Uj Szó, 1950. június (3. évfolyam, 124-149.szám)

1950-06-11 / 133. szám, vasárnap

-Ü1 SI Ö 1950 június 11 Vasárnapi sportműsor CMS I. osztály: Dynamo Praha— Dynamo Koáice, Kovosmalt Trnava— Teplice, Dukla Preáov—Bratrství A Vitkovické Zelezárny—NV Bra­tislava mérkőzést hétfőn június 12-én az osztravai stádionban bonyolítják le. v CMS n.: Topol'cany—Stfela, Zbro­jovka Brno—C. Budéjovice, Manet— Ostrava és Nymburk—Kladno. „D" bajnokság: S. Devin—Púchov, CsSZ N. Zámky—Odeva Trencín, Dynamo Koäiee II.—Nyitra B, Byst­rica Opatová, Rczfiava—Malacky, Michalovce—Partizánske. Bratislava—Zilinai körzet: Ruzom­berok—Myjava, Vrútky—Krásno, Liet. Lúcka—Mikulás, M. Trencín— Pieät'any. Pezinok—Cadca, Kablo— SNB Bratislava. B. Bystrica—Nyitrai kerület: Han­dlová—Podbrezová, Prievidza—Har­manec, Luőenec—Hlohovec, Fil'akovo —R. Sobota, Palárikovo—Part. N. Zámky, Zvolen—Sal'a. Presov—Kogicei kerület: VDP Kezmarok—Krompachy, O. Preäov —£.evo5a, J. Humenné—Tahan. 0vce, Svit—Sp. N. Ves, Bardejov—V. Ka­Bratislavai I. osztály: N. Mesto— Bratislavai I. osztály. N. Mesto— Trnava C, Sv. Jur—PoStári, Holíé— Energia, Dynamitka B—Senica, Ra­ca-—Senec, Lozornq—Galanta. Zilinai I. osztály: Vaáec—Závodie, Luüobník—D. Kubín, Turzovka— Bytca, Likavka—Dubnica, CsSZ Zi­lina—Turí. Sv. Martin, Palúdzka— Bánóvá. Nyitrai I. osztály: Surany—Stúro­vo Boáany—Nováky, Z3. Moravce— Zeliezovce, Komárno—Komjatice, SNB—Selice, VSJ—Levice. Zvoleni I. osztály: Lovinobaöa— Kremnica, Poltár—Sv,, Ondrej, Kon­rádovce—Buő. Zvolen, Sahy—Krupi­na, Hnúst'a—Kadzovce. B. Stiavni­ca—Cinobaiia. PreSovi I. osztály: Michalovce— Giraltovce, Sp. Presov II.—VSJ Dukla, Snina—Tulőík, Stropk'ov— Zel. Hiunenné, V. Saris—Sobrance, Solivar—Sabinov. Kosicei I. osztály: Moldava—Kr. Chlmec, Sp. Podhradie—Poprád, VSJ— Koäiee C, Text lka .Kezmarok — Trebiäov, Slavoáovce—Jasov, Se­éovce— Jeläava. • • Magyar Nemzeti Bajnokság: ÉDOSz—Honvéd, Póstás—Textiles, Győri Vasas—Dózsa, Salgótarjáni Tárna—Vasas, Olajmunkás—Csepeli Vasas, Soroksár—Debreceni Vasas, Szombathelyi Lokomotív—Előre, Do­rogi Tárna—Teherfuvar. Amikor a bíró megfossza a csapatot a becsület góltAI! Érdekes és nem mindennapi eset szemtanúi voltak a vasárnapi Rima­szombat—Losonc mérkőzés nézői. Még csak 2:0-ra vezetett Rima­szombat. Mikor az első félidő utolsó másodperceiben Mizsér a losonciak szélsőfedezetjének lövése nyomán ve­szélyesen szálK a labda Juhász Laci kapuja felé. Biztos gólnak látszott. Am ebben a pillanatban megszólalt Skriniár játékvezető sípja, je.ezve a félidő végét. Egy szempillantással később már a labda a megdermedt Juhász kapus kezeit érintve a hálóba foullft. Skriniárijátékvezetö azonban — a gólt nem adta meg. Ritka becsüle­tes ember volt... S ezzel meg­fosztotta a losonciakat a »becsület« góljuktól! • Deákot megoperálták. Deák Fe­rencet, az ÉDOSz középcsatárát Kreisz László dr. megoperálta. Az elmúlt évad gól^ekordere sérvet ka­pott és ez különösen hátráltatta öt képességeinek kifejtésében. Deák eb­ben az évedban már nem játszk: Tihanyi fogja helyettesíteni. (BuAapiÍÜ ipőrtiioíL A varsói labdarúgó mérkőzés erősítette a lengyel és magyar nép szoros barátságát Barcs Sándor a válogatott mérkőzésről A magyar válogatott labdarúgó csa­pat hazaérkezett Varsóból. Az együt­test Barcs Sándor, a Magyar Labda­rúgók Szövetségének alelnöke vezette. Barcs Sándor elmondotta, hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport vezetőivel és megállapodtak ab­ban,, hogy a legközelebbi magyar—len­gyel találkozó 1951-ben Budapesten lesz. A lengyelek júniust vagy szeptembeit ajánlották a mérkőzés időpontjául. Hangoztatta Barcs Sándor, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy megérke­zett Varsóba a magyar csapat, a visz­szautazásig a lengyelek a vendéglátás minden tnegnyilvánulásában kimutat­ták, hogy mennyire szeretnek bennün­ket. A lengyel dolgozók nagy lelkese­déssel építik újjá Varsót. Teljesítik ígéretüket: Varsó szebb lesz, mint volt. Visszatekintve a mérkőzésre, Barcs Sándor kijelentette, hogy a magyar válogatott csapat jól játszott; de nem mindig csillogtatta legjobb tudását s a fedezetek és az összekötők között uem volt meg mindig a szükséges összhang. Ez azonban nem akadá­lyozta meg a csapatot abban, hogy a győzelmet megszerezze s a lengyel kö­zönség sokat tapsolt a szép akcióknak, ezzel is mutatván, hogy várakozásá­ban nem csalódott. — A mérkőzéssel kapcsolatban — mondotta Barcs —, háram pontot sze­retnék kiemelni. Az egyik Alexandru játékvezető működése. A román fut­ballbíró ismeretlen volt előttünk mind­addig, amíg a magyar—csehszlovák mérkőzésen fel nem tűnt éles szemé­vel, jó meglátásaival. Most Varsóban még jobb szeme volt: nem en­gedte magát befolyásolni sem a kö­zönségtől, sem a határbíráktól, hanem kiválóan, saját elhatározása szerint, a szabályoknak rhegfeleiően, hiba nélkül vezette le a mérkőzést. A má­sodik kiemelhető momentum a magyar csapat jó szelleme. — Állítom, hogy amióta fennáll a magyar labdarúgás, ilyen jó szellem, ilyen bajtársiasság soha sem uralko­dott éljátékosaink között. Ez elsősor­ban Sebes Gusztáv szövetségi kapi­tány érdeme. A harmadik mozzanat ' a vendéglátás. Ebben úgyszólván egész Varsó népe részesítette a magyar csapatot. A ma­gyar fiúk szerény modorukkal, rokon­szenves fellépésükkel mindenütt meg­találták a varsóiakkal az érintkezést. Kiránduláskor magyar dalokat énekel­tek a lengyeleknek, akik ezt lengyel dalok előadásával viszonozták. Megha­tó jelenet volt, amikor Varsó egyik fő­útvonalán a magyar válogatott labda­rúgó csapat tagjai közmunkát végeztek: csákányozták a romokat és fellapátol­ták a törmelékeket a kocsikra. Varsó népe megértette az ebben rejlő szim­bólumnak a jelentőségét. A varsói mérkőzés sikeres volt mind a játék, mind az eredmény szempontjából és jelentékeny mértékben erősítette a két baráti népi demokrácia szoros rátságát. ba­Ez az új hátúszósíílus! Boriszov sportmester cikke a Szovjetszkij Szportban Beszámoltunk arról, Ihogy Krukov, legújabb fiatal szovjet úszőtehet­ség az elmúlt napokban újszerű stí­lusban úszva, megjavította a 100 mé­teres hátúszás szovjet csúcsát. A szovjet úszók gyorsúszásban már utolérték, pillangóban pedig túl is szárnyalták a világ legjobb ver­senyzőinek eredményét, háton azon­ban eddig nem értek el világviszony­latban is számottevő eredményeket. A ^zovjet szakemberek új \ hátuszóstílust dolgoztak ki, amely képessé teszi versenyzőiket arra, hogy hamarosan ebben az úszásban is átvegyék a világelső­séget. Céltudatos és tervszerű edzéssel tehetséges versenyző kitűnő eredmé­nyeket érhet el, ezek az eredmények pedig ugrásszerűen javulnak a sti­lus tökéletesítésével. Boriszov sport­mester a Szovjetszkij Szportban is­merteti az új hátúszóstílust. „Helytelen lenne elmaradottságun­kat azzal magyarázni, mintha a vi­lágcsúcsdöngető külföldi' hátúszók valamilyen különleges lények lenné­nek. A mi gyengébb eredményeink oka egyszerűen az, hogy nem dolgoz­tunk eleget ez úszásnem techni­kai tökéletesítésén. Ez magyarázza a világcsúcsok és a szovjet csúcs­eredmények közötti különbséget" — irja Boriszov; majd közli á világ- és szovjet csúcseredményeket: 100 m világcsúcs: 1:03.6 200 m világcsúcs: 2:10.6 400 ni világcsúcs: 5:03.9 szovjet csúcs: 1:08.9 szovjet csúcs: 3:31.7 / szovjet csúcs: 5:21 „Még a legjobb szovjet hátúszók­nak is egész sor technikai fogyaté­kossága van" — írja a továbbiakban Boriszov, majd sorraveszi a hátúszás „hibalehetőségeit" és elmagyarázza miként kell ez úszásnem stíluselemeit tökéletes egésíbe olvasztani. „A hátúszás lábtempója technikai és eredményességi szempontból egy­aránt alig különbözik a gyorsúszás kallójától (crawe), a lényeges elté­rés a kéztempónál mutatkozik. A gyorsúszás kéztempója révén a váll kiemelkedik a vízből, a víz ellenál­lása így nem hat rájuk, a gyors­úszó jobban siklik. A gyorsúszás kartempója még egy szempontból eredményesebb a hátúszásnál. Gyors­úszás közben, minthogy az úszó tes­te tengelyével, a haladás irányával párhuzamosan végezheti a húzást, a húzás egész erejét a haladásra for­díthatja. Ha ezeket az elveket a hátúszásra alkalmazhatnék, akkor a hátúszás lenne a leggyorsabb úszásnem, mivel itt, a gyorsúszás­sal ellentétben a fej helyzete a ha- I ladás irányában mindig változat­lan és a légzés sokkal természete­sebb és mélyebb, mint a gyors­úszásnál. „Nagymértékben emelhetjük a hát­úsző eredményeket, ha el tudjuk ér­ni a test magasabb helyzetét a viz­ben és a karok, gyorsúszáshoz hason­ló mélyebb munkájait a vízben". Boriszov sportmester ezután meg­vizsgálja miként lehet a lehető legki­sebb erőpazarlással ezt a csaknem függőleges karnumkát végrehajtani. „Mikor az úszó a kezét a vízbe helyezi, ügyelni kell arra, hogy a kar a kézfej után kerüljön a vízbe. . . Feltétlenül ügyel­ni kell arra, hogy a kai* a váll irá­nyában fogjon vizet, vagyis az úszó teste a vízfogásnál ne forduljon el. Boriszov szerint az ilyen vízfogás­A Moszkvai Szpárták került a swwl bajnokság első heiyére Hétfőn és kedden egy-egy bajnoki mérkőzést játszottak le. Hétfőn Tbili­sziben: T. Dinamó—Moszkvai Lokomo­tív 5:1 (1:1). Az I. félidőben a tbilisziek szerezték meg a vezetést. Ezt a fi moszkvai rádiá magyarnyelvű adásai Időpont Rövidhullámon Küiep­IÍ uüá­mon Hossiú­Kiiiia­mon tói van az adásban "- J Megjegyzés mindennap csak vasárnsp Rövidhullámon Küiep­IÍ uüá­mon Hossiú­Kiiiia­mon tói van az adásban "- J Megjegyzés 13-tól 13.14-lg 19.61.25.08, 25.50 ­Áttekintés a moszkvai lapok tartalmáról 17-töl 17.14-ig 19.58,25.08, 25.50,30.96 ­­Áttekintés a moszkvai lapok tartalmáról; hírmagyarázatok 19-töl 19.29-ig 25.08,25,50, 31.48 320.9 1068 Gyári és kolhózripor­tok; nemzetközi tár­gyú hírmagyarázatok, a szovjet élet érde­kességei 20.30-től 20.59-ig 25.50,31.48 320.9 — Riportok; előadások; hangképek; zene; nemzetközi tárgyú hírma gyarázatok Minden pénteken szovjet sztahanovisták szólnak a magyar dol­gozókhoz 13.15-töl 14.14-ig 19.61,25.08 25.50 — — Hangverseny a magyar rádió hallgatóknak Szovjet zenemüvek, orosz és más klasszi­kusmüvek, hires szov­jet művészek előadá­sában moszkvai csapat még egyenlíteni tudta. Szünet után a helyi csapat nagy fölénybe került s könnyen nyert. Ked­den Moszkvában: VVSz—Moszkvai Szpárták 1:2 (0:1). A Szpárták a II. félidőben már 2:0-ra vezetett. A két gólt Rilcov és Szimonyan (a tavalyi góllövőlista első helyezettje) rúgta. A VVSz csak a ha jrában" tudott szépíteni Korsunov révén. A bajnokság élén ez a helyzet: 1. M. Szpárták -12 7 2 3 25: 9 16 2. Zenit 10 7 2 I 26:13 16 3. Kr. Szovjetov 116 4 1 8: 6 16 4. T. Dinamó 12 6 3 3 24:13 15 5: M. Lokomotív 11 5 4 2 16:17 14 6. CDKA 9 4 5 — 14: 6 13 7. Mo. Dinamó 11 5 2 4 17:12 12 10 5 1 4 19:15 11 11 4 3 4 17:16 11 zárta után került sorra a Moszkvai Torpedó—Zenit mér­kőzés. A hét további mérkőzései: Csütörtök: Moszkvai Dinamó—CDKA, Leningrádi Dinamó—Krilja Szovjetov, Nyeftyanyik—Harkovi Lokomotív, Minszki Dinamó—Dougava, .Jeriváni Dinamó—Moszkvai Lokomotív. Pén­tek: Tbiliszi Dinamó—Kievi Dinamó. Szombat: Tbiliszi Szpárták—Sahtyor. Vasárnap: Zenit—Sztálingrádi Torpe­dó, Nyeftyanyik—Moszkvai Torpedó. a.-'VVSz 9. J. Dinamó Szerdán lapunk nál a test magasabbra emelkedik, ezt a jobb vízfekvést mélyebb lábtempó-. val fokozhatjuk. Kallónk ebben az esetben tehát támasztékként és haj­tóerőként is szerepel. A vállaknak köríven kell mozog­niok, a húzó kar válla is a meden­ce feneke felé kísérje a húzó kart és így tegye lehetővé a mélyebb húzást. Ez a mozdulat is nagyobb támasztékot ad az eddigi kartem­pónál. Ha a váll karunk meghosz­szabitásaként dolgozik a víz alatt, szintén a haladás irányában hat s így jóval kisebb a víz ellenállása, mintha a váll — a régi úszásmód szerint — a haladás irányára me­rőlegesen fekszik a víz alatt. A húzó kar válla tehát a víz alatt kísérje a húzást, a húzás befeje­zése után pedig, szintén a kar út­ját köyetve a viz felett jöjjön visz­sza a fej fölé. A régi úszásmódnál a vállak egy pillanatra sem kerülnek a víz színe fölé s így a víz teljés súlyával a vál­lakra nehezedik, keresztülfolyik a vállakon és így mélyebbre nyomja az úszó testét. Az eddigi hátúszó-kéz tempónál még az is hiba volt, hogy a tenyér . húzása csak pillanatokra esett a haladás irányába, hiszen a kar­tempó a víz színével párhuzamos köríven haladt s így felső és alsó 15—20 fokos szöge inkább a test elfordítására, mint az előrehala­dásra volt jó. Az újfajta kartempó lehetővé teszi a húzás teljes ívének kihasználását. Még néhány szót a hátúszó légzé­séről. A gyorsúszásnál a belélegzés gyors s a kilélegzés aránylag lassú. A gyorsúszás technikája ezt kellőkép­pen indokolja, a gyorúszó kénytelen gyorsan lélegzeni, hiszen szája csak egy-egy pillanatra kerül a víz színe fölé. Hátúszásnál az orr és a száj ál­landóan a víz fölött van, semmi­sem akadályozza tehát, hogy gaz­daságosabban, lassú belélegzéssel és gyors kilélegzéssel ússzunk. „A hátúszás ez új, technikája lehe­tővé teszi hátúszóink számára, hogy ebben az úszásnemben is sikeresen oldják meg a csúcseredmények javí­tásának a feladatát" — fejezi be cik­két Boriszov. KÜLFÖLDI SZEMLE ALBANIA: Kiszélesedik a tömegsport. 3000 méter magasságot is meg­haladó fekete hegyek között él az Adriai-tenger partján a maroknyi, de szívós albán nép. Szabadságát nagyon hosszú és kitartó küzdelem után vívta ki a Szovjetúnió segít­ségével. A felszabadulásig Albániá­ban komoly sportélet jóformán nem is volt. Ma már az 1,200.000 lakosú országban 23.000 a sportolók szá­ma s a tömegsport kiszélesedését ezidén várják Albániában. A moz­galom kiszélesítése a szovjet GTO mintájára és tapasztalatai alapján történik: Jelenleg különösen a labdarúgás és a röplabda örvend nagy népszerűségnek, de igen fej­lett már az atlétika is. Egymásután épülnek az új sport­létesítmények. Durresi (Durazzo) kikötője mellett a tengerbe épített 50 méteres versenyuszoda gyönyö­rű látványt nyújt. Egy-egy verse­nyen nemcsak a lelátók telnek meg, hanem az ott horgonyzó hajók árbocain is emberfürtök lógnak. A sporteseményeken igen gyakran I megjelenik Enver Hodzsa minisz- f terelnök is. A tábornok szenjélye 1 külön is biztosítja az albán sport f fejlődését, mert Enver Hodzsa tel- 1 jes erejével támogatja az újjászü- * letett albán sportot. ? BULGARIA: Egész sereg önkéntes sport- | egyesület alakult. | A Bolgár Kommunista Párt Köz- I ponti Bizottságának határozata után ? a szakszervezeték tanácsa elkezdte | az önkéntes sportegyesületek meg- \ szervezését. Ez nagy sikerrel járt. . A városokban 208 önkéntes sport­egyesület alakult í. az üzemekben 900 testnevelési kollektívát létesí­tettek. Menet közben azonban sok hibára jöttek rá. A testnevelők el­méleti képzettsége nem kielégítő. Nem fordítottak elég gondot arra, hogy a parasztságot és az értelmi­ségieket tömegesen vonják be a sportmozgalomba. A GTO kérdé­se nem mindenütt volt központi feladat. A munkásosztály köréből nem emeltek ki elég kádert a sport továbbfejlesztéséhez. A Szaktanács foglalkozott ezekkel a hibákkal s határozatot hozott azok kiküszöbö­lésére. ROMANIA: Indul a „Munkára és a Román Népköztársaság Védelmére Kész" mozgalom. Száz és százezer ifjú csatlako­zott ezév tavaszán a brassói Sov­romtractorgyár ifjú munkásainak felhívásához, amelyben a „Munkára és a Román Népköztársaság Védel­mére Kész" mozgalom szovjet mintára való bevezetését kérték. A dolgozó ifjak kérése most teljesül, A minisztertanács elrendelte az MVK bevezetését. Néhány részlet a most született rendeletből: Az ország valamennyi dolgozójá­jának jogában áll a pályák és sport­eszközök igénybevétele, hogy telje­sen ingyenesen készülhessen, fel a próbára. (Előzetes orvosi javaslat azonban kötelező.) A közoktatásügyi minisztérium intézkedik, hogy az iskolák vala­mennyi fokozatában a testnevelési anyagot a „Munkára és a Román Népköztársaság Védelmére Kész" mozgalom feltételeinek megfele­lően alakítsák át. Az Állami Tervbizottság biztosít­ja a kellő mennyiségű sportfelsze­relés elkészítését a „Munkára és a Román Népköztársaság Védelmére Kész" mozgalom hathatós .népsze­rűsítése érdekében. Az UJ SZO szabadságodra is elkísér! | Minden előfizetőnknek szabadsága tartama alatt biz­| tosítani óhajtjuk újságját. I Négy nappal a nyaralás megkezdése előtt szívesked­| jenek az új címeket (az eddigi cím és előfizetői szám | feltüntetésével) kiadóhivatalunknak beküldeni. I A nyaralási idő alatt minden példányonként vásárló t olvasóink kívánságára is nyaralási ideje alatt a kívánt ? címre lapunkat megküldjük. \ Az Uj Szó kiadóhivatala. • 1 k í i t I f s

Next

/
Oldalképek
Tartalom