Uj Szó, 1949. november (2. évfolyam, 172-196.szám)

1949-11-08 / 177. szám, kedd

IIJSZ0 1949' november 8 A VASÁRNAP SPORTJA A favaritisapatok győzelmét hoita a 10. tordu'6 Kilőnöen játszott és megérdemelten nyert Trnaván az NV Bratislava Bíró-vsrés líašicén - Két žiiinai játékosi állítottak ki Ostravában A csehszlovák labdarúgóbajnokság vasárnapi fordi Ili? a tavorit-csapa­tok gyó'ze'mével végződött. A kedvezőtlen, hideg, esős időjárás ellenére, nagyszŕmú nézőközönség szurkolta végig a mérkőzéseket. A bajnokjelölt NV Bratislava Trnaván, rég nem látott szép játékkal győzött a Kovosmalt Trnava ellen. Koäicén a katonacsapat, az ATK ven­dégszerepelt. A mérkőzést nagy küzdelem után a katonacsapat nyerte meg. Propper nagyon gyengén vezette a mérkőzést. A találkozó után a koľicei szurkolók egyik csoportja tetleg bántalmazta a játékvezetőt, aminek a zi'll asztalnál súlyos következményei lesznek. A žilluai Slovena Ostravában játszott, ahol drámai küzdelem után egy­gólos vereséggel hagyta el a pályát. A vendégek oly durván játszottak, hogy a játékvezetőnek két játékost kellett kiállítania, úgy, hogy a vendé­gek kilenc játékossal fejezték be a mérkőzést. A Az opatovai sportolók teljesítették a TOZ-t A losoncapátfalva i aktív spor­tolók a vezetőséggel együtt meg­fogadták, hogy a losonci kerület­ben, ők lesznek az elsők, akik telje­síteni fogják a TOZ-t. ígéretüket meg is tartották és teljes létszám­ban jelentek meg a pályán. A verseny nagyon jól sikerült. Az apátfalvai sportolók bébi20­nyíiották, hogy az új szociális fel­adatokat szívükön viselik és hogy Apátfalván ma már egy új élet van kialakulóban a sport terén is. összesen 70 résztvevő volt ezen a versenyen és közülük mindnyájan legalább öt fe'tételt teljesítettek. Legnagyobb sikere a futballisták első csapatának volt, akik mind­annyian hét feltételt teljesí'ettek. (I b.) VS1 nyerte a bratislavai kerületi bajnokság ot Egy tucat gólt lőtt vasárnap a CSSZ Nové Zámky Komlatkének A banskábystricai kerületben még nyilt a második hely kérdése A kerületi bajnokságokat teljes fordutókkal folytatták. A košicei kerületben a kezdettől Rožňava és Tahanovce között nagy harc folyt az első helyért. A rožňavaiaknak a vasárnapi forduló előtt hárompontos tiszta előnye volt. Vasárnap Krompacliyn váratlan vereséget szenvedet* és így a tiszta előny már csak egy pont. Tahanovcének egy mérkőzéssel kevesebbje van. Az elsőség vasárnap a Kosicén lejátszásra kerülő Taha­novce— Rožňava derbymérkőzésen dől el. A banskábystricai kerületben a második hely kérdése még mindig nyílt, mely a Lučenec—Zvoien-mérközésen dől el. Ha Zvolen győz, akkor a második, ha veszt, akkor a Fiľakovo foglalja el a helyet. • A nitrai kerületben két meglepetés volt. A tabellán vezető ČSSZ Nové Zámky csapata katasztrofális vereséget mért Komjatice csapatára mig a Bošany saját otthonában szenvedett vereséget. A bratislavai kerület bajnoka a VSJ csapata lett. VASARNAPI FORDULÓ EREDMÉNYEI: Kovosmalt Trnava—NV Bratirl va 2:5 (0:4). A trnavai közönség rég nem látott szép küzdelemnek volt a szem­tanuja. Az eső e lenére 7t)00 néző e'őtt folyt le a találkozó, mely az NV Bratislava megérdemelt gyöze'mét hozta. Góllövők: Preiss (2), Laskov, P;.žický és Šimanský, illetve Jakub-. čík és Islvánovič. A győzteseknél, különösen — Pa­žický, Laskov, Tegtlhoí — belső hár­mas játszott nagyon jól. A trnavaiaK­r.ál Stájer, Podhorec, Alarko és Mala­tinský játszottak jól. Dynamo Košice—ATK 2:3 (2:1). Propper játékvezető erélyíe'ensége miatt a játék főleg a mísodik félidő­ben teljesen élvezhetetlen volt. ítéle­teivel mindkét csapatot megkárosítot­ta. Az utolsó félórában a košicei kö­zönségtől félve, állandóan az ATK el­len ítélkezett. A győzelmet a katona­csapat megérdemelte. • Trojice Slezská—Slovena Žilina 2:1 (2:0). Černý játékvezetése mellett, körülbelül 11 ezer néző előtt Ostravá­ban játszották a mér Kőzést. A honiak győzelme megérdemelt. A žilinai csa­pat ezen a mérkőzésen sportszerűt­lenül játszott. Černý játékvezető^ esé­lyére nagy szükség volt Az első fél­időben Ciha-t, a másodikban Lešícký kapust állította ki durvaság miatt. • Sparta—Skoda Plzeň 3:1 (I.:l). Szombaton, Prágában a Sparta _ sta­dionjában játszották a mérkőzést, mely gyenge sportot hozott. A győz­teseknél Menc'ik, mig a vesztes csa­patban a belső hármas mutatott jó já­tékot. Az eredmény leális. Rühen-i.ins—Slavla 3:1 (3:1). A kedvezőtlen idő ellenére, több mint 18 ezer néző látta a mér Kőzést. A Bohemians győzelme megérdemelt. Különcsen a csatársor játszott jól. • Zbrojovka—Teplice 3:4 (0:3). A vendégek győzelme megérdemelt. A mérkőzést zuhogó esőben, nagyon rossz ta'ajon játszották. A Zbrojov­ka a második félidőben feljavult, de a döntetlent nem tudta elérni. A cschszlovák-szoviet barátság stnfélája Nagy Októberi Szocialista Forradalom élőestéién érte el a Szovjetunió határát KOŠICE. — Vasárnap, a kora reggeli órák­ban, tötb mint ötezren gyűllek össze a košicei Felszabadítók terén, hegy résztvehessenek a csch­szlovák-szcvjet barátság stafétájának tizedik, utolsó rajtjánál. Az ünnepélyes aktusnál Št. Bašfovanský, a KSS főtitkár a i s jelen veit, aki ünnepi beszédé­ben a Nagy Szocial'sta Forradalom jelentőségével és a csehszlovák-szovjet barátsággal foglalkozott. A staféta Kcs rcéről Michalovcén keresztül, röviddel 15 óra előtt érkezett a szovjet határ kö­je'ébe, ahcl csehszlovák és szovjet zászlókkal fel­díszített útszakaszon a csehszlovák kormány, a megbízotti hivatalck cs a Sokol képviselői gyüle­keztek. Az utolsó, körülbelül 3500 méteres szakaszon Zátopek E. kapitány, olimpiai és világbajnok vitte a staféíát a szovjet határra, ahol azt ünne­pélyes keretek között Artemovič szovjet par" tizán hős vette át. A staféta 3500 kilométeres utat tett meg. Hat­vanezer futó, sportoló, katona, munkás, élmunkás és diák vitte azt, hogy ezzel is üdvözöljük Szovjet­ünk népét, a Nagy Októberi Szoc'alista Forra­dalom Napján. Biztos vagyok abban, hogy csapatom nem fog alárendelt szerepet játszani az államligában — mondja Szedlacsek. Ferenc, a prešovi Sparta edzője Pov. Bystrica— SONP Kladno 4:1 (2:0). Pov. Bystricán, 3 ezer néző előtt játszották le - mérkőzést. A győzteseknél Filuš és Magdo'en, míg a vendégeknél Biskup és Carvan ját­szottak jól. A prešovi Sparta az államligába tart... Az eddigi 24 mérkőzés közül 19-et nyert meg, egyet elvesztett, né­gyet viszont eldöntetlenül játszott. A „D" bajnokság élén, kilenc pontos vezetéssel áll a Dynamitka elölt. A csapat vasárnap Topoíéanyban ját­szott, ahol nagy küzdelem után 3:1 (1:0) arányban győzőit. Itt találkoz­tunk Szedlacsek Ferenccel, a prešovi Sparta népszerű edzőjével, aki — mint ismeretes — az őszi évad kez­dete óta irányítja a csapatot. Szedla­csek Ferenc szakszerű vezetése meg­látszik a csapaton. Szinte a lehetet­lenből csinált csodát. Megragadjuk az alkalmat és meg kérdezzük a népszerű „Szedi bácsit", mondja el olvasóinknak, hol kezdett futballozni, hol járt eddig és mik a mostani tervei? — Budapesten, a MÁV ifjúsági csapatában kezdtem komolyan fut­ballozni. Innen kerültem át, pontosan harminc évvel ezelőtt a pesti Törek­véshez. Az első világháború befejezé­se után jöttem Szlovákiába. Előbb SaTán, majd Hlohovecen játszottam. Hlohovecről kerültem Bratislavába, ahol a PMTK játékosa lettem. Egy ideig a Teplitzer FK-ban, majd a a prágai DFC-ben is játszottam. 1927­ben New Yorkba utaztam, ahol a brooklyni csapatnak voltam egyik erőssége. De vágyódtam haza, azért még ugyanabban az évben búcsút mondtam az Újvilágnak. Budapest­re kerültem, ahol 193--ig a Ferenc­városban játszottam. 1933-tól 39-ig a prágai Sparta edzője voltam. Az okupáció alatt egy ideig a Ba(a Z Un edzését vezettem, de a németek ha­marosan meggátoltak ebben. Politi­kai meggyőződésem miatt koncentrá­ciós táborba kerültem, ahonnan a felszabadulás után ismét Prágába, a Spartához szerződtettek. 1948-ig vol­tam a Sparta edzője, ahonnan Koši­cére kerültem, majd ez év nyarán szerződtem le a prešovi Spartához. — Mit vár a prešovi csapattól az államligában? — Ha sikerül a csapatot megerősí­teni, illetve 3—4 játékossal kiegészí­teni, biztos vagyok benne, hogy csa­patom nem fog alárendelt szerepet játszani az államligában. Az erősíté­sekre mindenképpen szükségünk van, hiszen — mint ismeretes -- a csa­pat már 2 éve játszik ugyanazzal a 12 játékossal s egy elsöosziályú egye­sületnek legalább 16—17 játékossal kell rendelkeznie — fejezi be nyilat­kozatát Szedlacsek Ferenc. Búcsúzunk Szedlacsek Ferenctől, aki már 51 éves s komoly aspiránsa a Tyrs-féle adottsági aranyéremnek. Kívánjuk, hogy gazdag sportmultiát Prešovon elére újabb sikerekkel dup­lázza. (gr.) BRATISLAVAI KERÜLET Galánta— Myjava 1:2 (0:1). A ga­lántai pályazárlat miatt a mérkőzést Šaľán játszották. A myjavaiak győ­zelme megérdemelt. Senec—Kablo 4:1 (8:1). Kedvezőt­len időben játszották a mérkőzést. A honiak jobbak voltak, győzelmük megérdemelt. Poštári—31. Trečín 1:1 (1:1). • Holič—VSJ 3:5 (1:3). • Senica— SNB 2:9 (1:3). • Piešťany—Rača 3:1 (0:1). • Sv. Jur— Nové Mesto 4:4 (0:2). NITRAIKERÜLET Štúrovo—Hlohovec 2:2 (2:2). • Levice —Komárno 5:1 (4:1). • Prie­vidza —Šaľa 4:1 (3:1). • Zlaté Mo­ravce —Želiezovce 4:1 (1:0). • CSSZ Nové Zámky—Komjatice 12:0 (4:0). 9 Partizán Nové Zámky —Paláriko­vo 2:1 (1:0). • Bošany—Šurany 1:4 (1:3). BANSKÄBYSTRICAI KERÜLET Sv. Ondrej—Banská Štiavnica 3:1 (0:1). • Hňušťa—Zvolen 1:2 (1:1). • Opatová— Rím. Sobota 4:0 (3:0). • Poltár—Fiľakovo 1:1 (0:0). • Podbrezová —Harmanec 5:1 (4:1). • Radzovce —Lučenec 0:4 (0:1). • Kremnica —Šahy 3:0 kont. A vág­selvei csapat játékjoga még mindig fel van függesztve. ŽILINAI KERÜLET. A žilinai kerületben vasárnap csau egy mérkőzést játszottak, a Dubnica — Do ný Kub ri találkozót, mely 1:1 (0:0) arányban eldöntetlenül végző­dött. A tabellán már csak egy_ mér­kőzés, a Čadca—Pűchov találkozó hiányzik, me'y az elsőségre már nem lehet befolyással. Bajnok a Púdiov eddig 39 por t, harmadik helyen áll a íadeai Csapat 29 ponttal. KOŠICEI KERÜLET. Moldava— Kr. Chlmec 4:2 (2:1), Poprád—Trebišov 1:0 (0:0), Jelšava — Sp. N. Ves 2.5 (1:2), Krompachy— Rožňava 4:2 (2:2), Text. Kežmarok— tahanovce 1:2 (0:1), VSJ Košice— VDP Kežmarok 2 3, (2:2), Svit II.— Levoča 1:3 (0:1). A košicei bajnokság élén a Rožňa­va áll 3ö ponttal. Második az egy mérkőzéssel kevesebbel játszó taha­novce csapata. Paíana Opaiová a banskábystricai keriUet bainnkcsMa A banskábystricai kerületben nagy fölénnyel vezető Poľana Opatová a „D" bajnokság egyik biztos résztvevője. A bajnokcsapat játékosai: Alló sor balról jobbra: Brehovszky, Kovács, Hegedűs, Novodonszky, Elek, Borhy Károly edző, a budapesti Gama volt válogatott játékosa, Hámo­ry. Lenti sor: Lackovics, BelIes.Zachar, Mlejnek II., Zsélyi. Kikapott az MTK — döntetlenül játszott a Ferencváros A magyar Nemzeti Bajnokság va­sárnapi lordulója a köveikező ered­ményeket hozta: Kispest—MTK 3:2. A kispestiek nagy harc után őrizték meg veretlen­ségüket. Újpest—Előre 5:0. Az Előre csa­patának nem sikerült megismételne vasárnapi bravúrját, anJkur az MTK­tól „rabolt" el egy pontot. Vasas—Doiog 3:0. Szép, változatos játékot hozott a találkozó. Az ered­mény reális. Ferencváros—Salgótarján 2:2. A jó formában lévő salgótarjáni csapat el­len a zöld-fehéreknek minden erejü­ket össze kellett szednie, hogy dön­tetlent érjen el. Győri ETO—Debrecen 3:1, Szac— Olajmunkas 2:2, Mateosz—Csepel 1:2, Soroksár—Szombathely 2:2. A vasárnapi forduló után a tabella élén a Kispest áll 16 ponttal. 2. MTK, 3. Ferencváros. Külföldi eredmények Szovjetunió: Pénteken délután a moszkvai Dynamo-stádiónban zsúfolt nézőtér előtt mérkőzött a két moszkvai labdarúgó csapat, a Torpédo és a Dynamo a Szovjet Kupáért. A döntő mérkőzést a Torpédo nyerte meg a bajnokcsapattal szemben. A mérkőzés első része 1:1 arányban végződött. Djurgárden— Jönköping 2:0, Göteborg—Norrköping Hälsingborg—AIK 1:1, Kalmár—Degerfors 0:0, Mai­Svédország: 2:3, Halmia—Gais, 2:4, mő—Elfsborg 1:0. Már csak egy fordi.ló van hátra. A Malmö úgy vezet, hogy az őszi bajnoki cim mellé, alighanem már az 1949—50. évi bajnoki címet is' bizto­sított.-. Belgium: Antwerp—RC Malin Olimp. Charleroi—Berchem 1:3, Lyra 1:1, Standard—Beerschot 0:0, Anderl FC Brugeois 2:2. A belga bajnokságra jellemző pé arányban kikapott, most meg 8:0 ará mutat arra, hogy az erőviszonyok kie A u s z t r i a: Az osztrák ligában voltak: Víenua—GloggiJtz 6:0, Wacke Admira— Vorvvärts 3:2, Sportklub— SI A tabeHa élén veretlenül a Vienna Wien 11, 4. Sportklub II ponttal. es 0:1, St. Lonvain—FC Liégeois 1:5, —SC Charleroi 8.0, Tlleur—Racing etht—Gantoise 1:1, FFC Malinois— Idául az, hogy a Lyra két hete 12:2 nyban győzött. Ez egyáltalában nem sryeiil tettek. • vasárnap a következő eredmények r-FC Wien 2:2, FAC—Oberlaa 3:1, ovan 4:1. áll 15 ponttal. 2. Austria 13, 3. FC 01 SZO a csehszlovákiai magyar dolgozók napilapja Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bratislava Jesenského 8.. II em Telefon 2fi2-77 Fő- és fele lfisszerkesztň Lfirincz Gvula Feladó és irányító postahivatal: Bratislava U. Nyomja és kiadja a Pravda grafikaj és kiadó vállalatok Kéziratokat nem adunk vissza Előfizetés 1 évre 540 —, M évre 270.—, W, évr e 135 1 hónapra 45 — Kčs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom