Uj Szó, 1949. december (2. évfolyam, 197-219.szám)

1949-12-01 / 197. szám, csütörtök

10 UJSZ0 1949 december 1 { . CSM tagsági igazolványt kapnak a legjobb sportolók A prágai városház Smetana­termében vasárnap délelőtt a köz­élet, politikai- és kultúrélet kép­viselőinek jelenlétében ünnepé­lyes keretek között osztották ki a CSM tagsági igazolványokat a fiatal munkásoknak, gazdáknak, tudományos kutatóknak, kuUúr­munkásoknak és sportolóknak. Az egységes csehszlovák testnevelés tagjai közül Zátopek kapitány, világrekorder, olimpiai győztes, Lerchová világbajnoknő, Moravek, Matišek, Tošnár, Hiklová, Cardal, Kudma, Havel, Horčic, Matlocha, Daniš és sok más jeles sportoló kapta meg az igazolványt. A cseh­szlovák sportolók nevében Záto­pek kapitány mondott köszöne­tet. Beszédében örömét fejezte ki abból az alkalomból, hogy itt ta­lálkozhatott a sportolókkal és hogy a mai nemzedékhez tarto­zik, amely tovább fog haladni az új népi társadalom felépítőinek si­keres útján. Zátopek olimpiai bajnok idézte Lenin szavait, melyek szerint a jól vezetett testnevelés a jólét 30 szá­zalékát és a haza védelmének 50 százalékát jelenti. Megemlékezett a csehszlovák testnevelés egysége­sítéséért folytatott küzdelemről, amely az 1948-as év győzelmes februárjába^ valósulhatott meg. Zátopek végül a sportolók nevé­ben ígéretet tett, hogy minden képességét a köz szolgálatába ál­lítja, hogy a sportolók között is testileg és lelkileg kiváló kádereit neveljék a nemzet számára, akik a népi demokratikus rend táma­szai lesznek. • Jelentettük, hogy december 4-én bonyolítják le a Lengyelország és Csehszlovákia közötti birkózóviadalt. A lengyel birkózók edzőtáborban ké­szülnek a találkozóra. fl ST&SKfl 42. HETE Ma utasnak Budapestre a csehszlovák ökölvívók A magyar csapatot már összeállították Jelentettük, hogy december 4-én, vasárnap, Budapesten a Sportcsar­nokban kerül lebonyolításra a cseh­szlovák-magyar válogatott ökölvívók találkozója. A két válogatott talál­kozója mindig kemény és érdekes küzdelmet hozott. A csehszlovák vá­logatott a Splndler Malomban egy­hetes edzőtáborban készült a vasár­napi találkozóra. Majdloch, Zachar, Tauhenek, Pet­fina, Vytlačil, Torma, Sva r ka, Rade­maeher és Netuka vettek részt elő­készítő táborban. A csehszlovák ökölvívók kitűnő kondícióban van­nak: Rademacher már meggyógyult, szintén jó erőnlétnek örvend. A csehszlovák ökölvívó-válogatott ma, szerdán este utazik Prásrába, ahonnan csütörtökön este indulnak Budapestre. A magyar e«-patot, mit jelentik, már összeállították, mely a követke­ző: Szigeti, Erdei, Borsodi, Farkas (Fehér), Budai, Papp, Kapocsi, Bene III. (Homolya). Budapesti munkatársunk felkeres­te Bártfai Béla magyar szövetségi kapitányt, aki a magyar csapat összeállításáról a következőket mon­dotta: — A végleges összeállítás a cseh­szlovák csapat összeállításától függ. Tervezetem a következő: Légsúly­ban Szigeti, harmatsúlyban Er­ii e 1, pehelysúlyban Borsodi, köny­nyű-súlyban és váltó-súlyban Far­kas, Fehér vagy Budai, közép­súlyban Papp. Ha Torma II. indvlna, akor az ellene már egyszer remelriil szerepelt S z a 1 a 1 1 szeret­ném kiállítani. Ez esetben Papp a félnehéz-súlyban küzdene. Ha Tor­ma váltó-súlyban lesz, Papp a közép­súlyú és Kapocsit szerepeltet­jük fólnehéz-súlyban. Nehézsúlyban a kitűnő csehszlovák Netuka ellen Bene III. szerepelhetne sikeresen, de ha betegsége miatt nem tudna a szorítóba lépni, akkor valószínűleg Homolya lesz a válogatott. Magyaror. Csehszl. (ökv.) Sparta Bratislava Csehszl. (ökv.) Sparta Plzeň Zidenice ATK Žilina Slavia Trnava Zabovresky Dyn. (Brat.) Lok. Nymb. Ml. Boleslav S. Liben Čafka Vinhr. S. Un. Žižkov V. Žižkov Ostrava vá! ATK (jégkor.) Skoda Plzeň Sparta (asztalt.) Maaiyaror. Csehszl. (kosl.) Összeállították a magyar férfi és m kosárlabdacsapatokai Q csehszlovák csapatokat csak a mérkőzés előtt állítják össze Budapest. — Tegnapi számunkban jelentettük, hogy decem­ber 3"án Budapesten rendezik meg Magyarország—Csehszlovákia férfi és női nemzetköz' kcsárlab da mérkőzéseket. Budapesti je­lentés szerint úgy a férfi mind a női magyar válogatottat már összeállították. Férfiak: Novakovszki, Mezőfl, Bcgár, Zsíros, Vadászi, Halász, Telegdi, T már I., Királyhidi, Kassai és Bolia. Nők: Fekete, Sárcsdi, Nagy, Blaho, Csúcs, Bohonczi, Stieber, Vékony, Fekete II., Kardos, Kintly és Nagy. A csehszlovák csapat tegnap Smíchovban tartott edzőmérkő­zést. Ügy a nők, mint a férfiak edzése sikerült. A végleges csa­patokat csak a budapesti mérkőzés előtt állítják össze. Sporthíradó • Jelentettük, hogy december 9 és 11-e között Prágában ebben az év­ben is megrendezik a „Prága nagy­díjáért" folyó nemzetközi kosárlab­datornát. A prágai versenyen Buda­pest, Moszkva és Prága női kosár­labdázói küzdenek. December 9-én Moszkva—Budapest, december 10-én Prága—Budapest és 11-én Prága— Moszkva mérkőzést játsszák. I 9 A nemzetközi atlétikai szövet­ség Brüsszelben háromnapos értekez­letet tartott. Izraelt, Szíriát, Quate­malát és a Fidzsi szigeteket felvet­ték a szövetségbe. Németország fel­vételét elutasították és azt a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság döntésé­től tették függővé. A szövetség ja­nuár 14-én Brüsszelben ül ismét ösz­sze. A Pofana Opatová labdarúgó „élmunkásai*' Akik a Poľana Opafovának bajnokságot nyertek A Poľana Opatová megnyerte a banskábystricai kerület idei bajnok­ságát! Bajnokságot nyerni minden sportágban nagy és elismerésre mél­tó teljesítmény. Minden más bajnok­ságnál többet ér azonban a futball­labda bajnoksága, hiszen a zöld gye­pen folyó harc majdnem egy egész éven keresztül tart és hétről hétre küzdelemre hívja azokat, akik ver­sengeni kívánnak a bajnok büszke címéért. Mikor a Poľana Opatováról beszé­lünk, a futballjátékosok nevei jut­nak az eszünkbe, azoknak a játéko­soknak a nevei, akik részesei voltak a nagy diadalnak, akiknek tudásán, lelkesedésén múlott, hogy az idei ke­rületi bajnokság Opatovára vándo­rolt. Szeretnénk most bemutatni eze­ket a játékosokat, azokat, akik a baj­nokcsapat tagjai lettek. Vegyük elsőnek Kiiment Gyulát, az Opatovai kapu őrét. Kllment iga­zán jól működödtt s meg voltak vele elégedve. Az őszi sv. ondreji mérkő­zésen karját törte s így csak 15 baj­noki mérkőzésen vehetett részt. 26 éves s a gyár könyvelője. 1947-ben került Banská Bystricáról Opatová­ra. — A jobboldali hátvéd Elek Já­nos. Lučenecen kezdett futballozni, majd Fil'akovon játszott s onnan ke­rült 1948-ban Opatovára. Ma z7 éves, lakatos s mint ilyen, a gyár élmun­kása! Elek egyetlen mérkőzés kivé­telével minden mérkőzésen résztvett. — Zsélyi László, a másik hátvéd, a csapat legfiatalabb s egyben egyik legtehetségesebb tagja. Mindössze 20 éves. Kitanult szövőmester, jelenleg a klubhelyiség vezetője. Csapatának valamennyi mérkőzésén résztvett. — A fedezetsor jobboldalán Novodon­szky László játszott. Lučenecen is­merkedett meg a futballjáték szép­ségeivel. 25 éves. Ez év tavaszán Lu­cenecröl került Opatovára, ahol a 'gyár élmunkása. — Hámory József, a csapat középfedezete egyike a szlo­vák labdarúgás legnagyobb tehetsé­geinek. Univerzális képességű játé­kos. Mint csatár kezdte, játszott a belsőhármas mindegyik helyén, so­káig volt szélsőfedezet és hátvéd lett. Most középfedezet, s ha kell, „kullancs". A Salgótarjáni BTC-ből került 1946-ban Opatovára, — - Hegedűs Miklós, a balfedezet a csapat legalacsonyabb, de legkemé­nyebb játékosa. Szabályosan szinte nem lehet őt elnyomni. Egyik leg­hasznosabb tagja csapatának. A kis „Pimpi" 29 éves, hivatali ellenőr. Húsz mérkőzésen játszott. — A csa­társar jobbszélén Belles Antal ját­szik. Partizánskeról került Lučenec­re, majd onnan Opatovára. Némikép­pen hangulatijátékos s nem mindig tudja önmagát teljes mértékben a csapat érdekei alá rendelni. Pedig gyors és jól cselező labdarúgó. — Banyár Aladár képzett játékos, de kissé lassú, A csapat kinti mérkőzé­sein bizonyult mindig a legeredmé­nyesebb csatárnak. 29 éves, vasesz­tergályos. Nové Zámky-ból került Opatovára. — Középcsatár Lackovics Antal, a csapat legeredményesebb csatára. Góljainak 99 százalékát azonban fejjel érte el. Lučenecen kezdett futballozni, majd Ban, Byst­rica és Dynamo Košice voltak to­vábbi állomásai. 26 éves, könyvelő. — Kovács Imre, a balösszekötő, ro­botembere csapatának. Eiöl-hátul dolgozik. Mindig nagyon akar, az aka­rat azonban sokszor kevés. Ifjúsági korában nagy Ígéret volt! Lučenecen kezdte a játékot s ott is játszott 1948-ig, mikor Opatovára került. — Brehovszký Károly, balszélső, cseh­szlovák ifjúsági válogatott. Nem vi­tás, hogy tud, csak a kapu előtt meg­bízhatatlan. Az NV Bratislavából került Lucseneore, majd ez év tava­szán Opatovára. 20 éves. E tizenegy játékoson kívül Játszott még Opatová csapatában: Mlejnek Milán II.. Tartalék kapus. Az egye­sület saját nevelése. Bobrovszky Ká­roly, tartalék csatár és fedezet. Négy­szer szerepelt az első csapatban. Po­važská Bystricáról került Opatovára. Trenka Gyula Lučenecról került Opatovára. 1945 előtt a Salgótarjáni BTC ligacsapatának volt állandó tag­ja. Vrasgyák András II., tartalék hát­véd. Saját nevelésű játékos. 25 éves. A gyár tisztviselője. Zachar János, a csapat „mindenese". Bárhová állít­ják, megállja a helyét. Hat mérkő­zésen vett részt. Hámor János 24 éves, Müller Lajos 22 éves, Tóth An­tal 24 éves. Mindnyájan egy-egy mér­kőzésen vettek részt. Külön meg kell említeni Tolmácsi Józsefet, a csapat intézőjét. Nagyon sokszor segített a játékosoknak és az edzőnek is. Igen hasznos és rokon­szenves munkatársat és másod-edzőt talált benne az egyesület. ? Szavanként Kčs 4— a vastagon szedett szavak ára Kč* fi — Fgv s*e r' | közlés legalacsonyabb díja Kčs 30.— Állási keresőknek 5(1"/,,-os kedtez­S ményl nyujtunk Címek és ajánlituk kiadása a kiadóhivatalban Kčs 2 —, postán bekiildve Kčs IO — A hirdetési dijak előre fizetendők és bélveg­? ben is beküldhetők A szövegben közölt hirdetésekert 50% os leiárt szá­? mítunk •• ........ '...a ^"XLĽA'ST KAPHAT ^ r 9 Keresek azonnalra tiszta, mégbíz­ható bejárónőt. Cím a kiadóban. L. 816 <9 Felveszek december 1-től íőznitudó háztartási alkalmazottat, vagy bejáró­nőt, kisebb háztartásba. Cim a kiadó­ban. P- 817 ® Azonnalra felveszek önálló fodrász­nőt. Cím a kiadóban. p. 818 ® Keresek megbízható házvezetőnőt, vagy háztartási alkalmazottat, négy­tagú háztartásba jó fizetéssel. Köz­ponti íűtés van. Cím a kiadóban. p. 819 • Repatráilt önálló asztalos, akinek berendezett műhelye van, keres intel­ligens, komoly, szerény, egyedülálló 30—45 év körüli hölgyet, aki néki úgy a műhelyben, mint háztartásban segít­ségére lenne. I.ehet egy gyerek is. Le­veleket „Biztos jövő" jeligével a kiadó, hivatal továbbít. 730 * Mindenest kerese* azonnalra, ügyeset, tisztaságszeretőt, aki főzni is tud. Šenk, Lichard utca 10, magas­földszint. 1469/V 9 Keresünk tiszta, megbízható taka­rítónőt, naponta 8—12-ig. Jelentkezni lehet 6—8 óra között. Cím a kiadó­ban. p. 814 LAKÁS 9 Kiadó üres szoba szolid leánynak. Cím a kiadóban. T. 820 ® Lakótársnőnek keresek fiatal höl­gyet. Cím a kiadóban. T. 821 9 Főiski hl hallgatónő keres bútoro­zott szobát, esetleg bútor nélkül is. „Mielőbb" jeligére. 727 • Keresek albérleti lakást, esetleg egy 4gyat. Cím J. Mahler, Tlačiareň „Pravda". ^ AD AS-VÉTEL fr • Egy valódi Nógrádi-kép eladó. Cím a kiadóban. h. 767 • Egy teljes Pantheon-lexikon eladó. Cím a kiadóban. h. 788 • Eladó egy női karóra. Cim a kiadó­ban. h. 787 • Veszek tiszta összecsukható vas­ágyat matracokkal. Ajánlatokat ár­meghatározással kérjük „Bratislava" jeligére a kiadóhivatalba. h 815 • Eladó a villanegyedben, 3-Ik bimbó­háznál lévő 680 négyzetméter nagy­ságú telek. Autóbuszjárat a városból. Érdeklődi lehet Dr. Kovács Károly ügyvédi irodájában. Bratislava, Molo­tovová 12. T. 798 • Eladó egy 2.30X1 30 nagyon szép. igen |ó állapotban lévő valódi perzsa­szőnyeg. Cím a kiadóban. h. 722 • Veszek jókarban lévő varrógépet. lehetőleg „Singtr" máiká|út Ajánla­tokat „Sürgős" jeligere a kiadóhivatal továbbít. h 719 9 Eladó két olajfestmény: Jelllnek: Sztambuli vásár, 80X60 széles, arany keretben, Schneiderka: Sebe­sült, 100X80 széles, arany keretben. h. 754 • Eladó komplett ebédlő, kétszemé­lyes rekamier. Ar megegyezés szerint. Cim a kiadóban. p. 822 • Eladó szobakílyha (klub), kis vil­lanykályha és gázresó. Cím a kiadóban. p/823 © Eladó mély, fonott gyermekkocsi és egy női bőrkabát kis alakra. Cím a kiadóban. p. 824 • Veszek 35-5s leánykaclpőt korcso­lyával, jó állapotban lévőt. Cím a ki­adóban. T. 825 • Veszek rádiót „Atlantu vagy Pami­ra" gyártmányút. Cím a kiadóban. T. 826 • Vennék jó állapotban lévő kisebb autót. Cim a kiadóban. T. 827 9 Karácsonyi ajándékul: Jókai, Mik­száth, Molnár, Gárdonyi, Erdős, Her­czeg, Eötvös, Török, Vas Gereben, Vaszary, Abonyi, Karinthy, Krúdy, MóriC/i. Dumas, Shakespeare, Tolsztoj, Dickens, Zoola, Cooper, Francé, Ver­ne, Tarzan könyvek, legkitűnőbb mo­dern németnyelvű regények, pazar ki­állítású utazási, négykötetes gazda­gon illusztrált magyar történelmi, vi­lágtörténelmi, sexuáltudományos, ifjú­sági művek, szótárak, zeneművek, kis lexikonok jutányosán eladók. Cim a kiadóban. 731 • Eladó zongora. Ajánlatokat „20.000" jeligére a kiadóba kérek. 726 • Kaphatók konyha- és hálószoba­bútorok és rekamierek. Prievoz, Hlav­na ul. 120. 729 • Eladó üzletberendezés, ugyanott üz­lethelyiség kiadó. Érdeklődni lehet: Du­naj, Rožňava . b. 5096 VEGYES • Kölcsön adok mennyasszonyi és koszorúslány ruhákat, belépővel. Ko­šice, Puskin utca 14. I. emelet jobb­ra. 711 • örökbe adnám félárv* kat. 4 éves, erős, egészséges, okos, szép szőke kisfiamat, gyermektelen házaspárnak. Ajánlatokat „Mindenem" jeligére a ki­adóhivatal továbbít. 728 • Gyári sportklubok figyelem! Ma­gyarországon volt MTK trénere, görög-római birkózás oktatását vál­lalná, fixfizetéses állásért. Érdeklődni lehet Dunaj, Rožňava. b. 5097 A december 3. után beérkezett naptár­előfizetéseket kiadóhivatalunk már csak a decembervégi szállítmányba oszthatja be! A TELJES HETI RÁDIÓMŰSORT (BRATISLAVA ÉS BUDAPEST) VASÁRNAPI SZÁNUNKBAN KÖZÖLJÜK Olvassátok és terjesszétek az UJ SZOT OJ SZO a csehszlovákiai magyar dolgozók napilapja Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bratislava. Jesenského 8.. II em Telefon 2(52-77 Fő- és felelösszerkesztfl: Lőrincz Gyula. Feladó és irányító postahivatal; Bratislava II. Nyomja és kiadja a Pravda grafikaj és kiadó vállalatok Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetés 1 évre 540.—, í4 évre 270.—, M évr e 135.— 1 hónapra 15.— Kčs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom