Uj Szó, 1951. február (4. évfolyam, 27-50.szám)

1951-02-20 / 43. szám, kedd

Világ proletárja i egyesüljetek l j Lapunk mai számának tartalmából: ssML. •vitóÄf . ' V.I.: A C S EH SZLOVÁKIAI MAGYAR Bratislava, 1951 február 20, kedd 2 Kčs IV. évfolyam, 43. szám c/t dolgozó U felelitek. Sztálin elei á r,f Sjuivaiva Sztálin szavai fokozzák erőnket és kitartásunkat a békeharcban Ha Sztálin elvtárs meszólal, szavain keresztül a népek lelkiismerete szól. Ha Sztálin elvtárs megszólal, szavait az agész világon mélységes figyelemmel hallgatják a dolgozó százmilliók, mert Sztálin szava a béke szava, mert Sztálin elvtárs az emberiség jobb jövőjének ielképe. Még emlékezetünkben vannak azok a szavak, amelyeket 1943. november 23-án mondott a moszkvai rádióba, amikor a német fasiszta csaoatok mélyen benn jártak a Szovjetunió területén, amikor Európa népeinek millióit stij­totta rabszolgaságba a fasiszta önkény. Sztálin elvtárs ekkor ezt mon­dotta: „Lesz még ünnen a mi utcánkban." Nem mondhatott többet, de a világ minden haladó, becsületesen gondolkodó embere felfievelt e sza­vakra, hite és bizalma megerősödött és a fasiszták lába alatt égni kez­dett a föld. És valóban beköszöntött az ünnep a mi utcánkban is. Jött a sztálingrádi csata, amelv megfordította a háború kerekét és a Vörös Hadsereg dicsőséges csapatai megindultak, hogy Európa néne'nek meg­hozzák a szabadságot. Most is szólt Srtálin elvtárs. Szavai intő figyelmez­tetést jelentenek az imperialistáknak és bátorságot, erőt és kitartást ön­tenek a békére vágvó emberek szívébe. Sztálin szavával a gvőzelmes szov­jet nép szól és e szavak viszatükrözik azt a végtelen nyugalmat, erőt és biz­tonságot, amelvet a kommunizmust építő szovjet állam sugároz magából. A mi dolgozóink is meghallották Sztálin szavát, elolvasták nyilatkoza­tát a lapok vasárnapi kiadásaiban és íme megszólalnak, csatlakoznak Sztálin elvtárs szavaihoz. A galántai Usvit-bútorgyár dolgozói hétfőn délelőtt összüzemi röpgyűlést tartottaka, amelyen foglalkoztak Joszif Visszarionovics Sztálin elvtársnak a moszkvai Pravda szerkesztőjének adott nyilatkozatával. Az üzemi nagytermet félegyre zsúfolásig megtöltötték az üzem dolgozói, hogy meghallgassák az üzemi pártszervezet részéről meghívott felszólalók beszámolóit. Székely János, az üzemi pártszer­vezet elnöke nyitotta meg a röpgyű­lést, rámutatva arra, hogy Sztálin elv­társ nagyjelentőségű nyilatkozata mily hatással volt a haladó em­beriség minden tagjára s mily nagy visszhangra talált az egész vi­lágon. Ezt követőleg pontról-pontra megtárgyalták Sztálin elvtárs nyilat­kozatát, majd Horváth László, elvtárs emelkedett szólásra. Beszédében rámu­tatott arra, hogy míg a béketábor megfeszített erővel a dolgozó emberi­ség életének szebbé tételén fáradozik, míg a Szovjetúnióban és a népi demo­kráciákban százmilliók és százmilliók szorgos keze építi a békés, szabad életet jelentő szocializmust, azalatt nyugaton a milliárdosok és miliomosok maroknyi csapata az emberiséget újabb nyomorba döntő kísérleteivel, új há­ború kirobbantásával akarja meghiúsí­tani a nemzetek békéjét és biztonsá­gát. — A Szovjetúnióban gigantikus bé­keépítkezések folynak, a népi demo­kratikus országokban a munkások és parasztok a dol;;ozó értelmiséggel kar­öltve építik a szocializmust. Itt Galán­tán, ti galántaiak fejlesztitek, növe­litek üzemeteket, amely a dolgozó nép javát van hivatva szolgálni, Zólyom­ban, Korompán és Szlovákia más váro­saiban sorra épülnek a béke művét tá­mogató üzemek, szaporodnak falvaink­ban az Egységes Földműves Szövet­kezetek. Ezzel mindnyájan hitet te­szünk nagy törekvésünk mellett, hogy biztosítani kívánjuk minden dolgozó ember szebb jelenjét és jövőjét. A beszámolók után a galántai üsvit bútorgyár dolgozói határozatot hoztak, amelyben a következőket szögezték le: Mi, a galántai Usvit bútorgyár dolgozói összüzemi ülésünkön 1951 február 19-én megtárgyaltuk Joszif Visszar'onovics Sztálin elvtársnak a moszkvai Pravda szerkesztőjének adott nyilatkozatát. E röpgyűlésiin­kön az üzemi munkásság egyöntetű megnyilatkozásával a következő ha­tározatot hoztuk: 1 Teljes mértékben azonosítjuk magunkat a haladó emberiaség és a Béke Hívei világtábora bölcs veze­tőjének minden elhangzott szavával és kötelezzük magunkat, hogy üze­münket a békeharc erős oszlopává tesszük. 2. Tudatában vagyunk annak, hogy termelő munkánkkal a béketábor akaratát segítjük elő és megakadá­lyozzuk az imperialista tábor hábo­rús mesterkedéseit Ezért munkánk­ban arra törekszünk, hogy minden tekintetben megfeleljük a ránkhá­ruló feladatok elvégzésében. Köte­lezzük magunkat arra, hogy üze­münkben a munka termelékenységét fokozzuk és a mult évhez viszonyítva összévi átlagban 110%-os eredményt fogunk elérni. Munkatermelékenysé­günket a májusi békeünnepségekig 5%-kal emeljük. Kötelezzük magun­kat, hogy az ötéves terv harmadik évét 1951 december 20-ra teljesítjük. Fokozni kívánjuk az újítási moz­galmat üzemünkben. E tekintetben kötelezzük magunkat, hogy az újítá­sokat üzemünkben, mint számszerü­ség, mind értékszerűség szempont­jából 25%-kal növeljük. A nyers­anyagok és egyéb termelést biztosí­tó anyagok használatában a legna­gyobb takarékosságot vezetjük be. A munka minőségét 90%-ról 95%­ra emeljük, a munkából való távol­maradást, amely 1950-ben 3.8 %-ot tett ki, ebben az esztendőben 3.5%­ra csökkentjük. Fokozni kívánjuk a női munkaerő bevezetését üzemünk­ben és ennek érdekében 1951 április 1-ig felülvizsgáljuk a munkahelye­ket és ahol a- férfi munkaerőt nőivel lehet helyettesíteni, ott azt végre fogjuk hajtani. Kötelezzük magunkat, hogy az üzemünk számára előírt akkumulációt az 1951. esztendőben 5%-kal emeljük. 3. Sztálin elvtárs nyilatkozatában megállapította, hogy az ENSz a népszövetség dicstelen útjára lépett, erkölcsi tekintélyét eltemeti és ön­magának széthullását pecsételi meg. Összüzemi értekezletünkön a mun­kásság annak a véleményének adott kifejezést, hogy az ENSz, amelynek legfőbb hivatása a béke megőrzése és a nemzetek biztonságának bizto­sítása lenne, az amerikai háborús törekvések kifejezője lett. Ma kizá­rólag a Béke Hívei világmozgalma törekszik arra, hogy a világon a tartós és oszthatatlan békét bizto­sítsa. Az összüzemi értekezleten a mun­kásság annak a véleményének ad kifejezést, hogy az Egyesült Nem­zetek Szervezeti hivatását egyálta­lában nem tölti be, s hogy a béke­erők, a nemzetek biztonságának egyedüli biztosítéka, a Béke Hívei mozgalmának még fokozottabb tö­mörülése és összefogása, amely megfogja akadályozni az új háború kírobbannását. 4. Sztálin elvtárs szavai még na­gyobb erőkifejtésre .ösztökélnek ben­nünket, azon leszünk, hogy még gyorsabban felépítsük az erős szo­cialista Csehszlovák Köztársaságot Galánta, 1951 február 19-én. Kocsis János az üzemi tanács elnöke, s. k. Székely János, ü»emi pártszervez-et ehíöfce, s. k. I fiatal traäterss Sztálin sfvfárs nyílatkszaférél Farbula Béla, a szenei gépállomás fiatal 19 éves traktoristája. Ma reggel az országúton haladt traktorjával, amikor szerkesztőségünk kocsija a galántai Usvit-bútorgyár összüzemi röpgyűlésére tartott. A fiatal traktoristával beszélgetésbe elegyedtünk. Első kérdésünkre, ame­lyet hozzá intéztünk, természetesen az volt, hogy hallott-e már Sztálin elvtárs nagyjelentőségű nyilatkozatá­ról. A rádióból hallotta már, volt a vá­lasza. — Boldog megnyugvással töltött el — mondta —, hogy a béketábor nagy vezére úgy nyilatkozott, hogy a hábo­rús uszítók minden gyűlöletes és pusz­tító tervei ellenére is megóvható a béke. Tizenkilencéves árva ember vagyok, elvesztettem apámat, anyámat. A háború vitte el őket, illetőleg annak súlyos következményei. Gyűlölet és felháborodás vesz rajtam erőt, amikor az újságokban vagy rádióban arról hallok, hogy a nyugati imperialisták a náci gyilkosoknak újból fegyvert adtuk a kezükbe. Én ismerem öket és tudom, hogy mit jelentettek nekünk a hitleri hordák. Gondot, nyomort, pusztulást. Munkára hajtottak bennünket s a mun­káért nem fizettek. A háború a millio­mosok, a semmittevők célját szolgál­ja csak, én dolgozó ember vagyok, építem a hazámat és a nép vezette kormányzat munkámért becsületes fizetséget ad. Tizenkilencéves vagyok s havonta 7000 koronát, sőt annál többet is keresek. Ezt a mai élefet, amelyben a munkásembert megbecsü­lés veszi körül Sztálin elvtársnak és a nagy szovjet népnek köszönhetjük. S mi dolgozók azt mondjuk, hogy amit Sztálin mond, az mindig a dolgozó ja­vát szogáija s amire ő int bennünket, a szerint kell cselekednünk, mert ez az az út, amely a dolgozó nép jobb jövőjét biztosítja. Mmmü töltöttet! el Sztálin elvtárs szavai Sztálin elvtárs, mint mindig, most is a moszkvai Pravda szerkesztőjével folytatott beszélgetésében világosan kifejtette a nemzetközi helyzet mai állását. Egyenesen ujjal mutatott rá a kapitalista uszítókra, akik új borzal­mas világháborúba akarják sodorni az emberiséget, öröm és megelégedett­ség tölt el, hogy Sztálin elvtárs bízik abban, hogy a béke fenntartható. Nyilatkozatában megállapította, hogy­ha a dolgozó emberiség összefog és harcol a béke ügyéért, akkor kudar­cot vall az imeperialista háborús uszí­tók minden aknamunkája. A dolgozó nép milliói a béke után áhítoznak nem­csak nálunk, hanem a nyugati imperia­lista világban is. Sztálin elvtárs szavai még fokozottab békemunkára fogják serkenteni nálunk a szocializmus építé­sén fáradozó dolgozókat és a nyugati imperialista táborban elnyomatásban és rabságban élő milliós dolgozó töme­geket további harcra fogják ösztökél­ni, hogy síkra szálljanak mindaz ellen, amit a háborús uszítók maroknyi csa­pata akar megvalósítani, hogy a béke­tábor mellett való nyílt színvallással, a háborús uszítók leleplezésével meg­akadályozzák az emberiség megrontói­nak gyilkos terveit. KVAPIL FERENC Galánta, az Wsvit-gjyár i«efflií pártszervezet titkára. Korompa a szocialista építés ós a boldog fövő jelképe A véres események teraäiwsiš ^ é¥?®rdaf©i&i HÍ, mtem gyárat nyitott mm e&iéfs Február 21-én, szerdán lesz harminc éve annak, hogy a korompai munfcft­sofc, miután már nem tuiiták tovább elviselni a kapitalisták elnyomását, fel­lázadtak az élibérek elten, a munka leállítása ellen és a közellátásban mutat­kozó rendeHenességek eHen, amelyet a korompai vaskohászati-üzem akkori vezetőségének kíméletlensége idézett elő. És mert az embertelen életfeltéte­lek fölötti kétségbeesésükben igazságos rendezést követeltek, a csendőrök sortüze után február 21-én két munkás holtan maradt a téren, rnás.k kettő másnap hatt meg súlyos sebesülése következtében, ezerrkmü tizenhatan súlyosan és sokan könnyebben sebesültek meg. Február 18-án Korompán ismét összejöttek a dolgozók ezrei, hogy a ko­rompai lázadásban harminc évvel ezelőtt elesett elvtársak emléke előtt meg­hajtsák a kegyelet zászlaját és hogy megünnpeljék azt a történelmi pillana­tot, amikor a korompai vasüzem kapui ismét megnyíltak, Hogy a kizsákmá­nyolástól mentes emberi munka boldog és örömteli otthonává legyenek. — Az ünnepségen Široký elvtárs miniszterelnökhelyettes-külügvminiszter mon­dott beszédet, amelyet teljes egészében az alábbiakban köztünk: ŠiroÉý elvtárs űmm beszéde Drága elvtársnők és tisztelt elvtársak! Ma munkásmozgalmunk és Csehszl. Köztársaságunk történelmének rendkí­vül fontos és jelentős eseményéről em­lékezünk meg. Ez az esemény 30 év­vel ezelőtt, mint a tőkés elnyomás,, terror és erőszak kiáltó jele, bekerült a szlovák és csehszlovák munkásosz­tály történelmébe. Korompa a München­előtti tőkés köztársaság nyomorba dön­tött Szlovákiájának egyik jelképévé vált. Mi tőrtént 30 évvel ezelőtt Korom­pán? Harminc évvel ezlőtt, 1921 február 21-én eldördültek a csendőrpuskák és a borzalmas lövések négy halottat és számos sebesültet jelentettek. A csend­őrök a Rimamurányi-Társaság urainak parancsára a népre lőttek, amely ke­nyeret és ellátásának biztosítását kö­vetelte. Elviselhetetlen volt itt a nyo­mor, a munkanélküliség és alacsony a bér. És egy évvel később, 1922 őszén Köztársaságunkban a hírhedt kapitalista Zsivnobank, amely győzött a Rima­tnurányi társaság magyar urai felett, teljesen leállította a termelést a vas­művekben. A gépeket leszerelték és a nyersanyagtartalékokkal együtt el­szállították. Korompán elnémították a munka hangját. Harminc évvel ezelőtt került sor Korompán a munkások forradalmi megmozdulására. Arra a lázadásra, amely a csehszlovákiai proletáriátus nagy forradalmi megmozdulásának ré­sze volt, amelyből megszületett Cseh­szlovákia munkásosztályának harcos élosztaga, Csehszlovákia Kommunista Pártja. Erről az eseményről a felsza­badított Csehszlovák Köztársaságban emlékezünk meg, ahol a dolgozó nép uralkodik a munkásosztály vezetésével és ünnepségünk egybekapcsolódik a nehéz gépipar új üzeme és a villany­mű további részének ünnepélyes meg­nyitásával. Jobban és élessebben nem lehetett kifejezni a harminc évvel ez­előtti esmények értelmét és jelentősé­gét. Szükséges, hogy minden dolgozó teljes mértékben tudatosítsa és meg­értse a korompai munkáslázadás har­minc évvel ezelőtti eseményeit és az új üzem és új villanymű mai ünnepé­lyes megnyitása'közti közvetlen össze­függést. Megindultan emlékezünk meg a ko­rompai munkáslázadásról, a forradal­mi munkásmozgalom tántoríthatatlan úttörőiről Szlovákiában és a Csehszlo­vák Köztársaságban. Korompán vasművek voltak, régi vasművek. Hosszú évekig üzemben voltak. Tulajdonosa, a Rimomurányi Táisaság, belőle gazdagodott. A mun­kások ezreinek kérges tenyeréből és verejtékéből gazdagodott, azoknak , a munkásoknak a verejtékéből, akiket a gyár kizsákmányolt és kiszipolyozott, akik munkájukért itt keménv. nyomo­rúságos megélhetést, de mégis meg­élhetést találtak. De egyszer az urak rájöttek arra, hogv az üzem nem rentábilis. A konkurrencia erősebb volt. Elhatározták, hogy a gyárat le­állítják. Es mi lesz a munkásokkal? Családjainkkal, gyerekeinkkel? — kér­dezték a munkások De a kapitalistá­kat nem érdekelte a munkások sorsa, öket csak a zsíros haszon érdekelte és ahol nem volt elég haszon, ott elvesz­tették érdeklődésüket a termelés iránt. Korompa ipari temetővé változott. Sorjában álltak le Szlovákia-szerte a gyárak. Ev mult év után és a szlová­kiai dolgozók, a munkások, földműve­sek és az értelmiségiek keserű tapasz­talaikon keresztül győződtek meg ar­ról, hogy nincs kiút számukra a nyo­morból, a tengődésből és reménynél­küli valóságból, amíg a tőkés rendszer tart. Szlovákiában nem volt munka a nemkvalifikált segéd­munkások számára, nem volt munka a szakmunkások számára, nem volt, munka a mérnökök számára. Ezzel szemben sok munkáink volt a végre­hajtóknak, a spekulánsoknak, az aaso­rá soknak. Semmi. Egyáltalában semmi sem ja­vult Szlovákia dolgozóinak helyzetén a burzsoá köztársaság évtizedei folya­mán. Ellenkezőleg. Eljött a gazdasági világválság és a munkanélküliség óriá­si méreteket öltött. Szlovákia dolgozói­nak legalább egyharmada nem rendel­kezett rendes munkával, sem rendes életlehetőségekkel. Szlovákia gaadasá­gilag és kulturálisan reménv nélkül el­maradott. Korompa csendes, elfelejtett város­kává süllyedt. Sok munkása szerteszé­ledt a széles világon egy darab ke­nyérért. A korompai vasművek kialudt kéményei a kapitalista rendszer erős vádlóivá lettek, amely kizsákmányolt munkarabszolgáinak nem tudta bizto­sítani még a legnyomorultabb puszta létet sem. A dicső korompai munkásfelkelést vérében fojtották el. Felújították az el­nyomás, a nyomor és tengődés bur­zsoá „rendjét". A burzsoázia megme­neakült a csehszlovákiai munkásság forradalmi harca elől. De a burzsoá­ziának ez a győzelme csak ideiglenes volt. A burzsoá csendőri szerveknek sikerült elnyomni a korompai proletá­rok felkelését, de nem sikerült kioltani azt a forradalmi lángot, amely a leállí­tott gyárak kialudt kéményei között csapott fel és amely a szlovákiai prole­tárok ezreinek és tízezreinek szívében gyulladt fel. Itt, a korompai demonstráción, vala­mint a további demonstrációk ezrein, a sztrájkokban és harci akciókban szü­letett meg, szilárdult és acélosodott a csehszlovákiai munkásosztály forradal­mi határozottsága és vezetésével a dolgozók mindnagyobb tömegeinek, különösen a falusi szegényeknek elha­tározása, kérlelhetetlen harcot folytatni az átkozott tőkésrendszer ellen, amely a dolgozóknak semmi mást nem nyúj­tott, mint éhséget, nyomort, elnyomást, kizsákmányolást, megalázást és golyót, elhatározása, levetni ezt a rendet, egy­szer és mindenkorra lerázni a kapita­lista piócákat, új proletár rendet jut­tatni hatalomra, megalkotni a dolgozók köztársaságát, ahol a dolgozó ember lesz az úr és a gazda, ahol szabad, al­kotó munkájával jólétének alkotója lesz Ebből a forradalmi elhatározás­ból született Csehszlovákia Kommu­nista Pártja, mint a csehszlovákiai munkásosztály forradalmi élcsapata. Olyan párt születet, amely elvetette a szociáldemokrácia opportunizmusát és reformizmusát, amely szociáldemokrá­cia lefegyverezte a munkásosztályt és a burzsoázia kényekedvének szolgál­tatta ki, s így a munkásmozgalmat a burzsoá politika uszályliordozójává tet­te. Olyan párt született, amely azt a célt tűzte ki, hogy az orosz bolsevikok dicsőséges nyomán vezeti Csehszlová­kia proletariátusát • forradalmi harcba a burzsoá kormány megdöntéséért, Le­nin és Sztálin halhatatlan tanításai sze­rint. Kemény harcokban edződtek meg a Kommunista Párt sorai. Vezetése alatt a munkásosztály Csehszlovákiá­ban nagy forradalmi iskolán ment keresztül. 1929 óta a harcokban ki­próbált dicsőséges Párt élén Klement Gottwald elvtárs állt. Gottwald elv­társ Lenin és Sztálin nagy tanitvár nya, vezette népünket harcba a cseh­szlovák burzsoázia uralma ellen, szervezte a nemzeti felszabadító küz­delmet a német fasiszta megszállók ellen és győzelemre vezette a mun­kásosztály igazságos ügyét. A cseh­szlovák dolgozó nép győzött, mert nem volt egyedül, mert országunkat a fasiszta bitorlók és megszállók uralma alól a dicsőséges és legyőz­hetetlen Vörös Hadsereg szabadítot­ta fel, mert a szovjet néppel való ba­rátságra és szövetségre támaszkod­tunk és a nemzetközi munkásosztály szolidaritásra. A munkásosztály Kommunista Pártjának vezetése alatt győzött, megdöntötte a burzsoázia hatalmát, államosította a gyárakat, bányákat éa minden gazdagságot, amelyet a dol­gozó nép teremtett. Igen, azoik az ál­dozatok, amelyeket a korompai pro­letariátus hozott, azok a szent áldo­zatok, amelyeket hosszú és kemény küzdelemben hozott Csehszlovákia forradalmi proletariátusa, nem vol­tak hiábavalóak. Igazságos ügyünk győzött, a dolgozó nép úrrá és gaz­dává lett Csehszlovák Köztársasá­giunkban. Űj, jobb társadalmi ren­det juttattunk uralomra, a szocializ­must építjük. Az összes dolgozók boldogságáért és jólétéért dolgozunk, ifjúságunk, gyermekeink örömteli jövőjének biztosításáért. Ezért és csak ezért nincs nálunk ma mtmáah

Next

/
Oldalképek
Tartalom