, különösen Samuelčik tűnt ki áttekintő játékával. A csatársorban Hronek és Nepál voltak a legjob­bak. Az OKD Ostrava csapata a já­ték vége felé nem tudta érvényesí­teni összjátékban és technikában meglevő fölényét. Kojecky kapus bi­zonytalanul védett. A védelemből Šimonek szerepelt jól, a fedezetből legjobban F.eček játszott, a csatár­sorban a baloldal volt jobb. A tabella állása a vasárnapi forduló után: 1. Teplice 2 2 0 0 5:1 4 2. Sparta 2 2 0 0 6:3 4 3. Žilina 2 1 1 0 4:2 3 4. Bratislava 2 1 1 0 3:2 3 5.-6. Košice 2 1 0 1 3:2 2 5.-6. ATK 2 1 0 1 6:4 2 7. židenice 2 I 0 1 5:4 2 8.-9. Trnava 2 0 2 0 3:3 2 8.—!). Prešov 2 1 0 1 6:6 2 10. Vítkovice 2 1 0 1 3:4 2 11. Ústi n. L. 2 0 1 1 4:5 1 12. Plzeň 2 0 1 1 3:6 1 13. Ostrava 2 0 0 2 2:6 0 14. Kladno 2 0 0 2 2:7 0 Március 23-án. 3. forduló mér­közősei: Žilina Kladno, Prešov — Usti, Trnava Židenice, Plzeň — ATK. Játékvezetőink címére... Játékvezetőink közül egyesek, sajnos, a szabálykönyvhöz nem igen szeretnek ragaszkodni. Pedig annak minden egyes pontja maradék nél­kül betartható annélkül, hogy a bí­ró ,.papíros-bíráskodást" követne el. Bíráink működése különösen három téren kifogásolható. A szándékos­ságot kizáró hendsz, a lesállás hibás alkalmazása és az erős játék hely­telen elbírálása terén. A szabály generális rendelkezése: hendsz: a labdának a testtől elálló karcai történő szándékos érintése. Sokszor előfordult, hogy a játékos arccal a kapu felé fordulva át akar­ta húzni a labdát, de mert egyik lábán nem tudott volna megállani, a karjával egyensúlyozó mozdulatot tett. Minden logikusan gondolkozó ember előtt tisztán áll, hogy a játé­kos csak azért emelte Jel a kezét, hogy testét 1. :yensúlyozza. És mégis: hány bíró fújja le ezt az ak­ciót hendsz címén. Gondolják meg a bírák, hogy a szabálynak csak egyetlen célja van: megakadályozni, hogy kézilabdát játszanak. A passzív ofszajd is gyakran előfordul meccseinken. Gyakran tapasztaljuk, hogy az ön­tudatos játékos, aki egyenesen tün­tet azzal, hogy tisztában van saját ofszajd-helyzetével. nem avatkozik a játékba. No, most már akadnak játékvezetők, akik így gondolkoz­nak: „Lefújom, mert hátha esetleg mégis hozzákerül a labda". Mennyi­re helytelen és a szabályok szelle­mével tökéletesen ellentétben álló öt lefújni. De add'g, míg a cselek­ményt el nem követte, mégsem le­het büntetni! Az ofszajdeseteknél a bíró min­dig nézzen körül. Amikor a játékos elrúgta a labdát, a bírónak már fi­gyelnie kell a játékos társait. A legtöbb bíró ezeknél az esetéknél késik. Erre kell magát rászoktat­nia, — hogy ne késsen itt! A hátulról való ellökés. eseténél mit is mond a szabály? „Hátulról való ellökés nincs meg engedve. Kivétel, ha a játékos szán­dékosan feltart ellenfelet, úgy az ellökés megengedett, — természete­sen semmiesetre se durván." Lehet-e akkor hátulról való ellökésnek mi nősíteni azt, ha a játékos hátráló ellenfele mögött védekezésül maga elé tartja a kezét? Vagy azt, ha a játékos helyben áll és a másik a labda elérését tartva szemelött. jól felemelkedik a feje fölé és ráesik. Büntetendő ellenben, ha kézzel rá­támaszkodik­Nálunk a legegyszerűbb remplit lis lefújják a játékvezetők. Ezzel szemben megengedik a bírók a szán­dékos durvaságot, a ráugrást, a térd használatát. Itt kellene a já­tékvezetőknek disztingválniok. A kapus megtámadását még a legfairebb módon sem engedik meg a bírók. De csatárainkat sem nevel­jük arra, hogy a tétovázó kapust belökhetik a kapuba. A szögletrúgásoknál a bíráink a figyelmüket a szögletet rúgó játé­kosra irányítják, ahelyett, hogy azt figyelmét, mi történik ezalatt a ka­puelőterében. Vaj jen a csatár nem rúgja meg-e a kapust, a hátvéd nem löki-e el a csatárt? Nem gondol ar­ra, hogy ezalatt a legnagyobb igaz­ságtalanságok történhetnek a kapu előtt. Hiába reklamálja ezután a csatár a 11-est, amikor a bíró sem­mit sem látott. • Sokol EMEZ Sala n/V.—Sokol Harmanec 9:0 (5:0) Papp (4) Fu­tyera (3) Gál (1) Jurik (1); Játék­vezető (Szabó, Nitra); az otthoniak állandó fölényben voltak. Sokol ľM EZ Sala utánpótlás— Sokol Trnovec n/V. 4:0 (2:0) U j S'M. a Csehszlovákia inagyai íou-" zók napilapja — Szerkesztőség: Bratisla­va, Jesenského S—10. Telefon :i47—16 és 352—1(J Főszerkesztő Lőrinc?. Gyula — Kiadóhivatal: Pravda, lapkiadóvôlla­lata. Jesenského 12. Telefón üzemi elö­/Tizetés k? lapárusítíis 27-3 -74. "svéni elő­fizetés 262—77 Az UJ SZO megrendelhető a postai K^/.b'siíőknél v.-urv a postahiva­talokon is. - Előfizetést díj H övre 120 Kí-s. Feladó és irányító postahivatal Brati.-'la­va il. — Nyomja a Pravda P V nyomdá­ja. Bratislava. Marinko legyőzte Tokért a „Bratislava felszabadítás! serleg" tornában Popov (Szovjetunió) nyerte a „ĽHumanité" versenyét A Szovjetunió versenyzői az első nyolc heiyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom