Új Szatmár, 1912. augusztus (1. évfolyam, 103-127. szám)

1912-08-03 / 105. szám

4. oldal 1912. augusztus 3 lljMmm = Megjelen naponta reggel 5 órakor ----­Fő szerkesztő: Felelős szerkesztő : Dr/TANÓDY ENDRE DÉNES SÁNDOR Előfizetés: HELYBEN: VIDÉKRE: Egész évre . . K 16'— Egész évre . . K 18*— Félévre . . . K 8 — Félévre . . . K 9’— Negyedévre . . K 4-— Negyedévre . . K 4'50 Egy hónapra . K 140 Egy hónapra . K 170 Egyes szám ára 6 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZAT’MÁR, ISKOLA-KÖZ 1. TELEFON 358 IMPI HÍREK — A főkapitány szabadságon. Tankóczy Gyula rendőrfőkapitány ma kezdi meg három hétre terjedő szabad­ságát. Ez idő alatt a főkapitányt Hajdú Károly tb. főkapitány helyettesíti. — Esküvő. Ragályi Kálmán keres­kedő ma tartja esküvőjét Albisi Bakesy Lilikével. — Tanítói kinevezések és áthe­lyezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Szatmárvármegyében a követ­kező tanítókat és tanítónőket nevezte ki. Mózesfalu : Erdélyi Gábor; Jeder: Koró­dán Tivadar; Nagybánya-Feketepatak- telep : Petneházy Erzsébet; Szamosborhid: Papp Viktor és Juhász Mária; Szaniszló: Baumgartner György, Budó Rémusz és György Terézia Piroska; Tartóié : Getie Kornélia; Törökfalu: Jaczina Anna; Kis- majtény : Otmayer Gyula; Tyúkod : Mikó Mátyás és Almássy SáraSzamoskoród: özvegy lile Bertalanná ; Erendréd : Berki Julia; Gyökeres : Bacsila Viktor; Kapnik- bánya: Ember Lászlóné Bende Jolán; Nagynyires: Schönflug Béla. A követke­zőket pedig áthelyezte: Szatmár-Németibe Uankovich Zoltán dombvári, Nagysomkutra Szabó Géza és neje mezőpaniti, Avasuj- falura lile Péter mézesfalui, Réztelekre Haluván János krasznahorváti, Szaniszlóba Vörös Juliánná szatmárujvári, Vámíalura Lohán János gyökeresi, Tyúkodra Kara- bélyos Andor és neje, szaniszlói, Szat- márudvarira Petruska Berta szamoskoródi tanítókat illetve tanítónőket. — Istentisztelet. A szatmári refor­mátus templomban folyó hó 4-én, vasár­nap d. e. 10 órakor dr. Kováts István lel­kész, d. u. 3 órakor Boros Jenő s.-lelkész prédikál. —■ Turista diákok. Tegnap délután két óra körül négy porlepett diákgyerek érkezett kerékpáron Szatmárra. A lengyel diákok, névszerint Eugeniusz Kirschen, Adám Lysakowszki, Kerimehri Lehr és Alexander Lehr kedden reggel indultak el Kolomeából s igy a majdnem ötszáz kilométer utat három és fél nap alatt tették meg. Szatmáron pihentek egy órát s innen Debrecennek indultak. Tervük az, hogy Bécsig folytatják útjukat, ahonnan megfordulva Krakkón és Lembergen ke­resztül haza indulnak. — Tim, szappan nélküli borotváló-viz megérkezel Balogh Dezső fodrászüz­letébe. — Éried Ferenc városi bérházban levő fényesen berendezett éttermében a legkitűnőbb ételek és italok kaphatók. Az étteremben szombat és vasárnap Oláh Ferenc zenekara játszik. — A búzaárak és a pénzviszonyok. A termés még nincs behordva, az aratás még a hegyes vidékeken folyamatban van, nem is lehet tehát még a hozamokról végleges Ítéletet alkotni. Jó, nagyon jó, közepes vagy jó közepes lesz a termés, még mindig homályos, de egy újabb fak­tor lép közbej amelynek, úgy látszik, dön­tőbb hatása lesz az áralakulásban, mint a termés mennyiségének és minőségének. A rossz pénzviszonyok azok, amelyek kí­méletlen befolyásukat éreztetetik a ga­bonapiacon is, mert az előlegezés és a hitelnyújtás jóval nehezebb és csekélyebb- mérvü most, mint más években: A gaz­dáknak pénzre van szükségük, nem vár­hatnak az áremelkedésre és igy történik, hogy már most is a tavalyi készleteken kívül már ily korán uj termésmennyisé­gek is jelentkeznek a piacon. Ezen kö­rülménynek tudandó be, hogy a divergáló terméshirek és a külföldi jelentések ha­tásától eltekintve, az áruban nagyobb kí­nálat mutatkozik, a mi az árakat termé-| szetesen lefelé nyomja. — Megnyílik a második mozi. Két­ségtelen dolog, hogy a mozi — akár káros, akár hasznos hatást várjanak is tőle a különféle felfogások — szoros összefüggésben van a kultúrával. És ha mozira számítjuk át a kultúrát, akkor örvendetesen állapíthatjuk meg, hogy Szatmár városa kezdi két kézzel kap­kodni a kultúrának a mozi által képviselt részéből. Annyira két kézzel, hogy mind­két kezébe jut belőle. Alig indult ugyanis hóditó kőrútjára a hirdetés, amely az egyik mozi közeli megnyíltát jelzi, kö­rülbelül ugyanazon időre esik már a má­sodik nagyszabású mozgószinház meg­nyitása is. Ez az újabb mozi a Kispipa vendéglő volt helyiségében nyílik meg már augusztus első felében. A vendéglő már kiköltözött a helyiségből és már nagyban folynak az átalakulási munkák, hogy a megnyitásra már egy teljes kom­forttal, nagy pompával berendezett helyi­ség és gonddal, Ízléssel összeállított műsor fogadja a mozikedvelő közönséget. — Baptista templom felavatása. Nagyváradról Írja tudósítónk, lélekemelő a maga puritánságában szép ünnepély folyt le szerdán a nagyváradi baptistáknak a Bunyitay liget mellett épült uj kápolnájá­ban, amelyet szerdán nyitottak meg a hí­vek előtt. Az imaház megnyitása szép ünnepély keretében folyt le. Az ünnepélyt Szűcs Imre debreceni hivő nyitotta meg. Utánna Udvarnoky András budapesti hit­szónok mondott egy ünnepi imát. Udvar­noky után Darabont Gyula a nagyváradi gyülekezet elöljárója lépett a szószékre és hosszasan ismertette a nagyváradi gyülekezet alakulását és fejlődésének tör­ténetét. A nagyhatású, magvas ismertetést ima és zsoltár éneklés követett és a dél­előtti szertartást a Hymnusz eléneklésé- vel fejezték be. Délután fél négy órakor ünnepélyes istentisztelet volt, amely után Nagy Pál, a budapesti baptista hitközség elöljárója tartott magas szárnyalásu szent beszédet. A szép ünneplés befejezéséül este 8 órakor zsoltáréneklés volt. Az ün­nepségen számos nagyváradi előkelőség vett részt. — Az aratómunkás gyilkosa. Az Uj Szatmár hasábjain «részletesen beszá­moltunk arról a véres tragédiáról, amely Turterebesen játszódott le Diener Pál nagybirtokos uradalmában, ahol Benedik András aratómunkás egy fejsze csapással megölt egy hét gyermekes családapát Tetz Mihályt. A gyilkosról már megálla­pították, hogy közveszélyes őrült. A gyil­kost beszállították a szatmári kir. ügyészség fogházába, ahol a törvényszéki orvosokkal megfigyeltették. A törvényszéki orvosok több napig figyelték az aratómunkás gyil­kosát. A törvényszéki orvosok egybe hangzó véleménye szerint Benedik And­rás közveszélyes őrült. Az őrült embert a napokban elszállítják valamelyik elme­gyógyintézetbe. 4 j .RUMPFS izzadás elleni crepp ingek

Next

/
Oldalképek
Tartalom