Új Szatmár, 1912. július (1. évfolyam, 77-102. szám)

1912-07-02 / 77. szám

\ Miért szükséges a választójog reformja? Irta: Dr. GUTMAN LAJOS nos közjogi vitákkal telt el, nem volt elegendő arra, hogy megszi­lárdítsa a nemzetben, a nép legszé­lesebb rétegeiben azt a tudatot, hogy alkotmányunk — még a mai korcs alkotmány is — milyen fél­teni való kincse a nemzetnek. Sohasem voltam valami nagyon elragadtatva azoktól a politikai ideológiáktól, melyek az ősi magyar alkot­mányról regéltek nem bírtam lel­kesedni azokon a közjogi fráziso­kon, melyek az alkotmány ere­jéről és minden- hatóságáról be­széltek. A politikai viszonyok ne­künk adtak igazat, akik folytono­san hangoztattuk a magyar alkot­mánynak papiros-alkotmány voltát, akik évek óta parlamentárizmu- sunknak beteg voltáról beszéltünk. íme, kitűnt, hogy azt a szikla­szilárdnak hitt alkotmányt egy oli­garcha hajlamú főur éppen úgy félrelökheti, éppen úgy sárbatipor- hatja, mint a bécsi császári hata­lom, aszerint, amint a magyar kis­I. évf. 77. sz. Szatmár-Xémeti 1912 julius 2 Kedd királyoknak vagy az osztrák csá­szárnak az érdekei azt parancsol­ják. Kitűnt, hogy azoknak van iga­zuk, akik azt állították, hogy a ma­gyar parlament nem képviseli a nemzetet, hogy csak egy osztály­nak : a nagybirtokosoknak a parla­mentje, és ma, a junius 4-iki ke­mény lecke után igazolva látjuk állításainkat; nem népképviselet az, amelyben a nép minden osztálya, a melyben az ország minden számot­tevő eleme képviselve nincs, és nem lehet várni azt, hogy olyan emberek, akik az alkotmány sán­cain kívül állnak, megvédjék azt az alkotmányt, amely őket csak terheli, de a jogokból következetes makacssággal rekeszti ki. A magyar országgyűlés 1874 óta napjainkig lefolyt negyven év alatt az alsóbb néposztályok érde­kében nem tett semmit. Ellenben ugyanez a negyven év, bár folyto­A magyar parlament, amely ki­zárja azokat, akik pénzzel és vér­rel legerősebben járulnak hozzá az állam fenntartásához, kizárólag egy érdeket tartott mindig szem előtt, de legmostohább elbánásban része­sítette a kereskedelem és ipar ér­dekeit, nem is cselekedhetett más­képen. Nem lehet várni attól az osztályparlamenttől, melynek negy­venéves működése olyan rossz közigazgatási viszonyokat terem­tett, hogy szinte közmondásos, a mely lóversenydijakra nagyobb összeget szavaz meg évente, mint az ország egész közegészségi bud- getje, amelynek negyven éves mun­kássága — leszámítva nehány vér­szegény betegsegélyező törvényt — csak a fogyasztási adók emelésé­nél és a katonák létszámszaporitá- sánál mutatja, hogy tagjainak tu-, domása van az államfenntartó, dol­gozó néprétegekről, nem tagadhatta meg magát, nem helyezkedhetett * szembe azzal a hatalommal, mely Hz 113 SZHimHR tárcája Péter bácsi. — Irta: Tanódy Endre, -r A hol most a városi zeneiskola van, abba a nagy zöld kapuba egy kis ajtó volt bevágva. Azon a kis ajtón járkáltunk ki és be az óvodába. Szépen párba állva, kéz a kézben. Ez az utolsó emlékem, amelyben szépen megálltunk kéz a kéz­ben, anélkül, hogy egyik kéz a másikat mosta volna s ezen kölcsönös mosás kö­vetkeztében mindkettő nagy mértékben beszennyeződött volna. A békesség és szeretet kora volt; az utolsó emlékem, amelyben a íelebaráti szeretet valóságban szerepelt. Pedig hal­lani addig sohasem hallottam róla. Azóta viszont folyton hallom emlegetni, de nem találkozom vele. Úgy látszik, hogy ezt az erényt vagy hirdeti az ember, vagy gya­korolja. De együtt nem megy a dolog. De ugylátszik, másrészről, hogy a gyermeki ártatlanság önmagában véve nem elég a boldogsághoz, mert az óvo­dai kórszakom rengeteg szenvedés emlé­kezetével van tele. Elszakadtam hazulról, elvittek egyik utcából a másikba és ez határtalan hon­vágyat okozott. Nagyobbat és keserve­sebbet, mint mikor később Európa túlsó szélén voltam. Minden tiz percben megfojtogatott a könnyes zokogás és nem találtam eny­hülést, csak mikor szünetközben az ud­varra kiengedtek. A telek végiben fűré­szelt egy favágó, ugyanaz, aki otthon nálunk vágta a fát. Óriási nagynak tűnt fel előttem a világ — tudnillik az óvoda üdv?" — végtelen elhagyatottnak érez­tem benne magam és nem volt más közelállóm, csak a favágó, a földim, a barátom, az egyedüli rokoniélek. Látom magam egy hasábfán ülve, áthatlan, mély bánatban és most is repes a szivem örö­mében annak az emlékére, hogy egyszer csak felültem és megláttam a kapuban apámat. Hány ezer embernek jut eszébe ilyesmi, vagy hasonló, vagy más, de min­denesetre sok minden, mikor olvassuk, hogy meghalt Hatvány Péter, az óvó bácsi. Mert ő áll mindezeknek az emlékek­nek a középpontjábaú. Ő óriási nagy ember volt; a legnagyobb, akire emlék­szem. Körűié voltunk százan és százan, és mindannyian csak térdig értünk neki, ezért volt ő olyan nagy. Ez általában az emberi nagyság magyarázata. Péter bácsi Szatmár belső históriá­jának a Napóleonja, mert ő benn él min­denkinek az emlékezetében. Azokban az emlékekben, amelyek a legigazabbak és legelevenebbek. Az uj lélektani tudomány azt mondja, hogy az egész további élet összes élményei jelentéktelen, elmosódó árnyképek és csak az első gyermekkor Ára 6 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom