Uj Szó, 1950. január (3. évfolyam, 1-26.szám)

1950-01-05 / 4. szám, csütörtök

1950 január 5 UJSZ0 ­í Január 5, csütörtök. A nap kél 7 óra 57 perckor, nyugszik 16 óra 13 perckor. A róm. kat. és a prot. naptár szerint Melánia fiapja van. 1 Várható időjárás: Időnként élénk f lesz az északnyugati-északi szél. j Változó felhőzetből többfelé lesz • kisebb eső. havaseső, futó havazás. A hőmérséklet süllyed. Moszkvából jelentik: A Szovjet­únló írószövetségének elnöksége 1950 január 25-ére hívta össze Moszkvába a Szovjetunió írószö­vetsége vezetőségének XIII. ren­des teljes ülését. Az ülésen Fa­gye jev az irodalmi bírálat felada­tairól, Szimonov a gyermekiroda­lomról, Kornejcsui' az ukrán gyer­mekirodalomról, Rasidov és Tv'ho­nov az üzbég irodalom helyzetéről tart előadást. Aloldavia mindon falvában vil­lany ég. Moszkvából jelentik: Mol­davia városaiban és falvaiban nem­régen még nem ismerték a villany­vi'ágítást. Most a legkisebb falu­ban is villany ég A villanyárammal együtt egyre jobban terjed Moldá­viában a természetes gáz haszná­lata. Ebben íz évben csupán Kisi- i nevben több mint 1000 háztartás j tért át a gáz használatára. ! i — Üdvözletek a köztársaság elnö­kének az új év alkalmából. Klement Gottwald köztársasági elnöknek az új év alkalmából a Haile Selassie abesz­szín császár, J Peron Argentína el­nöke, Paasikivi, finn köztársasági el­nök, Károly, belga régens herceg, Imán Ase jemeni király. Mohamed Reza Pahlavi, az iráni sah is jókíván­ságaikat fejeztek ki. — Üdvözlet a köztársaság elnö­kének az Cjév alkalmából. A Szovjetunió legmagasabb szovjet­jének elnöke M. Švernik, Kle­ment Gottwald köztársasági el­nöknek a következő levelet küld­te: „Kérem elnök úr, fogadja kö­szönetnyilvánításommal Újévi jó­kívánságaiért szívbeli üdvözlete­met és azt a kívánságomat, hogy a baráti szövetség országaink kö­zött tovább erősödjék." — Távirat A. Zápotocký kormány­elnöknek. A. Zápotocký kormányel­nök a román népköztársaság mi­niszterelnökétől, dr. Peter Grozától a kővetkező táviratot kapta: „A ro­mán nép és a magam nevében kí­vánok önnek és a baráti csehszlovák népnek minden jót az újév alkalmá­ból. Az 1950-es év hozzon új sike­reket a "sehszlovák népnek a szocia­lizmus építésében, hogy így járul­hassanak hozzá a béketábor meg­erősítéséhez, élén a Szovjetunióval, országunk felszabadítójával és ba­rátjával. — A bolgár nemzetgyűlés pre" zídiumának elnöke Dr. Nejčev, a Csehszlovák Köztársaság el­nökének a következő táv­iratot küldte: „Az 1950'es Újév alkalmából fogadja leg­őszintébb jókívánságaimat a csehszlovák nép felvirágzása és a szocializmus felé vezető úton.' — A CSM iizeml csoportjainak hete. Január 16-tól 22-ig egész Szlo­vákia területén megrendezik a ČSM üzemi csoportjainak hetét. Ennek az akciónak a feladata elősegíteni az élmunkásmozgalmat és a szocialista versenyeket az ifjúság és a felnőt­tek között, valamint intenzívebbé tenni a CSM-be való beszervezést a munkásifjúság soraiban. A CSM üzemi csoportjainak hete az összes üzemekben ünnepélyes keretek kö­zött folyik. Blesk autóiskoia, Bratislava, Suché­Myto 3, tel 274-26 1950 jan. 9-én 18 órakor magyarnyelvű sofőrkurzust és átképzőtanfolyamot kezd meg. Jelent­kezés és iníotmáció naponta az autó­iskolában. I487/V — Szárított tej kiosztása Szlo* vák a néhány községében. Az 58. (januári) közellátási időszakban újra friss tej helyett kiosztásra kerül a gyermekek számára és pedig 6 éves korig a szárított tej, éspedig Žilinán, Banská Bystri" a Magas Tátrában, Poprá can, don, Kézsmárkon, és Vrutkin. Rózsahegyen Megjött a Népnaptár. Nagy örömet szerzett nekünk a posta, amikor december 9 én meghozta a régóta várt Népnap­tárt. ötven darabot rendedtem meg (községünkben csak nyolc­van házszám van), azonban mondhatom, hogy még harminc elfogyott volna. Október 28-án a munkáslevele­zőben még arról írtam, hogy ná­lunk még nem birkóztak meg az EFSz gondolatával. Ma mái azt jelenthetem, hogy az elmúlt hé­ten összeültek a gazdák és 79 en beiratkoztak az Egységes Földmű­ves Szövetkezetbe. A mozgalom úgy indult meg, hogy meghozat­tam magyar nyelven az alapsza bályt és úgy osztottam be, hogy egy" egy hétig hagytam egy gaz­dánál, hadd tanulmányozza át nyugodtan. így azután sck kézen ment keresztül, aminek meg is lett az eredménye. Én falumtól jó messzire dolgo­zom egy tyúkfarm építkezésen és hetenként csupán azért járok ha­za, hogy itthon is tegyek valamit a szocialista falu érdekében. Megyeri Lajos, Pilis, losonci járás. Sztálin születésnapjának megünneplése Perbenikcn. A királyhelmeci járásban ta­lán egy helyen sem ünnepelték meg olyan szépen Sztálin elvtárs születésnapját, mint itt Peibení­ken. Községünk aránylag kicsi, de azért december 21'én este megteltek a község legnagyobb helyiségei, hogy méltó keretek között ünnepeljék meg felszaba­dítónk születésnapját. Az ünnepi műsorban kitűntek Kollár és Kršak elvtársak lendületes szép beszédei, de kitett magáért az if­júsági szervezet és az iskolás gyermekek énekkara is. A mi községünkben jól működik a Párt helyi szervezete, a nők szer­vezete, az Ifjúsági Szövetség és a Szovjetbarátok Szövetsége, sőt megalakulás felé halad a pioní­rok szervezete is és kiváló együtt­működéssel, békés együttmunkál­kodásban haladnak előre. A Párt­tagság iskolázása hat csoportban rendesen folyik és jól dolgozik a Földműves Szövetség helyicso­portja is. Fazekas József. Tanyi évvégi jelentés. Örömmel tudatom veletek, hogy rövid, de sikeres multévi kultúrmunkánkat sikeresen befe­jeztük. Mint már ismeretes, csak későn, október 31-én léptünk rá a haladás útjára. Azonban e rövid idő alatt is három színi eiőadást rendeztünk, amelyen egyfelvoná sosokat, de egy egész estét betöl­tő darabot is előadtunk dolgo­zóinknak. Mindezért köszönetet mondok nektek az egész tanyi haladó if­júság és az összes magyar dol­gozók nevében. Köszönöm, hogy felráztatok bennünket és hálánk jeléül megígérjük, hogy a jövő évben még jobban fogunk dol­gozni, hogy kulturális téren mi nél jobban vigyük előre szocia­lista hazánk ötéves tervét. Jel­szavunk ez: Mindent a dolgo­zókért. A tanyi CSEMADOK nevében: Ledeczky Sándor. Csúcsom község ünnepe. A rozsnyói járás Csúcsom köz­ségének népe kettős ünnepet ün­nepelt december 21-én: Sztálin elvtárs születésnapját és ugyan­ezen a napon mint a haladás jel­képe megindult az autóbuszjárat Csúcsom és Rozsnyó között. Az egész távolság összesen öt kilo­méter, de télvíz idején gyerme­keinknek bizony nehéz volt gya­log megtenni ezt az útat, Ugyan­úgy nekünk felnőtteknek is min­den szükségleti cikkért és hiva­talos ügyeinkben is Rozsnyóra kellett menni. Díszkaput emel­tünk, amelyen az első anttóbusz áthaladt. A díszkapun Sztálin és Gottwald elvtársak képei voltak, mintegy jelezve azt, hogy Sztálin elvtáVs adta meg nekünk a sza­badságot és Gottwald elvtársnak, Sztálin hűséges tanítványának útján járunk. Csúcsom község pa­rasztjai munkával fejezik ki há­lájukat és köszönetüket és azért dolgoznak, hogy falunk minél előbb ä szocialista haladás útjára lépjen. Az ötéves tervet minél előbb fogjuk teljesíteni, hogy amit csinálunk, magunknak csi" náljittk. Aleksza István bányász, Csúcsom. Kedves elvtársak! Az ünnepna­pokra felkerekedtem, hogy meg­látogassam legközelebbi hozzátar­tozóimat. Dolgozó ember vagyok, és így až ünnepet használom fel arra, hegy az ilyen látogatásokat elvégezzem. Hallgassátok csak meg, mi történt velem. Bényben van egy jegykiadó, aki úgylát­szik a vonatjegyet is protekcióra méri. Négyen álltunk a jegy­pénztárnál és tíz perc volt még hátra a vonatindiulisig. Az első há­romnak ki is adta a jegyet, mert azok odavalósiak voltak, de ami­kor én kerültem sorra, lecsapta a pénztár ablakát. Kiment és ott­hagyott faképnél. Így aztán kény­telen voltam jegy nélkül felszáll­ni a vonatra és megfizetni a tíz korona büntetést. Igaz ugyan, hogy Csókás uram magyar kirá­lyi vasutas volt, viszont az ilyen pökhendi durbincs-sógor jegyki­adó nem méltó arra, hogy a népi demokrácia vasutas egyenruháját hordja. Varga István, Léva. A zsélyi EFSz közös Karácsony-ünnepe. összegyülekeztünk feldíszített szövetkezeti helységünkbe, ahol meleg ünnepélyes hangulat várt bennünket és szépen feldíszített karácsonyfa. Mindenki örömmel jött az első közös karácsony meg­ünneplésére. Jekkel Sándor elv­társ rövid ünneplő beszéde után közös vacsorára került sor, majd az elvtársak véleményüket nyil­vánították s az eddigi tapasztala­tokat ismertették. Elsőnek Páris Imre elvtárs, régi szövetkezeti tagot, középgazdát hallgattuk meg. Páris elvtárs megvan győződve arról, hogy a szocializmust a fa­lun csak úgy tudjuk elérni, ha szövetkezetünket minél előbb ki­építjük és a kistermelésből átté­rünk a nagyüzemi termelésre. Ez az egyedüli módja életszínvo­nalunk emelésének. Sok hiány és nehézség áll előttünk, amit csak úgy tudunk kiküszöbölni, ha ta nulunk, elsajátítjuk a marxi­lenini tanokat, amelyek megmu­tatják építésünknek a helyes irányt. Majd Fekete István mun­kás emelkedett szólásra. Rövid idő óta dolgozik a szövetkezet­nél, de tudatában van annak, hogy amit most csinálunk és építünk, az a munkások, kis- és középparasztok javát szolgálja. Ma már ő is, mások is kedvvel doboznak, mert tudják, hogy munkájuk eredményes, nem a magántőkés gazdagodását, hanem a szocializmus megvalósítását cé lozza. Boriska István beszámolt a mai szövetkezetek pontosságáról és összetételéről. A mai szövetke­zet új alapon szerveződött meq és egyetlen célja a falusi dolgo­zók jobb életszínvonalának meg­teremtése. Éppen ezért éberen kell vigyázni a rendbontókra és hamisítókra, akik a szövetkezet tagjai között meghasonlást akar­nak előidézni. Fegyverünk ezek ellen az, hogy még jobban össze­fogunk és még hamarább kiépít­jük a EFSz't a faluban. Majd Sovrik József szövetkeze­ti traktorista mondta el tapaszta­latait. Alkalmam volt arra, mon dota, hogy megtanuljam, hogyan érik el az orosz elvtársak jó eredményeiket és iparkodtam ezeket a tapasztalatokat szövet kezetünkben keresztülvinni. Min­den feladatot közösen vállalunk és a nehézségeket közösen kü­szöböljük ki. Az illetékes hivata lok sem intézték úgy ügyeinket, mint ahogy kellett volna. Számol­ni kell mindenféle nehézséggel, de ezekből csak tanulhatunk. Kis Simon György elmondotta, miként határozta el magát arra, hogy földjével együtt beálljon a szövetkezetbe, öt évig dolgoztam öt hold földemen, amit mint cse­léd kaptam 1945 ben. De nem tudtam zöldágra vergődni. Soha nem tudtam annyit termelni, ami elég lett volna családomnak és a beszolgáltatásnak kielégítésére. Lassan meggyőződtem arról, hogy csakis ezen az úton lehet javíta­ni helyzetemet. Most sokkal könnyebben élek. Még az MNV elnöke is igyekezett megingatni bizalmamat a szövetkezetben. Ma már tudom és merem mondani minden gazdatársamnak, hogy a szövetkezet az egyetlen útja an­nak, hogy megszabaduljunk a gürcölő nehéz robot-munkától, A többi javaslatok elhangzása után az összes jelenlévő tagok békés és barátságos beszélgetés­sel töltötték az időt, majd éjfél előtt befejezésül elénekelték a munka himnuszát, néhány kará­csonyi éneket és elmentek az éj­féli istentiszteletre abban a tu­datban, hogy jövőre még többen és boldogabban fogják együtt ün­nepelni a dolgozók karácsonyát. Kis Simon Pál, Zsély. — A technikai megbízotti hi­vatal 10.000 Kčs-t ajánlott fel a Hviezdosláv-alapra újévi gratu­lációk helyett. — Üj kereskedelmi megállapodás Romániával. Bukarestben aláírták az új árucsere forgalmi egyezményt Csehszlovákia és Románia között 1950-ben. A csehsz'ovák kivitelben legfontosabb helyet foglalnak el a gé­pek és egyéb ilyen készítmények, me­lyek elősegítik Románia iparosítását Csehszlovákia ugyanakkor nyersanya­gokat és félgyártmányokat kap. — Tiltakozó sztrájk Mann­heimben. A mannheimi Daimler Benz automobil üzemben hétfő óta több mint 800 munkás sztráj­kolt tiltakozásul az ellen, hogy az igazgatóság az üzembizottság en­gedélye nélkül alkalmazott új mérnököket. Ilyen módon ugyan is megszegték az üzemi egyez­ményt, mely szerint vezető tiszt­viselők alkalmazásához az üzem bizottság engedélye szükséges. 5zn?ri5zrti ÜZENJETEK „A mester": Ügy a verse, mint a kérése naiv. Mi fordításokkal nem foglalkozunk. — „A béke himnu­sza": Tizenhatsoros versében tízszer szerepel az a szó, hogy „béke". Nos, higyje el, ha tízszer ismételjük ugyanazt, ezzel még senkit sem győztünk meg a béke fontosságáról. Egyébként a versében szép sorok is találhatók, ezért, ha legközelebb köl­teményt ír, több gondot és óvatos­ságot ajánlunk. Kéziratokat nem küldünk vissza. — Segédmunkás, Komárno: Verse nem közölhető. Vannak költeményében olyan sorok, amelyek arra engednek következtet­ni, hogy elhagyta magát sodortatni a saját szavaitól. — „Karácsonyi szemmel": Versét prózában is meg­írhatta volna. Mindazt, amit írt helytálló, csak nem vers. — „Béke és szabadság": Levele szebb és közvet­lenebb beküldött versénél. — Fűzi Imre: Beküldött költeménye arra vall, hogy írója tehetséges. Tanul­jon, olvasson, idővel olyat is ír, amit szívesen közlünk. — Haris An­drás: Ügyében megtesszük, ami mó­dunkban áll. — Klenany, okr. Šahy: A fenti üzenet önöknek is szól. Ad­dig is kérjük önöket, legyenek tü­relemmel. Ha az önök édesanyja megosztotta magukkal a falat ke­nyerét, kell és szükséges, hogy ma­guk is megosszák ugyanezt vele. — K. András, Košice: A bányász mun­kájáról sokkal meggyőzőbben lehet írni. Próbáljon alaposabban foglal­kozni a tárggyal. Valószínűnek tart­juk, hogy munkája sikerrel jár. — Lovinabánya: Megállapításai nem helyesek. Senkinek sem lehet az el­len kifogása, hogy bármely bájos lánykának szép új ruhája, kalapja és kesztyűje legyen. Mindezt mun­kája révén megszerezheti. Amire ön tényleg gondol, azt nem érzi az em­ber verse olvasásakor. — Országh Ľudovít: Magyar könyvet a Pravda Kultúrny Dómjában rendelhet meg, Bratislava, Molotovova 9. Blatna na Ostrove: Levele homályos és zava­ros. Folyton könnyekről és igazság­talanságról ír. Hát ezennel megkér­jük, próbálja visszatartani könn. eit és írjon szárazon, egyszerűen, vilá­gosan és érthetően. Fáradozásunk, hogy megértsük levelét, eredmény­telen maradt. — H. L. Csicser: Be­küldött írásai tehetségre vallanak. Apró verseiben tisztán azt kifogá­soljuk, hogy pontosan megírja ben­nük azt, hogy mit ad a földműves a gyárimunkásnak, viszont arról, hogy mit nyújt a munkás a földműves­nek, arról mélyen és titokza­tosan hallgat. Holott az írás ép­pen azt jelenti, hogy az iró megvilágítja és megmagyarázza a jelenségeket. Az írás jelentősége éppen az, hogy a legegyszerűbb esz­közökkel közvetíti az olvasóval a nehéznek tetsző problémákat. Prózá­ja közvetlen, ezért ajánljuk, hogy foglalkozzék aktuális dolgokkal. Ír­jon a sportról is beszámolókat, de' ne ismételje Potya Marcit, mint ahogy ezt megteszi. — Opatovice, B. Alfonz: Prózája határozottan jobb, mint verse volt és csak azért nem közöljük, mert ezzel a témával már eleget foglalkoztunk. Arra kérjük, hogy alkalomadtán jelentkezzék a községben történő aktualitásokkal. Meglátja, sikerül. — Veľký Šariš: Ha ön nyugdíjat kap. akkor nem kaphat szociális segélyt. Csakis abban az esetben részesülhetne sesrély­ben is, ha férje a fasizmus áldozata lett volna, avagy a partizán har­cokban esett volna el. Az Ön eseté­ben azonban ez nem áll. — Özvegy, Košice: Verse nagyon kedves, de nem közölhető. Őrizze továbbra is Sztálin képét szíve mélyében, gon­dozza és ápolja azzal az őszinte jó­sággal, amellyel írt róla. — T Td­vard: ön nyugodt lehet, ha feladta a pénzt, akkor azt azonnal átutal­ták. Ami panaszát a hivatalnokok­kal kapcsolatban illeti, megnyugtat­juk önt, hogy az ő működésűk is idővel megváltozik. Egyszerre azon­ban nem mehet minden végbe. Ne­velési folyamat ez is és a szocializ­mus útján ők sem maradhatnak »1. — 14.680 élmunkáskönyvet ad­tak ki. Az URO nemzetgazdasági központi osztályának közlése sze­rint 1949 december 31-ig 14.680 élmntnkáskönyvet adtak ki. Ez a szám igen nagy emelkedést jelent a november hónapi állapottal szemben, amikorra csak 6449 él­munkáskönyv volt kiadva. A prá­gai kerületben 2963, Szlovákia területén pedig 3027 élmnkás­könyvet adtak ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom