Uj Szó, 1950. október (3. évfolyam, 227-251.szám)

1950-10-13 / 237. szám, péntek

ttJ S23 1950 október 11 f Újítás a répaszedésnél a zselizi állami birtokon A zselizi állami birtokhoz tartozó I nünk nemcsak a répa kiásásával, ha. Karolina-major íöldjein járunk. Ugy- ' nem az őszi vetésekkel is, már pedig ez a két sürgős munka egy időre esik­szólva befejezés előtt állnak már az őszi vetési munkálatok. Traktorok, gőzgépek, lovasfogatok dolgoznak mindenütt, amerre csak a szem ellát. A régi grófi birtokon nem látni már sehol 9em a fehérkeztyűs semmitte­vőket, ezzel szemben iát n i a dolgozó­kat, meg a szakembereket, akik a föld minden talpalatnyi részét hasz­nosítani akarják, akiknek minden törekvésük od a irányul, hogy termel jenek, hogy megmutassák, miből mennyit lehet kihozni észszerűen. Karolina major és Agó község kö­zött 35—40 hektáros hatalmas táblák húzódnak egymás mellett sorjában, az egyikben cukorrépa, a másikban pedig paprika ven. Az utóbbit most szüretelik. Fürge leánykezek dolgoz­nak serényen a paprikarengetegben, távolabb hosszú zsinegekre fűzik fel százezerszámra, hogy innen gyors traktorokkal szállítsák az őrlőmal­mokba; kissé távolabb, az Albert ne­vű dűlőnél két különös gép műkö­dik. Közelebb megyünk, hogy megál­lapítsuk, mit dolgoznék. A hatalmas répa táto lán járnak le s föl. A tábla két szélén szárítógépek lokomobiljai dohognak és vontatják ezeket a kü lönleges gépeket. Különlegesek azért, mort a gyakorlatban eddig még nem szerepeltek. Ezek a gépek Hegedűs Jánosnak, a karolinai műhely vezetőjének talál­mányai. Semilven eddigi mezőgaz­dasági géppel össze nem hasonlítha tók. Háromszögalakú, három nagy vaskeréken gördülő járművek Hátsó két kerekükkel majdnem egyvonalban hat háromszögletű pengeszerű karom fut, amelyek 50—60 centiméteres mélységbe engedhetők le. Itt áll mellettem Hegedűs János és megkérdezzük, mi indította őt arra, hogy ezeket a gépeket megszerkesz­sze. — Mindenekelőtt az — mondja He gedűs János —, hogy minden tehet­ségemmel hozzá akarok járulni népi demokráciánk ötéves tervének telje sítéséhez. Életem nagy részét mező­gazdasági műhelyben dolgoztam le, tehát tapasztalataimból kiindulva rá­jöttem arra, hogy minden gazdaság­ban legnehezebb probléma ősszel a cukorrépa kiszedése, különösen, ha m'ár beköszöntének az esőzések is. Ha kifoghatunk egynéhány esőmen­tes napot, akkor nagyon kell sáeí­Termászetes, hogy nagyon keĽ ipar' kodn; mind a két munkával Sok tervezgetés és számítgat'ás után javaslatot tettem az igazgatóságnak, engedjék meg, hogy a műhelyünk környékén lévő hasznavehetetlen vas­vázakból, régi gőzekékből és lajtke­rekekböl összeállítsanak egy olyan gépet, amellyel talán segíteni tudnánk a cukorrépa munkálatain. Amikor papíroson készen voltam tervemmel, felkértem a velem egy műhelyben dolgozó elvtársaimat, Neuner Lász lót, Brelos Ferencet, Bagala And­rásit és Bielik Lászlót, hegy legyenek segítségemre. Elgondolásom szerint el is készítettük a gépeket, mint előbb is mondtam, ócskavasból. Mivel már hozzáfogtunk a munkához, hát két gépet készítettünk, amelyeken összesen 2500 órát dolgoztunk le ma­gánszorgalomból. Az elmúlt ősszel alkalmaztuk először a gépekeit. A gé­pek darabja számításom szerint 45 ezer koronába került, de áruk már az első szezonban duplán megtérült. — Egy hektár cukorrépának a földből való kiszedése fogatokkal is nyolcórai munkaidő mellett hektáron­ként eddig 752 koronába került. Az általam szerkesztett gép, gőzgépek vontatását beleszámítva, a kiadást ugyancsak 8 órai munkaidő alatt hek­táronként 228 koronára csökkenti, te­hát mihden hektár cukorrépánál 524 korona megtakarítást érünk el. Mi­után a múlt évben 330 hektár cukor­répát szedtünk ki a gépekkel, ez azt jelenti, hog 172.920 koronát takarí­tottunk meg a gazdaságnak. Tekintet; tel a munWáshiányra, a gépek hnsz nálata ebben könnyítést hozott. Na­ponta 14—16 hektár területen tud­tuk elvégezni ezt a nehéz munkáit­14—16 hektár cukorrépa kiemelésé­hez pedig egy nap alatt nem keve­sebb, mint 96 emberi erőre van szük­ség és 48 piír lóra. Megkapó és igen érdekés, mint kú­szik ez a gép a nagyterjedelmű táb­lákban. Szinte mozgatja a földet, az acélpengék 40 centiméter mélységben egyenletes alapvonalban félelmetes biztonsággal kúsznak és a nagy mun­káscsoportok képtelenek az ütemet tartani, illetve képtelenek az óriási mennyiségű répát oly gyorsan fel­szedni. Különös, hogy a gép nem dobja k; a földből a 'répáit, csak meg emali az egész talajt. Megkérdezzük Hegedűs elvtársat, nem lett volna-e célszerűbő, ha a gép mindjárt kifordítja a cukorrépát a talajból? — Nem — Válaszolta Hegedűs elv­társ. — Azért nem, mert ezeknél a munkálatoknál már fagyok is szok­tak lenni és ha a szedőmunkások nem bírják a répát kupacokba hordani és betakarítani, akor a répa könnyen fagyásnak van kitéve. Amint látod, ez felesleges is, mert hiszen laza az egész talaj és egyáltalán semmiféle erőt nem kíván a répa kiemlése. — A gép két munkát végez egy­szerre — folytatja Hegedűs János —, az egyik munka az, hogy kiszedi a répát a földből, a másik pedig, hogy kiemeli a cukorrépát, de utána már egyáltalán nincs szükségünk a szán­tásra. Nincs szükségünk azért, mivel 40 cm mélységben valósággal felkulti­vátorozza a földet, tehát a répa elta­karítása után az egész répatáblát csak egyszerűen megboronáljuk és a talaj készen áll a vetésre. Ez pedig azt jelenti, ha pl. 5 és fél hektár te­rület előkészítése a vetéshez lovakkal és emberi erővel 8 órai munkaidővel 1185 koronába kerül, ugyanezt a munkát traktorral 385 korona költ­séggel négy munkaóra alatt el lehet végezni. A gép használatával tehát a talaj előkészítése a vetéshez haktú­ronikirut mindössze 70 koronába kerül. A szovjet repülés a gyógyítás szolgálatában A Szovjetország beláthatatlan sztyeppéi, jégmezői, tengerei és hó­fedte csúcsai felett nap mint nap hófehérszínü vöröskeresztes repü­lőgépek százai szállnak. A Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom előtt a távoli kis falvakban, településeken, amelyeket rossz időben még szekér­Felvételi vizsga a Kalincák-úti gimnáziumban (V. I.) Este hét óra van. A Kalin­čák-úti gimnázium fényes ablaksze­mei levilágítanak az utcára. Már messziről látni, hogy az épületben a késó este ellenére is szorgalmas mun­ka folyik. Vizsgáznak a jövő tanítói, technikusai, mérnökei. Az igazgatói szobában a zöldposz­tós asztalt körülülik a jelöltek. Akik ma itt jelentkeztek, már a megválto­zott szocialista haza gyermekei. A gyárak, az épitkezések, a bányák, a hivatalok dolgozói, akik tanulni akarnak. Az öntudatos szemekben, a kérges kezek erös kézfogásában ben­ne van a tudata annak, hogy most már nekünk, dolgozóknak épül az or­szág. Foti István, a „Montostav" munká­sa az első, akire sor kerül a felvételi vizsgán. A technikai szakra jelentke­zett. A felvételt vezető tanár kérdez és az alig 24 éves munkás világos, érthető és átgondolt feleleteket ad. Munkáscsaládból származom és gyermekkorom óta az volt a vá­gyam, hogy tanulhassak. Mindig ér­dekeltek a technikai kérdések. Csak hát szegények voltunk és nem is lehe­tett arra gondolni, hogy tovább ta­nuljak — mondja. — Tudom, hogy megváltozott népi demokratikus rendszerünknek köszönhetem, hogy most tanulhatok. — Mit tud Leninről ? Fóti István pontosan és világosan felsorolja Lenin életének fontosabb mozzanatait. _ A leninizmus a proletárforrada­lom elméletét és taktikáját tartalmaz­za, a proletárdiktatúra taktikáját — mondja végezetül. köszönöm, elég — szól a vizs­gáztató tanár és már jönnek is a kö­vetkező jelöltek. Brandl Sándor oroszvári illetőségű munkás, három gimnáziumot vég­zett. Kosa Károlynak 4 elemije. 3 polgárija van. Rusovcén az állami birtokon dolgozik. A technikai szak­ra jelentkezett. Az ap.ia mészáros. Nehézségei lesznek, mert messziről kell majd bejárnia, de még ezt is vál­lalnia fogja, csak tanulhasson. — Mi volt a legfontosabb r 'itikai esemény, amely megragadta a figyel­medet? — A koreai események! — Miért? — Az amerikai imperialisták meg akarják semmisítem a koreai nép szabadságát és nekünk munkások­nak, akiknek a magunk kivívott sza­badsága oly kedves, minden erőnk­kel meg kell akadályozni, hogy ez aa aljas terv sikerüljön. Minden hír ér­dekel, amely a koreai eseményekkel összefügg. Szabó István vízvezetékszerelő a következő vizsgáztató. Sztálinról fe­lel. Egyszerű, keresetlen szavaiban benne van az a határtalan lelkesedés, amelyet a nagy tanító iránt érez. — Az, hogy én most itt ülök és vizsgázom, el sem volna képzelhető a Vörös Hadsereg győzelme és Sztálin elvtárs bölcs politikája nélkül. Min­dent Sztálin elvtársnak köszönhetünk. Megszerzett szabadságunkat, tanulási lehetőségeinket is. Patkó Imre kőműves, majd Kanik Zoltán gyárimunkás következik. Ka­nik 19 éves, cipész. A CsISz és a ROH tagja. Trockij személyéről és a trockizmusról beszél. — Tudom, hogy a szocializmusnak sok ellensége van. Egyik legveszedel­mesebb ellenség a trockizmus. Ne­künk szorosan a Párt utasításaihoz kell tartanunk magunkat, mert csak így maradhatunk erősek. Majd Jugoszláviáról beszél: — Az, amit mi trockizmusnak ne­vezünk, igen jól megmutatkozik Ju­goszláviában, ahol ugyan „szocializ­musnak" hívják a rendszert, de ez valójában csak a tőkéseknek, a zsí­ros parasztoknak kedvez és semmibe veszi a dolgozó nép érdekeit. Takács Anna 20 éves kalaposleány irodalmi kérdést kap és feleletén lát­ni. hogy sokat olvas és gondolkozik. Nem vitás, hogy Takács Annának helye van a pedagógiai gimnázium­ban. A tanárok véleménye szerint a je­lentkezők között sok figyelemreméltó tehetség akad. Legnagyobb részük munkás, akik fel szeretnék használ­ni az alkalmat arra. hogy tanulhas­sanak. Ezekből a kér<reskezü mun­kásokból lesznek a jövő mérnökei, tanitői és technikusai. úton sem lehetett megközelíteni, or­vosi segítség nélkül pusztultak el az emberek ezrei. Ma nincs a hatalmas Szovjetországban egyetlen olyan el­dugott kis zúg sem, ahol ne kapna orvosi segítséget a szovjet polgár. Persze, nem jut minden kis tele­pülésre orvos, egészségügyi személy­zet. De cseng a telefon, a rádió az éter hullámain keresztül közvetíti a segélykérést és valahol egy megyei vagy köztársasági fővárosban már berreg a hófehér, vöröskeresztes re­pülőgép motorja. Az ügyeletes orvo­sok készen állnak és a lehető legtö­kéletesebb egészségügyi felszereléssel sietntek a beteg gyógyítására. Elő­fordul az is, hogy a pontos diagnózis megállapítása céljából az orvost még egy repülőgép követi, amely a Rönt­gen-berendezést szállítja. A kis falusi szobák falait percek alatt hófehér leplek borítják, forr a viz a fertőtlenítőben a műszereken és a gyors, bátor műtét ismét megment egy szovjet polgárt, egy dolgozót az életnek. <Dap£á á j jái&iilétéi e A német megszállás rommezővé változtatta Varsót 1945 február 1-én, amikor a felszabadult város Praga ne­gyedének egyik utcájában összeült a szabad Lengyelország minisztertaná­csa, elhangzott a történelmi döntés: Minden pusztulás és minden rom el­lenére mégis Varsó marad Lengyel­ország fővárosa. A széles Visztula gyönyörű hidjai a jéggel telt folyó medrében hevertek roncsokban. A két partot egyetlen fa­híd kötötte össze, melvet a szovjet hadsereg hidászai építettek A .hídon közben roppant emberáradat hömpöly­gött. Hiába volt ekkor füstölgő rom­halmaz Lengyelország fővárosa, még­is mindenünnét visszatértek az elbuj­dosott, száműzött emberek ... 1946 január 4-én mondta Varsó Újjáépíté­sének Főtanácsában Boleslav Bierut köz'ársnsági elnök: „Varsó él, már nem rokkant város, hanem lüktető éle­tű. Ez a tény pedig kötelez minket, Varsó újjáépítése nem tarthat évszá­zadokig. Varsót gyorsan, jól, lendüle­tesen kell újjáépíteni..." És' 1946 július 22-én a Lengyel Nemzeti Felszabadító Bizottság törté­nelmi manifesztuma kihirdetésének évfordulóján első nagy ünnepét ülte a lengyel főváros. Varsó és a jobboldali Praga között a fahíd helvén gyönyö­rű acélhíd feszül, a rekordidő, alatt felépített Poniatawski híd. Egy év­vel később pedig Varsó lakossága már fél miilwa szaporodott, a gépjármű­vek száma elérte a 10.000-et, a Po­niatowski hídon a munkások tízezrei haladtak át munkahelvükre. Egész Lengyelország megváltozott. A felszabadult Lengyelország szakí­tott a mult társadalmi módszerével a nemesi, földbirtokosi és katonatiszti uralommal, a történelmi változás el­sodorta a régi rétegeket, amelyek még ii».^-óráig akadályozni igyekeztek az újjáépítés művét. De 1947 július 4-én véglegesen megállapították a szakértők Bierut elnök vezetésével az újjáépítési tervezetet és a régi ne­gyedek felélesztése mellett — az új Lengyelországot átható szellemhez illően —, küiönös gondot fordítottak a lengyel dolgozók házainak, megfe­lelő lakhelyeinek építésére A királyi vár terén, ahol eddig síri csetid uralkodott, nagy barakkokat és raktárakat ácsoltak. Magasra halmo­zódott az épületía, gyülekeztek a daruk, vontatók, a vár romíainak elő­terében földvájó gépeket állítottak fel. A deszkakerítésen egyszerre megje­jelent egy tábla: Trass W— Z... Ez a tábla, Varsó újjáépülésének irányvona­lát mutatta: ez a gvönvörü kelet­nyugati útvonal nevének lengyel rö­vidítése. A Poniatowski híd mellé új nagy viaduktot építettek. A Visztulamenti domb mélyén át alagútat fúrtak. Az első nagy győzelem után romtalaní­tották az új útvonal egész területét, hozzáláttak a vártér rendezéséhez. Hiába volt hideg, hiába igyekeztek pletykáikkal és akadékosdásaikkal a régi emberek befolyásolni az újjáépí­tést, az új Lengyelország emberei min­denütt győztek. Az ú i útvonalhoz csat­lakozó alagútat 1948 iúnius 22-én be­tonozni kezdték. Csomó nagy gyár állott az újjáépítés szolgálatában, 168 napig építették az alagutat és 25 szá­zalékkal rövidítették le a tervbevett 223 napos terminust. A dolgozók mun­kalelkesedése olyan nagv volt, hogy a már vállalt hatalmas kötelezettségek után sem ismert határt. Megfogadták, hogy az új útvonalat 1949 iúlius 22-re befejezik. 1948 novemberében meg­kezdődött a munkaversenv. Rendkívü­li hazafias szeretettel és lelkesedéssel vállalták ezt a versenyt, az új lengyel patriotizmus e beszédes megnyilatko­zását. De nemcsak a modern, az új Varsót építették ilyen szeretettel és lelkese­déssel. A romokon felépülő Varsónak munkásvárossá, a dolgozók fővárosá­vá kellett válnia! Kimondották, hogy a dolgozók igényeit, szükségleteit kell szolgálnia minden negyednek, minden talpalatnyi helynek. De kimon­dották azt is, hogy a szocialista Varsó ragaszkodik legjobb hagyomá­nyaihoz. tiszteletben tartia és gondoz­za mindazt, ami az elmúlt korokban igazán értékes volt és ami élő örök­ség a jelen számáia. Miközben a nagy kelet-nyugati útvonalon dolgoztak még a munkások, a régi negyed pa­lotáit is sorban újjáépítették, a XVII. és XVIII. század stílusának megfele­lően helyreállították. A Mariensztat piacterén egy XVIII. századbeli palo­ta ablakában egyszerre felcsillant a villanyfény. A gvönyörű homlokzatú palotát egykor Mária Potocka grófnő építtette, de most beköltözött az új tulajdonos: a kelet-nyugati útvonal egyik élmunkása... A régi Marien­sztat műemlékeit, a szász királyok és Poniatowski Szaniszló korának emlé­keit sorra restaurálták. A mult pati­nája azonban új, élő tartalmat takar ma már. A helyreállított Mariensztat­negyed a dolgozó emberek ú i lakótele­pévé alakult. A kelet-nyugati útvonal megépíté­sében, Varsó gyönyörű műemlékeinek feltámasztásában nemcsak a főváros vállalt érdekeltséget, hanem egész Lengyelország. Az áldozatkészségben Szilézia szerezte meg az elsőbbséget, Szilézia 250 millió zlotyt ajánlott fel a költségek fedezésére és 4000 szilé­ziai munkás, mester és mérnök dolgo­zott a fővárosi munkahadsereg mel­lett. A Báthory-kohóval az élén az összes sziléziai kohók hatalmas mun­ka versenybe léptek, hogy a kijelölt napra és órára szállíthassák a szük­séges anyagot. Az állami kőbányák dolgozói pedig elhatározták, hogy a királyi vár terének ékességét, Zsig­mond király oszlopát, amelyet német tüzérségi találatok döntötték le, ők építik újjá. Lengyelország minden fel­szabadult vidéke jelképesen és való­ságban elküldötte a maga anyagát a főváros újjáépítéséhez. Ma már a kelet-nyugati útvonal telíesen átszeli Varsót és óriási forgalmat bonyolít le. Kiszámították, hogv az útvonal meg­építésének révén Varsó dolgozói 16 millió órát takarítanak meg, hogy munkahelyükre juthassanak — ez a 16 millió óra pihenést, alvást és sza­bad levegőt jelent az új Lengyelország dolgozóinak. A kelet-nyugati útvona­lat „a szocializmus útvonalának" is nevezik, egyben az új Lengyelország áldozatkész hazafiságának és építő erejének bizonyítéka is ez a gyönyö­rű útvonal. (W — M) Hírek a béke és az épííés világából Szovjet munkások versenyeznek a Nagy Októberi Forradalom 33. évforduló inak tiszteielére A Szovjetúnió minden vidékén, a bányákban, a kohókban, a gyárak­ban, a kolhozokban arról számolnak be a munkások, hogy állandóan nö­velik munkateljesítményüket és szo­cialista versenymozgalmat indítottak a Nagy Októberi Forradalom 33-ik évfordulója alkalmából. Kuzbaszban a bányászok szocialis­ta versenye már ezideig is figyelem­reméltó eredményt ért el. A bányá­szok a IX. hónapra előírt tervet jó­val előbb teljesítették. A Donyec me­dencei „Bolsevik" bánya munkásai a Nagy Októberi Forradalom tisztele­tére ugyancsak növelik teljesítmé­nyeiket. Ebben a bányában Jestre­bov, az ötödik munkacsoport vezető­je érte el csoportjával együtt a leg­szebb eredményeket. A Magnito­gorszk és Kuzinyec városban dolgozó kohók ezer tonna acéllal többet ter­meltek, mint amennyit a terv előírt. Minszkben húsz üzem már teljesítet­te az idei termelési tervet. A Fehér­orosz szovjet köztársaságban a vas­utasok versenyt indítottak, melynek főcélja, hogy az őszi forgalmi évad­ban meggyorsítják a ki- és berako­dó munkálatokat. Hasonló fokozott teliesítményekkel ünnepli meg a szovjet éüítőmunkásság is felszaba­dulásának 33-ik évfordulóját, oly for­mában, hogy Minszkben, Gomelban, Mogilevben és több más városban ha­marább befejezik az építkezést, mint a terv előírja, hogy a népnek minél több lakóházat, iskolát, kultúrházat és kórházat biztosítson. A kolhozok sem maradnak hátra. Napról napra érkeznek be jelentések a Szovjetúnió minden részéből, hogy milyen eredményeket mutatnak fel a a kolhozmunkások is a nagy évfordu­ló alkalmából megindult versenyben. A magyarországi dolgozók kötelezett­ségvállalásai a Nagy Októberi Forra­dalom évfordulójának tiszteletére. A Magyar Népköztársaság külön­böző részeiből jelentések futnak be arról, mily nagy lelkesedéssel fokoz­za teljesítményét a magyar munkás­ság a Nagy Októberi Forradalom 33. évfordulójának tiszteletére. A magyar dolgozók sorában az a jelszó ez al­kalomból, hogy „Idejében telejsíteni és túlteljesíteni az ötéves terv első évét." Az ajkai bányavidék munkásai egész Magyarország bányászait ver­senyre hívták ki, hogy példás terv­teljesitéssel ünnepeljék meg a világ dolgozóinak november 7-iki ünnepét és ilymódon teTvenek tanúságot a mellett, hogy céljuk a világbéke és a szocializmus. Az ajkai bányászok kö­telezettséget vállaltak, hogy ötven vagon szénnel többet termelnek, mint amennyit a terv előír. Magyarorszá­gon már sok bányász teljesítette az ötéves terv idei évére eső feladato­kat. A diósgyőri kohóban versenymoz­galom indult meg, melynek során új élcsoportokat létesítenek, amelyek a többi munkásokat ŕ* megtanítják job­ban és gyorsabban dolgozni. Az üzem munkássága kötelezettséget vállalt, hogy 14.000 tonnával több öntvényt, 9000 tonnával több acélt, 2400 tonná­val több acélkülönlegességet és 12.500 tonnával több nyersvasat termel a terven túl, miközben 13 millió forin­tot takarít meg. A Hoffher gazdasági gépgyár mun­kásai elhatározták, hogy november 7-ét munkájuk teljesítményének nö­velésével és nagyméretű anyagmeg­takarítással ünneplik meg, úgyhogy a megtakarított anyagból 205 trak­tort fognak gyártani. A ,.Rákosi Má­tyás" üzem kötelezettséget vállalt, hogy az évi termelés tervét egy fél hónappal előbb teljesíti. Szép kötele­zettségvállalásokkal ünneplik meg a világ dolgozóinak ünnepét a szegedi textilüzem! munkások is, akik az év végéig 2400 kg gyapotot takarítanak meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom