Új Kelet, 1998. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-03 / 79. szám

1998. április 3., péntek Hazai krónika Kormányülés MT[ __________________ Re pülőtéri tranzitvízum néven szeptember elsejével új vízumfajta bevezetését rendelte el a kormány - je­lentette be Kiss Elemér. Az idegenrendészeti intézkedés a kabinetnek a közbiztonság javításáról szóló, március 13- ai határozata alapján született. Az államtitkár elmondta: tranzitvízum jelenleg is léte­zik, annak birtokosa azonban - az új vízum tulajdonosá­val ellentétben - 48 órán ke­resztül szabadon mozoghat az országban. A repülőtéri tranzitvízum birtokosa nem hagyhatja el a repülőteret já­rata indulásáig, így elkerül­hető, hogy a reptérről kilép­ve az érintettek huzamosabb ideig Magyarországon tar­tózkodjanak. Kiss Elemér hozzátette, hogy a belügyminiszter bi­zonyos országok polgárait mentesítheti az új vízum kö­telezettsége alól. Az állam­titkár arról még nem tudott felvilágosítást adni, hogy melyek lesznek ezek az álla­mok. A kormány - törvényi kötelezettségeinek eleget téve - úgy döntött, hogy az év végére Magyarország je­lenlegi 70 napos kőolaj- és kőolajszármazék készletét 90 naposra emeli. A többlet beszerzése összesen 18 mil­liárd forintba kerül, amelyet a kormány bankhitelből - több pénzintézet versenyez­tetése után -, állami garan­ciavállalással kíván előte­remteni. A kabinet rendeletet foga­dott el az idegennyelv-tudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről. Ez - Kiss Elemér szavai sze­rint - feloldja a Rigó utca mo­nopóliumát. Az új rendszer szerint a nyelvtudási szint megállapítása, a nyelvtudás­mérés módozatainak minősí­Liszkai Péter vezető jog­tanácsos utasítására ke­rült be Tocsik Márta neve és tanácsadói foglalkoz­tatása az ÁPV Rt. igazga­tóságának 1996. január 27-ei ülésére készített előterjesztésbe - derült ki a Tocsik-per csütörtö­ki tárgyalásán a Fővárosi Bíróságon. MTI _______________ Ta núkén ti meghallgatásán Horváth Zsolt, az ÁPV Rt. jogásza úgy emlékezett, hogy aggályát fejezte ki Liszkai Péter előtt, amikor annak megfogalmazására kérte: Tocsik Mártának 3 milliárd forinttal sikerült lefaragnia a belterületi földek ellenérté­kéért akkor pereskedő tizen­négy önkormányzat 12 mil­liárd forintos követelését. Vallomása szerint Horváth Zsolt azt furcsállotta, hogy ilyen nagy értékű ügyekben pályáztatás nélkül foglal­koztatnak valakit tanácsadó­ként. Másrészt nem tudta, hogy a jogásznő mögött áll-e akkora szervezet, amelynek segítségével helytállhat az ÁPV Rt. és az önkormányza­tok közötti bonyolult alku- folyamatban. A szembesítéskor Liszkai Péter - a per másodrendű tése és a vizsgaeljárások meg­ítélése az úgynevezett Nyelv­vizsgát Akkreditáló Testület feladata. Ez a testület hiva­tott a nyelvtudás országosan egységes szintjének megha­tározására, valamint a nyelv­tudás mérési központjainak minősítésére. A jövőben több vizsgaközpont kaphat felha­talmazást államilag elismert nyelvvizsga lebonyolítására és nyelvvizsga-bizonyítvá­nyok kiadására. Az államtit­kár megítélése szerint legko­rábban ősztől kezdhetik meg működésüket az újonnan akkreditált intézmények. Újságírói kérdésre vála­szolva Kiss Elemér elmond­ta, hogy a kormány tájékoz­tatást hallgatott meg a Posta­bank-ügy fejleményeiről. Ennek alapján a kabinet meg­állapíthatta, hogy jól halad­nak a tárgyalások a külföldi befektetőkkel, amelyek a leg­feljebb 24 milliárd forintos alaptőke-emelés túlnyomó részét fedeznék. Az államtit­kár megerősítette, hogy a tár­gyalások egy angol befek­tetői csoporttal folynak. - A kormány nem kért tájékozta­tást arról, hogy lehallgatha- tók-e a mobiltelefonok - vá­laszolta egy kérdésre Kiss Elemér, hozzátéve, hogy az üggyel kapcsolatos kormány­rendeletet következő ülésén, azaz két hét múlva tárgyalja meg a kabinet. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a kormány tájé­koztatást kapott a Jugoszlá­viával kapcsolatos embargó hatásairól. Elmondása szerint egyelőre nem lehet megítél­ni, hogy az embargó milyen károkat okoz a magyar gaz­daság számára. Az államtitkár tájékoztatta az újságírókat arról, hogy az ÁPV Rt. igaz- gatóságábaBarta Józsefet, az IKIM főosztályvezetőjét, felügyelő bizottságába pedig Filip Györgyöt nevezték ki. Tocsik'per vádlottja — elismerte, hogy az igazgatósági előterjesztés ilyen értelmű kiegészítését kifogásoló jogásznak azt mondta: „Értsd meg, ez Szo- kai úr személyes kérése.” Szokai Imre, az ÁPV Rt. igazgatóságának volt elnö- ke-harmadrendű vádlott - ugyanerről azt jegyezte meg, hogy ő a lehetséges összes változat beterjesztését kérte, ami a belterületi földek ügyé­nek rendezéséhez vezethet. Liszkai Péter ezt is elismerte. Horváth Zsolt elmondta: később hallotta, hogy az igaz­gatóság ülésén határozat szü­letett Tocsik Márta tanács­adói bevonásáról. A jogászok azt az utasítást kapták, hogy a belterületi földigények mi­att indult pereket szüneteltes­sék, és vonják vissza a már megszületett első fokú ítéle­tek után beadott fellebbezé­seket. Az ellenérdekű önkor­mányzatok képviselőit pedig a tanácsadónőhöz küldték egyezkedésre. A per tárgya­lása április 16-án folytatódik. Ekkor hallgatja meg tanú­ként a bíróság Puskás Sán­dort, az ÁPV Rt. felügyelő bizottságának volt elnökét. Környezetvédelmi kiadások A makroökonómiai becslések alapján a hazai kutatók is hasonló eredményre jutottak, mint az Európai Unió bi­zottsága: körülbelül 15 milliárd dollárnak megfelelő összeg szükséges ahhoz, hogy 2010-ig fő vonalaiban Magyarország is felzárkózzon a közösség környezetvé­delmi előírásaihoz - tájékoztatta Kerekes Sándor, a Ma­gyar Tudományos Akadémia e témakörrel foglalkozó ku­tatásainak vezetője az MTI-t. MTI ____________________ Az első becslés a műszaki fej­lesztések költségeivel számolt. Eszerint 1530 milliárd forintra lenne szükség. A második szá­mítás a szektoronkénti és to­vábbi járulékos költségeket, a teljes körű intézményfejleszté­si, működtetési kiadásokat is figyelembe veszi, ennek ered­ménye 3145 milliárd forint. Mint Kerekes Sándor elmond­ta: ez a számítási mód meg­egyezik a Világbank és az Eu­rópai Unió szakértőinek mód­szerével. A harmadik módszer az Európai Unió direktívái szerint a vízellátási fejlesztést is számí­tásba veszi, ennek végeredmé­nye már 4645 milliárd forint. A végösszeget részletezve Kerekes Sándor elmondta, hogy az első, a második, illetve a harmadik számítási mód intéz­ményfejlesztésre, különféle megfigyelőrendszerekre 140, 300, illetve 430 milliárd forint kiadást feltételezett. A víz­minőség-védelemre ebben a sorrendben 660, 1300, illetve 1390 milliárd forintot becsült a számítás. A harmadik számí­tási módnál még további 770 milliárd forintot számoltak a vízellátási költségekre. A hul­Észak-lnfo Press Tahajdi Csaba, a Miniszter- elnöki Hivatal nemzetiségi ügyekért felelős politikai ál­lamtitkára a konferencia érté­keléseként kifejtette, hogy né­zete szerint eredményesen foly­tatták tovább a tavaly megkez­dett munkát. Az idén főként gyakorlati kérdésekkel foglal­koztak, és hasznos tapasztala­tokkal gazdagították egymást. Az államtitkár felhívta a kö­vetkező kormány figyelmét: a továbbiakban is ápolni kell a viszonyt a magyar egyházak­kal, mert azok bizonyították: képesek jól felhasználni a szá­mukra biztosított támogatást. A határon túli közösségeknek jó ösztönzés az, ha az anyaország fokozottan odafigyel problé­máikra. Nagykövet Debrecenben MTI __________________ Né metország a legnagyobb befektető Magyarországon. Eddig főként a nagyvállalatok jöttek a térségbe, a jövőben azonban várhatóan növekszik a kis- és középvállalkozások érdeklődése, amit a nagykö­vetség is ösztönöz. Ezt Has so Buchrucker mond­ta csütörtökön Debrecenben, amikor helyi cégek vezetőivel találkozott. Hozzátette: a né­met vállalkozók értékteremtő befektetésekkel vannak jelen a magyar gazdaságban. ladékgazdálkodás korszerűsí­tésére kalkulált összeg a válto­zatok szerint 60, 460, illetve ugyancsak 460 milliárd forint. A légszennyezés csökkentésé­nek költségigényénél mindhá­rom számítási mód 200 milli­árd forinttal számolt. A termé­szetvédelemre az első változat 30 milliárd forintot kalkulált, a második, illetve a harmadik egyaránt 65 milliárd forintot. Az említett tételekhez járul hozzá a működtetési kiadások­ra számított összeg, amely az első esetben 440, a másodiknál 920, a harmadiknál pedig 1330 milliárd forint. Kerekes Sándor elmondta: ha a GDP a jelenlegi szinten maradna, illetve ha továbbra is 1 százalékot fordítunk ebből környezetvédelemre, akkor 1400 milliárd forint lesz a forrás, 3050 milliárd forint jutna az esetben erre, ha az időszak alatt átlagosan 3 szá­zalékos növekedést ér el az or­szág, és a környezetvédelmi ki­adások aránya az időszak átla­gában 2,5 százalékra emel­kedik. Egyes becslések ennél nagyobb GDP-növekedést valószínűsítenek, de az aka­démiai témafelelős szerint célszerűbb a mérsékeltebb 3 Dr. Csiha Kálmán kolozsvá­ri református püspök kifejtette, a lelkészeknek ott kell marad­niuk ahová Isten rendelte őket, és gondoskodniuk, kell a ma­gyarság szellemi és anyagi jólétéről. Másik tanulságként kiemelte, Isten a lelkekre köti az anyaszentegyháznak azt a feladatát, hogy ki kell lépni a templom kapuján, megteremt­ve a minőségi magyar egyhá­zakat és magyar életet. Dr. Szépfalusi István, Auszt­riából érkezett evangélikus lel­kész a konferencia két napját úgy jellemezte: a résztvevők politizáltak, de megtanultak nem „pártpolitizálni”. Egyetértett Göncz Árpád azon mondatával: „Azé a jövő, aki meleg emberi közösséget tud teremteni”. Fontosnak tartotta, hogy a rendezőség az idén na­MTI ____________________ Iz rael állam megalakulásá­nak 50. évfordulója tiszteleté­re Szentendrén, a Pest Megyei Művelődési Házban csütörtö­kön kiállítás nyílt Shai Ginott fotóművésznő képeiből. Az al­kotás a jellegzetes izraeli táj szépségeit örökítette meg, a lá­togatók elé tárja a kibucok éle­tét, bemutatja Jeruzsálem kü­lönleges épületeit. A fotótárlatot a Magyar-Izra­százalékos átlag figyelembe­vétele. Kerekes Sándor megjegyez­te: szerinte átlagosan a GDP 2,5 százalékát kellene e célra fordítani, mégpedig úgy, hogy az időszak első felében egyre többet áldozna az ország kör­nyezetvédelemre: az arány el­érné a 4 százalékot, majd fo­kozatosan ismét csökkenne 1,4 százalékig. Az Európai Uniótól elnyerhető támogatá­sokból évente 70-100 millió ECU-re lenne szükség, az időszak egészére vonatkozó­an 100-1000 millió ECU kö­zötti összeg bevonása felté­telezhető. Kerekes Sándor rámutatott: a becslések ugyanakkor nem szá­molnak azzal, hogy a szerke­zetváltozás következtében a környezetkímélő ipar és me­zőgazdaság a környezeti ráfor­dítások összegét is csökkenti. Kedvező hatást eredményezhet az is, hogy a közvetlenül nem környezetvédelmi fejlesztések is csökkenthetik a környezet- szennyezést. Feltehetően a hat évre tervezett Nemzeti Környe­zetvédelmi Program teljesítésé­vel sem lehet megfelelni az Európai Unió környezeti elvá­rásainak. Ehhez még egy újabb hatéves program is szükséges. Tehát halasztást, anyagi támo­gatást kell kérnünk valószínű­leg elsősorban a tőkeigényes infrastrukturális fejlesztések­hez, mint például a szennyvíz- tisztítás, a tömegközlekedés korszerűsítése. gyobb teret biztosított az alsó papságnak, így több lehetőség nyílt a tapasztalatcserére. Zsidó János dunaszerdahelyi római katolikus esperes el­mondta: a szlovákiai magyar katolikusoknak meg kell terem­teniük az egyházi intézmény- rendszert, mert ilyet a szlovák állam nem épített ki. Szlovákia területén magyar katolikus püs­pökség nincs. Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hiva­talának elnöke arról szólt, hogy 1990 óta az egyházaknak és a kormányoknak is új szerepet kell tanulniuk. Legfontosabb­nak az embert kell tekinteniük, és ettől nem szabad eltérni, mert ez társadalmi anomáliákhoz ve­zethet. Mint ahogy az egyház egyetmes, úgy a kormányzati felelősség is az - hangsúlyozta az elnöknő. éli Baráti Kör szervezte; meg­nyitása egyúttal az Izraeli Kul­turális Napok '98 országos ren­dezvénysorozatának kezdetét is jelenti. Tizenegy városban kerül sor különféle Izraellel kapcsola­tos kulturális programokra, így például Mosonmagyaró­váron Izráel gyermekei cím­mel szintén fotókiállítás nyí­lik, Győrben pedig Izraelben nyomtatott plakátokat láthat a közönség. Végső nyugalom MTI A gyászoló család mel­lett az egykori iskolatársak, költőtársak, a Pápai Refor­mátus Gimnázium pedagó­gusai és barátok kísérték utolsó útján Rab Zsuzsát a Farkasréti-temetőben csü­törtökön. A március 6-án váratla­nul elhunyt költő, műfor­dító hamvait szülei és férje mellé helyezték végső nyu­galomra. Cseri Kálmán, a Budapesti Pasaréti Refor­mátus Gyülekezet lelki- pásztora Pál apostol szava­ival búcsúztatta a József Attila-díjas költőt, műfor­dítót. Mint mondta, a lát­ható dolgok csak ideig va­lók, s az emberi lét is vé­ges. Az azonban, amit Rab Zsuzsa életének 62 éve alatt alkotott, nem tűnik el nyom­talanul, mint ahogyan a haj­dani alma mater útravalója, a lelki gazdagság sem tűnt el soha, a költőnő egész éle­tén át tartott. A Magyar írószövetség nevében Pomogáts Béla elnök búcsúzott a pálya­társtól. A költőnő váratlan halála mindenkit szíven ütött, mert barátai a köz­vetlenségéről, kedvességé­ről ismerték meg. Művein keresztül bepillantást en­gedett egy idegen kultúra világába, az észt költészet­be, s egy olyan csodálatos helyre vezette az olvasót, amelynek kincsei talán örökre rejtve maradtak vol­na, ha nem az ő tolmácso­lásában, fordításában jelen­nek meg. A saját verseit tar­talmazó köteteiben nyo­mon követhető egész éle­te, a kezdetektől fogva for­ró őszinteséggel adott szá­mot arról, ami őt érte egé­szen a megszenvedett nyu­galomig. mm Üzemanyag* árak MJI ______________ Em elkednek pénteken az üzemanyagárak a MÓL Rt. töltőállomásainál - tájé­koztatta az MTI-t csütörtö­kön a MÓL Rt. sajtóosztá­lya. A gázolaj ára 2 forinttal lesz több, így literenként 138.90 forintba kerül. A motorbenzinek literenként 2.90 forinttal drágulnak. Az MTI-nek aMOL Rt. il­letékese elmondta: az ár­emelkedés azért vált idő­szerűvé, mivel az OPEC dön­tése miatt ismét növekedés­nek indultak az olajárak és ezt - kivételesen - azonnal követték a mediterrán térség­ben az olajtermék-árak. A Skoda Magyarországon MTI Harminc százalékkal nö­velte Skoda-eladásait ta­valy a márka hazai im­portőre, a Porsche Hungária Kft. - közölték a cég kép­viselői csütörtökön sajtó- tájékoztatón, amelyet ab­ból az alkalomból tartot­tak, hogy a Skoda már­kakereskedők megkezdik az új Felicia és a Felicia Combi értékesítését Ma­gyarországon. Egyetemes felelősség Ki kell lépni a templomok kapuján Izraeli Kulturális Napok ’98

Next

/
Oldalképek
Tartalom