Új Szatmár, 1912. április (1. évfolyam, 6-29. szám)

1912-04-21 / 22. szám

S. oldal 1912. április 21-az ilyen ügyben már járatos volt, meg­nyugtatta a kétségbeesett legényeket, azt mondvájn nekik, hogy egy kis utánjárás­sal és ha egy kis pénzt sem sajnálnának, megszabadítaná őket a katonai szolgálattól. A legények szívesen belementek a dologba. Bejöttek Szatmárra s elmentek Kárpáti Károly szakaszvezető címzetes őrmesterhez, aki kijelentette, hogy egyenkint 250 koro­náért hajlandó őket megszabadítani a há­rom éves szolgálati alól s neveiket a két hónapos póttartalé­kosok közé sorolja. A legények soknak találták a 250 koronát, csak 150 koronát akartak adni, Kárpáti azonban kijelentette, hogy vele alkudni nem lehet, vagy fizetnek vagy szolgálnak. A legények hosszas alkudo­zás után kifizették a Kárpáti által kért összeget, mire a két legény neveit, a póttartalékosok jegyzé­kébe vezette be. A katonai hatóság azonban megtudta a dolgot, s Kárpáti ellen megindította a vizsgálatot. Kárpáti a büntetéstől való félelmében a napokban megszökött, s most az egész országban körözik. A két szabadulni vágyó legény ellen pedig az ügyészség indította meg az eljárást. Megjelen naponta délután 4 órakor — Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. TANÓDY ENDRE DÉNES SÁNDOR Előfizetés: • HELYBEN : VIDÉKRE: Egész évre . . K 12— Egész évre . . K 16 — Félévre . . . K 6— Félévre . . . K 8 — Negyedévre . . K 3— Negyedévre . . K 4 — Egy hónapra . K 1— Egy hónapra . K 1.50 Egyes szám ára 4 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZATMÁR, ISKOLA KÖZ 1. TELEFON 358 NAPI HÍREK KÜLÖN KIADÁS Végigüvölt a városon, Egy bősz rikkancsi riadás : Szenzációs külön kiadás. Kérdem magamba, Hát én vagyok bamba, S nem tudom, mi a szenzi embe-amba? Pedig én értem, minden dicsek­vés nélkül, mi a szenzicsek. A szenzi, a szenzi, Az messzire érzik mint a benzi, S ugyanúgy robban, S izgalmat kelt a mobban; Yisszhangosak tőle kertek és berkek, Beszélnek róla felnőttek és gyerkek; Én versben irok, te vezérben sápicc, ír róla minden vérszegény, nyápic, Nem marad senkinek benn a hasába, — De nem is fér bele négy vagy öt hasábba. Ellenben ha Ipszilon vagy Iksz ír Egy hosszú, hosszú levelet s a pennahegy Az ujjába megy, , S a sebére nincs elikszír —: Épp ez Szenzit még nem képez, Legfeljebb — a gyakorlatba’ lásd — Négy fillérnyi külön kiadást . . . Karc. — Szatmár gyáriparának di­csérete. A horvát országos bank égisze alatt 300 ezer korona alaptőkével uj gép­gyári vállalat alakult Eszéken. A vállalat kiküldöttei tegnap Szatmárra érkeztek és felkeresték a Princz Testvérek cég gép­gyárát, mint amely országszerte ösmeretes kiváló és szakszerű berendezézéről, s megkérték a tulajdonosokat: engedjék meg, hogy mintát vegyenek gyáruk épít­kezéséről, berendezéséről az ő 300 ezer koronás vállalatuk céljaira. Amikor ezt a Szatmár gyáriparára örvendetes hirt le­közöljük nem tartjuk érdektelennek meg­említeni, mikor ez a vállalat nemrégeni- ben ipartelepének kibővítése iránt adott be kérelmet a városhoz, a velük harmadik vagy negyedik szomszédban levő lelenc­ház élén álló papság hónapokon át aka­dályozta felebbezéseivel az engedély megadását- 1 — Királyi kitüntetés. Mint a ka­tonai rendeleti közlönynek folyó hó 18-án megjelent számában olvassuk, Őfelsége városunk fiának dr. Jeney Sándornak, ki sebészeti osztályvezető ezredorvos a bu­dapesti XVI. számú helyőrségi kórháznál, érdemei elismerése jeléül a Ferencz Jó­zsef rend lovagkeresztjét adományozta. — A vízvezeték előmunkálatai gyors tempóban haladnak a befejezéshez. A Kossuth-kerti próbafúrás — mint azt ae Uj Szatmár többizen megírta — sike­rült, amennyiben jó izü és bő forrásra bukkantak, mely bőven el fogja látni víz­zel a várost. Tekintve azonban, hogy a Kossuthkerti Viz nagyon vasas, szüksé­gessé vált egy olyan készülék beszerzése, mely a vízből a vasat és egyéb ár­talmas anyagot elvonja. Tegnap történt meg a Jakóbi és Dessesi-féle készülék­kel a próba vastaíanitás, melyen jelen voltak a Jakobi és Dessesi cég képviselőjén kivül Zarka műszaki tanácsos, Vajai Ká­roly polgármester és Kovács vízvezetéki igazgató. A próbagéppel tisztított vízből vegyelemzés végett egy-egy üveget külde­nek Bpestre, Bécsbe, és a helybeli vegy­vizsgáló állomásnak, hogy megtudjuk, hány gép lesz elegendő az egész vízve­zetéki viz destillálására. — Változás a Bankegyesület­nél. A Szatmári Bankegyesület r. t. igaz­gatósága rendkívüli ülésén Feldmann Samu ügyvezető igazgatót egyhangú ha­tározattal felmentette állásáról és Kauf­mann Antaj, csengeri földbirtokost, az intézet vezérigazgaóját bízta meg az ügyek vezetésével. ÍEÖlO J — Szatmármegyei* kivándor­lók tragédiája. Mintegy három héttel ezelőtt nagy bányarobbánás történt az amerikai Gary mellett lévő Jed helység­ben, a Jed Coal and Coke Company szén­bányájában. Ä robbanásnak 83 emberélet esett áldozatul. Minthogy áz áldozatok egytől-egyig beváridorlottak voltak, sej­teni lehetett,' hogy magyarok is vannak köztük. Az áldozatok névádránák össze­ül litásánái kiderült, hogy az áldozatok között 19 niagyar ember volt s ezek kö­zött három szatmármegyei emberis, név- szerint Gólya Miklós és két felnőtt fia, Mihály és Ferenc, akik a szatmármegyei Szaniszló községéből vándoroltak ki Ame­rikába. Gólya Miklós felesége és három kis árvája a szatmármegyei Jedden lakik, mióta a családfenntartó férfiak Amerikába vándoroltak. Az áldozatok családjaihoz s igy Gólya Miklós özvegyen, árván ma­radt, szerencsétlen családjához is meg­jött már az értesítés, hogy a társaság kárpótolni fogja majd őket a családfő s a két felnőtt fiú haláláért. Az Amerikai Magyar Szövetség titkári hivatala fog majd eljárni a társaságnál abban, hogy a bányatársaság mielőbb megtegye az in­tézkedéseket a segélynyújtásra. Néhány nap múlva a Szövetség maga is gyűlést fog tartani és azon fog intézkezdni, hogy a maga részéről is mint enyhítse az ál­dozatok családtagjainak nyomorát. — Footbal-matscb. F. hő 21-én vasárnap délután 3 órakor tartja próba­versenyét az „Sz. T. F. C,“ és a „Németi F. C.“ a hidontuli ideiglenes versenypá­lyán. — Névmagyarosítás. Corbüne Péter szatmári lakos, családi nevének „Szilágyiéra történt megváltoztatását a belügyminiszter engedélyezte. — A villamáram fogyasztó közönség figyelmét felhívjuk a Vá­rosi Villamosmünek mai számunkban köz­zétett felhívására. — Életunt béres. Gyékény Já­nos béreslegény a nagysomkuti határ­ban egy utszéli fára felakasztotta magát. A vizsgálat megállapította, hogy a béres­legény életuntságból követte el tettét. — Betörés. Weisz Jenő piskolti pálinkakereskedő üzletét az éjjel ismeret­len tettesek feltörték s onnan több száz korona készpénzt és több üveg pálinkát elloptak. A csendőrség a betörőket keresi. — Kiss szerencséje nagy! A magy. kir. szab. XXIX. osztálysorsjáték csütörtöki befejező húzásán a 600.000 ko­ronást főnyereményt a 73395 számú 8/8-ban eladott sorsjegygyei ismét a hírneves Kiss Károly és Tsa. bank részv. társ. (Buda­pest, Kossuth Lajos u. 13) szerencsés ve­vői nyerték, hol immár ötödször nyerték meg a 600.000 koronás főnyereményt, nem hiába: „Kiss szerencséje nagy!“ — Épület és mübádogos munkák­nál nagyon kívánatos, hogy megbízható iparossal dolgoztasson. Hirsch Adolf épület és mübádogos, ki Kazinczy-u 22. sz. alatt a Gubaszin épületében lakik, pontos s jó munkát szállít és nem drága. — Önkéntes árverés. Czigus Györgyné-féle önkéntes árverés e hó 21-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz meg­tartva irodámban. Dr.Keresztszeghy Lajos. Öröme van a gyermeknek, ha Tevjovitsnál vásárolják a ruháit, mert Tevjovits gyer­mekruhái szépek, csinosak, s emellett olcsók is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom