Új Szatmár, 1912. december (1. évfolyam, 205-211. szám)

1912-12-01 / 205. szám

Ára 6 fillér. A nagy izgalom. Vakard meg a szerbet, meglátod az oroszt. Az események teljesen beigazolták a há­ború előtt általá­nossá vált azt a nézetet, hogy a háborút Oroszor­szág idézte elő. Oroszország nél­kül nem üthetett volna ki a Bal­kánon háború s hogy az mégis kiütött, ez a körülmény már az első percben rávilágított Oroszország intrikus szerepére. Ahogy kezdte, úgy folytatja. Kétszinüen, szemtele­nül. Fenn a békét hirdeti, a kuli­szák mögött keveri a kártyát, buj- togatja a szerbeket. A monarchia ezúttal is bebizonyitotta, hogy bé­két akar, hogy nem állja útját a Szerbia fejlődésének, csak a saját érdekeit nem akarja és nem fogja föláldozni, ennek dacára Szerbia mit sem akar tudni a monarchia jóindulatáról, fittyet hány, hepciás- kodik s a szó szoros értelmében provokativ magatartást tanúsít, persze világos, hogy Oroszország keze irányítja őt s hetek óta egé­szíti ki csapatait a hadilétszámra s nagyon is hitelt érdemlőek azok a hírek, amelyek az orosz mozgósí­tás befejezését egy közeli terminus­hoz kötik. Ha tehát a fegyver veszi át a döntő szót a monarchia és Szerbia között felmerült konfliktusban, ak­kor az osztrák-magyar hadseregnek nemcsak délen kell harcolnia, ha­nem északon is. Ennek az esetle­ges háborúnak északon az orosz fegyverekkel szemben kell eldőlnie. 1. éff. 205. sz. Siatmár>Kéiuet! 1912 december Vasárnap Az orosz mozgósítás természe­tesen a monarchiát nem hagyhatja készületlenül. Nálunk még nem moz­gósítanak, reméljük is, hogy erre nem kerül sor. Ez azonban nem je­lentheti azt, hogy tétlenül, ölhetett kezekkel nézzünk a közeljövő ese­ményei elé. Ma már nem lehet tagadni, hogy a monarchia megteszi kötelességét s csapatait hadilétszámra emeli. Ez már nem titok többé. A kormány jónak látta megtiltani a mozgósítás­sal kapcsolatos hírek közzétételét. Tagadhatatlan, ennek meg van a maga jó oldala. A lakosságot ok­talanul izgalmadnak kitenni, hely­telen dolog. Ámde most az a hely­zet, hogy a lakosság körében épp a bizonytalanság miatt nagy az iz­galom s első sorban a sajtónak a kötelessége, hogy most a lakos­ságot nyugalomra intse. Elvégre nem lehet azt hirdetni, hogy nem lesz háború, nem lesz mozgósítás, nem lesz csapatösszevonás vagy hadilétszámra való emelés, mert erre nincsen szükség s ugyanakkor százával behívni a tartalékosokat. A behívás nem megy titokban, ar­ról a lakosság széles rétege tudo­mást szerez s ez érthetően növeli az izgalmat s hatványra emeli azt a kellemetlen érzést, mely a kínos bizonytalanság következtében az emberek lelkében támad. Hetek óta nem beszél az ember másról, mint a háborúról s most, hogy annak szele megcsapott bennünket, csak természetes, hogy érdeklődésünket csupán ez a nagy probléma köti le. Lesz-e háború, nem lesz há­ború? Ez a kérdés, amelyre azon­ban mindenki szeretné a feleletet, amelyre azonban megfelelni ma még senki sem tud. Még azok se tudnak, akik a béke és háború sorsát intézik. A magyar közvéleményt a béke szeretete hatja át. Mi békét aka­runk, fejlődésünknek, boldogulá­sunknak a tartós békében látjuk a biztosítékát, de ez a békeszeretet nem lépheti át azt a határt, amely az öngyilkossággal volna határos. Gyermekjátékok, : tiiszmíí ajándék­tárgyak == Telefon 296. Ragályinál. 1 kereskedő adóterhe ai új adóíöroénpk szerint. — Sorozatos közlemény. — A könyvvizsgálat a bizottság áital megállapított napon, a bizottság székhe­lyén foganatosítandó. Az átvizsgálást ti­toktartás kötelezettsége mellett az adózó jelenlétében a bizottság előadója, vagy a pénzügyigazgatóság (adófelügyelő) által kiküldött más pénzügyi tisztviselő telje- siti. A bizottság elnöke vagy tagjai tehát a könyvvizsgálatot nem teljesíthetik. A könyvvizsgálat során nem vizsgálható meg oly könyv, mely az adózó részéről betekintésre fel nem ajánltatik és nem vizsgálhatók meg oly feljegyzések és iratok, melyek a vitás kérdéssel össze­függésben nincsenek. A könyvvizsgálat eredményéről min­denkor jegyzőkönyv veendő fel, melyekbe az adóköteles jövedelem megállapítására vonatkozó számszerű, de az üzleti titokra ki nem terjedhető adatok foglaltatnak ; felemlítendő az is, hogy az üzleti köny­vek vezetése általában milyen és hogy a könyvek mennyiben érdemelnek hitelt. amKraSB»^^g»8K9fflBg 11 ii ¥■& Md» és csatorna-csövek, itató vályúk, beton |f?|| Ij31 fi Mm j|B B oszlopok, víztartó -medencék és mindenféle beton­ik& Has É iá ll B a Wlß B jp dolgok valódi jó minőségben s csinos kivitelben kaphatók ICása Bertalan és Fia letansvárálian. Telelőn i 260.

Next

/
Oldalképek
Tartalom