Új Szatmár, 1912. május (1. évfolyam, 3-52. szám)

1912-05-31 / 52. szám

6. oldal UjMtmm Június elsejével uj [előfizetést hirdetünk lapunkra és tisztelettel kérjük azokat a vidéki elő­fizetőinket, kiknek előfizetése e napon lejár, szíveskedjenek az előfizetés diját beküldeni, nehogy a lap küldése fenn­akadást szenvedjen. ' t . ____■■ • . f * ____J . • ■ V Ni lói a fe, la Lsbovilsnál borotválkozik, mert nála kívánatra a legújab­ban tökéletesített RASOLLAL is szőrtelenltlk. SSSRM IMS Bűéi, OÍM-Iltl l A legközkedveltebb fénykép manapság az Enyveshát s a Fényképlevelezőlap, mert elmés, célszerű és olcsó KLEIN SÁNDOR, fényképész Szatmár, Kazlnci-u Gyújtogatott, mert örült a tűznek. — Az Uj Szatmár tudósítása. — Szatmár, május 30. i A múlt év december nyolcadikén este kilenc óra tájban, amikor már a mun­kásnép legnagyobb része nyugalomra tért, hatalmas lángnyelvek csaptak elő Károlyi József grófnak a Szaniszló köz­ség határában levő, Hodály tanyájának szérüs kertjétől. A tűz, mivel nagy szélvihar volt, ro­hamosan terjedt csak nagy erőfeszítés árán sikerült a tüzet elfojtani. A tűzesetet bejelentették a csend­őrségen, ahol megindították a nyomozást, amelynek során megállapították, hogy a tűz gyújtogatásból keletkezett. A gyujto- gatót el is fogták Szilvesán János kanász- gyerek személyében, akit letartóztattak s beszállították a szatmári királyi ügyész­ség fogházába. A letartóztatott kanászgyerek eleinte tagadott, nem akart tudni semmiről. Né­hány nap múlva azonban vallomásra je­lentkezett s bevallotta, hogy ő volt a gyújtogató. A gyújtogató kanászgyerek vallomá­sát igy kezdte: — Néhány hete megjelent álmomban egy vörös posztóba burkolt ember. Vörös volt az orra, arca. Az embernek szarvai is voltak, azt hiszem, ő volt az ördög. Ez az ember fél éjszaka beszélt hozzám. Beszélt mindenről, az emberekről, a tűz­ről, amely a föld alatt ég. — Hatalmas üstök vannak egymás­mellé akasztva s azok alól hatalmas láng­nyelvek csapkodtak ki. — Gyönyörű látvány ez a tűz. Majd hogy szavának hitelt adjak, a feje fölött meggyujtotta a gerendát. A gerenda eleinte füstölni kezdett majd égni. — Reggel mikor felébredtem, még mindig fejemben voltak az éjjel látottak. Egész nap csak a tűzzel foglalkoztam. Este, amikor mindenki lefeküdt, én kimentem a szérüskertbe s egy kazal szalmát meggyujtottam. V 1912. május 31 A szalma épp úgy, mint álmomban a gerenda, füstölni kezdett, majd vörös lángokkal égett. Féléjszaka gyönyörködtem a tűzben, addig, amig a tanyabeliek el nem oltották. A vizsgálat lefolytatása közben Papp Sylviusz dr. királyi ügyész úgy találta, hogy a gyújtogató kanászgyerek akaratának szabad elhatározó képessége nagy mértékben gátolva van, «elrendelte a gyermek elmebeli állapotának megvizs­gálását, hogy nem szenved-e pyromá- niában ? Vajay Imre dr. és Gőbl Alajos dr. törvényszéki orvosok két hétig figyelték a kanászgyermeket. A törvényszéki orvosok egybehangzó véleménye szerint a gyermek nem szen­ved elmebajban, akaratának szabadelha­tározó képessége korlátozva nincs és ért­hetetlen vallomását rémlátás hatása alatt tette. A gyermek a gyújtogatás előtti na­pon „Az ördögök tüze“ cimü ponyvare­gényt olvasta. Az ügyészség Szilvesán Sándor ellen gyújtogatás büntette miatt vádat emelt. ízletes ételek, jé korok Qeisz (Idolt „Hungária“ :: vendéglőjében. Szegény, de becsületes emberek sok pénzt kereshetnek az „Uj[ Szatmár“ utcai árusításával. :: Telefonszámunk 358 :: Eladó Meglepő árak « az „Amerikai Áruházban Eötvtfs-utea 2. sz. (Régi Koronával szemben) Galgóczy István mikolai gazdasá­gában 40 drb elsőrendű részint kis- borjas, részint hasas erdélyi magyar tehén. Érdeklődőknek előzetes értesítésre a mikolai állomáson kocsi áll = rendelkezésre. ===== Valódi bőr gyermek kalapok 2'50 K Leányka ruhácskák P20 K feljebb Gyermek mosó öltönyök Io. 2'40 K Fehér vasalt ingek 180 K Fiú „ „ 180 K Puhamellü vasalt ingek 2 20 K feljebb Fiú turista ingek 1‘50 K Köper alsónadrág —90 K feljebb Köper gombos alsónadrág 150 K „ 6 pár egészségi férfi-harisnya 170 K á —‘30 K „ 6 „ divat csikós „ „ Io. 2 80K á—'50 K „ Amerikai kötésű női-harisnya —"40 K „ Gyermek patent-harisnya 30 f. minden sz. 4 f. drágább Gyermek socknik kötött divat csikü 36 fill. minden szám 4 fillérrel drágább Patent socknik tartó —'50 K feljebb Gummi őv —'50 K, selyem —'80 K „ Selyem regetta, kész nyakkendő-'50 és-70 K „ „ patent „ „ —'30 K „ Glott alj 2-40 K Schiffon alj 270 K „ Női schiffon nadrág 170 K „ Mider-mellény szép díszítéssel 1'10 K „ I. schiffon batizt női injg diszitéesel 2'50 K „ Fiú sapkák —'50 K, —70 K és —'80 K „ Férfi sapkák —70 K. — 90 K és 110 K Nadrágtartók —'40 K, —'50 K és —70 K „ Gummi sarok —'26 K „ Cérna félkeztyü —'30 K és —'40 K „ Svédutánzatu keztyü —'40 K „ Horgolt piaci táskák —70 K „ Pénztárcák —*50 K „ Ridikülök —'50 K „ Pohártörlők I. —'36 K Lenn törölközők —'50 K „ Lenn met-törölközők —'44 K „ Házi törölközők —'38 K „ Creton leányka kötények —'40 K „ Reform lüster vagy Jappán-kötények 1'30 K „ Patent öngyújtó —'90 K „ Bajuszköto —'24 K „ 6 doboz finom mágnás cipő-crém —96 K „ 1 doboz cigaretta-hüvely töltővel —'20 K „ 1 doboz antinicotin-hüvely töltővel —'30. K „ 1 pár acél evőeszköz (kés és villa) —'40 K „ Úgyszintén: ernyők, utazó-kosarak, bőröndök, játék áruk, fésűk, csipkék, szallagok stb., olcsó árban Dénes készít folyóira­tokat, teljes mű­veket és min­dennemű nyom­tatványt Tudósítókat keresünk Szatmármegye minden községében dijá- ====== zás mellett ­„UJ SZATMÁR szerkesztősége Az UjMtttál szerkesztősége és kiadóhivatala Telefon 358

Next

/
Oldalképek
Tartalom