Uj Szó, 1949. december (2. évfolyam, 197-219.szám)

1949-12-04 / 200. szám, vasárnap

Ili SZŐ 1949 dccember ? I t *>>l«l«|n«H|H|«|«|u|H|»|<4»l»M"l«|u|»l tBadwgszecdaPietyi spoxtleuéC Fi 'lia'lszakosztályunk 1946-ban alakult meg, igen nagy nehézsé­gek és akadályok között. Minden kezdett nehéz, tartja a közmondás s talán e nehézségek leküzdésé­ben vívott a bátoi harc segítette át akkori vezetőinket az akadályo­kon. megnyitotta előttünk a fej­lődés útját, mely lehetőséget nyúj­tott arra, hogy m a boldog érzés­sel számoljak be eddigi működé­sünkről. Az igazi sportélet 194S-ban kez­dődött. A vezetek felrázták a szunnyadó ifjúság t, komoly mun­kának láttak Az elért szép ered- , menyek mel'ett a sportpá yán két < öltözőt építettünk, mely fölött száz személy részére le.átó is van. A szükséges anyigot adományok­ból vásároltuk s az építkezést a csapat tagjai ingyen végezték. A siker további munkán buzdította a csapat valamennyi tagját. Ekkor született meg az ötéves terv gon­dolata, melynek első évét 1949 no­vember l-ig 100 százalékban tel­jesítettük. Kapuzárás a csehszlovák labdarrmó&atraVs^q &an NV Brsiisiava-Sprta rangadó az NV stádiónban A csehszlovák labdarúgóbaj­nokság utolsó fordulóját bonyo­lítják le vasárnap. A nap esemé­nye: az NV Bratislava— Sparta rangadó, amit az NV Bratislava stádionjában játszanak. A baj­nokságot — mint ismeretes — a bratislavai csapat nyerte meg. A második helyen a Bratrství Sparta áll, úgyhogy a találkozó a két legjobb csehszlovák csapat küzdelmét hozza. A mérkőzés iránt óriási az érdeklődés. Az ülőhelyeket már péntek délelőtt kiárusították. Az utolsó forduló párosítása a következő: NV Bratislava— Sparta. A baj", nokcsapat Venglár és Preiss nél­kül áll ki erre a mérkőzésre, a Spartában viszont Kombek hiány­zik. Slávia —Kovosmalt Trnava. A Slávia ezen a mérkőzésen már Hankeval megerősítve küzd. A trnavai csapat vasárnapi össze­állításában játszik. Slovena Žilina— ATK, Bohe­mians—Manet Považská Bystri­ca, Technomat Teplice —Trojice Slezská Ostrava, Škoda Plzeň — Zbrojovka Brno. Bemutatjuk a S. Spartu Prešov bajnokcsapatát „Az államHgában Is megáldjuk helyünket" - Biondiáls a prešov! játékosok Szlovákia labdarúgó bajnoksága, a „D" bajnokság végetért. A baj- i nokságot — mint ismeretes — a prešovi Sparta nyerte. A 26 bajnoki ! mérkőzés közül 21-s/er győzött, négy mírkőzést elvesztett* egy pedig ' döntetlenül végződött. A gólarány 105:34. A csapat legtöbb gólját Pav ­lovié (38), Szemesi (27), Cikulis (11) és Kuchár (7) lőtték. A csapat úgy a tavaszi, mint az őszi évadot 14 játékossal küzdötte végig. Sarócký a katonaságtól hazajövet, csak az utolsó mérkőzésen vett részt. Ilog.v mennyire sportszerű keretek közt játszik a prešovi csapat, azt az bizonyítja, hogy az egész; idény alatt a csapatból egyet­len játékost sem állítottak ki. A prešovi Sparta megértette az egysége­sített testnevelés rendeltetését. Olvasóinknak az alábbiakban mutatjuk be a bajnokcsapat tagjait: i Az első év te. ^ét végrehajtot­* tuk, de nem állunk meg, do'go- j | zunk tovább a szociális- alapokra I í épített egységes testnevelés irány- í ? elvei szerinj. J 1 Ezúton mondok köszönetet az f i összes játékosnak: Kmecik Mi- T ] hály, Polák Gyula, Izsko András, i í Balog Béla, Bognár István, Arti- f f movics József, Riczó Sándor. Sza- | í badka Mván. Berényi Mik'ós, Ta- * f kacs Mihály, Putnoki József, Cso- t | rosz János és Primula Jánosnak, t í akik őszinte igyekezetükkel bizto- f f sították csapatunk magasabb osz- ! I tályba való jutását. j i Sovák Miki is. f L i DECEMBER 5: Prága - Bécs jégkorongmérkőzés Az első nemzetközi jégkorong­mérkőzést kedden, december 5'én a prágai téli stádiónban rendezik meg. Prága válogatottio legerő­sebb csapatával áll ki Bécs válo­gatottja ellen. A találkozó ' a stockholmi csehszlovák'svéd nem­zetközi mérkőzés főpróbája lesz. Kukura Ferenc, a csapat kapusa, 26 éves, tisztviselő, az iglói Lokomo­tívból jött Prešovra. Szabói János, jobbhátvéd. 18 éves, faipariskolai diák, az ifjúsági csa­patból került a „nagyok" közé. Szitár András, balhátvéd, 29 éves, tisztviselő, ,a csapat állandó tagja, prešovi nevelés. Kassal László, jobbfedezet, 23 éves, mészáros, második éve játszik az el­ső csapatban. Azelőtt a második csa­patban játszott. Kusnlr Ferenc, 28 éves, tisztvise­lő, középfedezet, a csapat „bástyája", aki már többízben a válogatottban is szerepelt. Steiner László. 21 éves, főiskolai hallgató, a csapat saját nevelése. Ci'jlisz d3de, balszélső, 22 éves, fő­iskolai hallgató szintén a prešovi csapatban kezdett játszani. A Sokol Sparta Prešov bajnokcsapata. Balról jobbra: Semesi, B. Pav­lovié, L. Pavlovié, Kovács, Ciulis, Iíassay, Kusnir, Sabcl, Kukura, Šitár, Kuchár. Kovács József, balösszekötő, 26 éves, tisztviselő. A miskolci VSC, majd a Ferencváros játékosa volt. Szemesi Ferenc, a bajnokcsapat középcsatára, 23 éves tisztviselő, a csapat saját nevelése. PoznaAban a ,,B" válogatottban szerepelt először, mint válogatott játékos, a lengyelek ellen. Kuchár József, 29 éves, tisztvise­lő, többszörös szlovákiai válogatott. A prešovi Törekvés nevelése, min­den poszton megállja a helyét. Ü a csapat kapitánya. Pavlovics Budolf, jobbösszekötő, 21 éves, tisztviselő, a csapat saját ne­velése. Pavlovics László, 23 éves, tanító, a csapat leggyorsabb tagja, ugyan­csak a prešovi csapatban kezdte el a labdarúgást. A prešovi csapat játékosai tudatá­ban vannak, hogy szereplésükkel nemcsak városuk, de a szlovákiai sportnak is dicsőséget hoztak. A csapat mai jelszava: „Az államligá­ban is megálljuk helyünket!" (gren) Vasárnap! sportműsor NEMZETKÖZI TALALKOZOK: BUDAPEST: Magyarország—Cseh­szlovákia, ökölvívó viadal. HELSINKI: Finnország—Csehszlo­vákia, tornászviadal * Csehszlovák labdarúgóbajnokság: Bratislava: NV Bratislava—Sparta. Prága: Slavia- Kovosmalt Trnava. Žilina: Slovena Zi ina—ATK. Brno: Bohemians— Manet Povážská Bystrica. Teplice: Technomat Teplice—Trojice Slezská Ostrava Plzeň: Škoda Plzeň—Zbrojovka Brno. • Magyar Nemzeti Bajnokság: Kis­pest—Vasas, MTK—Csepel. Szombat­helyi Lokomotív—Vasas, ETO, MATE­OSZ—Sagótarjáni Tárna, Dorog— Olajmunkás Előre—Soroksár, T'Tfpest —Debr. Lok., Budapesti Lokomotív— Szolnoki Lokomotív, i * JÉGKORONG: Moravská Ostrava: Sokol Morrvská Ostrava—ATK barátságos mérkőzés. MA: DYNAMO KOŠICE JÁTSZIK FIĽAKOVON! A fil'akovoi Kovosmalt vezetőségé­nek sikerű, t vasárnapra a Dynamo Ko­šice komplett ligacsapatát barátságos mérkőzésre lekötnie. A mérkőzés iránt nemcsak Fiľakovon, de a kör­nyéken is nagy érdeklődés nyilvánul meg, mivel a košicei csapat kitűnő játékerőt képvisel s bizonyos, hogy Fiľakovon is nevéhez méltóan akar szierepe.ni. De kíváncsi érdeklődés kíséri a mérkőzést azért is, mivel a banskábystricai kerü'etben már közel egy hónapja nem rendeztek futball­mérkőzést A fil'akovoiak erős tré­ninggel készültek a mai mérkőzésre s legerősebb felállításban veszik fel -a komplett csapattal kiálló Košice ellen a küzdelmet. A mérkőzés délután fél 2 órakor kezdődik ACZÉL TAMÁS: NEHEZ ESZTEND Hepper türelmetlenül csapta maga elé az aktákat. Hosszú ke­zei szinte törzsétől függetlenül kígyóztak az asztalon. — Arról van szó, hogy egy ak­tának meg kell tennie a maga hi­vatalos útját. — Ön nyilván nem tudja mit akarok. Több, mint nyolcvan em­ber téli élelmezését veszélyeztet­jük, ha nem kapom meg a szállí­tási engedélyt. Van egy miniszte­ri rendelet, amely kimondja, hogy az üzemek szállíthatnak maguknak burgonyát, ha van hozzá szállítási eszközük. Szóval nekünk van. Ott áll Nyírbátorban és nem mozdulhat addig, amíg... — Holder remegett a lefojtott dühtől. — Ne haragudjon — mondta nagyon fölényesen a másik — a rendelethez talán én jobban ér­tek. Az engedély elkészítéséhez még egy hét szükséges, akkor sem biztos, hogy kiadhatom. Az államtitkár úr ... — Pokolba az államtitkárjával, — kiáltott fel Holder, — itt em­berekről van szó, nem papirosok­ról. Ki az ön főnöke? Hepper nyugodtan mosolygott. — Tessék talán abba a szol á­ba menni, ahonnan eljöttünk. Vajthó főosztályvezető úrhoz . . Holder köszönés nélkül bevágta maga mögött az ajtót és Hepper jóízűen nevetni kezde't D? Hol­der a főosztályvezetőnél sem ért el eredményt. Az leültette, elbe­szélgetett vele az üzemi ellátás­ról, csóválta a fejét cigarettával kínálta a férfit, aztán vállai kö/é húzta a fejét s m'ndkát karját magasba emelte. Nagyon sajnál­ja, ö is tehetetlen Talán az ál­lamtitkár úr... Az államtitkár előszobájában kisasszony állta útját. Hoider mérgében már nevetett. Ale­csony, tömzsi, szalmasárga hajú nő, sárga" blúzbar s valami fehe" res-szürke berakott czoknvában olyan volt, mint egy nagy. poros margaréta. HVa'nias aktacsomó tornyosodott e.'Üte, egész lénvet szárazzá, szín^eirn^é tette. Az ál­lamtitkár úr t *árcakö7Í bizott­ságban van — mondta kedvetle­nül. — És kü'ópocn is, ezzel az üggyel tessék Vr'hó 'öosztály­vezető úrhoz L-rJuíni... Holder nem emlékezett rá. ho­gyan került az utcára. Hideg, nyírkos szél fújt, de a dühtől iz­zadt, olyannyira, hogy még a fülei is nekivörösödtek. Kranczot szó nélkül félretolta az útból — az öreg méltatlankodva morgott — és bement Kondóihoz. Röviden elmondta miről van szó. Kondóinak nyilván vannak összeköttetései ehhez a ... ban­dához ... olyan dühös volt, hogy szokása ellenére le sem ült. Kon" dói figyelmesen végighallgatta, majd fejcsóválva felállt. — Helytelenítem a dolgot Hol­der úr kérem — mondta kis szü­nettel —, maguk bár mindent nagyon okosan csinálnak, ezt a dolgot azonban elrontották. Ne­kem ugyan Vajthó főosztályve­zető személyes jóbarátom, de azt hiszem, mégsem tehetek semmit ebben az ügyben. Azt önnek is be kell látni, hogy a hivatal az hivatal. Minden ügynek megvan a maga sajátos útja. Jól tette, hogy hozzám fordult, arra kell kérnem, ezentúl minden ügyben forduljon bizalommal hozzám, én — bármennyire is annak látszom — tette hozzá finom gúnnyal, amely egész arcát, kopasz fejét, egy undorító körbe gyömöszölte be :— nem vagyok a maguk ellen­sége. Az itteni ügyekért persze nekem kell a felelősséget vállal­nom. Maguk láthatólag Tapaszta­latlanok az ilyen dolgokban. Egy üzemi bizottság csak akkor mű­ködhet jól — legalább is szerény véleményem szerint, ha szoros együttműködést produkál a gyár­tulajdonos és önmaga között. Elhallgatott és csak szájaszélét rágcsálta. Holder már megfigyel­te ezt a szokását s most hirtelen egész közelről látta Kondói szá­ját, amelyet az idegességében csipkésre rágott. — Mit tehetek önökért? — kérdezte hirtelen. — Tessék felhívni a miniszté­riumot. Kondói a fejét ingatta. Holder­nek úgy tűnt, hogy a fej a követ­kező pillanatban lehull a nyak­ról s elgurul a padlón. — Majd megpróbálom — mondta később. — Egyébként — a hangja hirtelen eltorzult — szeretném, ha felvilágosítana, mi történik ezzel a jóvátételi rende­léssel ... Készülnek a szerszá­mok? Van anyag? Megvallom, neheztelek kissé, mert maguk még mindig úgy intézik a dolgo­kat, mintha én nem lennék jelen. Pedig ez nem helyes. Végtére ... — hosszabb magyarázatba kez­dett arról, hogy a gyár az övé, ő építette fel, ő vezette évtizede­ken át, de Holder alig hallotta. Tekintete mereven a telefonra szegeződött. (Vége következik.) Mér csak az £7íí vere'lan Súlyos vereséget szenvedett az NV Bra'islava. A csehszlovák jégkorongbajnokság negyedik fordulóját bonyolíiották .e pénteken, mely két meglepetésszerű magas győzelmet hozott. Az ATK, Bratislavában az NV-t, Vitkovicén pe­dig a honi csapat a Kráľovo Polet győzte le. Az eredmények a követ­kezők: NV Bratir 1 va—ATK 2:10 (0:3, 1:2, 1:5) a bratislavai csapalnak, mely ta­valy a bajnokság második helyén vég­zett, erősen javulnia kell, hogy az idei kiizde mek során a bajnokságból ki ne essék. ZDAR LTC—Stadion Ceské Budé­jovice 4:3 (1:0,3:3,0:0). Vitkovické Železárny—GZ Kráľovo Pole 10:0 (3:0, 3:0, 4:0). Zbrojovka Brno— Sparta 1:1 (1:0, 0:0, 0:1). A vasárnapi forduló után a tabella áľása a következő: 1. ATK 4 4 0 0 24:12 8 2. Vítkovice 4 3 0 1 27:13 6 3. Štadión Č. Bud. 4 3 0 1 20:11 6 4. Zdar LTC 4 3 0 1 25:15 6 5. NV Bratislava 4 1 0 3 15 23 2 6. Kráľ. Pole 4 10 3 9:20 2 7. Sparta 4 0 13 10:17 l 8. Zbrojovka 4 0 1 3 10:23 I f t KÜLFÖLDI SZEMLE! A nemzetközi slszövetség arról szerzett tudomást, mint a zürichi »Sport« jelenti, hogy az amerikai síesapat nagy anyagi nehézségek­kel küzd. A csapat a nagy verse­nyei előtt liárom hétre edzőtábor­ba szeretne menni, de senki sincs, aki a szükséges 15.000 dollárt ki­utalná. Persze, mi az üzlet abban, hogy sportolók edzőtáborba men­nek f .. . Gretchen Fraser, az ame­rikai síesapat erőssége elhatá­rozta, hogy ö majd előteremti a pénzt: Jf5 amerikai városban tart előadást a síelésről, így csak ösz­szegyülik valami! Nem újság számunkra H hír. Emlékszünk még ara a levélre, amelyet az amerikai asztalteni­szezök írtak Budapestre. Hogy csak akkor tudnak résztvenni nagy nemzetközi versenyen, ha előzőleg cirkuszi bemutatóknak is beillő portyára mennek ... És J eszünkbe jut a tatai edzőtábor, a i Lillafüredi edzőtábor, a ... szánig | talan edzőtábor Magyarországról, | o Szovjetunióról, a népi deinokrá- f ciákról... í i AZ AUSZTRÁLOK NEM TUDNAK FELEJTENI? f Nemrég jelent meg az ausztrá­i liai lapokban a hír, hogy 1956-bun i i a melbournei olimpián Japán kö- | | riilbelül SOU-tagú csapattal szeret- ' Ý ne résztvenni. Arthur Caldwell ý Ausztrália becándoi lásiigyi minisz­j tere ezt nyilatkozta ezzel lcap­; csolatban: »Sem:lyen körülmények í között nem akarunk japánokat l látni Ausztrál ában. Ez vonat:co­í sik nemcsak a kereskedelemre, de f a sportra is«. Az a véleménye, i hogy azoknak az ausztráloknak f az érzése, akiknek hozzátartozóit i megölték a japánok, sokkal be­í csesebb számukra, mint a haszon, | amit a japánokkal való kereske­í (lésben elérnek, vagy a babér, I amit a sportvlók nyernek. ! Ügy látszik, Caldwell miniszter f és társai csalc a japánokkal szem­| ben rendelkeznek ilyen jó és kér­lelhetetlen emlékezőtehetség yel. OJ SZO a csehszlovákiai magvai dolgozók napjlapla Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bratislava és irányító postahivatal: Bratislava II. Nyomja és kiadja a Pravda grafikai és kiadó vállala'ok 1 hónapra 45 ­Jesenského 8 II em Telefon 262-77 Fő- és felelősszerkesztrt Lőrinc? Ovila Feladó Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetés l évre 540—, Vä évr« 2?0.— 'A évre 135—• Kés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom