Új Kelet, 1998. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-06 / 105. szám

1998. május 6., szerda Magyar Távirati Iroda Csehországban egyre többet isznak az emberek. Legalábbis a statisztikák tanúsága szerint 1997- ben az ország minden lakosa, beleértve a csecsemőket is, fejenként 9,9 liter tiszta szeszt fogyasztott el, s ezzel Csehország szeszfogyasztásban a világ élvonalába tarto­zik. Az italozás különösen a rendszerváltás után vált rend­kívül népszerűvé, s egyes felmérések szerint az idén újabb egy literrel fog emelkedni a szeszfogyasztás. A sörfogyasz­tásban Csehország szintén tartja világelsőségét. Tavaly 162 liter sört ivott meg minden cseh állampolgár. Csehország ugyanakkor a világ azon tíz állama közé tartozik, amelyek­ben a leggyorsabban csökken az alkoholt fogyasztók élet­kora. Egy év börtönbüntetésre ítéltek hétfőn Los Angelesben egy férfit az Interneten terjesztett rasszista üzenetek miatt - jelentette az AFP a kaliforniai nagyváros szövetségi ügyészségére hivatkozva. Ez az első eset, hogy az információs világhálón közzétett fajüldöző írások alap­ján marasztal el valakit a bíróság. A 21 éves Richard Machadót azzal vádolták, hogy elektronikus postán, e- mailen keresztül „aki gyűlöli az ázsiaiakat” aláírással ellá­tott leveleket küldött Irvine-be a Kalifornia Egyetem mint­egy 60 ázsiai diákjának. 1996. szeptember 20-i leveleiben azzal vádolta az ázsiaiakat, hogy ők minden gaztett okozói az egyetemen. Életét annak fogja „szentelni”, hogy megta­lálja, elkapja és megölje őket, ha nem távoznak az egyetemről. A nyomozók videokamerával rögzítették, amint Machado éppen elküldte elektronikus leveleit - akkor már nem volt az egyetem hallgatója, mert gyatra eredményei miatt eltanácsolták. Gyilkosság Vatikánban MTI ________ Eg yelőre teljes a bizony­talanság, hogy miként és főleg miért gyilkolták meg a vatikáni Svájci Gárda frissen kinevezett parancsnokát. A Vatikán eddig csak azt a tá­jékoztatást adta, hogy min­den bizonnyal a fiatal altiszt, Cedric Tornay lőtte agyon Alois Estermann ezredest és feleségét valószínűleg pilla­natnyi elmezavarában, majd feltehetőleg végzett önma­gával. A Vatikán nem kérte az olasz hatóságok közremű­ködését az eset feltárásában. A keddi olasz lapok érte­sülései szerint az egyik szom­széd értesítette az illetékese­ket hétfőn este kilenc óra kö­rül, hogy lövések zaját hal­lotta Estermann szolgálati la­kásából. A riasztott biztonsá­gi őrök a parancsnok, a fele­ség és az altiszt holttestét ta­lálták a lakásban. Mindhár­man úgy voltak öltözve, „mintha egy fogadásra ké­szültek volna, vagy onnan tértek volna haza”. A hely­színen csak egyetlen lőfegy­verre, az altiszt szolgálati re­volverére bukkantak, de azt még nem erősítették meg, hogy ez volt-e a gyilkos fegyver. Izraeli nagykövetek MTI______________ Izrael közép- és kelet-eu­rópai nagykövetei szerdától a magyar fővárosban tartják soros értekezletüket - tájé­koztatta kedden az MTI-t a zsidó állam budapesti nagy- követsége. A nagykövetek konferenciájának már máso­dik alkalommal ad otthont Budapest - más európai fővárosban eddig nem tartot­tak ilyen rendezvényt. A résztvevő 17 nagykövet 30-országban képviseli Izra­el Államot. A konferencia el­nöke Ithan Benczúr, az izra­eli külügyminisztérium ál­lamtitkára. A fő téma Izrael és a közép- illetve a kelet-eu­rópai államok közötti inten­zív politikai és gazdasági együttműködés, valamint az abban rejlő lehetőségek kiak­názása. Az értekezlet résztvevőit Eörsi Mátyás, a Külügymi­nisztérium politikai államtit­kára tájékoztatja majd Ma­gyarország nemzetközi kap­csolatairól, politikai-gazda­sági helyzetéről, főbb irá­nyultságairól. Az izraeli de­legációval Görög János, a Külügyminisztérium köz- igazgatási államtitkára is ta­lálkozik. Amerikai tanácsadó Budapesten MTI__________ Rövid látogatásra kedden Budapestre érkezett az Egye­sült Államok elnökének és külügyminiszterének a NA- TO-bővítés amerikai ratifiká­ciójáért felelős különleges tanácsadója. Jeremy Rosnert szerdán fo- gadja hivatalában Kovács László külügyminiszter. A magas rangú diplomata, aki Bili Clinton elnök és Made­leine Albright külügymi­niszter különleges tanács­adója volt az amerikai NATO- ratifikáció kérdésében, részt vesz a Magyar Külügyi Tár­saság és a Magyar Atlanti Tanács kerekasztal-beszélge- tésén. A látogatásnak kiemelt jelentőséget ad, hogy az ame­rikai Szenátus az elmúlt hé­ten ratifikálta a NATO bő­vítéséről szóló madridi jegy­zőkönyvet, így Magyaror­szág csatlakozását is a szer­vezethez. Hazai és világkrónika Regionális roma konferencia Munkatársunktól Az Országos Cigány Kisebb­ségi Önkormányzat (OCKÖ) a középtávú cigányügyi intéz­kedési program időarányos végrehajtásáról regionális kon­ferenciát szervezett, amelyet tegnap tíz órától tartottak Nyír­egyházán a Bessenyei György Tanárképzó Főiskola nagyter­mében. Megyénk és Hajdú-Bi- har megye gazdaságilag ha­Naplemente előtt MT[_________ Évadzáró premierre készül a nyíregyházi Móricz Zsig- mond Színház; a társulat má­jus 9-én mutatja be Gerhart Hauptmann; Naplemente előtt című darabját Konter László rendezésében. A szín­mű főszerepét Bárány Fri­gyes játssza, akinek jutalom­játéka a darab hősének, Clau- sennek az alakítása. A nyírségi teátrumban egyéb­ként június 6-án lesz a sze­zon utolsó előadása, amikor az immár hagyományos, úgy­nevezett Ostar-díj-gálán a bú­csúzó évadban legemlékeze­tesebb szerepeket játszott szí­nészeket tüntetik ki. Dalmay Árpád (Új Kelet) Hetek óta tart a huzavona a szerb-albán tárgyalások meg­kezdése körül. A függetlenség­párti koszovói albánok képvi­selői következetesen nem je­lennek meg a szerbek által ja­vasolt tárgyalások helyszínén, mert Belgrád hallani sem akar a tartomány elszakadásáról, de még egykori autonómiájának visszaállításáról, sőt a külföldi közvetítők részvételéről sem. Ez utóbbiról még népszavazási is tartottak, amelyen sokan - gyanúsan sokan - vettek részt. Azt hiszem, mi, magyarok megértjük a szerbeket. Elvégre Koszovó a szerb kultúra böl­csője, a szerb nemzet kialaku­lásának egyik központja. Mint zánk legelmaradottabb régiói­hoz tartozik, így itt a cigány­ság problémái fokozottabban jelentkeznek. Ezért tartotta fontosnak az OCKÖ vezetősége azt, hogy a régió helyi cigány kisebbségi önkormányzatait és a helyi roma lakosságot tájé­koztassa a kormányprogram nyújtotta lehetőségekről. A konferenciát Farkas Kál­mán az OCKÖ alelnöke nyitot­ta meg, majd Farkas Flórián MTI ___ Da nubit nevű robbanóanyag­gal követték el pénteken éjsza­ka Szájér Józsefnek, a Fidesz al- clnökénck lakásánál a merény­letet - nyilatkozta kedden az MTI-nek a szakértői vélemény ismeretében Gáspár Attila, a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal vezetője. Arról, hogy a tettesek hogyan hozták műkö­désbe a szerkezetet, a hivatal vezetője nem kívánt informáci­ót adni. Mint mondta: „azt sze­retném, ha ezt majd a megkerült elkövető mondaná el”. Szintén kérdésre válaszolva azt valószínűsítette, hogy több elkövető működhetett közre a merényletnél. Ezt a feltételezé­sét Gáspár Attila arra alapozta, ahogy Erdély a magyar kultú­ráé. A koszovói Rigómezőn (szerb neve Koszovo Polje) próbált Hunyadi János 1448- ban egyesülni Szkander bég al­bán csapataival, hogy megvéd­je Európát a török inváziótól. Ott árulta el őt Brankovics szerb fe­jedelem. A három napig tartó öldöklő küzdelem után magyar vér is festette pirosra a mezőt. Megértjük a szerbeket, hisz Ko­szovóban vannak ősi pravosz­láv templomaik, kolostoraik. Gondoljunk csak arra, milyen fájdalom volt elveszíteni a kas­sai Szent Erzsébet-székesegy- házat, benne a nagyságos feje­delem földi maradványaival, a kolozsvári Szent Mihály-temp- lomot, előtte az igazságos Má­tyás szobrával, vagy mondjuk előadása következett, amely­ben a cigányság társadalmi­politikai helyzetképét és a program időarányos végrehaj­tását összegezte. A rendezvény­re meghívták mindazon mi­nisztérium képviselőjét, amely a kormányprogram végrehajtá­sához kapcsolódik. Az egész napos találkozótőa«- gó Margit és Puporka Andor közreműködésével a 100 tagú cigányzenekar műsora zárta. hogy egy zárt lépcsőházban a „lebukás veszélye” megsok­szorozódik. Ezért „figyelők” is kellenek, akik jelt adnak, ha valami szokatlan történik. Egyébként a több elkövetős variációt az is alátámasztja, hogy az elsődleges meghallga­tások és kikérdezések “képbe hoztak néhány sportos alkatú fiatalembert”. Az egyik szem­tanú által látott fehér színű „kocka” Ladáról és a még azon az éjszakán megtalált lopott gépkocsiról már korábban ki­derült, hogy nem azonosak. A három fiatalember „felszívódá­sa” inkább kapcsolatba hozha­tó egy másik járművel, amely­nek színét és típusát nem kí­vánom közölni - mondta az ügyész. Szabadkát, Kosztolányi szülő­városát, a Zrínyi Ilona védte Munkács várát. Pedig ott akkor, amikor a trianoni békediktátum született, csak magyarok éltek. Ki figyelt akkor ránk? Kit érde­kelt a történelmi igazság, a la­kosság nemzetiségi összetétele és akarata? Azt hiszem, mi, magyarok megértjük az albánokat. Nekik is szülőföldjük Koszovó, ahol ma a lakosság túlnyomó több­ségét alkotják. Mint a magya­rok Székelyföldön, Csallóköz­ben, Zenta vagy Beregszász környékén. Ki figyel rájuk? Kit érdekel az igazság, a lakosság nemzetiségi összetétele és aka­rata? Vagy mégis figyelnek, legalább Koszovóra? Mert ez a demokrácia próbaköve. Jó lenne, ha a harmadik év­ezred küszöbén végre felnőtté válna az emberiség, s lehetővé tenné, hogy összetevő atomjai, az emberek maguk döntsenek sorsukról. Akár arról is, hogy hová akarnak tartozni. Bizony, jó lenne... \ Hírről hírre Palotai István (Új Kelet) Ha valami egy „átlagma­gyar” számára nehezen ért­hető ezen a világon, akkor az immár egy hete tartó dániai általános sztrájk bizonyosan az. így távolról olyan ez ne­künk, mintha a Rotschild csa­lád elégedetlenkedne a jöve­delmével, vagy mintha vala­ki a Góbi-sivatagban ölre menne egy marék homo­kért... Több pénzt, hosszabb fizetett szabadságot akarnak Dániában az emberek? Pont ott, ahol olyan magas az élet- színvonal? Hiszen egy dán munkás a tizenötszörösét is megkeresi, mint egy magyar, az évi fizetett szabadsága pedig öt hét! Hát mit akar­nak még? - kérdezheti némi joggal -, aki nem ismeri az igazi okokat. Az már közhelyszámba megy, senkinek sem újdon­ság, hogy nyugaton, de főleg északon nemcsak a bérek, ha­nem az árak is jóval borsosab­bak, mint nálunk. Európai in­tegráció ide vagy oda, min­den országban van, ami na­gyon olcsó, és van, ami na-, gyón drága. Általános kép, hogy a tartós használati cik­kek könnyebben elérhetők, a többi ám, valamint a szolgál­tatások ára viszont nagyon is változó. A feszültségek akkor szoktak keletkezni, amikor a napi élethez szükséges téte­lek ára valamilyen okból túl­lépi a tűréshatárt. A svédor­szági élelmiszerárak a svéd át­lagjövedelemhez képest pél­dául még éppen belül vannak a tűréshatáron, pedig egy kiló karaj ára közel ötszáz koro­nába, azaz majdnem tizen­kétezer forintba kerül, de egy kiló kenyér ára is 50-60 koro­na, közel ezerkétszáz forint. Dániában az élelmiszer jelen­tősen olcsóbb, legalább 25- 30 százalékkal. Az elégedet­lenkedés nem is ebből szár­mazik, hanem a már-már csil­lagászati árakat súroló lakbé­rekben! Egy kétszobás, össz­komfortos koppenhágai át­laglakás bére havi 6-7000 dán korona, amit ha megszorzunk harminccal, akkor már meg­érthetjük a probléma lénye­gét. Mert ugye lakni csak kell valahol... A másik követelés - a plusz egy hét fizetett szabadság - is más színben tűnik fel, ha is­merjük Dánia éghajlati viszo­nyait és az évszakok jelleg­zetességét. Dánia a Golf-á'am- lat hatása alatt van, így az év 365 napjából legalább 200- 250 az esős napok száma. Té­len a hőmérséklet általában plusz 2-3 fok, de az aprósze­mű, sűrű eső örökké esik, és a kemény tengeri szél állandó­an fúj mindenütt. Erre mond­ják a dánok, hogy náluk „víz­szintesen esik az eső”. A tél is lehangoló, mert reggel fél ki­lenckor kezd világosodni, és délután kettőkor már ismét sötétedik. A nyár egy-két va­lóban meleg nap kivételével hűvös, átlagosan 18-20 fok van, és persze legtöbbször esik az eső. Ezt a klímát „ép ésszel” csak úgy lehet kibírni, ha az ember nyáron egy hónapot valahol délen, például Görög­országban tölt, télen pedig egy hetet - most küzdenek a másodikért - például a Kaná­ri-szigeteken. Ne higgyük, hogy ez luxus. Akkumulálni kell a fényt és a meleget! Kü­lönben jön a depresszió. Utaz­ni olcsó Diániából. Egy hét a Kanári-szigeteken legfeljebb 1500-2000 koronába kerül teljes ellátással. Ugye, azért így mái' egy ki­csit érthetőbb? Ha nem is tel­jesen... Danubit robbant A demokrácia próbaköve Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Koszovóból, Szerbia e túlnyomó többségében albánok lakta, egykor autonóm területéről. A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) főparancsnoksága által kiadott közlemény szerint e tör­ténelmi tartományban kitört a háború, emberek halnak meg értelmetlenül, albánok és szerbek s előbb-utóbb talán vajdasági magyarok is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom