Új Szatmár, 1912. július (1. évfolyam, 77-102. szám)

1912-07-14 / 88. szám

1912. julius 14 5. oldal pénteken egész éjjel vallatta, az azonban tagad. A csendőr keresztkérdéseire nem válaszolt, folyton azt mondja: ne bántsa­nak, én nem öltem. A gyanúsított embert vasárnap dél­előtt szembesíteni fogják több laczfalusi lakossal. A csendőrség azt hiszi, hogy a- le­tartóztatott ember, aki különben a fogdá­ban is nagyon gyanúsan viselkedik, pár nap múlva megtörik, s beösmeri a gyil­kosságot.-------: Megjelen naponta reggel 5 órakor ------= Fő szerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. TANÓDY ENDRE DÉNES SÁNDOR Előfizetés: HELYBEN: VIDÉKRE : Egész évre . . K 16— Egész évre . . K 18 — Félévre . . . K 8'— Félévre . . . K 9-— Negyedévre . . K 4*— Negyedévre . . K 4 50 Egy hónapra . K 140 Egy hónapra . K 170 Egyes szám ára 6 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZATMÁR, ISKOLA-KÖZ 1. TELEFON 358 MIPI HÍREK — Jékei (Junk) Károly halála. Szatmár városának egy érdemekben gaz­dag, tipikus alakja halt meg tegnap reggel 9 órakor hosszas szenvedés után. Jékei Károly élete és működése össze van forrva a fejlődő Szatmár történetével. A fejlődés legszebb idejébe esik Jékei Ká- rolynak hivatalos működése. Nemcsak hivatalában ösmerték mintatisztviselőnek, de társadalmi téren nagy szerepet ját­szott. Hosszú ideig volt a helybeli tűzoltó­ság főparancsnoka s érdemei elösmeré- séül a király az arany érdemkereszttel tüntette ki. Már régóta betegeskedett, mig tegnap reggel megváltotta szenve­déseitől a halál. A gyászbaborult család és jótékonyságáról általánosan közismert özvegy iránt városszerte óriási részvét nyilvánul meg. A halál hírére a városhá­zára, a tűzoltólaktanyára és a Casinóra kitűzték a gyászlobogót. A család a gyász- esetről az alábbi gyászjelentést adta ki: Özv. Jékei Károlyné szül. Pietrovszky Mariska neje és egyetlen fia Károly, va­lamint nővére Kraicek Józsefné szül. Junk Antónia az összes rokonok nevé­ben mély fájdalommal tudatják, hogy a leggyengédebb férj, apa, testvér, nagy­bátya és rokon Jékei Károly városi nyug. alkapitány, tb. tanácsos, volt tűz­oltó-főparancsnok és az arany érdemke­reszt tulajdonosa, folyó évi juliás hó 13-án d. e. 9 órakor életének 79-ik, bol­dog házasságának 36-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek felvétele után jobblétre szenderült. A megboldo­gult hűlt tetemeit folyó hó 14-én d. u. 4 órakor fogjuk a Hunyadi-utca 18. számú háztól a hidontuli sirkertbe örök nyuga­lomra helyezni. A megboldogult lelki üdvéért a szent mise-áldozat folyó hó 15-én reggel 8 órakor fog az egek Urá­nak bemutattatni. Szatmár, 1912. julius 13-án. Béke kihűlt porai felett! — Tévedések történtek a ma esti kabaré szereplőinek tegnapi leközlésénél. A szereplők , közzé ugyanis úgy a plaká­ton, mint a tegnap közölt műsorban téve­désből lett felvéve dr. H. Kovácsy Zoltán, ellenben ugyancsak tévedésből kimaradt dr. Bertalan István neve, aki szerepelni fog. — Bál a Pannoniábatí. A Ma­gyarországi Famuokások Szatmári Csoportja ma tartja táncmulatságát a Pannóniában, mely iránt szokat­lanul erős érdeklődés jelentkezik városszerte. — A város igazoló választmánya tegnap tartott ülésén elbirálta a képviselő­választók névjegyzéke ellen beadott fel­szólamlásokat. A választmány mind a 11 felszólalásnak helyt adott. — Csőd. A szatmári törvényszék elrendelte a csődöt Szóbél Mór mátészal­kai kereskedő ellen. Tömeggondnok: dr. Groszmann Henrik. — Megszűnt az ebzárlat. A hóna­pok óta tartó ebzárlat — mint egy mai hivatalos hirdetés jelenti — e hó 11-én lejárt és nem lett meghosszabbítva. — Szatmárhegyi erkölcsök. Igen érdekes tudósítást kaptunk Szamárhegy­ről, amely tudósítás nagyon jellemzi a szatmárhegyi erkölcsöket. Egy szatmár hegyi szöllőtulajdonos feljelentést tett a szatmárhegyi csendőrségen, hogy kertjé­nek gyümölcsfáit ismeretlen tettesek tel­jesen összetördelték. A csendőrség a feljelentés alapján már meg is indította, a nyomozást, amikor a feljelentő szöllő­tulajdonos kérte annak beszüntetését, azt hozva fel indokul, hogy ha a tettes meg­büntetését fogja kérni, akkor attól kell tartania, hogy ez bosszúból őszszel még nagyobb károkat fog okozni a szöllőjében. Inkább elengedi neki a most okozott károkat. Hát nem szép erkölcsök terem­nek a Szatmárhegyen ? — Elveszett A Öívös-utcától a Kossuth-kertig elveszett egy hosszú női arany-deréklánc. A becsületes megtaláló illő jutalomban részesül, ha azt lapunk kiadóhivatalában visszaszolgáltatja. — A Cirkusz Renlow, mint Deb reczenből írják, pár nap múlva Szatmárra érkezik. A kitűnő cirkusztársulat műso­rának minden egyes száma elsőrangú élvezetet nyújt. Legjobbak a The Fréres Lettiks sportakrobaták, az idomított faj­lovak, stb., melyek ki fogják a közönség meleg érdeklődését érdemelni. — Letartóztatott vasúti tolvaj. Az aranyosmedgyesi csendőrség letartóztatta Pálfi Sándor pályamunkást, azért mert az betört a szatmárudvari állomás irodahe­lyiségébe, feltörte az állomásfőnök pénz­szekrényét s abból egy revolvert és ed­dig még meg nem állapított összegű pénzt ellopott. — Lólopás. Gábor György sárköz- újlaki lakos feljelentést tett a csendőr­ségen ismeretlen tettes ellen azért, mert az az istállójából egy 300 korona értékű lovát ellopta. A csendőrség a feljelentés alapján megindította a nyomozást, amely­nek során megállapították, hogy a lókö­tők kóbor cigányok voltak. A csendőrség a tetteseket keresi. — Öngyilkos elmebeteg. Freund Antal szaniszlói lakos már régebb idő óta elmebetegségben szenved. Az elme­beteg ember péntek délután örülési ro­hamában a kútba ugrott. Mire kihúzták halott volt. — Árverés a Kazinczy-kávé* házban. A Kazinczy-utcában levő és Földes Pál tulajdonát képezett Kazinczy-kávéház felszerelése, u. m. tekeasztalok és más kávéházi be­rendezések julius 16-án, kedden d. u. 3 órakor nyilvános birói árve­résen a rendes árverési feltételek mellett eladatnak. Dr. Medgyesi István. — Kiadó lakás. Deák-tér 7. sz. alatt 2 kisebb udvari szoba augusztus 1-re. Értekezni lehet Fogéi Károly tulajdo­nosnál. \\iM SI55S33SSÍ izzadás elleni crepp ínyek Mag csat unni

Next

/
Oldalképek
Tartalom