Uj Szó, 1951. február (4. évfolyam, 27-50.szám)

1951-02-02 / 28. szám, péntek

<5 II! SZ0 1951, február 2 Kitüntetett magyar sportolók A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1950. évben kiváló ered­ményt elért sportolók és jó munkát végzett szakoktatók és vezetők érde­meinek elismeréséül. Novák Évának, Németh Imrének, ifj. Puskás Ferencnek, Bozsik Jó­zsefnek, Kádas Gézának, Bóbis Gyu­lának, V. Gyarmati Olgának, Papp Lászlónak és Keleti Ágnesnek a Ma­gyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozatát adományozta. A Magyar Népköztársasági Sport­érdemérem arany fokozatát a követ­kezők kapták: Madarász Endre, Sebes Gusztáv, Krajcsovics István, Béres Tibor, Ku­tas István, Börzsei János, Bukovi Márton, id. Puskás Ferenc, Novák Ilona, Gy. Székely Éva, Elek Ilona, Gerevics Aladár, Kovács Pál, Fekete Ilona, Takács Károly, Gál József, Asz­talos Lajos, dr. Szabó László, Pataki Ferenc. A Magyar Népköztársasági Sport­érdemérem ezüst fokozatát kapta: Perlusz József, Cseke Elemér, Tóth Róbert, Földes Éva, dr. Cseke Dénes, dr. Mrovcsák József, Balogh Sándor, Nagy II. István, Grosits Gyula, Hi­degkúti Nándor, Rákóczi László, Ko­vács Imre, Kónya József,-Gellér Sán­dor, Keszthelyi Mihály, Kalmár Jenő, Mándi Gyula, Tabák Endre, Titkos Pál, Mészáros Lajos, Temes Judit, Nyéki Imre, Szilárd Zoltán, Gyöngyö­si László, Stampfer Sándor, Rajki Bé­la, Hunyadfi István, Bakó Jenő, Vér­tesy József, Laky Károly, Bene Lász­ló, Adler Zsigmond, Farkas Gizella. Sidó Ferenc, Kóczián József, Soós Ferenc, Körmöczi Zsuzsa, Asbóth Jó­zsef, Szigéti Ottó, Saroveczki Gyula, Bay" Béla, dr. Babrián József, Benyák Ferenc, Sárosdi Béláné, Nagy Ferenc­né, Stieber Lajosné, Blahó Kálmánné, Kovács Gyula, Matúra Mihály, Schwallner András, Nagy László, Nagy Marianne, Szebeni Ottó, Goldo­ványi Béla, Bánhalmi Ferenc, Solymosi Egon, Garay Sándor, Apró József, Homonnay Tamás, dr. Klics Ferenc, Várszegi József, Esztergomi Mihály, Kiss József, Bleha Ani^a, Szi'ágyi Je­nő, Fehérvári Béla, Egri Lenke, Rák­'hely Gyuláné, Ungur Imre, Sír József, dr., Józsa Dezsőné, Barcza Gedeon, Tóth Lajos, Aradi Gyula, Kerezsi End­re, Sárkány István, Baranyai László, Kemény Ferenc, Sántha Lajos, dr., Várkői Ferenc, G. Köteles Erzsébet, Tass Olga, S Nagy Margit, Z. Kövi Márta, Fábik Gyula A Magyar Népköztársasági Sport­érdemérem bronz fokozatát kapta:. Rózsa László, Kovács Lajos, Gyu­ris János, Markvard Károly, Serfőző István, Takács Ferenc, Molnár Mag­da, Trencséni Benedek, Huschmann Ágoston, Borka Ferenc, Tomecskó József, Hajdú Ando", Mező Jenő, Mátravölgyi József, Szilágyi Géza, Szabó János, Deák Józ-sef, Buronyi László, B Nagy Bálint, Szeldeli Já­nos, Kiss Magda, Vida Tibor, Sere Gyula, ötvös János, Pásztor István, Szekeres Béla, Tóbiás Tibor, Nagy Béla, Zilahi János, Lehoczky Sándor, Földessy Ödön. Feladatok, melyeket lobban keü teljesíteni A Szokol Központi Bizottságának elnöksége legutolsó ülésén egész sor fontos Kérdésről tárgyalt, melyek a IX. Szokolkongresszus előtti kam­pánnyal függnek össze. Ennek a kampánynak keretében a testnevelés­nek igen sok fontos feladatot kell el­végeznie, amelyek közül most leg­sürgősebb az egyleti közgyűlések si­keres megtartása. A közgyűlések mostani állása, illetve előkészületeik felett tartott szemle mutatja, hogy még sok részkötelezettség teljesítése van hátra és hogy egyes testnevelési funkcionáriusok, sőt egész szerveze­tek munkáját meg kell javítani. Né­mely kerületben és járásban terv­szerűen és rendszeresen jártak el, másokban azonban ennek éppen el­lenkezője történt. így több helyen eddig a közgyűlésekre úgyszólván semilyen előkészületet nem tettek, nem tartottak választmányi ülést, az utasításokat nem vették figyelembe, vagy tévesen magyarázták és erre a fontos akcióra egyáltalán nem fordí­tottak gondot. Az egyesületek gyak­ran nem érintkeznek eléggé a járási szokolbizottsággal, tőle nem kap­nak támogatást és csak a kerületi szokolbizottsággal vannak összeköt­tetésben. Ilyen körülmények közt a közgyűlések előkésztíése csak elmé­letileg történik meg, mint pl. a besz­tercebányai kerületben. De ebben a. tekintetben a bratislavai kerületnek is van mit pótolnia, mert némely egy­lete egyáltalán nincsen tájékozva ar­ról, hogy a közgyűléseket január és február hónapokban kell megtartani. Ez nyilvánvalóan egyesek nemtörő­dömségének és az egységes testneve­léshez való kétes viszonyának kö­vetkezménye, pedig a testnevelés ép­pen a közgyűlések útján lép műkö­désének új és sikeresebb szakaszába. A Szokol Központi Bizottsága meg­tette a megfelelő intézkedéseket, me­lyek ezt a helyzetet orvosolni fogják és a közgyűlések helyes megszerve­zését biztosítják. A Szokol Központi Bizottsága to­vábbá megtárgyalta a testnevelési osztálynak a IX. Szokolkongresszus előtti munkatervét és foglalkozott az egyes akciókkal. Ezzel összefüggés­I ben szóhoz fognak jutni tornászaink is egy előkészítésben levő hatalmas tömegrendezés alkalmával, melyről ínég szólni fogunk. Néhány sport­központ jelentésének jóváhagyása után kiemeltek, hogy mily fontos a testnevelés részvétele mai életünk legfontosabb akcióinak egyikében. Ez a békemozgalom, melyben testneve­lésünknek és sportunknak is elsőren­dű feladata van és amelybe már ön­kéut be is kapcsolódott. A béke fenn­tartásáért való harc azonban szokol­szervezetükból is alaposabb munkát és még behatóbb erőfeszítést kíván meg, hogyha azt akarjuk, hogy a testnevelés munkarésze ebben a ma, már óriási mozgalomban, méltó le­gyen hozzá, mint a Nemzeti Front töniegalakulatához. Az a .tudat, hogy a békét meg kell őrizni és hogy a békéért harcolni kell, töltsön el min­den testnevelési dolgozót és minden sportolót, mert ha a béke ügyéét tet­tekkel és munkával erősítjük, az azt jelenti, hogy sportbéli munkánk vég­zését és sikerét is biztosítjuk. Ebből következik elsősorban oktatóinknak, de általában valamennyi öntudatos funkcionáriusunknak az a fontos fel­adata, hogy sportolóink tömege előtt minden alkalommal tegyék nyilván­valóvá, hogy mily fontos a békemoz­galom és az a haszon, mellyel a bé­ketábor megerősödéséhez hozzájárul­hatnak. Ezt kell tartalmaznia az ok­tatásnak, a különféle tanfolyamoknak •c :-.z iskolázásnak, melyeken termé­szetesen nem elég, hogyha gépiesen felolvasnak néhány békenyilkatkoza­tot vagy beszédet, hanem foglalkozni kell a napirenden levő politikai kér­désekkel és meg kell magyarázni, hogy mily összefüggésben van velük a testnevelés. A IX. Szokolkongresz­szus előtti akció keretében fog lefoly­ni a Nemzetközi Békeverseny, mely a béketábomak valamennyi országá­ban hatalmas békemegnyilvánulás lesz. Azonban célszerű lesz, hogyha testnevelési alakulataink a legkiseb­belvtől a legfőbbekig ezenkívül is elő­készítenek olyan mozgalmakat, me­lyek kifejezik sportolóink békevá­gyát. így pl. ennek a szokoltörekvés­nek egyik helyes formája lehetne bé­kekötelezettségek vállalása a IX. Szokolkongresszusra. Hogyha ezeket a feladatokat pontosan teljesítjük, azzal bebizonyítjuk a testnevelés iránti szeretetünket és biztosítjuk annak hatalmas fejlődését. ň magyar labdarúgók, eűwk és weieiffk konferenciája Budapesten, mintegy 600 sportoló, sportoktató és vezető részvételével tartották meg az első országos labda­rúgó értekezletet. Az értekezletet Ta­polcai Jenő, az OTSB elnökhelyettese nyitotta meg, majd Sebes Gusztáv, az OTSB elnökhelyettese tartotta meg előadását. A felszabadulás óta a ma­gyar válogatott labdarúgó csapat 36 mérkőzést játszott, ebből 25-t meg­nyert, 7-t elvesztett és 4 alkalommal döntetlenül végzett, az eddigi gól­arány 139:58 — mondotta bevezetőjé­ben Sebes Gusztáv, majd hosszan ki­értékelte az őszi egyfordulós labda­rúgó bajnokság tapasztalatait. Sebes Gusztáv kijelentette, hogy téves azok­nak az állítása, akik a magyar labda­rúgás visszaeséséről beszélnek. Van­nak még hiányok labdarúgó sportunk­ban, éppen ezért tovább kell fejlesz­teni a kollektív szellemet és nagy gondot kell fordítani az eszmei-politi­kai képzésre. Megemlékezett a csere­játékos-rendszer bevezetéséről, a lab­darúgóedzők szakmai és politikai to­vább fejlődésének kérdéséről, az itt szükséges tapasztalatcsere mozgalom­ról. Beszélt a labdarúgás technikájá­ról is és felvetette az itt szükségessé váló feladatokat, majd kiemelte az el­méleti kérdés nagy fontosságát, Sebes Gusztáv előadását értékes vita kö­vette. KAPHATÓ : újságárusítókná 1, könyvkereskedésekben és kiadóhivatalunkban, Bratislava, Jesenského 8 Pőiyögtetéssel nem lehet komoly eredményi elérni A Szovjeíszkij Szport cikke az asztalitenisz sport fejlődéséről és a hibás játékfelfogásról Az I. össz-szövetségi asztalitenisz bajnokság befejezése óta a szovjet asztalitenisz-szakemberek igen sokat foglalkoznak a sportág nagyarányú fejlődésével. Legutóbb V. Kollegorszkij írt hosz­szabb kiértékelő cikket a Szovjetszkij Szportban. A kétségtelen fejlődésről a következőket írja: „A versenyek meggyőzően bebi­zonyították, hogy az asztalitenisz, amely az utóbbi időben nagy népszerűségnek ör­vend, kivívta magának a sport­ágak között az egyenjogúságot. A háború előtti években, amikor a já­ték még nagyon színtelen volt, s rend­szerint közvetlenül az asztal mellett állva pötyögtettek, még fent lehetett tartani azt a véleményt, hogy az asz­talitenisz inkább játék, mint sport. De A Szokoi-miinlfg feladatai a IX. Szokol-kongresszus előtt / Útmutatás az 1951 máfus 26-27-én tartasseló Szokol Napra S. Heiyicivšlasztás a tömeges részre Miután az egyesület testneve­lési és sportegyüttesében meg­vitattuk a Szokol Nap tömeges részének műsorát és megállapí­tottuk a sportágakat és verse­nyeket, megfelelő helyet kell ke­resnünk azok megrendezésére, olyat, amely a sportágaknak nemcsak technikailag felel meg, hanem a nap főcéljának is, tud­niillik a versenybe bekapcsolja a helynek, falunak, városnak, min­den lakóját, az üzemnek és az egyesületnek minden tagját és hogy nekik a sportolás és moz­gás nyújtotta örömön kívül üdü­lést is nyújtson. Hogyha nincsen atlétikai pá­lya, játszótér, ugró vagy dobó­hely, e sportágak számára al­kalmas területet kell keresni. Er­re a oélra megfelel a Szokol-ház közelében valamelyik rét, park. mely közel van a városhoz. A területet rendbe kell hozni és a pályákat ki kell mérni és ki kell jelölni. Helyet kell előkészíteni dobások, ugrások számára. Me­zei futás céljára rajtoló helyet a telep közepén, játszótéren vagy parkban jelöljünk ki, de úgy, hogy a pálya túlnyomó részében puha talajon, erdőben és lehető­leg változó terepen vezessen. Kerékpáros TOZ-versenyt kis­forgalmú uton, vagy játszótéren rendezünk. Országúti versenyre a közeli környéken rövidebb kört válasszunk, melyet többször tesznek meg a versenyzők. Ke­rékpáros terepversenyre részint országutak, részint dűlőutakat, vagy erdőt választunk, esetleg megfelelő terepakadályokat is állítunk fel. Mezei futásra és kerékpáros versenyre oly helyeket válasz­szunk, melyek távol fekszenek a vasútvonalaktól vagy nagyfor­galmú országutaktól„ hogy így a versenyzők, bírák és rendezők biztonságban legyenek. Amennyiben helyben nincs für­dő, az úszóversenyeket a legkö­zelebb lévő folyóban vagy halas­tóban rendezzük. A rajtoló he­lyet és a célt könnyen magunk is elkészíthetjük. Rendezhetünk tömeges úszóver­senyt folyón át vagy a folyó men­tében nagyobb távolságra. Termé­szetesen gondoskodnunk kell a szükséges biztonsági intézkedé­sekről (mentőc^ónak. stb.). A kézilabda cél iára valamelyik parkban vagy réten keressünk játszóteret. A talajt kiegyenlítjük, megjelöljük a méreteket, felállít­juk a cölöpöket és meg van a leg­különbözőbb versenvek lehetősége. II. A kulSőrssf hegének megválasztása A kultúrestet vagy tábortűznél vagy teremben rendezzük. Tábor­tűz céljára alkalmas helvet vala­mely parkban vagv a természetben a város közelében keressünk. Le­gyen száraz, széltől védett hely, lehetőleg amfiteátrumszerű néző­térrel. Hogyha teremben rendezzük a kultúrestet, a legalkalmasabb, ha színpaddal és nézőtérrel ellátott termet választunk. A terem díszí­tésére ugyanaz áll. amit már a be­vezetésben mondottunk. III. A vasárnap délutáni szereplés A vasárnap délutáni műsorszá­mot a Szokol gyakorlóterén vagy stadionban rendezzük. iKisebb vá­rosokban, ahol sem gyakorlótér, sem stádion nincsen, valamely ré ten, labdarúgópályán, vagy hason­ló helyen keressünk megfelelő he­lyet. A hely kiválasztásánál és a to­vábbi munkálatoknál, amennyiben lehetséges, igyekezzünk! a követke­ző követelményeknek megfelelni: 1. Válasszunk a résztvevők szá­mának és a vasárnao délutáni mű­sornak megfejelő területet. 2. Gondoskodjunk legalább a leg­egyszerűbb edzési .lehetőségekről, a ruhák elhelyezéséről. átöltözésről és arról, hogv eső esetében szá­razon lehessünk. Természetesen a vasárnap dél­utáni műsor helyét nagvon jól kell díszíteni, mert itt iön össze a leg­több ember. — rrézők és részt­vevők. Nem szabad, hogv itt a helyes feldíszítést anyagi kérdések gá­tolják. Különösen azokat a helye­ket díszítsük szépen, ahol a leg­többen fordulnak meg. (bejárat, fő­út, lelátók). Testnevelési agitka A COS kongresszus előtti nagy testnevelési kampányban 14 nap­pal a Szokol Nan előtt a Szokol­egyesiiletek (Szokol-körök) azokon a helyeken és üzemekben, ahol nincs sem Szokol-egvesület, sem Szokol-kör, testnevelési agitkát tartanak. Ennek az a fő célja, hogy a test­neveléssel és sporttal lehetőleg valamennyi polgárt mesrismertés­sék, a testnevelést és snortot el­vigyék olyan helyekre, ahová ed­dig az még nem jutott el és életet öntsenek a testnevelési munkába ott, ahol tétlen egyesületek, vagy gyenge Szokol-körök vannak. (Folytatjuk.) most már egészen más a helyzet. M már az asztaliteniszezés kor­szerű, erős, támadó ütésekből, a védekezés kézben 3—8 méteres ugrásokból, hirtelen ejtésekből, gyors „kitörésekből", visszavágá­sokból áll s így lelkiismeretes fizikai felkészültséget igényel. Akik látták a bajnoki tornát; azok meggyőződhettek arról, hogy ez a sportág nagyszerűen fejleszti a sporto­lók számára oly fontos tulajdonságo­kat, mint a gyorsaság, ügyesség, szemmérték, győzniakarás. A továbbiak során Kollegorszkij bírálatot ír a versenyzők technikai és taktikai felkészültségéről: „A nagy előrehaladás ellenére is megmutatkoztak a komoly technikai és taktikai hibák — még a legjobb játé­kosoknál is. A nők — Zsálevicsute kivételével kevésszer alkalmazták a támadó ütéseket, kevés jól befejezett tá­madást lehetett látni. Ennek következtében a női mérkőzé­sek nem voltak olyan érdekesek. Sok volt a pötyögtetés, nem volt elegendő elgondolás a játékban s nagyrészt csak a másik hibájára vártak a ver­senyzők. Sajnos, színtelen volt egy-két dön­tőmérkőzés a férfiaknál is. Nem sza­bad elfogadnunk azt a felfogást, amely az egyoldalú, védekező játékstílus mel­lett áll ki. M->g kell érteni, hogy ez, a 'ovjet sportolók számára ide­gen stílus visszafelé húzza a sportot, nem viszi előre a fejlődést. Pötyög­tetéssel nem lehet komoly eredmé­nyeket elérni". Nem kétséges, hogy Kollegorszkij cikke nyomán élénk szakvita alakul majd ki a szovjet sajtóban s ez majd újabb léptekkel viszi előre a nagy fejlődéssel indult szovjet asztalitenisz sportot. ÜJ SZO, a csehszlovákiai magyar dolgozók napilapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bratislava, Jesenského 8. sz. Telefon: szerkesztőség 262-77 és 347-16, kiadóhivatal 262-7'!. Fő­és felelősszerkesztő: Lörincz Gyula. Feladó és irányító postahivatal: Bra­tislava II. Nyomja és kiadja a Prav­da Nemzeti Vállalat Bratislava. Kéz­lrr tokát nem adunk vissza. Előfize­tés 1 évre 540 % évre 270 , 14 évre 135 1 hónapra 45.— Kčs. A hetilap (csütörtöki szám) előfize­tése 1 évre 150.—, y 2 évre 75.—, % évre 40.— Kčs. A KÉPES­KÖNYV előfizetése egy évre NÉP­NAPTAR-ral együtt 100 Kčs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom