Új Szatmár, 1912. május (1. évfolyam, 3-52. szám)

1912-05-01 / 30. szám

iffei iinnipe Irta: DÉNES SÁNDOR Papok nem szentelték meg, szentek emléke nincs ráöltögetve, csodákról emlé­kező bibliai tör­ténetek nem re­gélnek róla, tör­vényhozás nem állitottmellé mun­katilalmat és mé­gis holnap ezer­nyi ezer kérges kéz teszi le a kalapácsot, a fú­rót, a gyalut, a vésőt, a kenyéradó, világotmozgató becsületes szer­számot. Kibontják a vörös zászlót és alásorakozik a legbecsületesebb, a leghasznosabb hadsereg: a munka hadserege. Kérgeskezü munkások, napi vagy heti éhbérre dolgozók a tár­sadalmi rend hatalmas gépezetei­ben méltóságteljesen, fenségesen, egy egész társadalmi és világren­det megreszkettető isteni nyuga­lommal harsogják oda a lábát ló­gató munkátalanok érzékeny fü­lébe : a mi kezünkben van az élet, a hatalom, a mi életünk és hatal­munk éppen úgy, mint a tietek és az egész gőgös, de hitvány társa- dalmotoké. Fenséges és méltósággal teljes ez a szimbolikus ünnep, amelyet nem szentek ajándékoztak, hanem emberek téptek ki maguknak a naptárból. Nincs ünneprontója, nincs megszegője dacára annak, hogy az ellene vétőkre nincs kiróva a tul- világi üdvösséget megnyirbáló szent paragrafus. Erőteljes, hatalmas május else­jének vörös ünnepe, amelytől resz­ketnek, rettegnek a nagyok és erősek. Bármennyire lekicsinylik is, ki­csinylő mosolyt afíektáló szájuk szélén ott reszket a gyáva félelem, a páni rettegés a munkáskéz hatal­mas, nagy, tiszteletreméltó erejétől, a piros zászló lelkesiíő hatalmától. És' az erősbbödő népjogokért lelkesedő ember szivét féktelen öröm fogja el, mikor azt látja, hogy az ünneplők sorait kakastollas, szuronyos, fegyveres csendőrökkel övezi körül a pöfíeszkedő hatalma­sok titkos félelme. Csendőrt, csak csendőrt, minél több csendőrt az ünneplő vörös zászló mellé ! Mennél jobban körülveszi az állami karhatalom ezt a legbensőbb, legegyénibb hitvallásból eredő ün­neplést, annál jobban kidomborodik a korhadt társadalmi rend hitvány remegése, amely hegyes szuronyok­kal, éles kardokkal veszi körül az eszmét, a nagyot, a hatalmasat, a rá nézve félelmetesei. Minél több a csendőr a vörös zászló körül, annál nagyobb a fe­keték félelme. S akitől félnek, — az erős, ab­ban a félelmetes hatalmat látják. A fehér egeret drótkalitkában tartják, az oroszlánt hatalmas vas­ketrecben nyűgözik le. S ha mégis van elszomorító, lehangoló ebben a fenséges öröm­ünnepben, a kérgeskezü proletárok­éban, az nem a csendőr, — hanem az a sok ezer %gyáva, vasalt nad- rágos proletár, akinek csak távolról mer csordulni a nyála a népjogok után. Mert elszánt bátorság, félelmet nem ösmerő vakmerőség csak a kérgeskezü proletárban van ahhoz, hogy letegye a vinklit, a kalapá­csot, sutba, dobja a gyalut, földhöz vágja az árat, bontatlan hagyja a fircet erre a napra, — atentásujju, gyáva proletár csak a kávéház ab­lakán keresztül néz le rájuk főúri gőggel, de irigy lélekkel. A tentásujju proletár nem teszi le a tollat, nem vágja földhöz a kamattáblázatot, nem hagyja félben a másolást, hanem rágörnyed az íróasztalára és éhenzsoldért körmök De eljön majd a megváltás órája, győzelemre jut majd az eszme, a kivívott jogok piros zászlója dia­dalmasan fog lengeni, a hatalom katonái tisztelegni fognak a vörös zászló előtt, — és akkor, akkor ott lesznek majd ők is, finom kezükkel belemarkolnak a jogokba, részt kér­nek a dicsőségből, „keblünkre test- vér“-rel üdvözlik majd a rongyost, akivel megosztandják a kéregeskéz legzsirosabb falatját is. Addig azonban, mig ez a szebb jövendő elkövetkezik, a munkáshad csak egyedül ünnepel, egyedül küzd a jogokért a vörös zászló alatt, csendőrszuronyok közt. Holnap nagy vásár lesz, A tün­tetőfelvonulást, a csendőrrel szegé­lyezett ünnepet szájtátva nézi majd a vidékről besereglett számos pro­letár, paraszti igavonó-ember. És ha esten den hazatér a füs­tös viskójába vagy hajnaltájt mun­kába indul a földesur kenyerét ve­rejtékkel munkálni, két kérges keze közé veszi majd serdülő gyerme­kének zsenge fejét és imigy ok­tatja : — Fiam, a városban ünnepelt a munka. Csendőrök között ünne­pelt, piros zászló alatt. Jogot kért a népnek, jogokért harsogott. Apád megy a földet túrni, a más kenyerét keresni. De te légy külömbb apád­nál. Légy erősebb, légy emberei) b Csakis elismert elsőrendű gyápjuszöveteket árusít Szatinár, peák-tér 21. szám. Mártiit'Sons &' Có. kid. angol gyapjú- szövet gyárosnak égyéduti raktára. Mi k&stiim szikeíkiilimlegességsk. !. ávf. 39. sz. Szatmár-lVémeti 1912 május 1 Szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom