Új Szatmár, 1912. szeptember (1. évfolyam, 128-152. szám)

1912-09-21 / 145. szám

2. oldal UjMtnái 1912. szeptemberül R póísorozís pacsirtái. Szabad garázdálkodás az utcán. - Hol nan ilyenkor a csendőrség? — Az „UJ SZATMÁR" tudósítása. — Szatmár, szeptember 20. Igazán nem a rosszindulat beszél belőlünk, nem irigyeljük, ha valakinek ebben a szomorú világban dalolni van kedve. De sehogyse tudjuk megérteni, hogy miért szükséges az, hogy a soro­zások mezeipacsirtái, ha bejönnek a mérce alá, végigorditozzák, végigkárora­kodják a város minden utcáját. Olyan hosszú a mező, az ut, amig bejönnek a faluról és igazán érthetetlen, hogy miért látja a csendőrség a csend érdekében elnézendőnek ezeket a durva garázkodálkodásokat. Micsoda szépészeti vagy csendészeti avagy talán hadászati érdek kivánja azt, hogy a falu bárdolatlan legényei széles sorokba fogózkodva végigdülöngőzzék a várost ? És ha még csak dülöngőznének és dalolnának! De amellett durván károm­kodnak és mindenkibe belekötnek. Tegnap a Kazinczy-utcán a járó­kelőkbe kötöttek bele a pálinkától meg- gabalyodott legények és nem egy embert inzultáltak is. Addig garázdálkodtak, mig a csendőrök be nem vitték őket. Ellenben a Deák-téren, a Pannónia előtt Egri község ittas tanglich-jelöltjei parázs verekedést csináltak anélkül, hogy a lármára csak egy csendőr is mutat­kozott volna a láthatáron. Egy árva konflisba kötöttek bele az egrii indiánok, akik végigkergették a ven­déget vivő kocsit a Kazinczy-utca sarkáig. Itt aztán belékapaszkodva a ló kan­tárába, a kocsi kerekébe, a kocsik hacu- kájába sikerült elfogniok a fogatot, amely­ből kiugratták az utast, a kocsist pedig megráncigálták, megpüfölték. Mindez csendőr nélkül történt nagy csődület közepette. A csendőr, aki nyomban ott terem, ha a fiakkeres lova nem áll a standon haptákban, vagy a rudas ló nem szalutál forsziftosan a csendőrnek és szorgalma­san jegyzi a kocsi számát, ha a nyereg felőli paripa nem tud indibalarcot csi­nálni, az a csendőr nem volt most sehol, mikor a fiakkerest meg kellett védel­mezni a részeg legények dühe ellen. Nagy sokára, mikor a legények már elvonulóban voltak, előkerült két, szol­gálatban nem levő csendőr. Az egyik futva ment a legények után, a másik po­koli nyugalommal lépkedett. Mentek ... mentek ... mendegéltek a legények után a csendőrök szó nélkül, csendesen, végig a Kazinczy-utcán, talán még most is mennek, ha meg nem ál­lottak. r' fl 16 vő In üli i mEGIÜilblK! az uj nöi-kalap szalon Huszár Aladár könyv- és papír ke­reskedése Deák-tér 7. szám alatt a Fogéi házban (volt Halmi házban) van. Esiuidíszéki tárgyalás. Gyújtogatott, mert örült a tűznek — Az „UJ SZATMÁR* tudósítása. — Szatmár, szeptember 20. A múlt év december 8-án este, ami­kor már a munkások legnagyobb része nyugalomra tért, gróf Károlyi József sza- niszlói uradalmában tűz keletkezett. A tüzet egyik kocsis vette észre, aki rögtön fellármázta az uradalom lakósait. Néhány perc múlva talpon volt az egész cselédség s hozzáfogtak a tűz oltásához. Mintegy másfél órai nehéz munka után sikerült a tüzet eloltani. A tűzről, mivel az volt a gyanú, hogy gyújtogatásból keletkezett, jelentést tettek a csendőrségen, ahol azután a je­lentés alapján megindították a nyomozást. A nyomozás folyamán kiderült, hogy a tűz tényleg gyújtogatástól keletkezett s a tettes Szilvasán János 13 éves su- hancgyerek, aki ellen azután gyújtogatás miatt a szatmári királyi ügyészségen megtették a feljelentést. A gyújtogató suhancgyereket a vád­tanács, gyújtogatás vétségével vádolva, vád alá helyezte. A suhancgyerek bűnügye az esküdt- biróság elé került, amely azt pénteken tárgyalta le. A tárgyaláson dr. Papolczy Gyula elnökölt. Szavazóbirák voltak Visky Sán­dor és Hegedűs Gyula. A vádat dr. Papp Silviusz királyi ügyész képviselte, a vád­lottat dr. Fekete Antal ügyvéd védte. A tárgyalás megnyitása után felol­vasták a vádiratot, majd azután a vádlot­tat hallgatták ki. Szilvasán János vádlott beismeri, hogy a múlt év december 8-án este gróf Károlyi József szaniszlói uradalmában felgyújtott egy szalmakazalt. Ezt azon­ban nem gonosz szándékkal tette. A gyújtogatásra — mondja a vádlott — valami ellenállhatatlan ösztöne kény- szeritett. A vádlott kihallgatása után a tanu­kat hallgatta ki a biróság. A tanuk lényegtelen vallomást tettek. Dr. Papp Sylviusz királyi ügyész vád- és dr. Fekete Antal védő beszéde után az esküdtek határozathozatalra vonultak vissza. Az esküdtek Szilvasán Jánost a bün­tet elkövetésében, „nem bűnösnek“ mon­dották ki. Az esküdtek a vádlottnál figye­lembe vették, annak alacsony intelligen­ciáját, értelmi fejletlenségét. A biróság Szilvasánt a vád alól fel­mentette. 3ön a Charles-cirkusz. Megírtuk a napokban, hogy a tanács megtagadta a Charles-cirkusztól az en­gedélyt, hogy hatalmas sátrait a Deák­téren állíthassa fel, ellenben készséggel felajánlotta a cirkusz részére a hidontuli vásárteret és az uj kórház részére szánt telket. Ma megjelent a városházán a cir­kusz titkára és kijelentette, hogy a két hely közül egyik sem alkalmas, mert hatalmas kocsijaival a hídon nem tud áthaladni, a kórház telke pedig kicsi. A tanács tehát ismét tárgyalás alá vette az ügyet és minthogy nem akarja a város I közönségét egy ilyen ritka, nagyarányú, világhírű látványosságtól, mint a Charles- cirkusz, megfosztani, átengende a Deák- tér Pannónia előtti részét. Nehány nap múlva Szatmárra érke­zik a Charles-cirkusz, ez az igazán amerikai méretű, óriási arányú vállalat, amelyhez hasonló nem járt még a vidé­ken. Jelenleg Kassán működik a cirkusz, ahol hat előadást tart és közvetlenül utána, 24-én Szatmárra érkezik 4 előa­dásra. A kassai megnyitó előadásról a Kassai Újság a következő referádát irta: Tegnap este valóságos emberáradat hömpölygőt az Erzsébet-téren felállított sátorváros felé. óriási érdeklődés közben zajlott le a Charlesz-cirkusz megnyitó­előadása és hozzá kell tennük, hogy a hatalmas méretekkel imponáló cirkusz rá is szolgált a 3—4000 főnyi közönség ér­deklődésére. Mindenekelőtt arról győző­dött meg a közönség, hogy a cirkusz állatgyüjteménye rendkívül gazdag és vetekedik sok híres állatkerttel. Az előadás állatszeliditési produk­ciókkal vette kezdetét. Charles igazgató jegesmedvéket és fókákat idomított, Ma­dame Charles 25 berber himoroszlán kö­zött végzett bámulatos produkciókat és szemének egy villanásával engedelmes­ségre bírta a sivatag félelmetes királyait. Wagner cowboy produkciói a hat király- tigrissel valósággal lenyűgözték a közön­séget és mindvégig izgalmas feszültség­ben tartották a nézők ugyancsak próbára tett idegeit. Ez a látvány valóban minden képzeletet felülmúló volt és a dsungel borzalmai félelmetes nagyszerűségben elevenedtek meg előttünk. Ezekhez a mutatványokhoz méltót csak a kinai-csoport tudott produkálni. Kiváltkép a copfakrobata-mutatványok nyerték meg a közönség tetszését. De a műsor többi száma is gondosan van ösz- szeválogatva. A Charlesz-cirkuszt minden­kinek meg kell néznie. Az előadás pont 8 órakor kezdődik, amit annál is inkább a közönség figyelmébe ajánlunk, mert az előadás kezdetén kerülnek sorra a leg­értékesebb produkciók. A kassai lap recenziójához a ma­gunk részéről hozzátehetjük még, hogy ismerve a Charles-cirkusz hatalmas ará­nyait, nyugodtan állíthatjuk, hogy Európá­ban ehhez hasonló vállalkozás nincsen. Saját különvonatuk beláthatatlan hosszú kocsi-sora viszi városról-városra e válla­latot, amelynek igazgatója nem elégszik meg azzal, hogy a saját üzletének érde­két tekintse elsőnek, hanem arra törek­szik, hogy első sorban a közönség igé­nyeit elégítse ki. Cirkusz és állatkert ; és az állatok is mind művészek. Óriási nagy gárdával indult európai kőrútjára Charles igazgató-tulajdonos s útjában mindenütt dicséret kisérte és reméljük, hogy városunk közönségének is minden igényét és Ízlését ki fogja elégíteni. Felhívjuk a közönség figyelmét a szeptember 18-án megérkező különvonatra s a sátorváros felépítésére, amely maga is olyan látványosság, aminőben ritkán részesülünk. A továbbiakról pedig a fal­ragaszok utján tájékozódhatik közön­ségünk. Borotnálkozzon kés nélkül :: »RRSOMal bebooits fodrásznál:: (Várdomb-utca 2. szám.) Minden tekin- tetben meglesz elégedve. SCHERUNG ¥ fényképé« zeti műterme a PANNÓNIA udvarán, (földszint) □ J Kényelmes kocsibejárat. Telefon375. □

Next

/
Oldalképek
Tartalom