Uj Szó, 1950. június (3. évfolyam, 124-149.szám)

1950-06-01 / 124. szám, csütörtök

8 UJSZ0 1950 június 3 BACILLUSHÁBORU A japán hadibűnösök pere szemtépő pozitívummal zárult: a bacillusháború nem fantáz.a többé, de realizálható va­lóság. A bírák előtt emberek álltak, akik szemrebbenés nélkül nyúltak vol­na ehhez az utolsó eszközükhöz, hogy a katonaklikk uralmát mesterségesen — embertelen vadonná vált országok árán — meghosszabbíttassák. A ku­lisszák mögött minden készen volt, a tenyésztelepeken, fiolákba zárva várt ünnepére a halál: nem tank és repülő, nem lángszóró és gáz, de láthatatlan tömeghalál: tifusz, kolera és pestis szabadjára engedve. Amit írók és mű­vészek fantáziája ki nem gondolhatott, azt irtó monumentalitással valósítja emberpusztító borzalommá a modern tudomány — egyenruhás bestiák un­szolására és parancsára. A győzelem kiütötte a baciliusfiolákat a japán fasiz­mus kezéből, de a kezdeményezés, a példa ragályos és amíg imperial zmus van — tudományos totalitással veze­tett háború — addig baci lusháború is van, haláltudomány végbllcsessége: altima ratio. Bomló, hanyatló erők ter­melik ki a legveszélyesebb, legkoncen­tráltabb mérget: zuhanásukban, vesztük­ben magukkal akarják rántani az egész világot. Felelősség- és irgalomnélküliek: mindent feltesznek az utolsó kártyára — a totális háborúra. A fasizmus százszázalékos háborús valóság. Lel­ke, istene, mozgatója és erkölcse: a halál. A bacillusháború gondolata csak a fasizmus térfelén születhetett meg Japánt a Kelet poroszának nevezték és nem ok nélkül. Japán a német mi­litarizmus legfogékonyabb tanítványa. A rangsor eleje — itt is, ott is — a katona. Minden ember annyit ér, amennyit mint katona ér. A kultúra csak arra jó, hogy a háborút gazda­gítsa. A háború a fasizmus embersége és kultúrája. A mester — a német fa­sizmus — katedrán tanítja: „A tech­nika legmélyebb és egyetlen értelme háborús vonatkozásában rejlik. Igaz férfi szemében a technika: fegyver és semmi más". (Ernst Domeier.) — A fasizmus kultúrája: fegyver és semmi más. Fantáziája tömeggyilkosságot realizál, de szennyes elképzeléseit, kis gimnazista módján nem átallja Verne Gyula nevével kendőzni: „Előttünk áll­nak a természettudományok vívmá­nyai és .kémikusaink csendes laborató­riumában csodadolgok születnek, me­s Iyek Verne Gyula fatáziájára sem hoz-* nának szégyent". Bornbáli és gázkamrák halálmestc­rei: ha Verne Gyula tudósa felfedezett valami halálos csodát, akkor e tudós­ban az utolsó percben megszólalt az ember és ez az ember elpusztította a hí.ülos találmányt. De ti azonmód al­kalmazni akarjátok és nektek már nem volt elég a kémia, mert egy szép napon eikezdtetek kacérkodni a — bio­lógiával és elértetek a bacllusháború­hoz. Az új egyetemi tanszéken, a „hadtudomány" katedráján, mely köte­lező tantárgy volt, így beszélt a „Wehrwissenschaft" apja, Ewald Banse: „A biológia mint háborús eszköz, a kémia mellett ma még erősen a háttérbe szorul, de a legközelebbi háborúban remélhetőleg már na­gyobb szerephez fog jutni. Ha a vegyiháború s a fejlett bombatech­n ka már eddig is megszüntette a háború lovag.as jellegét, akkor a bioióg.a egész néptörzsek hóhér­jává fogja avatni. Itt tekintetbe jön az ivóvíz tifuszbac.i.isokka! való fertőzése, további válfajok: bolhák, mint bac liushordozók és pesi.cocl mesterségesen beoltott patkányok." H.'innibaJ a rómaiak ellen elefántokat vonLuatott fei: ijesztő, eddig ismeret­len, de látható és kivédhető állat­tankokat. Korunk bolhákkal és patká­nyokkal harcol az ember eilen. Alatto­mosan, gyáván, láthatatlanul, orgyil­kos módon és végeredményében — ör.maga eilen. De ezt tegnap sem a r'.. sem a* japán fas zmus nem tuu'la. íiem hitte, hogy a tőr vissza­foi I 't, hogy a háború olyan, mint egy bumeráng, meíy végül is élő­id.': S\it kel tja főbe. A német és ja­p'n ías'.zrr;:is felett ítéletet mondott a vi.'«. De a barT.:sháborút nem »za­ba J j\:án bűnné specializálni, sem a peres aktákat lezárni. Az értelmi szer­ző ' -jnaT a német katedrákon ült, a j" n tanítvány csupán egyold; lúságá­b~n múlta felül mesterét: mohón a bl I ára vetette magát, kísérletezett, ny ' '.at és egereket oltott és a végén nyll'i és hivatalosan a békák halálá­nak áldozott- Igen: Tokióban már 19"7-b.en emlékoszlopot áll ítottak fel száz;z"r békának, akik a tudomány laboratóriumában vesztették el életü­ket. Ma — a per után — már tudjuk, ho rry miért. A békák a háború hősi hrI'ttjaivá léptek elő: a legfontosabb és legújabb halálnem Ismeretlen kato­náivá. Ma már lefordíthatjuk az em­lékoszlop értelmét: a bacillusháború alapkövét rakták le akkor. Az Isme­retlen Béka oltáránál farizeusok lóbál­ták a tömjént, hogy senki meg ne lássa, meg ne tudja a gyilkos igazsá­Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövetsége A Csehszlová. kiai Szovjetba­rátok Szövetsé­gének tavaly le. zajlott tagtobor­zási akciója ha­zánk egész te. rületén nagy -számban megnövelte taglétszámát, így Szlovákia magyarlakta és vegyes lakosságú járásaiban sok ma­gyarajkú dolgozó — munkás, földmű, ves, értelmiségi — lépett be a Szö­vetségbe és alapította meg helyi vagy üzemi szervezeteinket. Itt felmerül az a kérdés, miért sza­porodott oly rohamosan tagjaink és szervezeteink száma, miért lépett be dolgozóink oly nagy tömege ebbe a szervezetbe. Talán csak azért, hogy ezzel is bizonyítsa a Szovjetunió iránti odaadását, a felszabadító Szovjet Hadsereg iránti háláját? Nemcsak ez­ért! Dolgozóink jól tudják, hogy hű­ségért hűség, barátsagért barátság jár. Tudják, hogy a Szovjetunió és Csehszlovákia népeinek barátsága nemcsak egymás kölcsönös tisztelésé­ben és éltetésében áll, hanem közös célunkért — a békéért, a szocializmus­ért, a kommunizmusért — folytatott közös harcunkban s az e téren szük­séges kölcsönös baráti és testvéri szoros együttmunkálkodásunkban. S ennek tudatában léptek és lépnek dolgozóink a Csehszlovákiai Szovjet­barátok Szövetségébe, melynek célja folyton szorosabbra fűzni sokoldalú, mindenre kiterjedő együttmunkálko­dásunkat. Csehszlovákia dolgozói tu­datában vannak, hogy a békéért foly­tatott harcunkban, a szocialista épí­tésben, az iparban és a mezőgazda­ságban szocialista módszereknek be­vezetésében, a szocialista műveltség elsajátításában, a munkásosztály és a dolgozó nép hatalmán.-'' megszilárdí­tásában elsősorban a y és kime­ríthetetlen tapasztalatok bíró Szov­jetúnióra támaszkodhatnak. A Cseh­szlovákiai Szovjetbarátok Szövetsége lehetőséget nyújt dolgozóinknak, hogy megismerjék a szovjet életet, mű­veltséget, a szovjet nép tapasztalatait s igy módot ad rá, hogy bőven merít­senek a szovjet élet mély forrásából. Ezért hazánk dolgozói, akik beléptek ebbe a nagy tömegszervezetbe, teljes mértékben ki akarják venni részüket a Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövet­ségének minden szervezési és műve. lődési akciójából s ily módon szerve, zetten működni a Szovjetúnió és Cseh. Szlovákia népeinek barátságának és testvéri együttmunkálkodásának foly­tonos szorosabbrafűzésén és megszi­lárdításán. Éljen a Szovjetúnió és Csehszlová­kia népeinek őszinte barátsága! A CSEHSZLOVÁKIÁI SZOVJET­BARATOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEZÉSI TAJÉKOZTATÖJA. Felhívjuk a Szlovákiai Szovjetbará­tok Szövetsége magyarajkú tagjainak és funkcionáriusainak figyelmét erre a rovatra. Kísérjék figyelemmel az Üj Szó e rovatát, ame'yben tájékoztatni fogjuk szervezeteink magyar funkcionáriusait és tagjait a Szlovákiai Szovjetbarátok Szövetségének akcióiról, -szervezeti életéről és működési alapelveiről. Továbbá közöljük, hogy a Csehszlo­vákiai Szovjetbarátok Szövetsége szlo. vákiai tagozatának, a Szlovákiai Szov­jetbarátok Szövetségének Központi Titkársága, készül júliustól kezdve, egy magyarnyelvű havi folyóiratot ki­adni, amelynek tartalma megfelelő lesz mind művelődési (alkalmi beszéd­vázlat, versek, énekek, színdarabok, képek), mind agitációs és propagan­daanyag, mind szervezési tájékoztató anyag tekintetében. Csehszlovákiai Szovjetbarátok Szövetsége — Szlovákiai Szov­jetbarátok Szövetségének Köz­ponti Titkársága, Bratislava, Gorkého u. 17. Mivel a Szlovákiai Szovjetbarátok Szövetsége, pozsonyi kerületi titkár­ságának nincs magyar nyelvtudású al. kalmazottja, kérjük Pozsonyban lakó magyar tagjainkat, hogy segítsenek leküzdeni a nehézségeket, amelyek a magyarnyelvű igazolványok kitöltésé­nél a magyar munkaerőhiánya miatt felmerültek. * Jelentkezni lehet minden nap reggel 7-től este 6-ig a Szovjetbarátok Szö­vetsége kerületi titkái ságán Nóvák titkárnál, Bratislava, Hurbanovo ná­mestié ö. 14/11., telefon 337-29, 328-00. ,781.910 ilíírís Szlovákiában a békeíveken Szlovákia népe békét akar. Ezt 'ga­zolja a május 26-ig, pénteken aláírt számtalan békeív, amelyeken ezideig 2,781.910 aláírást számoltak össze. A valóságban ez a szám 100 százalékot jelent, ha leszámítjuk Szlovákia la­kosságának összszámából azokat a gyerekeket, akik még nem tudnak ír­ni. Szlovákia népe döntött Félreérthe­tetlenül és magabiztosan. Szlovákia egész népe, szlovákok, magyarok és ukránok békét akarnak! Amikor a Nemzeti Front központi akciós bizottságától naponta kaptuk az aláírási akcióról szóló jelentéseket, meg lehetett állapítani a kerületek "kö­zötti sorrendet, hol haladt jól előre az akció erősebben és hol maradt vissza. Azonban ma, az aláírási akció befeje­zése után megállapíthatjuk, hogy Szlovákiában egyetlen kerület sem maradt hátra és nincsen első és utol­só kerület, mert mindenütt, egész Szlovákiában a néptömegek vissz­hangja felelt a békefelhívásra. Szlová­kia népe ebben az akcióban meggyőző niódon bizonyította be akaratát és érettségét. Méltán csatlakozik a világ többi népeinek, békeakciójához és bé­kehatározatához. Itt jegyezzük meg, hogy az egész Köztársaságban a békeakció csaknem kilenc millió aláírást mutatott fel ugyanebben az időben, ami a békeak­ciónk teljes sikerét jelenti. A vezekényi Egységes ülniwas Szövetkezet (Folytatás az 1- oldalról) és 2 oldalú kaszálásnál 500.— Kcs. Kaszálás fogatos önkötőzővel, telje, sltmény 2.5 ha, sásspárgával 550.— Kis. Kézikaszálás teljesítmény 0.5 ha, egy hektárra . eső költség 500.— Kcs. Kézikaszálás után kötóteregető egy hektárra 150.— K^s. Kézikaszálás után marokszedő 0.5 hektár teljesítmény 1 hektárra 300 — Kis. Kézikaszálás után kévekötő, egy munkaerő, egy ha teljesítménnyel 200- Kis. Összehordás és keresztbe rakás, egy munkaerő, teljesítmény 2 ha, egy hek. tárra a költség 100.— K2s. Kévehányás kocsiia, ! munkaerő teljesítménye 1.500 kéve, egy hektár­ra 120.- Kcs. Hordás 2 km-ről fogattal 1300 kéve, egy hektárról a költség 350.— Kís. Hordás 2—4 km-ig fogattal, 1000 kéve, egy hektár költsége 470.— Kcs. Csoportom cséplés 12 munkaerő, 6 hektár teljesítmény, 1 ha költsége 615— Kcs. Kézikaszálás csoportban, 33 munka­erő kötözésre és behordásra, teljesít­mény 6 ha, 1 hektárra eső költség 1.100.- Kßs. Hárítás lovasgereblyével, 1 munka­erő, 1 ló, 5 hektár, teljesítmény 1 ha. ra 50.— Kcs. A VEZEKÉNYI EFSZ FELHIVASA! SZÖVETKEZETEINK FIGYELMÉBE! Felhívással fordulunk az összes FSz.ekhez és azok tagjaihoz, hogy hasonlítsák össze az ápro telkeken va. ló gazdálkodást, azokkal az eredmé­nyekkel, amelyeket szövetkezeti együttmunkálkodással érünk el nagy területen, okuljanak ebből és így tö­kéletesítsék munkájukat. Azt szeret­nők, ha felhívásunk hozzájárulna ah­hoz, hogy az összes EFSz-ek már ma megkezdenék a nyári közös aratási munkák előkészítését, a közös vetés­terv. kidolgozását és ' a' föld közös megművelését az őszi munkák alkalmá­ból. Meg vagyunk győződve arról, hogy kis- és középparasztságunk számára ez az egyetlen út ahhoz, hogy föld­jeinken többet, jobbat s olcsóbban ter­melhessenek, mint eddig és így bizto­síthassák parasztságunk és egész né­pünk életszínvonalának emelkedését. A párizsi környéket ért jégeső helyrehozhatatlan károkat okozott. Kü­lönösen Bonneuil-sur-Marne és Cré­teil helységek szenvedtek. Az ottani károkat egymilliárd frankra becsülik. A síkságon, a mezőkön a gabona föl­dig verve, a zöldborsó, amelyet né­hány nap múlva készültek leszedni, a fák levelei, a rügyek és gyümölcsök a földön hevernek, mint az ős.zi hervadt levelek. A kertekben az annyi szere­tettel ápolt növények mind elpusztul­tak .. Bonneuii helységben, egy bádogeső­levezető csatornát mutatnak, amelysr. a jégdarabok számtalan lyukat ütöttek, a falak is lyukacsosak, mintha robbanó, gránát érték volna őket. Az ablaküve­gek, a melegházak üvegtetőzete szi­lánkokká zúzódott. Több mint 12.000 négyzetméter üvegtábla fekszik csere­pekben. Maracher-ben érte el az ele­got: ismeretlen embermilliók garantál­tan biztos halálnemét — a bacillus­háborút! Az emberi élet a háborúban elveszt, értelmét. Amikor a japánok a százezer békának emlékoszlopot állítottak, már dúlt a kínai rablóhadjárat. Az áldoza­tok száma már megközelítette a mil­liót és japán katonák is tízezerszámra pusztultak a katonai kamarilla hará­csoló mohóságáért. Emberek hulltak el emberek kezétől. Szurony és tőr, puska és kézigránát, tank és gép­fegyver dolgozott közelharcban, ágyú és repülő hátulról és felülről. De egyenruhás bestiák és mindenre kap ható tudósok agyában már más há­ború, más halál készülődött világhódí­tásra. Tökéletes és garantált háború: a síri csend békéje. De ennek hőse és hordozója többé nem lehetett az ember. Csak — áldozatai E háború hőse és hordozója a kísérleti állat, a tudatlan eszköz, a fertőzött és szabadjára en­gedett bacillushordozó: a bolha, a pat­kány, a tetű és a béka. Itt a hős; a szenvedő ember pusztító áilat, itt a kultúrhordozó: az emberi agy állatba oltott halálcsodája. Az emberi élet el­emésztette önmagát: ember ennél mélyebbre nem süllyedhet! A bac llusháború a mélypont. De csak mélypontról lehet a magasba lendülni. Csak tapintható, szemtépő háborús ve­szélyből a béke védelmébe. Aki erre nem képes, az lent ragad, a háborúnál, az állatnál, az öngyilkos halálnál! A bacillusháború felvillant tényle­hetősége: vészharang, szirénaüvöltés. Ébredj ember: az Imperializmus ki­játszotta utolsó kártyáját, barbariz­musa — egy kis klikk érdekében — minden gátlás nélkül mozgósította az állatot! A béke célja és értelme ezek után világos: a béke emberségmozgó­sítás, felelőssegtudatosítás. A béke: a magasság, a béke: az emberség leg­magasabb foka, mely borzadva, de ébresztve, és eszméltetve, tanítva és lá­zítva mutat a mélypontra — a bacillus­háborúra! FABRY ZOLTÁN. mi csapás csúcspontját. Egy kis ültet­vényen a földig veri saláták, sárgaré­pa, karfiolágyak hosszú sorát látjuk, amelyeknek terményei három hét múlva kerültek volna eladásra és most vigasztalan pusztulás képét nyújtják. A melegágyak üvegteteje szétrombol­va és egy üvegtábla 300 frankba ke­rül. Egy év munkája veszett kárba. — Mi lesz belő'em — mondja egy mezőgazdasági munkás — itt állok munka nélkül 200 frank napi segéllyel! — Egész családok jutottak a tönk szélére és sokan öngyilkosságról be­szélnek. Azonban Bonneuilben a kommunista szervezet szombat este óta segélyt szervez a károsultak számára. ELSŐ SEGÉLYEK. A Bonneuil-sur-marnei helyi kom­munista szervezet Arles elvtárssal az élén 300.00t) frankos hitelt nyitott a legsúlyosabb kártszenvedetteknek. Se. gítségért folyamodlak a tartományhoz, a belügyminiszterhez s a földmüvelés­ügyi miniszterhez. Közgyűjtést indí­tottak. Párizs városházán a kommunista csoport nevében Boloche. Boise és Le­bidon elvtársaink a tartományi tanács, tói 100 millió franknyi azonnali köl­csön folyósítását kérték A kormány jóváhagyta az állami alkalmazottak fizetés rendezéséről szóld törvény végrehajtási tervezetét Jelentős javulás áXl be a közigazga­tási, az egészségügyi szolgálati alkalmazottak, a tanítók, ügyészek és birák fizetésében. A kormány keddi ülésén Zá­potocky elvtárs javaslatára jóvá­hagyta az állami alkalmazottak fizetéséről szóló törvény végrehaj­tási utasítását. Az üj törvény alap­elve az, hogy minden dolgozónak joga van elvégzett munkájáért meg­felelő jutalomra és a jutalmazásról az elvégzett munka mennyisége és minősége dönt. Ezek szerint az ál­lami igazgatásban éppúgy, mint a gazdasági életben a dolgozókat a. teljesítmény-bérek szocialista elve szerint fogjuk jutalmazni. Ezzel az új rendezéssel az állami igazgatás­ban dolgozó alkalmazottak teljesít­ménye és munkájának gazdaságos­sága javul. A fizetésre vonatkozó előírások mindenekelőtt a dolgozókat munka­osztályokra osztják, amelyeknek megfelelő alapfizetéseket biztosíta­nak. Hogy milyen munkák tartoz­nak az egyes osztályokba, azt pél­dául a tanítóknál, ügyészeknél és bíráknál a fizetési előírások állapít­ják meg. A tanítóknál például az alapfizetés állandó és változó fize­tésből áll, amely az iskola szerveze­tében a diákok számában, az egyes nevelési szakágak jellegében foko­zatokat állapít meg. A tanítók alapfizetésébe beleszá­mít az egész munkaidő, amelyet bárminő munkaviszonyban 18-ik életévük betöltése után töltötték. Tisztségekért különféle járulékok járnak. Helyettesítésért, például ma­gvasabb munkaosztályban alkalma­zott helyettesítésért magasabb telje­sítmény-fizetés jár. Újítási javas­latokért, rendkívüli teljesítménye­kért és rendkívüli munkaérdemekért külön jutalmakat adunk. A családi pótlék ugyanolyan magasságban és ugyanolyan feltételek mellett kerül kif zetésre, mint az összes többi dolgozóknál. A Nemzeti Bizottságok pénzügyi alapjának biztosítása. Npsek elvtárs belügyminiszter ja­vaslatára a kormány jóváhagyta a Nemzeti Bzottságok költségvetésé­ről szóló rendeletet. Az új rendelet célja az, hogy biztosítsa a Nemzeti Bizottságok pénzügyi alapját és be­vezesse a szociális igazságosság alapelvét a közigazgatásba azzal is, hogy minden Nemzeti Bizottságnak egyenlő módon biztosítsa a szüksé­ges pénzügyi eszközöket feladatai elvégzésére. A Nemzeti Bizottságok feladatai ezek szerint abban fognak állni, hogy az általános nemzeti jö­vedelem szempontjából engedélyez­hető összeget a lehető .legcélszerűb­ben és leggazdaságosabban használ­ják fel. SÍ új pedagógiai gimnázium nyilik. A kormány az iskolaügyi minisz­ter javaslatára jóváhagyta 21 peda­gógiai gimnázium megszervezését. Ebből 17 gimnáziumban a nemzeti iskolák jövendő tanítói és négy gim­náziumban az óvónők fogják mű­veltségüket kiegészíteni. Ezzel az intézkedéssel a tanerők hiányán kí­ván segíteni a népi demokrácia kormánya. Természetesen a tanítók továbbképzése is a felsőbb iskolákon tovább folyik, ahol azután művelt­ségüket kiegészíthetik. A pedagógiai gimnáziumokat kerületi és más szék­helyeken állítják fel. Szeptember elsején valamennyi megkezdi műkö­dését. Különös figyelmet kell szentelni az iskolaügyi miniszter azon jelen­tésére amely szerint az óvodák há­lózatát kiegészítik olyan óvodákkal, amelyek — különösen az ipari góc­Pontokban — a gyermekeknek egész napi gondozást nyújtanak. Az isko­laügyi m'nisztérium a tervezett mennyiségen felül még 568 iskolát szervez ebben az évben'. Ezek az is­kolák főleg a munkásság gyerme­keinek nevelését szolgáliák akiknek számaránya állandóan emelkedik. ELŐRE ELVTÁRSAK! (Folytatás az 1. oldalról) Sztálin, Gottwald, Siroky, ezek a ne­vek hangzottak a leggyakrabban a kongresszusi küldöttek ajkairól és a három név köré fonódik leginkább szocializmus felé haladó népeink vég­telen bizalma és szeretete. E három névben benne van minden, ami a szlovákiai kommunisták érzésvilágát és akaratát uralja. Forró szeretet, hű­ség és hála Sztálin, Gottwald és Síro­ké elvtársak iránt, ez Szlovákia népé­nek meggyőző bizonyítéka a jövő felé vezető úton. Pártunk IX. kongresszusa befejező­dött. Előre elvtársak! Sztálin tanítá­sai nyomán, Gottwald és Sirok£ elv­társak vezetésével újabb nagy győzel­mek felé! Egy mlMíű talc fcml oStozott a jégeső ffansiiorsiásli&n

Next

/
Oldalképek
Tartalom