Új Kelet, 1998. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-23 / 95. szám

A belvíz sem kisebb veszély Elnöki fórumok I Új Kelet-információ Előkelő Zrínyi, feltörekvő Széchenyi 6 oldal Megyénk négy tele­pülésén tart fórumot április 23-án, csütör­tökön Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke. Délelőtt 11 órától 12 óráig Baktalórántházán, a művelődési házban, két órától fél négyig Mátészalkán, a Rotary Klubban találkozik a tér­ség polgármestereivel, akikkel az aktuális ön- kormányzati feladatokat beszéli meg. Délután négy órától fél hatig Vásárosnaményban, a művelődési házban, este fél héttől hét óráig Fe­hérgyarmaton, a műve­lődési házban várja la­kossági fórumra az ér­deklődőket. Turizmus és területrendezés Új Kelet-információ Közel húsz napirendi pontot tárgyalnak meg a megyei közgyűlés tagjai április 24-én, pénteken délelőtt. Dr. Zilahi József, a testület elnöke az 1997. évi költségvetés teljesíté­séről, valamint a pénz­ügyi-gazdasági ellenőr­zések tapasztalatairól szó­ló rendelet tervezetét viszi az ülésre, és a megyei ön- kormányzat ez évi költség- vetésének módosítását ja­vasolja. Az elnök tájé­koztatót tart az M3-as autópálya díjtételter­vezetéről és a sztráda épí­tésének ütemezéséről. Lá­zár János alelnök Szabolcs- Szatmár-Bereg turizmus­fejlesztési koncepcióját vi­szi véleményezésre a köz­gyűlésre. Seres Antal alel­nök a megyei területrende­zési terv helyzetéről ad in­formációkat. Dr. Czap La­jos főjegyző a megyei ön- kormányzat fenntartásá­ban működő, kiskorúakat ápoló-gondozó otthonok­ban a térítési díjak mó­dosítását indítványozza. Jüttner Csaba, a megyei közgyűlés gazdasági és va- gyonbizottságának elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatási Központ és Hotel Kft. elmúlt évi mérlegének jóváhagyását kéri a közgyűlés tagjaitól. Kovács István ügyvezető igazgató a Primom Vál­lalkozásélénkítő Alapít­vány Vállalkozói Központ tevékenységéről számol be, Szarkáné Kövi Márta megyei titkár a Vörös- kereszt szabolcs-szatmár- beregi eredményeiről és gondjairól számol be. A testület tagjai több, a me­gyei közgyűlés által létre­hozott alapítvány alapító okiratát módosítják. Heti két alkalomra leinformálható bejárónőt keresünk. Ajánlatokat „Megbízható" jeligére a szerkesztőségbe ______várunk.______ elő fizetőknek: 23 Ft Munkatársaink pénzügyeit az ING.fifc)BANK intézi. FUJI alapanyagra és technikával dolgozunk. _V. évfolyam, 95. szám - 1998. április 23., csütörtök Földünket köszöntöttük Munkatársunktól Az E-Misszió Környezet­és Természetvédelmi Egye­sület tegnap egész napos programmal várta az érdek­lődőket Nyíregyházán, a Kossuth téren. Az arra járók megtekint­hették a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügye­lőség levegőszennyezett­séget mérő kisbuszát, amely­ből csak ez az egy van me­gyénkben. Speciálisan arra a célra szolgál, hogy az üze­mek által a levegőbejuttatott szennyezőanyag mennyisé­gét megmérjék a kémények­ben. Eves szinten mintegy 20-25 telepet vizsgálnak meg az előzetes terveiknek megfelelően. Az E-Misszió egyesület­nek jó lehetőséget jelentett ez a nap saját programjainak bemutatására, és kifejthették nézeteiket a környezetvéde­lem és a civil társadalom kapcsolatáról is. Szerintük a környezetvédelem ügye ha­zánkban még csak a szavak szintjén létezik, sajnos az ál­lampolgárok nagy többsége semmit sem tesz annak érde­kében. A gazdaság, a kor­mány és a társadalom há­romszögében a köztes szere­pet betöltő társadalmi szer­vezetek hivatottak arra, hogy az egyén érdekeit képvisel­jék akár a kormányzattal és a gazdasággal szemben is. Nyugat-Európában ez már több mint 200 éves hagyo­mány, és a XX. század má­sodik felében nagy mérték­ben megerősödött. Nem csu­pán kiegészíti a kormányza­ti és a gazdasági szférát, ha­nem egyenrangú harmadik félként ellensúlyozó szerepe is van. Szinte minden polgár részt vesz a közügyek gya­korlásában, nem úgy, mint hazánkban. Nagy szerepe lenne a felismerésnek, hogy saját és gyermekeink sorsát jelentősen képesek vagyunk befolyásolni cselekedeteink­kel. Sajnos sokan úgy gon­dolják, hogy amíg nincs biz­tos megélhetés, hiányzik a gazdasági jólét, addig nem lehet a közösség dolgaival foglalkozni, azonban az életminőség javulásához a környezet állapotának a ja­vulása nagy mértékben hoz­zájárulhat, amihez gyakran csak egy kis odafigyelésre lenne szükség. A rendszer- váltást követően hazánkban is megerősödtek a civil és nonprofit szervezetek, nincs olyan település, ahol ne működne egy kisegyesület, de ez nem maradhatna fent az állampolgárok aktív, sok esetben önkéntes segítsége nélkül. Bemutatták a környezet­kímélő életmódot, a gya­korlatban is megvalósító ökofalvakat. Az arra járókat tájékoztatták arról, hogyan lehet meleg vizet nyerni a nap energiájából napkollek­torok segítségével. A mód­szer nagyon régi, hazánkban még kevésbé elterjedt, de például Ausztriában már több évtizede megtanítják a mezőgazdasági középisko­lába járó diákokat annak ké­szítésére. Az óvodás korú gyermekeket kilenc és ti­zenegy óra között várták, sajnos nem sokukat hozták el a pedagógusok, pedig őket még könnyebb lenne a helyes irányba befolyá­solni. A nagyobbak tíz órá­tól, fél tizenkettőtől és fél négytől válaszolhattak A Föld napja című vetélkedő játékos kérdéseire. A korábban meghirdetett gyermekrajzverseny díjait tizenegy órakor adták át a nyerteseknek. Kora délután a Zöld Küllő Kerékpáros Egyesület tagjai vonultak fel, előtte az általános isko­lások a Krúdy Moziban megtekinthették a Gyöngy­virágtól a lombhullásig című természetfilmel. Készültség a Tiszán is Új Kelet-információ A Felső-Tisza-vidéki Víz­ügyi Igazgatóság vezetőitől kapott információnk szerint a Tisza külföldi vízgyűjtő te­rületein hullott csapadék ki­sebb árhullámot indított el. Az árhullám telt mederre érke­zett, ezért a folyó alsó szaka­szán áradó vízállás mellett I. fokú árvízvédelmi készültsé­get rendelt tegnap reggel a vízügyi igazgatóság. A ti- szaberceli mércén 600 centi­méteres vízállást jegyeztek fel a szakemberek. A Fetivizig munkatársai áp­rilis 10-étől a felső-szabol­csi részen, április 21-től a Túr-Tisza közén, a Tisza- Túr-Szamosközben, azEcsedi- láp térségében és a Nyírség négy szakaszán tartanak II. fokú belvízvédelmi készült­séget összesen 4137 négy­zetkilométernyi területen. Eltemették a színészkirályt... Munkatársunktól _________ A M óricz Zsigmond Szín­ház örökös tagjának - Szi­geti Andrásnak -, Nyír­egyháza „színészkirályá­nak” ím, bekövetkezett az „utolsó fellépése”. Az Északi temető új ravata­lozójánál százak és szá­zak vettek utolsó búcsút tőle, az embertől, aki soha senkinek sem tudott és nem is akart hazudni! A mű­vésztől, aki nem ismerte a megalkuvást, és csak a tö­kéletességre törekvést fo­gadta el, mint egyetlen al­ternatívát. Kemény volt. mint a vídia - így védte mindenkor sebezhető és a szeretettől olyannyira nyi­tott szívét, lelkét. Kevesen tudták meg­közelíteni, mégis szeret­ték. Deklarált különál­lása jelzés volt a világ fe­lé: baj van a mai érték­renddel... Szigeti András temeté­se (lám-lám, az igazi mű­vész még halálában is mi­re képes) még utoljára megteremtette a csodát! A megye, a város „régi” és „új” vezetői egymás mellett állva hajtottak fejet... Az elöntött területek nagy­sága 4650 hektár, amelyből 2500 hektár szántó és ve­tés. A szivattyútelepek fo­lyamatosan emelik át a csa­tornákba a vizet, teljesít­ményük másodpercenként 32 köbméter. Verebes István búcsúbe­széde — akárcsak egy utol­só beszélgetés Szigetivel - nem csavart olcsó könnye­ket, nem is lett volna stílsze­rű, hiszen mi sem állt távo­labb a távozótól, mint az ér­zelmek filléres vására. A sírnál Pregitzer Fruzsina a pályatársak nevében mon­dott búcsút, aztán csendes leánykórus mondott végső jó éjszakát, majd elborítot­ták a sírt a megemlékezés koszorúi... Szigeti András örökre el­távozott... Színészkollégái a Bessenyei téren fát ültettek emlékére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom