Uj Szó, 1950. augusztus (3. évfolyam, 174-200.szám)

1950-08-03 / 176. szám, csütörtök

U J SZO 1950 cruguszius 3 Hogy is volt csak ...? Szétfeg-yzetek JlV !Ecatísíaaa-!R S.oéata. ménAííiéstM Az NV Bratiilava első rima­szombati vendégjátéka megmozgat­ta az egész Gömört. Minden ülő­hely elkelt s az állóhelyen is nagy­számban tolonglak a kíváncsi szur­kolók. S mikor így végignéztünk a hatalmas tömegen, amely egy kis vidéki város futballpályáján elég szokatlan jelenség, arra gon­doltunk, hogy igenis, joga van <X vidéknek is, a kisebb városoknak i s nagy sporteseményekhez, amely azelőtt csak a fővárosnak, vagy csak nagyobb városoknak volt ki­váltság. Rimaszombat ezúttal el­sőízben fogadhatta a Köztársaság liga-bajnokát s a Stavebný Závody sportklubjának bátor lépését a sjKirtközönség támogatása kísérte. S mindezt pedig bebetőzie a liga­bajnok remek játéka. Kétnapos sporti i A prágai Sparta után a Brati­sláv &t üdvözli Ulický Pál elnök hangszórón előbb szlovák, majd magyar nyelven. A Bratislava ne­vében Kertész K. köszöni meg a szíves vendéglátást s reméli, hogy az első találkozó után még job­ban kimélyülnek az egymás kö­zötti sportkapcsolatok. Alig indult a játék, mikor Bár­éi kiszökik s a közönség nagy örömére megszerzi a vezető gólt. A Bratislavát „felébresztette" a gól. Szép, nyugodt, lelkes játék­nak voltunk tanúi ezután, amely­nek nyomán úgy hulltak a gólok a Rimaszombat kapujába — rész­ben védelmi hibából is —, hogy Juhász Laci alig győzte kiszedni a hálóból. így lett a 0:1-ből vég­eredményben 13:1. A Bratislavát nem állította nagy feladatok elé a Rimaszombat, me­lyet csak pár percig villanyozott fel a váratlan vezetés. Később az­ifán ahogy hulltak a Bratislava gól­jai, úgy csökkent a rimaszomba­tiak ellenállóképessége. Szomorú volt, hogy szünet után Mäsiarik sérülése következtében az utolsó 20 percet 10 emberrel játszották végig. (Mj az, Rimaszombatban nincs tartalék?) A liga-bajnok az első percektől eltekintve nagy fölényt harcolt ki. Ezt a nagy fölényét nagyon ke­vés megszakítással tartani tudta végig. Kétségtelenül nagy klasszis­különbség mutatkozott a két csa­pat között. Ugyanakkor, amikor a rimaszombati csatárok alig lőttek, a Bratislava-csatárok ezúttal szin­te „szitává lőtték" a „bátyi" kapu­ját. A játék igazi játék volt min­den iram és lendület nélkül, de széppé tette a bajnokcsapat for­más és szemre is mutatós játéka. A Bratislava győzelme ilyen arányban is megérdemelt. A csa­pat — az előző esti füleki játéká­val szemben — jó napot fogott ki, ezúttal élénk, eredményes csatár­játéka révén a kétségtelenül nagy tudásbeli különbséget gólokra is tudta váltani. Tény azonban az, hogy a rimaszombati csapat az első percektől eltekintve, mind kevesebb ellenállást ludoit kifejte­ni. Hiányzott a csapatból a kellő lelkesedés, küzdeniakarás is. A védelem — különösen Juhász és Gecső — bizonytalanul működött. Elöl pedig egyedül Szapáry igye­kezett, aki azonban eOlľmaga nem tudott eredményes lenni, mikor legtöbb erejét a védekezésre for­dította. A A sajnálatos füleki eset után Laskovot is pályán láthattuk. Szü­net után ő irányította a bratislavai csatársort s így — hála Istennek — mégsem volt igaz egyes la­poknak az a híradása, hogy Las­kovot agyrázkódás érte. Laskov frissen és lendületesen játszott s nyomc. sem volt sérülésének. O Svédország—Finnország 123:88. Stockholmban rendezték meg' az idei svéd-finn válogatott atlétikai viadalt, amti a svéd válogatott 123:88 arány­ban nyert meg. A találkozón legjobb eredményt a gerelyvetők értek el. A finn Rautavara 72.51 métert do­bott. Rúdugrásban Lundberg (svéd) 425 cm-t ugrott, a 10 ezer méteres távon Perala (finn) 30:35 mp-es idővel győzött. A hármasugrást a svéd Moberg nyerte, meg 11.01 méte­res teljesítménnyel. iűsorral ünnepli 20 éves a törnéd Sokol T Vasárnap: Sako! Slovena Žilina-Nitrakerületi válogsioií KabdarúgS-ntsrkfcés lesz Tornócon • Jelentettük, hogy szombat és va­sárnap, augusztus 5 és 6-án ünnepli 20 éves jubileumát a tornóci Szokol. A jubiláris ünnepségeket dr. Viktory megbízott, a Szlovákiai Testnevelési és Sporthivatal elnöke, a KV JTO Sokol Nitra, az ONV Šaľa, a JTO So­kol šaľa és a tornóci nemzeti bizott­ság védnöksége alatt rendezik meg. A tornóci Szokol vezetősége a két­napos ünnpségekre érdekes és válto­zatos műsort állított össze, mely a következő: Szombaton, augusztus 5-én: 16 órakor: Sakk- és asztaltenisz­torna selejtező mérkőzések lesznek a Kommunális üzemben és a Nemzeti Iskolában. 20 órakor: A JTO Sokol Tornóc ünnepélyes díszközgyűlése lesz a Jednota vendéglő helyiségeiben. Vasárnap, augusztus 6-án: 6.30 órakor: Zenés ébresztő. 8.00 órakor: A sportolók sorakozá­sa a sportpályán, megnyitó-, majd üdvözlő beszédek. 10.00: órakor: Sakk- és asztal te­nisztorna döntő küzdelmei, majd az OV JTO Sokol šaľa ünnepélyes dísz­közgyűlése lesz a községházán. 11.30 órakor: 10 km-es távon ke­rékpárverseny lesz. 13.30 órakor: Ifjúsági könnyű atlé­tikai versenyeket és a környező köz­ségek röplabda tornáját bonyolítják le. 15.00: órakor: A tornóci Szokol az NV Nové Zámky második csapata ellen játszik barátságos ladbarúgó­mérkőzést. Szünetben a 4X100 méteres stafé­tát rendezik meg. 16.15 órakor: A vágsellyei Szokol női kézilabda csapata bemutató mér­kőzést játszik az érsekújvári nöi kézilabda csapat ellen. A kétnapos sportműsor legkiemel­kedőbb számát Í7.15 perces kezdettel rendezik meg, amikor a Sokol Slovena Žilina I. osztályú labdarúgó csapat a nyitrai kerületi válogatott ellen áll ki bemutató mérkőzésre. A csapatok a következő felállítás­ban veszik fel a küzdelmet: Slovena Žilina: Danko — Sterbák, Fiala — Jankovič, Kopčan, Štaigl — Mereveik, Šubrt, Kocik, Ganzner, Boďa. Nyitrai kerületi válogatott: Beluš — Kovács, Kohan — Šaas, Stribrány, Hrupka — Mészáros, Matiaško, Mo­dory, Venutti, Jokl. A bemutató labdarúgó mérkőzés szünetében az ifjúsági 1200 méteres futást rendezik meg. A mérkőzés után a sportolók felvonulása lesz, majd a záróbeszédekre és a díjkiosz­tásra kerül a sor. A sportműsort a Munka Himnuszával fejezik be. Vasárnap este az összes vendég­lökben búcsúi táncmulatságot rendez a tornóci Szokol. Szombat és vasárnap: Csehszlovák-szaviet taáfsiii iipiffoi KS«?Í Szombat és vasárnap, augusztus 5 és 6-án Érsekújváron csehszlovák­szovjet baráti napokat rendeznek. Az ünnepségeken a szovjet főkonzu­látiwnak és a Szovjetúnió baráti szövetségének központi bizottságának képviselői is résztvesznek. A kétnapos ünnepre a sportolók is nagy műsort állítottak össze. Az ünnepélyes sportmegnyilás szombaton délután 17.30 órakor lesz az ottani Sokol Partizán pályáján, ahol a Partizán Nové Zámky—Slovena Žilina labdarúgó mérkőzés lesz. A vasárnapi sportműsor már déli 1 órakor kezdődik, amikor labdarúgó villámtornát bonyolítanak le. 14 órakor a teniszmérkőzések, 17.30 perekor pedig az NV Nové Zámky a Zabovresky csapata ellen játszik. A sportünnepségeket csillag­stafétafutással fejezik be. BlIEÜPiai es ¥11 Fiiisiorszáiiia utazslt Emil Zátopek, csehszlovák olym­piai és világbajnok, a Finn Atlétikai Szövetség meghívására tegnap dél­után repülőgépen Finnországba uta­zott, ahol a legközelebbi napokban Helsinkiben, Tamperében és Turku­ban versenyre áll ki. A csehszlovák I olypiai és világbajnoknak a 3000 és ' 5000 méteres távon Koskela, Makala és Posti lesznek az ellenfelei. Való­színűre vehetjük, hogy ezeken a ver­senyeken kitűnő eredményeket érnek el a versenyzők. ^ÁLLÁST KERES ^ © Angol, francia, német, magyar ke­reskedelmi -čs irodalmi fordítást vál­lalok. Megbeszélések d. u. 3—4 kö­zött. Cím a kiadóban. 2033 © Szeretnék Bratislavában vagy kör­nyékén elhelyezkedni magyar irodá­ba. Gépelni keveset, szlovákul köze­pesen tudok. Cím a kiadóban. 1616/v ^TLLAST KATHAT T> @ Háztartási alkalmazottat keres hi­vatalnoknő kétszobás, központi fűté­ses városi lakásba. Ajánlatokat „Idő­sebb nő" jeligére a kiadó továbbit. h 130 @ Hivatalnok házaspár bejárónőt ke­res, hetenként kétszer délután. Cím a kiadóban. h 131 @ Megbízható leányt, aki a háztar­tásban jártas, azonnal felveszünk. Cím: Košice, Kováöská č. 14. I. 2036 9 Főzésben jártas ügyes leányt köz­ponti fűtéses modern háztartásba, három személyhez, azonnal felve­szünk, 2000 korona fizetéssel. Cím a kiadóban. 2031 $ Önálló házvezetőnőt keresünk. Ajánlatokat ,,Megbízható*' jeligére a kiadóhivatalba kérünk. LAKÁS •V. ® Magánhivatalnok két diák fiával bútorozott szobát keres. Ajánlatokat „Otthon" jeligére a kiadó továbbít. 2035 1 csehszlovák labdarúgó feafüíÉsái állása A csehszlovák labdarúgó bajnok­ság I. osztályában tegnap délután két óvást hagytak jóvá. A Škoda Plzeň— OD Praha mérkőzést 3:0 arányban igazolták a pilzeni csapat javára, míg a Vítkovice óvását a Dukla Prešov ellen 3:0 arányban igazolták a vítko­vicei csapat javára. A mérkőzés Pre­šovon 1:1 arányú döntetlen ered­ménnyel végződött. Az óvások jóváhagyása után a cseh­szlovák labdarúgóbajnokság I. osz­tályában a tabella állása megválto­zott és a Vifckovíce Zelezárny csapata a 3. helyre került. A tabelia állása: 1. NVB 2. Bratrstvi 3. Vítkovice 4. Železničiari 5. OD Praha 6. ATK 7. Dynamo Košice 8. Škoda Plzeň 9. Teplice 10. Dynamo Praha 11. Sparta Prešov 12. Trnava 13. Slovena Žilina 14. ČSD Plzeň 13 9 13 6 13 8 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 30:20 19 1 25:13 18 3 33:18 18 2 27:17 18 4 25:21 16 4 30:28 14 6 19:16 13 5 28:30 13 6 28:26 12 6 21 :?3 11 8 16:24 8 7 15:23 8 8 22:40 8 9 19:39 6 € ADÁS-VÉTEL 9 Eladó kifogástalan állapotban lé­vő ^csecsemőmérleg. Cím a kiadóban. h 132 $ Eladó egy új szekreter és villany­daráló. Cím a kiadóban. 2037 SS Eladó Brehm: Az állatok világa, Belopotockého 18., dv. 7. 2032 VEGYES I © Kiváló angol tanerő órákat ad. Megbeszélések d. u. 3—4 óra között. Cím a kiadóban. 2034 ® Kölcsön adok mennyasszonyi és koszorúslány ruhákat belépővel. Ko­šice, Puskin utca 14. I. emelet jobb­ra. 711 A mitra—banskábystricai kettős kerületi bajnokságért folyó küzdel­mek első féléve végetért, sőt lassan már folytatják a nyárj szünet utáni játékot is. Megkezdődik a finis a baj­nokságért, a helyezésekért és a bent­maradásért. Mielőtt azonban erről írnánk, nézzük meg előbb a befeje­ződött tavaszi szezont a számok tük­rében : A két legjogosabb bajnok-jelölt A tabella élén 19 ponttal a Želez­ničiari Zvolen csapata áll. Az a zvo­lení csapat, amely már évek óta nem találta meg önmagát, amelyben min­dig volt tudás, de hiányzott az aka­rat. Ezúttal már akarat is volt a zvo­lení fiúkban s ez meghozta a megér­demelt gyümölcsöt is. Az öreg játé­kosokat nem ejtették el, sőt még job­ban építettek rájuk, mint valaha. Pedig nagyon kevés olyan csapat van ma, ahol olyan öreg játékosok ját­.szanának a csapatban, mint pl. Be­šina. Mégis sikerült a nagyobb, erö­sebb konkurenciában is kiharcolniok a vezető helyet. Minek köszönhették ezt? Elsősor­ban a jó csapatszellemnek és az ösz­szeszokottságnak, de főleg annak, hogy Zvolenban is áttértek a pepe­cselő futballról a modern, eredmé­nyes, gólratörő játékra. Zvolen játékosállománya nem nagy. Eg'y-egy sérülés a legnagyobb gondot okozta a vezetőségnek, hogy kit is állítson helyére? Ez a csapat harcolta ki az első helyet: Vachovec — Zsitniak, Hrivňák — Bešina, Laszik, Pivarcsi II. — Gre­šo, Hudec, Šagát, (Bosák), Siegel. Az első helyezett legjobb eredmé­nye 7:0 — Ha rm a ne c ellen. A leg­rosszabb 1:3 — Palárikovo ellen. A lejátszott 11 mérkőzésből kilen­cet nyert meg Zvolen s ezek közül csak egy mérkőzést nyert meg egy gólkülönbséggel! A góllövés dicsőségében csak heten osztozkodtak. íme: 7 gólos: Bosák, 6 gólos: Siegel, 5 gólos: Greso, Hudec, Šagát, 4 gólos: Besina, 2 gólos: Zsitniak. A Zvolen javára öngólt vétett: Par­tizán Nové Zámky védői kétízben is, A második helyen 18 ponttal Hand­lová áll. A „D" bajnokságból vissza­került bányászcsapat szereplése sem hagy maga után kívánnivalót. A csapat mindössze kétszer, idegenben szenvedett vereséget. A csapat nagy­szerűen együtt van. A tudás mellé párosul a lelkesedés és a bányász­keménység. Olyan nagyíudású játé­kosok, mint Seifert, Krč, Grollmus, Matiaško mellé egy csomó tehetséges és fiatal játékos alkotja a csapatot: Seiffert — Altap, Pittner I. — Po­svitil, Krč, Bohus — Jedinák, Ma­tiasko (Kereta), Grollmus, Hacaj, Pittner II. A bányászcsapat legjobb eredmé­nye: 11:0 — Podbrezová ellen. A leg­rosszabb 0:2 —' Palárikovo ellen. Handlová a 11 mérkőzésből kilen­cet megnyert s kétszer —• idegenben szenvedett vereséget. A góllövésben nyolcan osztoztak, mégpedig: 17 gólos: Matiasko, 10 gólos: Groll­mus, 6 gólos: Hacaj, 5 gólos: Pittner II., 2 gólos: Jedinák és Altap, 1 gó­los: Kereta és Posvitil, Handlová javára öngólt vétett: a Prievidza egyik védőjátékosa. Csak Zvolen rúgott valamennyi mérkőzésén gólt Ezzel csak a zvoleniak dicseked­hetnek. Handlová csupán Paláriko­vonak, míg Fülek Hlohovecnek, Pa­lárikovo pedig Prievidzának nem tu­dott gólt rúgni. Melyik, hány mér­kőzésen nem tudott gólt rúgni? Mindig rúgott gólt: Zvolen. Egyszer nem rúgott gólt: Handlová, Fülek, Palárikovo. Kétszer: Prievidza, Hlohovec, Ša­ľa, Harmanec és Losoíjc. Négyszer: Rimaszombat és Parti­zán Nové Zámky. Hatszor: Podbrezová. Öt mérkőzésen nem kapott gólt Prievidza ami nagyon szép teljesítmény, hi­szen ut'ána már csak 2—3 mérkőzés­sel Zvolen, Fülek és Palárikovo kö­vetkezik. Két mérkőzésen nem kapott gólt: Handlová, Šaľa, Rimaszombat, Harmanec és Podbrezová v. Egy mér­kőzésen nem kapottt gólt: Hlohovec. Valamennyi mérkőzésén gólt kapott: Partizán Nové Zámky és Losonc. Csúcsok A legtöbb nézőt vonzotta a Losonc •—Fülek találkozó. A két régi rivális mérkőzését 4500 néző nézte végig. A legnagyobb eredmény: Handlová — Podbrezová 11:0 és Handlová— Harmanec 10:1. Egy mérkőzésen a legtöbb gólt rúg­ta Matiaško (Handlová), ötöt Podbre­zová ellett. A legkevesebb játékost szerepeltet­te a tavaszi fordulóban: Zvolen. Ösz­szesen csak 15-öt. Legtöbbet viszont Losonc szerepeltetett: 22-t. — Ered­mény: Zvolen első, Losonc utolsó a tabellán. A 3:0 fordult elő a legtöbbször A tavaszi fordulóban sokfajta ered­mény fordult elő. Az úgynevezett nagy eredményekben, mint szenvedő fél, Podbrezová és Harmanec csa­patai vezetnek. íme: 11:0: Handlová —Podbrezová. 10:1: Handlová—Harmanec. 7:0: Zvolen—Harmanec. 7:1: Rimaszombat— Palárikovo. Legtöbbször a 3:0-as eredmény for­dul elő. Nézzük, hogy a fent felsorolt eredményeken kívül a többiek hány­szor fordultak elő: Hétszer: 3:0, hatszor: 3:1, 3:2, öt­ször: 2:1, 2:0, négyszer: 4:0, 4:1, 1:0 stb. KI TUD RÓLA? ® Keresem férjemet, Csonka Ignác Gyulát, aki 1920 VII. 25-én született Bényben. Eltűnt a dóni visszavonulás­nál. Ha valaki tud valamit sorsáról, vagy haláláról, értesítse Csonka Te­réziát, Bíňa č. 6, okr. Štúrovo. 1615/v A CSEMADOK košicei kerületi | titkársága keres önálló, magyar- Ť szlovák nyelvtudású irodai erőt. | Politikai iskolázottság, fedhetetlen f politikai előélet foltétel. Férfi 4 vagy női pályázók küldjék részle­tes ajánlataikat a CSEMADOK Košice, Modlitebná u. 26. címre. Vagy jelentkezzenek telefonon 1 27-83. sz. alatt. Az állás azonnal elfoglalható. 1613/v — Nyáron felüdít: a Szántói, Szal­vátor, tátra- és Lenka természetes asztali ásványvíz. Gyomor- és bél— megbetegedéseket gyógyít a Clgelka és Baldovszká ásványvíz. A gyomor-, bél-, vese- és epebajokra kitűnő or­vosság a Fátra gyógyásványvíz. Bél­megbetegedéseket és a hólyagvezeté­kek megbetegedését a Brusznói és Bal­dovi ásványvíz gyógyítja. ígsrwsswsüsmsmmmsmmimmt ÜJ SZO, a csehszlovákiai magyar döfgozók napilapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bratislava, Jesenského 8. sz. Telefon: szerkesztőség 262-77 és 347-16, kiadóhivatal 262-77. Fő­és felelősszerkesztő: Lörincz Gyula. Feladó és irányító postahivatal: Bra­tislava n. Nvomja és kiadja a Prav­da Nemzeti Vállalat Bratislava. Kéz­iratokat nem adunk vissza. Előfize­tés 1 évre 540 V 2 évre 270.—, 14 évre 135—, 1 hónapra 45.— Kčs. A hetilap (csütörtöki szám) előfize­tése 1 évre 150 y 2 évre 75.—, Vi évre 40.— Kčs. A KÉPES­KÖNYV előfizetése egy évre NÉP­NAPTÁR-ral együtt 120 Kčs,

Next

/
Oldalképek
Tartalom