Uj Szó, 1950. szeptember (3. évfolyam, 201-226.szám)

1950-09-01 / 201. szám, péntek

Világ proletárja i egyesüljetek! a Kommunista és HunkátüSrtok Táiékoztatú Srodájának A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1950 szeptember 1, péntek 2 Kčs III. évfolyam, 201. szám •h A cseh munkásság jó példával jár elől az ell ent ervezésben k mesterek és munkások együttműködése biztosítja a terv sikerét a ČKD Sokolovoban Az ellentervezé} tovább folytatódik az egész ország, ban. Nincs már egy olyan dolgozónk sem, aki ne is­merte volna fel ennek nagy országépítő jelentőségét Az iizemi párt- és szakszervezetekre most az ellenter­vezés második időszakában még fokozottabb felada­tok hárulnak, mert az irányszámok ismertetése után még meggyőzőbb erejťí felvilágosító munkát kell kifej­tenniök, hogy a dclgozók — teljes meggyőződésük után — még nagyobb lendülettel folytathassák a norma­szilárdítási akciót. Egyúttal ügyelniük kell a normák ellenőrzésénél, hogy tévedés és elnézés sehol ne foiduljon elő és hogy a dolgozók teljes megelégedésére kezdhessék el a szilárd normák betartására kötelező szerződések aláírását. A cseh ipari munkásság is hatáitalan lelkesedéssel kapcsolódott az ellentervezés sikeres lebonyolításába. A OKD Sokolovo n. v. mint pél­dás nehézipari üzem legutóbb kiérdemelte a prágai kerület legjobb gyá­rának címét. A ČKD Sokolovo élmunkásüzem lett. A szocialista munkaversenyben eiérték a teljes szervezettséget. Az ellentervezés első negyven napjában 400 munkamüvelet normájának szi­lárdítását kérték a dolgozók. Még az ellentervezés előtt is nagy norma, szilárdítási kampány folyt az üzem­ben. 1950 első felében 1700 dolgozc szilárdította meg normáját. Csak e félév alatt a normaszilárdítások, a különböző kötelezettségek vállalása es a mind nagyobb méretet öltő mun­kaverseny révén maguk a munkások három és egynegyedmillió koronát takarítottak meg. A műszakiak kö­telezettségei pedig négy és félmillió korona megtakarítást eredményeztek A ČKD Sokolovo dolgozói köztársa­sági elnökünknek küldött felajánlá­sukban bejelentették, hogy az ezévi tervet október 28-ig teljesítik. Nagy feladat ez, de a CKD dolgozói ennek eleget tesznek, mert tudatában van­nak annak, hogy mily döntő szerepe van minden nehézipari üzemnek nép­gazdaságunk felvirágoztatásában. A ČKD Sokolovo üzemben Šantru­ček elvtársat, a lakatosok egyik bri­gádvezetőjét bízták meg a i egész üzemi ellentervezés irányításával Jól oldotta meg a politikai elökészítc munkát, amikor a párt- és a szak­szervezet funkcionáriusai és az „ak­ció ötösök" tagjai az ö ösztönzésére kötelességükké tették, hogy az ellen­tervezésben az élen kell járniok, s valamennyi dolgozónak jó példával kell szolgálniok. Az ellentervezés nálunk minden dol­gozó szívügyévé vált — mondja Šantruček elvtárs — ezt megköveteli tőlünk a nemzetközi helyzet, a béke megvédéséért indított harc, a hősiesen küzdő Korea népe iránt érzett szolidaritásunk s annak felismerése, hogy az eredményes el­lentervezéssel elősegítjük az ötéves terv gyorsabb és eredményesebb tel­jesítését. Az egyes üzemosztályokon az el­lentervezés sikeres lebonyolítása azoknak mestereitől is sokban függ Amilyen a mester, olyanok a dolgo­zók is. Üj, szocialista típusú meste­rekre van szükségünk, akik közös harcot folytatnak a munkásokkal a termelési feladatok teljesítéséért. Az osztályvezetők kötelessége, — mondja flizek József elvtárs, az egyik termelési központ mestereinek vezetője és az egyik műhely élmun­kás-mestere, aki két ember munká­ját végzi és feladatkörét 230 száza­lékra teljesíti, — hogy tanítsák a dolgozókat s rávezessék őket a terv­be foglalt feladatok végrehajtására Ne írják elő a munkát csak automa­tikusan, hanem hathatósan hozzá kell járulniok a felmerülő nehézségek le­küzdéséhez és lehetővé tenniök a dolgozóknak az észszerűbb munka bevezetésével a terv folyamatos tel­jesítését. — A meglévő üzemi berendezkedés és az alkalmazottak száma alapján tervezünk. Hogy a fokozottabb fel­adatokat teljesíthessük, jobb mun­kamódszereket kell használnunk. Mű­helyemben a munkát jól előkészí­tem, kisegítőt adok a dolgozóknak, aki idejében rendelkezésükre bocsát­ja a tervrajzok alapján szükséget anyagot és szerszámokat. Az előfor­duló hiányosságokat, szük kereszt­metszeteket a műhely keretében kell kiküszöbölni, amit azáltal is elérhe­tünk, hogy szilárdítjuk a normákat az anyaggal takarékoskodunk, új munkaerőt vagy új gépet állítunk be. Ha pedig a tervfegyelmet így sem tudjuk betartani, akkor még egy váltást is bevezetünk. Bizony többet ér el egy műhely­vezető — mondja Berka Vladimír, lakatos­éimunkás, — aki meggyőző munkát végez, mint az, aki csak rendelke­zik és diktál. Jobban szeretjük az olyan mestert, aki megkönnyíti a munkánkat és értékes szaktanácso­kat ad. Szükséges az, hogy a mun­kások a mesterekkel vállvetve dol­gozzanak, mert csak így lelhetjük fel a módozatokat a normák szilár­dítására. A köztársaságban az elsők kívánunk lenni a normászilárditás­ban — emeli fel a hangját a ČKB Sokolovo egyik kiváló élmunkása — és ezen a téren még jobban kell iparkodunuk. nehogy megelőzzön ben­nünket a gottwaldovoi üzem. Nemes verseny fejlődik ki a nor­maszilárdításban is az üzemek kö­zött. Ez is a magasabbfokú szocia­lista munka kifejlesztésének újabt ösztönzője lett. Az ellentervezés a dolgozók ügyévé vált és megmutatta a mestereknek is, hogy csak a dol­gozókkal együttműködve végezhetik becsületesen feladataikat. A ČKD Sokolovoban is, mint majd minden üzemben, még következetes harcot kell- folytatni a mesterek átnevelé­séért. Azonban itt is vannak példái mesterek, akik teljesen magukévá tettek a szocialista építő munkával iáró minden feladatot, ftizek. Kráľ, Klein és még több mester, hogy mű­helyeik dolgozóinak szaktudá.sát még iobban elmélyítsék, a munkaidő után oktatásokat tartanak és így vezetik (Folytatás a 2. oldalon.) A* irányszámok elfogadása után — újabb tömeges normaszilárdítások a füleki ICovosmaltban A munkásság az üzemi szerződések megkötésére készül Az ellentervezést megelőző poli­tikai előkészítés a fü-leki élmunkás Kovosmalt-üzemben már július ele­jétől folyamatban van. Az üzemta­nács. va'amint a mühe-lytanács tag­jai és a b •zalmiak előzetesen isko­lázáson vettpk részt. Ezen az isko­lázáson megmagyarázták az ellen­tervezés és a normák felülvizsgálá­sának jelentőségét. Az iskolázás fo­lyamán szerzett tapasztalatokat az­tán szétvitték a funkcionáriusok a dolgozók közé. A normák megszilárdításának fon­tosságát faliújságok segítségévei magyarázták meg a munkásságnak. Rámutattak arra, mi a teljesítményi kapacitás, az anyagnorma és hogy lehet ezeket megszilárdítani. Az irányszámok elfogadása után az üzem vezetőségének, valamint az SzKP üzemi szervezetének az üzem­tanácsnak és a ROH üzemj csoport­jának kiküldöttei értekezletet tar­| tottak és rögtön ezután az üzem ' legjobb dolgozói, élmunkásai, újítói és mesterei is megbeszélésre gyűl­tek össze. Az ellentervezésj akcióba tevékenyen bekapcsolódott az egész üzem. Tevékenyebb részvételt vár­tak azonban a CsISz üzemi cso­portjától és az Asszonyszövetség csoportjától. A funkcionáriusok úgynevezett akciós ötösökbe voltak beosztva, amerlyek a normák felül­vizsgálását végezték. Augusztus 26­ig az akció folyamata alatt a nor­mák 10.7%-át szilárdították meg, átlag 9o,/o-kai. Így például a zomán­cozó dekoráló osztályán 729 telje­sítményi normát szilárdítottak meg. Ezzel 449.5 órát takarítottak meg. Ez élmunkásüzem dolgozói teljes mértékben megértették az ellenter­vezés jelentőségét és az 1950-es évi normák biztosításában a szebb jövő felé vezető utat -látják. Az ellenter­vezés a pléhmühelyben is folyamat­ban van, ahol a munkásság megis­merkedett az 1951. évre szóló irány­számokkal ame-'yek 12«/ 0-kal ma­gasabbak, mint ahogy erre az évre lehetségesnek- képzelték. Az üzemi tervezők az egyes munkahelyek számára kidolgozzák az irányszá­mokat. A nikkelezőben elvállalták, hogy a már úgyis 20 százalékkal emelt termelési programmot az 1951-es évre teljesítek, sőt túltelje­sítik. A konyhagépek osztályán a normák felülvizsgálása után két munkaerőt szabadítottak fel és utal­tak át oda, ahol nagyobb szükség volt rájuk. A mérlegek osztályán ugyanannyi munkaerővel teljesitik a felemelt feladatokat. A teljesítmé­nyi és anyagnormák felülvizsgálása tovább folyik. Azök az osztályok, amelyek a norma felülvizsgálását már befejezték készülődnek az üze­mi szerződés megkötésére az 1951. évi normák biztosításában Örömteli iskolaév kesdetén „A pártkongresszusunk utáni elsc tanév küszöbén állunk. Pártunk IX. kongresszusa igen nagy figyelmet szentelt az iskolák kérdéseinek, ifjú­ságunk nevelésének. Népünket büsz­keség és öröm tölti el népi demok­ráciánk iskolaügyének fejlődése láttán, boldogan szemléljük azokat a sikereket, amelyeket ezen a téren elértünk. De ugyanígy beszélünk a tanügy terén mutatkozó hiányokról is, amelyekre Pártunk kongresszusa figyelmeztetett bennünket és amelye­ket következetesen ki kell küszöböl­ni hogy »iskoláink a -legrövidebb! dőn belül a szocialista nevelés hajtó­erőivé váljanak". (Široký elvtárs.) Iskoláinkba olyan ifjúság érkezik, amely népünk szorgalmas munkájá­nak bőséges gyümlöcsét élvezi. Olyan környezetből érkezik ez az if­júság, ahol már nincs nyomor és nincs munkanélküliség. Olyan ottho­nok küldik őket, amelyeknek mód­jukban van takaros ruhában járatni az ifjúságot. Sokan közülük üdülc központokból térnek vissza. Általá­ban olyan vívmányokról beszélhe­tünk, amelyekről nemrégiben még csak álmodhattunk. A csehszlovákiai magyar dolgozók gyermekeinek ta­nulási lehetősége is állandóan nő. 150 óvoda, 1092 népiskolai osztály. 163 középiskolai osztály, a komárnoi általános gimnázium és a bratislavai pedagógiai gimnázium várja dolgo­zóink gyermekeit akik örömmel ké­szülnek erre a reményteli, vidám és boldog iskolai évre. Emelkedik a dolgozók magasabb iskolái osztályai­nak száma is, így tehát a következe iskolai évben meglesz minden lehető­ségünk arra, hogy következetesen és feltétlenül megvalósíthassuk Pár­tunk iskolaügyi és kultúrpolitikájá­nak vonalát. A kongresszus megtaní­tott bennünket arra. hogy gyorsabt léptekkel haladjunk iskoláink szocia­lista tartalmának felépítésében. Široký és Bašťovanský elvtársak Partunk kongresszusán rámutattak arra, hogy az iskolaügyben uralkodó hibás káderpolitika és a világnézeti kompromisszumus légkör okozták azt hogy Gottwald elvtárs irányvonalait következetesen nem váltották valóra. Hogy Pártunk tanügyi politikájá­nak vonalát következetesebben telje­síthessük, sok intézkedésre volt szük­ség. A mai napon sok új tanító lép a tanügy szolgálatába, akiket a mun­kások és a dolgozó parasztok sorai­ból állítottunk a katedrára és akik­től elvárjuk, hogy iskoláinkban min­dent megtegyenek a szocialista világ­nézet átütő sikeréért. Haladó tanítók kezdték meg ma a munkát,akiknek a munkásosztály lehetőséget adott arra, hogy a nyári szünidőben politikai műveltséget szerezzenek. Az iskolaügyben megtörténtek az első lépések a káderek helyes elosz­tásiára és fiatal, bevált tanügyi mun­kások kiemelésére vezetőhelyekre. További tanfolyamok segíteni fognak az iskolának abban, hogy teljesít­hesse feladatát. A tanítók munká­jukért olyan jutalmat kapnak,, olyan anyagi körülmények közé kerülnek, amelyet a kapitalizmus alatt sohasem érhettek el. Üzemi munkásságunk mankájiának magas -termelékenysége lehetővé tette azt, hogy tanítóinkat érdemük szerint jutalmazhassuk. Sok ; tanítónk köteiezettségváálalása tanús v kodik arról, hogy becsületes mun­kával akarják ezt meghálálni és ki akarják érdemelni a munkásosztály bizalmát. Üj tankönyvek is fogják segíteni az iskolaügy munkáját, amelyek most kerülnek nép- és középiskoláink ta­nulóinak kezébe. Ezek az új tanköny­vek a szocialista nevelés jelentős té­nyezői, amelyek a fiatal nemzedéket a munka szeretetére és megbecsülé­sére, kollektív gondolkodásra, szocia­lista hazafiaságra, és proletár nemzet­köziségre és a Szovj,—únió szereteté­re nevelik. Ahogy Bareš elvtárs, a tanügyi munkások országos konferenciáján megjegyezte, most arról van szó, hogy az eddiginél gyorsabban fejlese­szük iskoláink szocialista jellegét, szocialista pedagógiáját, hogy isko­láink az eddiginél erősebben visel­jék a munkaiskolák, politechnikai is­kolák jellegét, hogy ezekből az is­kolákból új szocialista ember, a mun­ka hőse és bátor hazafi kerüljön ki. Példaképünk a szovjet iskola és ezért tanítóink feladata az lesz, hogy a nyári munkát alapul használják fel további önképzésre és elsajátítsák a szovjet tanügyi tudomány vívmá­nyait. Az eddiginél még jobban kell is­koláinkon kifejleszteni a pionír-m galmat és a CsISz munkáját, mert Gottwald elvtárs azt mondotta, hogy iskoláink fejlődéséért a felelősségét a CsISz is viseli. Ahogy az Ifjúsági Szövetség minden tagja az üzemben élmunkás kell hogy legyen, éppen űgy a szövetség tagjai az iskola pad­jaibain mintadiákok legyenek. Az is­kola és a szülők egyetértésben, szo­cialista szellemben neveljék a gyer­mekeket és ezért igen fontos, hogy az iskolai munkában a munkás és a dolgozó parasztszülő is minél élén­kebben vegyenek részt A kommunista tanítók feladata az, hogy az egész iskolát a szocialista nemzedék nevelésének szolgálatába állítsák .amelyben a kommunista ta­nító a helyes nevelés útörő példá­ját 'mutatja. A kommunista ta­nítók segítsenek minden haladó tan­ügyi munkásnak abban, hogy felelős­ségteljes munkaijukat jól végezhes­sék. Segítsenek a pionír-szervezet megalakításában, a szülői szervezet munkájában. Pártunk kongresszusá­I nak útmutatásai alapján kell, hogy kerületi és járási pártbizottságaink is az eddiginél nagyobb figyelmet, sokkal nagyobb figyelmet szentelje­nek az iskoláknak. Értsék meg vég­re, hogy az ifjúság, az iskolásgyer­mekek nevelése nemcsak a tanítók és a tanáTok ügye, hanem egész dol­gozó népünk legfontosabb kérdése. Az iskolába fellépő új tanítóság kell, hogy a béke fáradhatatlan har­cosa, a szocialista mezőgazdaság megteremtésének úttörője legyen a falun. A szövetkezeti mozgalom a falu boldoáságának útja és ezért a falvakba induló tanítóság helye ott van a falu dolgozó parasztságának oldalán. Üj, örömteli iskolaév küszöbén ál­lunk. Ifjúságunk és tanítóink érzik ezt és ezért még erőteljesebb és fo­kozottabb munkába kezdenek a szo­cialista embertípus felneveléséért, a munkásosztályhoz és a Párthoz hü ifjúság kialakításáért. Ezért a gottwaldi ötéves terv har­madik iskolaévének kezdetén mind­nyájunknak tiszta szívből jó munkát kívánunk. Koreai hadihelyzet A Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság naphadseregének főparancs­noksága a következő hadijelentést ad­ta kí: A néphadsereg csapatai az egész arcvonalon folytatták #ieves harcaikat az amerikai és liszinmani csapatok el­len, amelyek heves ellentámadásokat hajtanak végre. A keleti partvidéken a néphadsereg' csapatni előrenyomulnak és az ellen­ségre további súlyos csapásokat mér­nek. Az ellenség kemény ellenállást fejt ki. A déli partvidéken a néphad­sereg csapatai visszaverték az ellen­ség heves ellentámadásait és folytat­ják támadó harcaikat. A néphadsereg légelhárító alakulatai Csinnampho kö*» zet felett három amerikai repülőgépet lőttek. Ie.

Next

/
Oldalképek
Tartalom