Uj Szó, 1951. április (4. évfolyam, 77-101.szám)

1951-04-22 / 95. szám, vasárnap

nósnégyes. Hangfelvétel. 23.35: Tánczene. Hanglemezek. 1. Eise­mann: Szép az élet. 2. Bágya: Azért, mert szeretem. 3. Garai: Nem lesz okod panaszra. 4. Haj­hal: Annyit meséltem. 5 Herrer: Vidám keringő. 6. a) Nádfedeles kis házikóm, b) Lágy a kenyér, k) A cigányok sátora. 7. Haj­dú: Lassú keringő 8. Terlikovsz­ky: Szakácsok polkája. 24.00: Hírek. PETÖFI-RADIO 5.30: Délszláv dallamok. Elő­adja a deszki népi zenekar. 5.50: MHK-negyedóra. 6.15: Színházak és mozik műsora. 6.20: Vidám szovjet muzsika. Hanglemezek. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Grieg: Szimfonikus táncok 7.20: Hírek szlovénül 7.35: Magvar népdalok. Hanglemezek 8 00: Balettzene. Hanglemezek 8.30: Szórakoztató zene Hangleme­zek. 9.00: Konnvű zene Hangle­mezek. 1. Figedv: Dankó-rapszó­dia. 2 Scassola: Falun. 9.20: Í skolások rádiója I. Furfangos 'urulya Székelv népmese 2. Í iyermekzene 10.00: Hírek. 0.10: Fáv Erzsébet és Toroc­kói Tihamér énekel, zongorán kísér Hajdú István. 10.40: Békési lakodalmas. Vavrinecz Béla fel­dolgozásai Hangfelvétel. Közre­Jnfiködlk Mikó Magda. Reménvi Sándor, a Tinódi-együttes, ve­kényel Vavrinecz Béla A szöve­get Regéczy Lilla olvassa. 11.10: Tarka muzsika Hanglemezek. 11.30: Műsorzárás. 15.00: Köny­nyü muzsika. Hanglemezek. 15.40: Baráti népek muzsikája. Hangfelvétel. 16.10: A Scala­renekar játszik, vezénvel Vin­cié Ottó. Közreműködik Orosz Júlia és Fehér Pál — ének. Hang­felvétel. 1705: Liszt: Tarantella. Hanglemez 17.30: Hírek 17.40: Tánczene. Hanglemezek. 18.00: Dolgozóknak zenéről. A dal mestere: Schubert 18.30: Hírek Szlovénül. 18.40: Mindenki ope­rája Bartók: Fából faragott ki­rályfi. Ismerteti Devecseriné Hu­szár Klára. Hanglemezekkel. 19.40: Egy falu — egy nóta. 20.00 Ä Rádió tánczenekara iátszik, fcágon Edina énekel. 20.45: Mi történik a világgazdaságban? felőadás. 21.00: Hírek franciául. Sl.30: Betthoven-e=t Hangleme­kek. 22.35: Szív küldi szívnek kzívesen. Szerda, április 25 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5 20: Magyar hírszolgálat. 6.15: Reggeli zene. hanglemezek. 7.10: Műsoris­mertetés. 7.15: Hanglemezek. 8.00: Iskolarádió. 9.45: Hazai sajtószemle. 10.00; Kassa mű­sorából. 11.00: Asszonyok fél­órája. 11.30: Prága műsorából, szórakoztató énekkarok. 12.15: Üjarcú falu. I2.2r>: Mindenki dala. hanglemezek. 12.30: Hirek. 12.45: Népi énekesek. 1350: Közlemények 15.20: A Pravda vezércikke. 15.30: A ma zenéje. 1600: Ottörő műsor. 16.20: Népi kórusok. 17.00: Hírek. 17.30: A győzelem és az öröm orszá­ga. 18.00: Magyar műsor. 18.30: Építő dalok. 19.00: Hirek 19.45: Daloj velünk, njájusi dalok be­tanulása. 20.00: A marxizmus­leninizmus iskolája. 20.30: Nem­zetek énekelnek és táncolnak. 21.00: Horák József meséje. 21.15: Vidám esti hangverseny. 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek. 22,20: Kamarazene. részletek. — Relle Gabriella, Lo­rancz Kornélia, Kövecses Béla és Fekete Pál énekel, a Stúdió­zenekar játszik, vezényel Nagy­pál Béla. 23.05: Szórakoztató zene. Hanglemezek. 23.30: Ney Tibor hegedül. Banda Ede gor­donkázik. 24.00: Hírek. PETÖFI-RADIO 19.00: Hírek. 19.45: Dalolj ve: lünk. Májusi dalok betanulása. 20.15: Rádiójáték. Az anyák életéről. 21.25: Szórakoztató melódiák. 22.00: Hírek. 22.15: Sporthírek. 22.20: A Szovjet­unió s a népi demokráciák z ér­né je. Hanglemezek. KOSSUTH-RADIÖ 5.00: Falurádió. 5.30: Lapszem­le. 5.40: Indulók. Hanglemezek. 6.00: Operettrészletek. Hang­lemezek. 8.30: Műsorzárás. 11.30$ Szél, szél, szállj keletről hoz­zánk. összeállította Hegedűs Zoltán. 12.00: Hírek. Hangos újság. 12.30: Baráti népek kó­rusai. 1. Maros: Daloló szomszé­daink. 2. Vásárhelyi-Raics: Orosz tiépdalcsokor. 4. Morfov: More Damjan. 5. Vásárhelýi-Raics: Lengyel népdalcsokor. 6 a) Bar­ca: Román népdal, b) Glier: A pétervári utcán. 7. Tóth Lajos feldolgozása: Cseh népdalok 8. Székely: El albán hazám 13.00: A Rádió szórakoztató zenekara játszik, Raffai Erzsi és Nemes Zoltán énekel 1. Farkas: Két magvar tánc. 2 Weber-Pallós: Felhívás keringőre. 3. Bakalov; Partizánszakáll. 4. Friedemann: Szláv rapszódia. 5. Dell Aqua: Kicsi fecskemadár. 6. Hilmann: Cseh polka. 7. Kondor: Munka­dal 8 Hacsaturján: Gopak. 9. Hubay: Madárdal. 10 Riedel: Spanyol tánc. 11. Miljutvin: Na­tasa dala a Nvugtalan boldog­ság c. operettből. 12. Scserba­csov: Szabadság-dal a Dohá­nvon vett kapitánv c. operettből. 13. Vacek: Polka. 14 Blanter: A frontmögötti erdőben. 15. Kere­kes: Részletek a Dalol az ifjú­ság c. operettből. 14.00: Időjárás­és vízállásjelentés. 14.10: A Rá­dió Gvermekújság műsora. 1. Távoli vidékek. A. Gaidar folv­tatásos elbeszélése. 2. Elien má­jus elseje! (Dalok.) 3 Az okos mackó. 4. Miska bácsi üzenetei. 14.45: Szomszédaink — bará­taink. Zúgnak a traktorok. Ösz­szeállította Borvető Béla. 15 15: Hírek szerbül. 15.30: Zenekari muzsika. Hanglemezek. 1605: Iskolások rádiója. Orosz nyelv­lecke a gimnázium I. osztályá­nak anyaga alap ián. 16.25: Alap­fokú politikai iskola. (Ozemi.) A Szovjetunó a szocializmus örszá­gt. III. rész. 17.00: Hírek. 17.10: A Néphadsereg híradója. 17.30: Tömegdalok. Hanglemezek. 1. Sehter-Kapuvári: Győzelmes if­|tí hadsereg (Zeneművészeti Fő­iskola Erkel-kórusa, vezényel Simon Zoltán). 2 Székelv-Hor­váth: Az ifjúság a békéért. (Ve­zényel Révész László. 3. Novi­kov: Az őj ember kovácsa (Va­sas ének- és zenekar, vezényel András Béla). 17.50: Tánczene. Hanglemezek. 18.05: Acélvár. Az ifjúsági rádió műsora. 18.40:' Hírek németül. 19.0O Hangos O js ág. 19.40: Hírek szerbül. 20.00: Hírek. 20.20: Tiz perd sport. 20.30: Legkedvesebb le­mezeim. összeállította Szilágvt Sándorné, a turkevei Vörös Csil­lag termelőszövetkezeti csoport Kossuth-díjas agronómusa. 21.20: „Ojul a te neved..." Vérbeli vitézek, összeállította Sőtér Ist­ván. 22.00: Hírek. Sport. 22.25: Magyar művészek román müve­KOSSUTH-RADIÖ 6.00: Szovjet kórusok és in­dulók. Hanglemezek. 6.30: Mo­niuszko: Mese. (Posnaní filhar­móniai zenekar, vezényel Wis­locki). Hanglemez. 6.45: Hírek. 7.05: Szórakoztató zene a Moszkvai Rádió műsorából. Hangfelvétel. 7.25: Vidám da­lok Hanglemezek. Utána: Nap­tár.. 7.45: Lapszemle. 7.55: Mű­sorismertetés. 8 00: Zenekari muzsika. Hanglemezek. 8.30: Műsorzárás. 11.30: Puskin mű­vei. Eugen Anyegin. 12.00: Hí­rek. Hangos Újság. 12.30: In­dulók, táncok.. Az Államvédelmi Hatóság Határőrség zenekara iátszik, vezényel Holényi Gyu­la. 13.15: Könnyű zene. Hang­lemezek. 1. Ljadov: a) Zenélő doboz, b) Baba Jaga. 2. Strauss: Keringő és polkaegyveleg (Bu­dapest Zenekar). 3. Szmetácsek: Polka (FOK szimfonikus zene­kar, vezényel a szerző). 4. Kie­sewetter: Lengyel táncok — szvit (Szimfonikus zenekar, ve­zényel Rybicki). 5. Figedy: II. magyar szvit. 6. Kocsotov: Ba­lalajka (Bor Kálmán zenekara). 7. Kemény: Kis balettzene (Bor Kálmán zenekara). 14.00: Út­törő-híradó. 14.25: Ritkán hal­lott operakettősök. Péter Györ­gyi és Surányi Éva énekel, zon­gorán kísér Petri Endre. 1. Piccini: Kettős a Parasztleá­nyok e. operából. 2. Purcell: Kettős az Orpheus c. operából. 3. Gluck: Kettős a Május ki­rálynője c. operából. 4 Mozart: Kettős a Figaro házassága című operából. 5. Rossini Voga-Voga — kettős. 6. Delibes: Kettős a Lakmé e. operából. 7. Ponchiel­li: Kettős a Gioconda c. operá­ból. 14.45: A Rádió szórakoztató zenekara játszik, Dobay Livia énekel. 15.15: Hírek szerbül. 15.30: A Békéstarhosi Ifjúsági Énekkar műsora. 1. a) Kodály: Cigánysirató, b) Bartók: Ne hagyj itt. 2. Szabó: Lakodalmas. 3. Maros: Dunatáji népdalok. 15 50: Műsorismertetés. 15.55: Női szemmel... A Rádió asz­szonyrovata. 16.20: Iskolások rádiója. I. Tanuljunk énekszó­ra oroszul! Pod Szerjébrjanoj lunoj. Népdal. Volkov feldolgo­zása. I. Szemük, mint a sasé. 17.00- Csavargók. Hangjáték. Jack London novelláját rádióra alkalmazta Dömötör László. 17.30: Színes muzsika. Hang­felvétel. 18 00: Legnagyobb va­rázsló. Az ifjúsági rádió műso­ra a dolgozó parasztfiataloknak. 18.30: Chopin: f-moll ballada. Op. 52, no 4. Hanglemez. 18.40: Hírek németül. 19.00: Hangos Ojság. 19.40: Hírek szerbül. 20.00: Hírek. 20.20: Tíz perc sport. 20.30: Építőipari félóra. 21.00: D j szovjet zeneművek. Hangfelvétel. 22.00: Hírek. Sport 22.25: Magyar operett­5.30: Szól a harmonika. Hang­lemezek. 5.50: MHK-negyedóra. 6.05: Üzemi lapok szemléje. 6.15: A magyar rádió szórakoz­tató műsora Lengyelország dolgozóinak. Magyar könnyű zene. 8.45: Jó reggelt, gyere­kek! 7.00: Könnyű zene Hang­lemezek. 7.15: Állami vállalatok hírei. 7.20: Hírek szlovénül. 7.35: Operarészletek. Hangle­mezek. 8.00: Szórakoztató ze­ne. Hanglemezek. 9.00: Halász Éva énekel, zongorán kísér Owyll Margit. 1. Liszt: Csodá­latos dolog lehet. 2. Mozart: Böl­csődal. 3. Krieg: a) Szeretlek, b) őszi hangulat. 4. Csajkov­szkij: Estharang. 5. Rubinstein: Az éj. 6. Leoncavallo: Mattina­ta. 9.20: Iskolások rádiója. I. Különös tó. Zolotovszki elbe­szélése. 2. Daltanulás. Az erdő­nek sok a fája. 10.00: Hírek. 10.10: Csajkovszkij műveiből. Haňglemezek 10.45: MagyarI Marg't hegedül, zongorán kísé­ri Hajdú István. 11.00: Óvodá­sok műsora. Hosszúlábú gólya­bácsi. Zenés tnesejelenet 11.20: Könnyű zene. 11.30: Műsorzá­rás. 15.00: Könnyű zenekart muzsika. 15.40: A földkerekség egyhatodán. Szovjet híradó. 15.55: Operettrészletek. Hang­lemezek. 16.40: Liebner János gordonkázik. 17.10: Könnyű ze­ne. 17.30: Hírek. 17.40: A Rá­dió esti iskolája. 1. Magyar nyelv és helyesírás. 2. Számo­lás. mérés. 18.10: Verbunkosok, vidám hangszerszólók. Román népzene. 18.30: Hírek szlové­nül. 18.40: Elméleti tanácsadó. 18.55: Tánczene. 19.20: Kos­suth-díjas tudósok i mikrofon előtt. 19.40: Egy falu — egy nóta. 20.05: Két elbeszélés. Gencsi Sári és Szabó Miklós szovjet filmdalokat énekel. 21.45 A Falurádió negyedórája. 21.30: Tánczene. 22.00—23.00-ig: Ze­nés óra. Hanglemezek. Csütörtök, április 26 BRATISLAVA 5.00: Hírek. 5.20: Magyar hírszolgálat. 6.15: Kassa műso­rából: Hanglemezek. 7.10: Mű­sorismertetés. 7.15: Reggeli ze­ne. 8.00: Iskolarádió. 9.45: Ha­zai sajtószemle. 10.00: Ifjúság az ifjúságnak. Szovjet ifjúsági dalok. 11.00: Asszonyok félórá­ja. 11.30: O'asz operarészletek, hanglemezekről. 12.15: Üjarcú falu. 12.25: Mindenki dala. 12.45: Kassa műsorából 13.50: Közle­mények. 15.20: A Pravda vezér­cikke. 15.30: Hanglemezek. 16.00: Ifjúsági műsor. 17.00: Hfrek 17.20: Táncmelódiák. 18.00: Magyar műsor. 18.30: Tanuljatok velünk. Orosz nyelv­oktatás. 18.50: Szovjetdalok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom