Új Szatmár, 1912. október (1. évfolyam, 153-179. szám)

1912-10-15 / 165. szám

1912. október 15 UjMMi 5. oldal gyilkos lett dr. Nagy Géza szatmári ügyvéd. Megdöbbenéssel vettük a rettenetes hirt. Megdöbbenésünkben benne volt a végtelen részvét és fájdalom dr. Nagy Géza tragédiája iránt. A fiatal, alig 29 éves, szimpatikus ügyvédet, aki itt nőtt fel, itt élt köztünk, mindenki ösmerte és szerette. Ösmert és kedvelt alakja volt Szat­már minden jobb társaságának, ahol a tehetséges fiatal embernek nagy jövőt jósoltak. Alig kezdettünk hozzá a rettenetes hir megírásához, felkértek bennünket a család részéről, hogy hagyjuk ki a hirt lapunkból. Az öngyilkos ügyvéd édes anyja, dr. Nagy Elekné beteges, szívbajos asszony. Végzetes lehetne reá nézve, ha a lapokból tudná meg a szerencsétlen­séget. Addig pedig, mig a fővárosi lapok­ban megjelenik a hir, előkészítik a bete­ges édes anyát fia szerencsétlenségére. A fővárosi lapok csakugyan meg­hozták a rettenetes hirt, hogy dr. Nagy Géza, szatmári ügyvéd Budapesten, az Orient-szállóban, ahova a szombat dél­utáni gyorsvonattal érkezett meg, halán­tékon lőtte magát. A fiatal ügyvéd a bejelentő lapra Kovács József szekszárdi földbirtokos nevet irt, azután magára zárta az ajtót és főbe lőtte magát. Mire a durranás zajára összefutott szállodai személyzet betörte az ajtót, a fiatal ember vértől elborított fejjel, esz­méletlenül feküdt a pamlagon. Mellette a rendőrséghez címzett bo­rítékban levél volt, amelyben felfedi kilétét s kéri, hogy tettéről értesítsék Budapesten lakó öccsét, dr. Nagy Vince ügyvédet. „Tettemnek oka életunság. Ki­fáradtam az életben — igy Írja. Attól félek, hogy megőrülök.“ A súlyos állapotban levő ügyvédet a mentők szállították be a Rókus-kórházba, ahol azonnal gondos kezelés alá vették. A beteget nem operálták meg, mert a golyó olyan helyen húzódott meg, hogy a jelenlegi állapotra befolyással nem bir s az operáció csak jelentős vérveszte­séggel járna. Az öngyilkosság okára vonatkozólag természetesen megindultak a találgatá­sok. Sokan kártyaveszteséget, tőzsdét, anyagi gondokat emlegettek, de ezekből a hírekből egy szó sem igaz. Dr. Nagy Géza teljesen rendezett anyagi viszonyok között él és tekintélyes vagyona van. Ha lettek volna is — minthogy nem voltak — anyagi differenciái, arra irodá­jának kitűnő jövedelme, birtoka fedezetet nyújtottak és családjától is kaphatott volna segítséget. Öngyilkosságának oka csak kime­rültsége és nagyfokú idegessége lehetett, amint ezt ő maga is irta. Anyagi ügyei rendben vannak. Iro­dáját és egyéb ügyeit, mielőtt elutazott volna, teljesen elrendezte, amiből egész bizonyossággal megállapítható, hogy ké­szült a halálra. Arról, hogy idegessége kínozza és nagyfokú kimerültséget érez, többször panaszkodolt családja és ösmerősei előtt. Szatmárról szombaton reggel a gyors­vonattal utazott el. Dr. Nagy Géza állapotáról, legújabb jelentéseink amelyeket hétfőn este kap­tunk fővárosi tudósítónktól, a következők : Dr. Nagy Gézát átszállították báró Herczel osztályára. A sérültet Herczel nem operálta meg, kijelentvén, hogy az operáció szük­ségtelen. Ha valami komplikációs nem áll be, a beteg életben marad. Vasárnap délután Nagy Géza időn­ként visszanyerte eszméletét, felösmerte a körülötte lévőket. A beteg állapota hétfőn lényegesen javult. Báró Hercel erősen bízik felgyó­gyulásában. Dr. Nagy Géza tragédiája széles körben nagy és őszinte, meleg részvétet keltett, mert ahol megfordult, mindenütt szerették barátságos, kellemes modoráért, egyszerűségéért és nagyrabecsülték tu­dását, tehetségét. A mélyen sújtott családdal őszintén és melegen együttérez mindenki, aki valaha érintkezett dr. Nagy Gézával. — Szüreti szünet a főtárgyalási tanácsban. A szatmári kir. törvényszék főtárgyalási tanácsában a szokásos szü­reti szünet, amely két hétig tart, hétfőn, okt. 14-én vette kezdetét. — Megölte a haragosát. Nagy Juon és Pintye Szaniszló komorzáni lako­sok már régebb idő óta haragban voltak. A két haragos a napokban az utcán össze­találkozott s verekedni kezdtek. A vere­kedés hevében Nagy kést ragadott s azzal Pintyét szivén szúrta. A szeren­csétlen ember nyomban meghalt. A csend­őrség a gyilkost letartóztatta. — Betörő hetes. Kovács János, aki Török Imre nagykárolyi kereskedőnél mint hetes volt alkalmazva, feltörte gaz­dájának lakását, több száz koronát ello­pott s azután megszökött. A csendőrség a betörő hetes ellen köröző levelet adott ki. — Öngyilkos gazdálkodó. Bodrogi Sándor vitkai gazdálkodó vasárnap éjjel főbelőtte magát s nyomban meghalt. Az öngyilkos zsebében levelet találtak, amely­ben azt Írja, azért lett öngyilkos, mert megunta az életet. — Feljelentett uzsorás. Vég Mihály és Ványi Imre jánki lakosok feljelentést tettek a szatmári királyi ügyészségen Róth Salamon jánki kereskedő ellen, azt állitván róla, hogy őket 2 éven keresztüt a legkellemetlenebb módon kiuzsorázta. A feljelentők elmondják, hogy évekkel ezelőtt vettek Rótbnál két mázsa búzát 50 koronáért. Az összegről, mivel pénzük nem volt, váltót adtak. A váltó összege után két éven át folyton fizették a ka­matot és törlesztést. Dacára annak a váltó összege sohasem apadt, sőt folyton nőtt. A feljelentésben elmondják azt is, hogy Róth már több embert forgatott ki va­gyonából, s,az uzsoráskodást Üzletszerűen űzi. Az ügyészség a feljelentés alapján szigorú vizsgálatot indított, annál is in­kább, mert Róth a legveszedelmesebb uzso­rások egyike, s uzsoráskodásért már több ízben volt büntetve. — GYORSÍRÁS-TANÍTÁST VÁL­LAL e téren kitünően képzett nő ; oktat a nap bármely szaká­ban. Cim a kiadóban. — A mulatság vége. Avasfelső- faluban vasárnap éjjel a falubeli legények nagy mulatságot rendeztek. Éjfélig csend­ben folyt a mulatság, éjfél tájban, mikor már a bor gőze a legények fejébe szál­lott, verekedni kezdtek. A verekedés he­vében egy Németh Pál nevű legényt ha­lálosan összeszurkáltak. A súlyosan sé­rült legényt a lakására szállították, a verekedők ellen a csendőrség megindí­totta az eljárást. — Egy szoba üresen kiadó Hám János-utca 12. Fogmüterem. — Agyonrugta a ló. Péter István csomaközi béres, aki Nagy Imre gazdál­kodónál szolgál szombat este, az istálló­ban a lovak körül foglalatoskodott. Egyik ló nem tudni mitől, hirtelen megvadult s a szerencsétlen embert úgy rúgta fejbe, hogy az holtan terült el az istálló padló­ján. A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a szerencsétlen­ségért senkit sem terhel felelősség. — DR. HERMÁN LIPÓT ügyvéd irodáját helyben a Rákóczi- utca 16. szám alá /közvetle­nül a törvényszék mellé/ he­lyezte át. ■ ■ u 13 a a a IH n s Dán börkabá- i tok és gummi- :köpenyesek: öngól és fran­cia kalap-kü­lönlegességek Lontiűni„Hima- laya“ átme­neti kabátok Csodaszép nyakken- :: dők :: Vadász és gazdász ze­•• 1•• • • Jrk'C/.lfiv •• Szatmár, Deák-tér 16. szám !■■■■ isiim «■■■■■ im inMiagiüiN ra**Btt»aai0* maxuim !lllllllllllBIIIIHIIU!(»Ka8HBeBliaBaiHUIllllllBBIBIKEIflHIBIISOBIIMIBIIBlllllBtllBB«fimmiimi»IBBH0llllllllimillIimilB||imaiHBBR9»ll»HHIIIBMI|IIRBa»miMIHI3ll!

Next

/
Oldalképek
Tartalom