Új Szatmár, 1912. október (1. évfolyam, 153-179. szám)

1912-10-09 / 160. szám

1912. oktélier S — Előléptetés. A rimamurány— salgótarjáni acél- és vasművek igazgató­sága, Faragó Gyula borsodnádasdi le­mezgyár igazgatóját, munkássága elis­meréséül, az ózdi gyár igazgatójává ne­vezteti. — Dr. Sciiönieid József, a „Zsidó Szemle“ szerkesztője ügyvédi irodáját Budapesten, VI., Király-u. 36. sz. alatt megnyitotta. — Hovédönkéntes iskola. Miként a múlt évben, úgy aa idén is föl lesz állítva városunkban az egyéves önkéntes! iskola. Jelen iskolai év e hó 10-én veszi kezde­tét. Az uj véderő törvény alapján a taní­tók is mint egyévi önkéntesek szolgálnak és ide is 14 tanító és 27 arcvonalbeli egyévi önkéntes lett besorozva. Összesen 41 önkéntes lesz, tehát jóval több, mint a múlt évben. Ez évben az iskola pa­rancsnoka Przibiszlavszky Ferenc szá­zados, oktatójuk Petróczy Endre főhad­nagy lesz. — Eladta a lefoglalt bútorokat."°A múlt év végén Gyeni Tibor budapesti kereskedő lefoglaltatta több száz korona adósság fejében Hirsch Sámuel avasfelső- íalusi kereskedő bútorait. Hirsch a lefog­lalt bútorokat másnap eladta. Ez tudomá­sára jutott Gyemnek, aki e miatt Hirsch ellen a szatmári királyi ügyészségen bűn­vádi feljelentést tett. a vádtanács Hirschet vád alá "helyezte. Hétfőn lett volna ebben az ügyben a főtárgyalás, megtartani azon­ban, mivel Hirsch időközben megszökött, nem lehetett. Az ügyész most a megszö­kött kereskedő ellen nyomozó levelet adott ki. Egyben pedig táviratoztak az összes bírói ás közigazgatási hatóságnak, kérték, hogy Hirsch Vilmost, ha feltalál­ják, rögtön tartóztassák le. — Kirabolt gazdálkodó. Pár nap­pal ezelőtt Gulyás János gazdálkodót a szatmári hegyi utón véresre verte, majd kirabolta két napszámos kinézésű ember. Gulyás az esetről jelentést tett a csend­őrségen, ahol azután megindították a nyomozást, amelynek során megállapí­tották, hogy a rablást Vajda József és Nagy Gábor szatmári kocsisok követték el. A két kocsist a caendőrség letartóz­tatta s kihallgatta. A letartóztatott embe­rek a kihallgatás során tagadták, hogy ők rabolták volna ki Gulyást. A rablókat átadták az ügyészségnek, ahol a vizs­gálóbíró kihallgatás után — noha a vizs gálóbiró előtt is tagadtak — vizsgálati fogságba helyezte őket. — Meglopta az apját. Jószite Antal szaniszlói gazdálkodó feljelentést tett a csendőrségen János nevű fia ellen, azért, mert az feltörte a magtárt s onnan több métermázsa búzát ellopott. A bűnös fiú ellen megindították az eljárást. — Körözések. A szatmári rendőrség kedden köröző levelet adott ki Kormos József kocsis, Varga József vaseszter­gályos, Hajós István napszámos, Mladen- csik János cipész, Siks Sándor cipész és Román György házi szolga ellen azért, mert azok nem jelentkeztek a sorozáson. A tartózkodási helyük ismeretlen. — Csaló könyöradománygyiijtő. A szatmári királyi ügyészség nyomozó leve­let adott ki Jankovics Jakab királyházai illetőségű kereskedősegéd ellen. Janko­vics a múlt hóban a megyében hamis iratok alapján könyöradományokat gyűj­tött. Jankovics kőrútjában meglátogatta Szatmári is. Itt azonban rajtavesztett, a rendőrség elfogta. Másnapra azonban a csaló könyöradomáuygyüjtő a fogdából megszökött. A megszökött szélhámost most az összes magyarországi csendőr- s rendőrségek keresik. — Kiadó lakás. Petőfi-u. 1. sz. a. kétszobás garszonlakás fürdőszoba hasz­nálattal kiadó. Értekezni lehet Nádas Jenövéi a Leszámítoló Bankban. U$4JMlimil 5. Gidai — Meglopott katholikus pap. Pár nappal ezelőtt, mint azt az Uj Szatmár- ban megírtuk, Récsey Ede nagykérolyi katholikus lelkész lakását ismeretlen tet­tes feltörte és onnan több száz koronát ellopott. Kedden a szatmári rendőrség elfogott egy Bánk Imre nevű országosan körözött szélhámost, aki a rendőrségen elmondotta, hogy Récsey Ede lakását ő törte fel. Bánkot átadták az ügyészség­nek. — Egy vagy két tanulóleány fel­vétetik az Uj Szatmár nőik alap-raktárá­ban, Károlyi-köz. — A féltékenység halottja. Nagy­bányáról Írják : Jani János vármezői ta­nító neje igen féltékeny volt az urára. A férjével e miatt állandó perpatvarban élt. Egy ilyen jelenet után tegnap az asszony a padláson agyonlőtte ~ magát. Levelet találtak nála, melyben kéri, hogy vigyázzanak árván maradt két gyerme­kére s a férjének boldogságot kíván uj feleségével. Az öngyilkosnak egy asz- szonyíastvére egy évvel ezelőtt Mrom- hónapc- asszony korában felakasztotta magát. Betörő napszámosok. Halász Mik­lós, Nagy Sándor és Halász Sándor nap­számosok betörtek Fried Hermán doma- hidai bérlő lakásába s onnan több értékes házi tárgyat elloptak. A csendőrség a betörő napszámosok ellen megindította az eljárást. — Dráma az éjszakában. Kedden éjjel 12 óra tájban egyik éjjeli mulató­helyen, ott, ahol pénzért árulják a sze­relmet, ahová ritkán téved az igaz sze­relem napsugara, tragédia történt. Az éjszaka egyik leánya, Verzsán Rózsi, sublimát-oldattal megmérgezte magát. Az esetről rögtön jelentést tettek a mentők­nek, ahonnan kivonultak s a haldokló leányt beszállították a közkórházba, ahol gyomormosást alkalmaztak. A sublimát a leány beleit összeégette. Életben ma­radásához nincs remény. — Halál a kegyelmes űrért. Nagy­bányáról jelentik: Pársy Gyula a báró Jósika Lajos tihói uradalmában volt gaz­datiszt. Hűséggel, becsülettel szolgált, tegnap azonban, senki se tudja miért, revolverével agyonlőtte magát. Zsebében kuszáit írással levelet találtak, melyben elmondja az öngyilkos, hogy az idei rossz gazdasági viszonyok és elemi csa­pások miatt nem képes oly eredményt íeimutatni a kegyelmes urnák, mint tavaly. Az orvosi vizsgálat pillanatnyi elmezavart állapított meg. ^ Van szerencsém a n. é. közönségnek 5 | szives tudomására hozni, hogy a már f | 18 év óta fennálló « § fodrász-üzletemet f | a városi bérpalotában a mai kor igé- | | nyeinek megfelelően, teljesen újonnan I | hygienikusan villany másságéval ren- | | deztem be. — Kérve a n. é. közönség | további szives pártfogását |ÁRVAY FERENCI Hygienikus kiszolgálás! ^ Villanyos masszírozás! ^ s 111111 mim iindl cakrászáa. Kapu alatt. Deák-tér S. IS I; bjfjtbg) 11 Iskola táskás, gummi- iiliflUal!! kerekű gyermekko- "" esik, üveg-, porcelán­te ina írré láttatni tárgyaik,^ésük^kefék- - 1 nagyválasztékban. ::: Tisztelettel SCHÖN MÓRNÉ Bán bőrkabá­tok és gummi- : kSpenyegsk: bili! üngeS és Iran- ela kalap-kü- itnlegességek Londoni „Kima- iaya“ átme­neti kabátok Csodaszép nyakken- :: dők :: Vadász és gazdász ze­•• kíSlr •• 5 ■ fit ■ ■ E ■ ■ • , . ' , ,. . • y ■ ' | " Szatmár, 1 1 1-j j . _' | Deá k-tér 16. számi

Next

/
Oldalképek
Tartalom