Uj Szó, 1952. január (5. évfolyam, 1-26.szám)

1952-01-09 / 7. szám, szerda

A Kohókombinát építőit a sztálini felajánlások segítik ez évi feladataik teljesítésében A Kohászati Kombinát dolgozói Sztálin elvtársnak, az emberiség nagy tanítójának 72. születésnapjá­ra kötelezettségeket vállaltak. A munkások ezzel juttatták kifejezés­re hüségüket, szeretetüket a haza és a szovjet nép iránt. Ezeket a munkafelajánlásokat úgy tekintik, mint a legszebb ajándékot, mellyel hozzájárulhatnak a szocializmusért és a békéért vívott harchoz. Ezek a felajánlások segítik őket ez évi nagy feladataik teljesítésében. A vonalszerelők csoportjában a munkások Sztálin elvtárs születés­napja tiszteletére 8 órát dolgoznak le műszakon kívül. Azonkívül vállal­ták, hogy csökkentik az abszenciát, úgy, hogy ne múlja felül az átlagos 10 százalékot. Továbbá vállalták, hogy munkahelyükön rendet tarta­nak s pontosan betartják a munka kezdetét és befejezését. Sajban elvtárB vállalta, hogy ez évben egy vagón sem marad kira­katlanul. Ezen cél eléréséért a mun­kások nagy lelkesedéssal dolgoznak. Fényes bizonyítéka ennek egy a na­pokban történt eset. Sajban elvtárs tíztagú csoportja a vagónból kézi­erővel 9 óra alatt 421 tonna homokot lapátolt ki. GÉPÉSZEK Cserni elvtárs és felesége normái­kat 150 százalékra teljesitik. Vállal­ták, hogy a kisebb javításokat va­sárnap fogják elvégezni a gépészek segytsége nélkül. Azonkívül vállal­ták, hogy a hajtóanyaggal takaré­koskodnak. — Csak egy hiba van, az, hogy bágergépemnek nincs folytonos szállítása és így nem tudom eléggé kihasználni, — mondotta Cserni elv­társ. Fuceko Pál, a földvágó kezelője a kisebb javításokat maga csinálja. Gépéhez még egy elvtársat tanít be, hogy szakemberekben ne legyen hiány. BETONOZOK A betonozók kilenctagú csoportja a központi vashajlitó műhely alapza­tánál gyönyörű eredményeket ér el. E fáradságos munkánál nem kicsiség a norma túllépése. Murgó elvtárs ki­lenctagú csoportja a mai napon a be­tonozást elkezdte és munkájukban elért eredményeik örvendetesen emelkedtek. Tizennégy nap óta a normáit 200 százalék felé emelik. A legkisebb teljesítményük 204.8 szá­zalék volt. Munkájukat még a beton távoli széthordása is nehezíti, mert a betont három sarkon keresztül dombra szállítják. Murgó elvtárs be­tonozó csoportja ezáltal példásan kapcsolódott be a Kohókombinát építkezésébe. A NAGYIDAI CIGÁNYOK | EREDMÉNYEI Építkezésünk igen örvendetes je­lensége, hogy cigányelvtársaink megértik a kohókombinát kiépítésé­nek fontosságát és szorgalmas mun­kájukkal bizonyítják be hazafiassá­gukat. Krol Lajos elvtárs csoportja a vo­naton dolgozik és például szolgálhat az összes dolgozóknak. Idősebb Krol­István, ifjabb Krol István és Pollák Lajos elvtársak valóban a HUKO-n dolgozó szorgalmas munkás példaké­pei. Hiányzás nélkül dolgoznak és jól is keresnek. Egy műszak alatt 210 koronát is elérnek. — r Azért akarjuk a vonatot gyorsan nlegépítenl, hogy minél gyorsabban elkészüljön a ko­hászati kombinát, amelyet magunk­nak építünk, — mondják az elvtár­sak. Szeretünk dolgozni és a munka tetszik nekünk. Példásan akarunk és fogunk is dolgozni. Gábor József, Ru­szinka István, Mrocs Sándor, Lévay Sándor, Lévay Lajos és Krol Lajos elvtársak is tettek felajánlást Sztá­lin elvtárs 72. születése napja alkal­mából. Krol elvtárs az agitátorok tanfolyamára jelentkezett, a munká­ban lemaradókat és távolmaradókat meggyőző, felvilágosító munkával fogja a rendszeres munkába bevonni. Mint mondani szokták, a „cigány" név ne legyen szégyen, de becsület dolga. Meg vagyunk elégedve, akkord leveleinket előre és rendben kapjuk meg. erről gondoskodnak Vidor Ru­dolf és Szaniszló János élvtársak is. Szép munkateljesítménye van Hor­váth Pál elvtárs csoportjának is. Horváthék, Bertalan Lajos, Gyula, Árpád, Elemér és Géza nemcsak a cigányok számára mutatnak példát, hanem a HUKO összes dolgozói szá­mára. K. I. Akik üzemi szerződésünk mögött állanak Az apátfalusi „Vörös csillag"-hrígád minden munkafolyamaton keresztül viszi a szövetet és felel annak minőségéért Az új esztendőbe úgy léptek, hogy . ahol egyes brigádok munkájától meg tudják valósítani azokat a függ a termelés minősége, nagy feladatokat, amelyek reájuk Ezek a brigád elnevezések pedig várnák. A mult év eredményein ós hibáin okulva fognak neki a gott waldi ötéves terv negyedik évének és a szovjet tapasztalatok, az új munkamódszerek segítségével még eredményesebben akarják befejezni az 1952-es esztendőt. Csutkih, Ko­val j ov és Korabelnyikova módszeré­vel kezdték meg a munkát és el akarják érni, hogy az apátfalusi textilgyár minden dolgozója bekap­csolódjék a munka magasabb ter­melékenységéért folyó versenybe. Ha az egész üzem jó munkájából ki akarunk emelni egy üzemrészt, feltétlenül a szövődét kell, hogy válasszuk. Itt 70.000 korona évi megtakarítást értek el és Csutkih módszerének alkalmazása 520 ezer korona értékkel gazdagította az üzemet Látjuk, hogy nagy fejlődé­sen mennek keresztül az apátfalusi dolgozók és hisszük, hogy a negye­dik tervévben >még nagyobb sikere­ket mutatnak fel. Meg is tették ehhez az első lé­pést. Megalakították üzemükben a „VÖRÖS CSILLAG" TOSAN TERMELŐ FOLYAMA­BRIGÁDOT, amely nagyjelentőségű. Kezdemé­nyezést jelent és példát mutat, mert a „Vörös csillag" az anyagot min­den munkafolyamaton keresztül vi­szi és amikor kezei közül kikerül, egyenesen a vásárló közönséghez jut és így a „Vörös csillag" brigád dolgozó népünknek felel az általa gyártott és az ö védjegyét viselő árú jóminöségéért. Nyilvánvaló, hogy íiyen munkát csak akkor le­het jól végezni, ha a munkaközben felmerülő hibákat megvitatják és a nehézségeket, akadályokat kiküszö­bölik, nogy a „Vörös csillag" bri­gád necsak oapiron dolgozzon, de nevét a brigád tagjainak elsőrendű munkájával ki is érdemelje. Nagyszerű kezdeményezés ez és azt mutatja, hogy az apátfalusi munkások és munkásnők átveszik és egyre nagyobb mértékben érvé­nyesítik az élenjáró szovjet tapasz­tatokat. Hisszük, hogy ez a mozga­'lom, amelynek lényege az, hogy a legyártott áröcikkért a gyártók fe­lelnek és így javítják a munka minőségét, nemcsak a textilipar keretei között marad meg. Alkal­mazni kell ezt a nehéz- és könnyű­ipar minden ágazatában,- a szövet­kezeti munkában és mindenütt ott, lelkesítik a dolgozókat, akik büsz­kén viselik a brigád tagjaira rótt kötelezettségeket, szintén segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az egyes csoportokon belül és a csoportok között is egyre mélyebb és lelke­eebb legyen a szocialista munka­verseny, a szocialista építés e nagy­szerű mozgató ereje. A ,Vörös csillag" brigád kiváló dolgozókból áll. Az apátfalusi gyár­ban sok kiváló munkásnő és mun­kás biztosltja a termelés sikerét és példát mutat úgy, mint Kenyicki Erzsébet, aki 1939 óta dolgozik az üzemben és KÉTSZÁZHETVENHÁROM SZÁ ZALÉKRA TELJESÍTI feladatait. Kenyicki Erzsébet egysze­rű szavaival így mondja el, hogyan éri el ezt az eredményt: — Pontosan beosztom munkámat és sohasem hi. ányzok. A mesterem, Kovács Béla segít, mert nem könnyű dolog 4 gé­pet kezelni. Viszont ha olyan mester van, mint Kovács Béla, aki mindent részletesen megmagyaráz, segít és tanít bennünket, akkor el lehet érni szép eredményeket. Kenyicki Erzsébet nem tartja meg csak magának azt amit tud, hanem nagy gondot fordít az új munkaerők­re, már eddig is 8 elvtársnőt tanított be és adta át nekik munkamódsze­rét. A Munkaérdemrend második fo­kozata volt kiváló munkájának jutal­ma és egy karóra, amit a gyár aján­dékozott. Az elmúlt hónapban egyébként az év utolsó hónapjában, a festőde járt az élen, ahol 5 munkaerővel kevesebb dolgozott és mégis 105 százalékos ki­váló eredményt értek el. így előzték meg a szövődét, amely novemberben 75 munkaerő megtakarításával 103 százalékos teljesítménnyel áll£ a gyár élén. Az új esztendőben az ösz. szes üzemek még nagyobb miunka. versennyel és lendülettel kapcsolód­nak be a negyedik tervév teljesítésé­nek feladataiba és a mesterek segít­ségével kiszélesítik az egyes üzem­részek közötti versenyt. Nagy feladat vár az új üzem-ta, nácsra is, amelynek politikai munká­jától, jó vezetésétől függ, hogy eb­ben az esztendőben az apátfalusi textilgyáriján kevesebb legyen a tá volmaradás, kevesebb munkás és munkáanő hiányozzék a gyártásból, hogy az üzem az 1952.es év nagy fel. adatait' maradék nélkül, hiánytalanul teljesíthesse. KELEMEN BÉLA A vágbesztercei Klement Gott­wald gépmüvek energetikai részle­ge az ötéves terv harmadik évének feladatait már 1951 december 6-án teljesítette. A termelési terv telje­sítésében 103%-ot értünk el. Ez a siker dolgozóink kollektív munká­jára vezethető vissza. A szocialista munkaverseny sikeres megszerve­zése és az abszenciának 3%-ra való csökkentése szintén hozzájárult jő munkateljesítményünk eléréséhez. Az üzemi munkagytiléseken rész­letesen megtárgyaltuk az üzemi munka összes kérdéseit, megvitat­tuk a termelési tarvet és megismer­tettük az üzemi szerződéssel az összes dolgozókat. Az üzemi szerződésben kitértünk a tervünk teljesítésére fontos ösz­szes tényezőkre: az újításokra, a szakiskolázáSra, az önköltségek csökkentésére, a munkafegyelemre. Mestereink kötelezték magukat, hogy a szocialista munkaversenyt eredményesen megszervezik és a dolgozókat mindenben segíteni fog­ják, hogy egyéni kötelaeettségválla­lásukban sikeres eredményeket ér­jenek el. Munkásaink tudják hogy a ter- | melékenység növelése és az önkölt­ségek csökkentése az egyedüli ót életszínvonalunk felemelésére. Energetikai üzemünk dolgozói tudják, hegy nagyobb teljesítmé­nyeik folytán nagyobb munkabért kapnak és az üzemi gyűléseken megkapják a legjobb dolgozó ré­szére kijáró vándorzászlót. A ván­dorzászlót Rigód elvtárs csoportja kapta meg 200,5% normateljesít­mésiyéért. Moravcsik György elv­társ a montázaüzem legjobb dolgo­zója. Teljesítménye állandóan 180 százalékot ér el. Szkácsik Ferenc, Kosztan József és Longauer mér­nök csoportjai szintén a legjobbak közé tartoznak. Macek Mihály, Su­jak Sándor, Hostyák János és még jó egynéhány elvtárs szintén meg­szereztek a vándorzászlót. Üzemünk dolgzoói igyekeznek a szovjet munkamódszerből nyert ta­pasztalatokat felhasználni és mun­kájukkal méltóan hozzájárulni a világbéke megvédéséhez és orszá­gunkban a szocializmus felépítésé­hez. FEJRANECZ ANTAL, Vágbeszterce. A terv teljesítése a munkaerők megszervezésétől függ A Munkaerőügyi megbízotti hiva­tal megkezdte az 1951. december 27­ki kormányrendelet alapján január 1-vel a toborzás új megszervezését. A Megbízotti hivatal az új dolgozók beszervezését gazdaságunk legfonto­sabb ágaiban és üzemeiben a Nemze­ti Bizottságok V-ik ügyosztálya ré­vén fogja foganatosítani. Azokban az üzemekben, amelyek nincsenek a szervezett toborzőtervbe belefoglal­va, a tervbe foglalt munkaerők meg­szerzése az üzemi és vállalati igazga­tók felelős hatáskörébe tartozik. A munkaerők toborzását a legfon­tosabb ipari ágakban az állami terv szerint fogják intézni. Az egyes to­borzási feladatokat és az új munka­erők megszerzési forrásait a kor­mány külön intézkedésekkel fogja jóváhagyni. A járási és kerületi Nemzeti Bizottságok Tanácsai a te­rületükön belül felelnek a toborzás végrehajtásáért, ezekben a munká­jukban a helybeli Nemzeti Bizottsá­gok segítségükre lesznek. A Nemzeti Arcvonal csoportjai ugyancsak kötelesek a toborzási munkában segíteni, a toborzást poli­tikai úton biztosítani és ennek érde­kében széles tömeges felvilágosítási ténykedést kifejteni. Az újonnan szerzett dolgozókkal munkaszerződéseket kötnek, ame­lyekben a dolgozók kötelezettséget vállalnak, hogy munkájukat példá­san elvégzik, a műszakokat kimara­dás nélkül betartják, és a megsza­bott munkaidőt teljesen kihasznál­ják. Az üzemekkel kötött munkaszer­ződések a következő fontosabb pon­tokat tartalmazzák: A munkabér és szociális kérdések­ben kiadott rendeletek pontos betar­tása, a dolgozók szakmabeli, elméle­ti és gyakorlati tanulási lehetőségé­nek fokozását, a dolgozók gondos és Üzemeink átveszik a dolgozók nemzeti biztosítását A nemzetgyűlés december 19-én jóváhagyta a nemzertbiztosítás át­építéséről szóló törvényjavaslatot. Az új törvény rendkivül politikai jelentőségei bír, mert feladata a nemzeti biztosításunkból a munka­termelékenység emelésére szüksé­ges eszközöknek megteremtése, ami egyúttal köztársaságunk dolgozói életszínvonalának emelését is jelen­ti. Az új törvény nemzeti biztosítá­sunkat olykép alakltja át, hogy a betegsegélyző biztosítást elválasztja a szociális biztosítástól, és az ügyek kezelését közvetlenül a szakszerve­zetekbe tömörült dolgozóinkra viszi át. így tehát a betegsegélyző bizto­sítás és a családi pótlékok ügyeiben maguk a dolgozók fognak dönteni. A Szakszervezetek Központi Taná­csa lesz a betegsegélyző biztosítás legfelsőbb szerve. Az ű : törvény szerint nemzeti biztosításunk megszervezése meg­változik és a betegsegélyző bizto­sítást átveszik nagyobb üzemeink. A Szakszervezetek Központi Taná­oea a kiadott külön rendelkezések alapján a betegsegélyző biztosítást elsősorban a kulcspozícióval biró termelési üzemekbe, valamint a gazdasági szempontokból legfonto­sabb vállalatainkba teszi át. j A nemzeti biztosítás új megszejj­vezéséoen hatalmas feladat hárul az üzemi bizottságokra. Az üzemi bizottságok lesznek felelősek az üzemi nemzeti biztosítás helyes vég­rehajtásáért és a nemzeti biztosítás végrehajtására kirendelt bizottsá­gok ténykedésének felülvizsgálásá­ért. Ugyancsak az üzemi bizottság hatáskörébe tartozik az üzemi be­tegsegély biztosítási költségvetési terv jóváhagyása. Az üzemi beteg­segélyző biztosítás végrehajtásának felügyelete a járási, kerületi és köz­ponti szakszervezeti bizottságok hatáskörébe tartozik és ezék a szervek kötelesek az üzemi bízott­ság vezetőit, valamint a nemzeti biztosítás végrehajtására kirendelt bizottság tagjait kellőképpen kiok­tatni. Az üzemi betegsegélyző biztosí­tási ténykedésekkel összefüggő ad­minisztratív munkák ai az üzem ve­zetősége végzi az erre beosztott hi­vatalos erőkkel. Ezzel a betegse­gélyző biztosítási ügyvezetés nem­csak meggyorsul és leegyszerűsítő­álik, de gazdaságosabbé is válik. Az Üzemi bérfizető most már az alkal­mazott fizetésének nemcsak azt a részét intézi, amely munkában léte után neki jár, hanem azt a részét is, amely betegsége alatt megilleti, és amit megállapít a nemzeti bizto­sítás végrehajtására elrendelt bi­zottság határozata. Ezzel a kifize­tések is meggyorsulnak. A betegsegélyző biztosítási ügy­körnek az üzemekbe való beolvadá­sa magával hozza a betegsegélyzöi biztosítás önköltségeinek lényeges csökkenését. A nemzeti biztosítás végrehajtására, kinevezett bizottság tagjai és bizalmijai az ügyeket munkaidejükön kívül, mint tiszte­letbeli munkakört végzik. A munká­jukból eredő tényleges kiadásokat megfogják téríteni. jó ellátása, valamint a gazdasági kulcsüzemekbe belépő dolgozók ré­szére megállapított kedvezmények és segélyek biztosítása. A munkaerők toborzását tartalma­zó szervezési tervet kötelesek az üze­mek a Nemzeti Bizottságok, vala­mint a megbízotti hivatalok ponto­san betartani. A mult év befejeztével már meg­állapították az egyes járás- és kerü­leti Nemzeti Bizottságok toborzási feladatait és ma már ezek a felada­tok az egyes helybeli Nemzeti Bi­zottságok előtt is ismeretesek. Egész közigazgatásunk és főleg a munka­ügyi osztályok fő feladata a munka­erők toborzását kulcshelyzettel biró üzemeink számára sikerrel végrehaj­tani, úgy hogy az illetékes ügyosz­tályok a reájuk rótt toborzási fel­adatokat már az ötéves terv "negye­dik évének első hónapjában is siker­rel teljesítsék. 35*2 százalékkal emelik a munkatermelékenységet a Irnavai Kovosmalt dolgozói „A munkatermelékenységet az 1951-es évhez viszonyítva 35.2%-kal emelni." Ennek a jelszónak jegyében in­dult meg a munka 1952 január 2-án a kora reggeli órákban a trnavai Kovosmalt üzemben. Az üzem egyes osztályai és központjai kon­krét kötelezettségvállalásokkal fog­tak neki ma reggel tervfeladataik elvégzésének, hogy Így a munkater­melékenység további emelését biz­tosítsák. A 161-es osztály dolgozói ügy döntöttek, hogy egyes műsze­rek termelési idajét megrövidítik. Lukacsovics Vendel vasesztergályos, e mühelycsoport dolgozója valóban elismerésre méltó kötelezettségvál­lalással tette a Kovosmalt dolgozói­nak idei első munkanapját emléke zeteisé: Kötelezettségvállalásában ugyanis hangsúlyozta, hogy felül­vizsgált normáját fokozatosan to­vább kívánja szilárdítani. Kötele­zettségvállalásának megtételére a Csehszlovák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának felhívása ösz­tönözte, hogy a gottwaldi ötéves terv negyedik tervévét idö előtt be­fejezze. I" A podbrezovai Sverma-művek A podbrezovai Sverma-müvekben ina reggel hatkor a nagy csarnok­ban összegyűltek az üzem dolgozói: a munkások, mesterek és műsza­kiak. Az ünnepségen megjelent Ma­rek Smida elvtárs miniszter is, aki a dolgozókhoz intézett beszédében méltatta a nap jelentőségét. A gott­waldi ötéves terv negyedik tervéve megkezdésének ünnepségén ré^zt­vettek a környék pionírjai és a Ifjúsági Szövetség; tagjai is. Az összejövetel befejezése után a pod­brezovai Sverma-üzemek dolgozói nagy lelkesedéssel láttak hozzá a negyedik tervév első műszakának elvégzéséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom